ID c?a bi: 928218 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay cung cp cac phng phap ma ban co th lam theo d cai t hoc loai bo goi Microsoft Office 2007.

Ban co mun d cai t phin ban Microsoft Office khac khng?

xem thng tin v cach loai bo hoc d cai t phin ban Microsoft Office khac, bm vao lin kt phu hp vi phin ban Office cua ban:

Cach d cai t hoc loai bo goi Microsoft Office 2010
Cach d cai t hoc loai bo goi Microsoft Office 2003
Cach d cai t hoc loai bo goi Microsoft Office danh cho Mac 2011
Cach d cai t hoc loai bo goi Microsoft Office danh cho Mac 2008

Gi?i php

Chung ti khuyn ban nn lam theo cac phng phap c cung cp trong bai vit nay theo th t. Tuy nhin, nu ban a th mt trong s cac phng phap loai bo Office va khng thanh cng, ban co th nhanh chong chuyn sang phng phap khac t danh sach nay:
 • Phng phap 1: D cai t b? Microsoft Office 2007 kh?i Pa-nen iu khin
 • Phng phap 2: D cai t b? Microsoft Office 2007 b?ng Microsoft Fix it
 • Phng phap 3: D? ci ?t b? Microsoft Office 2007 b?ng tr?nh kh?c ph?c s? c? Ci ?t v D? ci ?t Chng tr?nh
 • Phng phap 4: Lo?i b? b? Microsoft Office 2007 theo cch th? cng

Phng php 1: D? ci ?t b? Microsoft Office 2007 kh?i Pa-nen i?u khi?n

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? lo?i b? Microsoft Office 2007 kh?i Pa-nen i?u khi?n, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. B?m B?t ?u.
 2. Bm Tt ca Chