Cach s dung Cng cu Sa BitLocker giup d liu t mt ia c ma hoa trong Windows Vista hoc trong Windows Server 2008

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 928201 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach s dung Cng cu Sa BitLocker. Ban co th s dung cng cu nay giup truy nhp d liu c ma hoa nu ia cng bi hong hoc h hai. Cng cu nay co th xy dng lai cac phn quan trong cua ia va khi phuc d liu co th phuc hi. Yu cu phai co mt khu phuc hi hoc khoa phuc hi giai ma d liu.

S dung cng cu dong lnh nay nu cac iu kin sau y la ung:
 • Ban a ma hoa ia bng cach s dung Ma hoa ia BitLocker.
 • Windows Vista khng khi ng hoc ban khng th khi ng bang iu khin phuc hi BitLocker.
 • Ban khng co ban sao cua d liu co trong ia c ma hoa.
Goi Cng cu Sa BitLocker cha cac tp sau y:
 • Software License Terms.rtf
 • Executables\repair-bde.exe
 • Executables\bderepair.dll
 • Executables\en-us\repair-bde.exe.mui

Cach ly Cng cu Sa BitLocker

Windows Vista va Windows Server 2008 danh cho cac h thng da trn x86 (KB928201)

Nu ban ang s dung Windows Vista hoc Windows Server 2008 danh cho cac h thng da trn x86, hay truy nhp Web site sau y cua Microsoft ly cng cu nay:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c809bc88-b4b7-468a-8b79-b111522b6387

Windows Vista va Windows Server 2008 danh cho cac h thng da trn x64 (KB928201)

Nu ban ang s dung Windows Vista hoc Windows Server 2008 cho cac h thng da trn x64, hay truy nhp Web site sau y cua Microsoft ly cng cu nay:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=329730f9-cb02-4176-b509-9bff008f2280

THNG TIN THM

Tng quan

Ban co th gp phai s c lam hong mt vung cua ia cng ma trn o BitLocker lu tr thng tin quan trong. Loai s c nay co th do li ia cng gy ra hoc nu Windows Vista bt ng thoat.

Windows Vista khng th khi ng c na

Nu mt ia bi hong, Windows Vista co th khng con khi ng na. Trong trng hp nay, ban co th c nhc sa may tinh. Mt s may tinh c cu hinh t ng i vao mi trng phuc hi trong trng hp nay. Tuy nhin, nu may tinh khng c cu hinh t ng i vao mi trng phuc hi, ban se nhn c thng bao li sau y:
Windows khng khi ng thanh cng. Mt thay i gn y v phn cng hoc phn mm co th la nguyn nhn. khc phuc s c:

1. Lp ia cai t Windows va khi ng lai may tinh cua ban.
2. Chon cai t ngn ng cua ban ri bm "Tip".
3. Bm "Sa may tinh cua ban".

Nu ban khng co ia nay, hay lin h vi quan tri vin h thng hoc nha san xut may tinh cua ban c tr giup.

Tp: \Windows\system32\winload.exe

Trang thai: 0xc00000001

Thng tin: Muc nhp c chon khng th tai xung c do ng dung bi thiu hoc bi hong.

Windows Vista khng th oc ia c na

Hong hoc co th xay ra trn ia khng dung khi ng Windows Vista. Trong trng hp nay, ban khng th m khoa ia bi hong ngay ca khi ban s dung mt khu phuc hi hoc khoa phuc hi ung. Do vy, ban khng th s dung may tinh khac hoc ban sao khac cua Windows Vista truy nhp ni dung a c ma hoa cua ia. Trong tinh hung nay, ia bi hong co th khng xut hin trong Pa-nen iu khin Ma hoa ia BitLocker.

Chu y Hong hoc cua ia co th khng lin quan n BitLocker. Do vy, chung ti khuyn ban nn th cac cng cu khac giup chn oan va giai quyt s c xay ra vi ia trc khi ban s dung Cng cu Sa BitLocker. DVD Windows Vista bao gm Mi trng Phuc hi Windows (WinRE) kem theo tuy chon sa may tinh. bit thm thng tin v cach khc phuc s c khi ng Windows Vista, hay truy nhp Web site sau y cua Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/f768809f-ed90-415f-a83f-89b42108b3551033.mspx

s dung Cng cu Sa BitLocker

s dung Cng cu Sa BitLocker, hay lam theo cac bc sau.

Bc 1: Thu thp cac tai liu c yu cu

Thu thp cac muc sau y giup ban phuc hi d liu c ma hoa t ia bi anh hng:
 • cha ia bi hong. y la cha ia c ma hoa ma ban mun sa.
 • Mt khu phuc hi hoc khoa phuc hi danh cho ia c ma hoa. y la thng tin phuc hi ma ban a lu khi ban kich hoat BitLocker.
 • Mt cng ngoai. S dung ia nay lu tr d liu c phuc hi. ia nay ti thiu phai co dung lng bng vi ia ma ban mun phuc hi d liu t o.

  Thn trong Tt ca d liu trn ia ngoai se bi xoa khi ban thc hin thao tac phuc hi.
 • flash USB. S dung thit bi lu tr nay lu tr cac tp Cng cu Sa BitLocker. Ban cung co th lu tr thng tin phuc hi trn ia nay.
 • DVD Windows Vista. DVD nay cho phep ban bt u mt du nhc lnh
Chu y Phin ban Vista trn DVD va phin ban Vista cai t trn may tinh phai ging nhau.

Bc 2: Tai xung va cai t Cng cu Sa BitLocker

Tai xung va cai t Cng cu Sa Bitlocker phu hp vi DVD phuc hi ma ban inh s dung. Khi c nhc, bm Chp nhn chp nhn cac iu khoan cp phep.

Bc 3: Sao chep cac tp Cng cu Sa BitLocker sang mt thit bi di ng

Sau khi cai t, sao chep cac tp sau y sang gc cua thit bi di ng, chng han nh Flash USB se c s dung cho vic phuc hi:
 • %windir%\system32\bderepair.dll
 • %windir%\system32\repair-bde.exe
Ngoai ra, tao mt th muc co tn en-us trong gc cua flash USB va sao chep tp sau y sang th muc o:
%windir%\system32\en-us\repair-bde.exe.mui

Bc 4: M ca s Du nhc Lnh

 1. S dung DVD Windows Vista khi ng may tinh.
 2. Chon cai t ngn ng phu hp ri bm Tip.
 3. cui trang Cai t Windows, bm Sa may tinh cua ban.
 4. Lam theo cac bc cho n khi ban nhn c tuy chon bm Chon cng cu phuc hi ri bm Du nhc Lnh.

Bc 5: Xac inh nhng ia hin co

 1. Xac minh rng tt ca cac ia phu hp u c kt ni vi may tinh. Cac kt ni nay bao gm ia ngoai ma ban mun sao chep d liu c phuc hi sang va flash USB co cha cac tp Cng cu Sa BitLocker.
 2. Tai du nhc lnh, nhp diskpart ri nhn ENTER.
 3. Tai du nhc lnh diskpart, nhp list volume ri nhn ENTER.
S dung u ra c tao thit lp inh danh cho tn ia c gan cho tng muc sau y:
 • ia bi hong
 • cng ngoai
 • flash USB
Chu y Trong Windows Vista, ia c ma hoa se hin thi la "RAW". i vi ia BitLocker, iu nay co nghia la ia bi khoa.
Vi du u ra sau y minh hoa mt s thng tin co th c tao khi ban chay lnh diskpart list volume:
DISKPART> list volume Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- ----- Volume 0   E  LR1CFRE_EN_ UDF  DVD-ROM   2584 MB Healthy Volume 1   F  Flash-1   FAT  Removable  243 MB Healthy Volume 2   C  SYSTEM    NTFS  Partition  1500 MB Healthy Volume 3   D        RAW  Partition   73 GB Healthy Volume 4   G  EMPTY VOL  NTFS  Removable  149 GB Healthy
Trong vi du nay, u ra tham chiu cac muc sau y:
 • D la ia bi hong.
 • G la cng ngoai.
 • F la flash USB.
Chu y thoat khoi du nhc diskpart, nhp exit ri nhn ENTER.

Bc 6: inh vi cac tp Cng cu Sa BitLocker

Tai du nhc lnh, i th muc sang cha cac tp Cng cu Sa BitLocker. Vi du, i sang F.

Bc 7: S dung Cng cu Sa BitLocker giai ma d liu

giai ma d liu c ma hoa, nhp lnh sau y ri nhn ENTER:
repair-bde InputVolume OutputVolume -RecoveryPassword NumericalPassword
Trong lnh nay, hay thay th cac trinh gi ch bng tn ia va mt khu sau y:
 • Thay th InputVolume bng tn cua ia bi hong.
 • Thay th OutputVolume bng tn cua ia cng ngoai.
 • Thay th NumericalPassword bng mt khu phuc hi danh cho ia c ma hoa.

  Chu y bit thm thng tin v cach s dung mt khu phuc hi c lu tr trn flash USB, hay xem phn"Tham khao".
Vi du, nhp lnh sau y ri nhn ENTER:
repair-bde D: G -RecoveryPassword 111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111

Bc 8: Xac minh ri kim tra d liu c ma hoa

Khi thao tac ma hoa d liu hoan tt, hay lam theo chi dn chay lnh chkdsk. Sau khi cng cu chkdsk kim tra ia cng tim li, ban co th kt ni ia cng ngoai vi mt may tinh khac xem d liu.

Cac tuy chon phuc hi cua Cng cu Sa BitLocker

i khi, ban khng th phuc hi d liu t ia bi hong bng cach s dung cac bc trong phn " s dung Cng cu Sa BitLocker". i khi, d liu co th khng phuc hi c du ban n lc phuc hi bng bt ky cach nao. Do vy, chung ti khuyn ban nn thc hin sao lu thng xuyn tt ca d liu trn ia cng.

s dung Cng cu Sa BitLocker ma khng cn DVD Windows Vista

Ban co th s dung DVD Windows Vista cung cp du nhc lnh chay Cng cu Sa BitLocker. Ban cung co th s dung cac cach khac bt u mt du nhc lnh. Tuy nhin, du nhc lnh ma ban s dung phai ang chay trong mi trng da trn Windows Vista. Cac du nhc lnh ma ban bt u t Microsoft Windows XP hoc t cac mi trng khac hin khng chay Windows Vista u khng c h tr. Nu co mt may tinh khac ang chay Windows Vista, ban co th loai bo ia bi hong khoi may tinh gc va a vao may tinh da trn Windows Vista thc hin sa cha.

s dung Cng cu Sa BitLocker ma khng co ia cng ngoai

Chung ti khuyn ban nn s dung ia cng ngoai lam vi tri ich cho d liu ma ban phuc hi t ia c ma hoa bi hong. Cac bc c m ta trong phn " s dung Cng cu Sa BitLocker" giup nng cao kha nng phuc hi d liu. Ly do la cac bc trong phn " s dung Cng cu Sa BitLocker" khng sa i ia c ma hoa bi hong.

Ban cung co th s dung Cng cu Sa BitLocker ma khng cn s dung ia cng ngoai. Loai sa cha nay co th thanh cng nu hong hoc chi gii han trong pham vi cac vi tri ia dung khi ng Windows. Tuy nhin, rui ro mt d liu se tng ln nu ban s dung loai thao tac sa cha nay trn ia bi hong trn din rng. thc hin loai sa cha nay, hay s dung tuy chon -NoOutputVolume khi ban chay lnh repair-bde. bit thm thng tin v cach s dung tuy chon nay, hay xem phn "Tham khao".

s dung Cng cu Sa BitLocker cung vi goi khoa

i khi, nu ban s dung goi khoa, ban se co thm mt c hi na phuc hi ia bi hong. Trong tinh hung nay, ban nhn c thng bao li sau y khi ban chay lnh repair-bde thc hin thao tac sa cha chun:
LI: ia u vao a bi anh hng bi nhng h hong i vi thng tin quan trong lin quan n khoa giai ma.
Hay th tuy chon -KeyPackage chi inh mt goi khoa. ia co th khng phuc hi c.
hiu ro hn v vai tro cua goi khoa, co th hu ich nu ban hiu cach hoat ng cua Cng cu Sa BitLocker khi khng s dung tuy chon -KeyPackage.

BitLocker giup bao v trc cac hong hoc bt ng bng cach trai nhiu ban sao cua thng tin quan trong trn ia. giai ma d liu, Cng cu Sa BitLocker quet ia inh vi ban sao co th s dung c cua thng tin quan trong nay. Nu tt ca ban sao cua thng tin quan trong bi mt, cach duy nht Cng cu Sa BitLocker tip tuc thao tac phuc hi la s dung mt ban sao cua thng tin quan trong a c xut di dang goi khoa nay.

Nu ban a lu thng tin phuc hi BitLocker vao Dich vu Min Active Directory, goi khoa c lu tr cung mt vi tri trong Dich vu Min Active Directory. Ngoai ra, bt ky ngi dung nao co quyn Quan tri vin cuc b cung co th lu goi khoa bng cach chay tp lnh trn ia c ma hoa ang hoat ng.

s dung tuy chon -KeyPackage, ban phai xac minh rng goi khoa kha dung. Sau o, ban phai cung cp goi khoa nay di dang tp cho Cng cu Sa BitLocker.

s dung Cng cu Sa BitLocker trn mt ia c ma hoa mt phn

Ban co th s dung Cng cu Sa BitLocker trn mt ia c ma hoa mt phn. Trng hp nay co th xay ra khi thao tac ma hoa BitLocker khng c hoan tt thanh cng. thc hin vic nay, hay lam nh quy trinh c m ta trong phn " s dung Cng cu Sa BitLocker".

Chu y Khi ban chi inh tuy chon -KeyPackage phuc hi d liu t ia c ma hoa mt phn, Cng cu Sa BitLocker se coi tt ca d liu trn ia la d liu c ma hoa phai phuc hi. Do vy, Cng cu Sa BitLocker c gng giai ma tt ca d liu t ia. Nu ban khng chi inh tuy chon -KeyPackage, Cng cu Sa BitLocker se phn bit gia d liu c ma hoa trn ia va d liu trn ia khng c ma hoa.

Tr giup khc phuc s c cua Cng cu Sa BitLocker

Thng bao li 1

H thng khng th thc hin chng trinh c chi inh.
Ban nhn c thng bao li nay nu ban ang chay Cng cu Sa BitLocker mi trng khng c h tr. Vi du, ban nhn c thng bao li nu ban ang chay phin ban 32 bit cua Cng cu Sa BitLocker mi trng 64 bit. Cng cu Sa BitLocker phai chay mi trng Windows Vista c h tr.

Thng bao li 2

Khng th m Drive_letter (0x80310000).
Ban nhn c thng bao li nay nu Cng cu Sa BitLocker khng th thc hin thao tac trn ia. Trong mt s trng hp, tuy chon -Force co th giup ban co c quyn truy nhp vao ia. Ngoai ra, hay am bao rng ban ang chay cng cu trong mi trng Windows Vista c h tr.

Thng bao li 3

Tp hoc th muc bi hong va khng th oc c.
Ban co th nhn c thng bao li nay nu thng tin ia lp danh muc tp va th muc bi hong hoc thiu. Vi du, vic inh ang ia lam hong thng tin danh muc. Tuy nhin, ni dung tp co th phuc hi co th vn con khi danh muc bi hong. Ban co th s dung Cng cu Sa BitLocker giai ma bt ky ni dung tp nao vn con trn ia. Tuy nhin, do thng tin danh muc ia tng ng khng sn co, cac tp va th muc ring le se khng d dang sn co t ia u ra. Hay kim tra cac tai nguyn khac xac inh xem ia hin a c giai ma co th phuc hi hoan toan hay khng.

THAM KH?O

Thng tin s dung Cng cu Sa BitLocker

Thng tin s dung sau y c tao khi ban chay lnh repair-bde -?:
Thng tin s dung:

repair-bde[.exe] InputVolume
         { OutputVolumeOrImage | {-NoOutputVolume|-nov} }
         { {-RecoveryPassword|-rp} NumericalPassword |
          {-RecoveryKey|-rk} PathToExternalKeyFile }
         [{-KeyPackage|-kp} PathToKeyPackage]
         [{-LogFile|-lf} PathToLogFile]
         [{-?|/?}]

M ta
 C gng sa hoc giai ma ia c ma hoa bng BitLocker bi hong bng cach s dung
 thng tin phuc hi c cung cp.

 KHUYN CAO! tranh bi mt thm d liu, ban nn co sn mt ia cng
 d phong. S dung ia d phong nay lu tr u ra c giai ma hoc sao lu
 ni dung cua ia bi hong.


Tham s:
 InputVolume
         ia c ma hoa bng BitLocker cn sa. Vi du: "C:".

 OutputVolumeOrImage
        Tuy chon. ia lu tr ni dung c giai ma hoc vi tri
        tp tao tp hinh anh cua ni dung.
        Vi du: "D:", "D:\imagefile.img".

        KHUYN CAO! Tt ca thng tin trn ia u ra nay se bi
        ghi e.

 -nov hoc -NoOutputVolume
        C gng sa ia c ma hoa bng BitLocker bng cach sa i
        cung khi ng tro ti ban sao hp l cua siu d liu BitLocker.

        KHUYN CAO! tranh bi mt thm d liu, hay s dung mt tin ich sao lu
        cung sao lu ia u vao trc khi s dung tuy chon nay.
        Nu ban khng co sn tin ich nh vy, hay chi inh mt ia
        hoc hinh anh u ra thay vao o.

 -rk hoc -RecoveryKey
        Cung cp khoa ngoai m khoa ia.
        Vi du: "F:\RecoveryKey.bek".

 -rp hoc -RecoveryPassword
        Cung cp mt khu s m khoa ia.
        Vi du: "111111-222222-333333-...".

 -kp hoc -KeyPackage
        Tuy chon. Cung cp goi khoa s m khoa ia.
        Vi du: "F:\ExportedKeyPackage"

      Nu tuy chon nay trng, cng cu se t ng tim kim
      goi khoa. Tuy chon nay chi cn thit khi cng cu yu cu.

 -lf hoc -LogFile
        Tuy chon. Cung cp ng dn ti tp se lu tr thng tin
        tin . Vi du: "F:\log.txt".

 -f  hoc -Force
        Tuy chon. Khi c s dung, bt buc phai thao g ia ngay ca khi
        khng th khoa c ia. Tuy chon nay chi cn thit khi cng cu
        yu cu.

 -?  or /?
        Hin thi man hinh nay.

Vi du:
 repair-bde C: -NoOutputVolume -rk F:\RecoveryKey.bek
 repair-bde C: D: -rp 111111-222222-[...] -lf F:\log.txt
 repair-bde C: D: -kp F:\KeyPackage -rp 111111-222222-[...]
 repair-bde C: D:\imagefile.img -kp F:\KeyPackage -rk F:\RecoveryKey.bek

Thu?c tnh

ID c?a bi: 928201 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
T? kha:
kbhowto kbinfo KB928201

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com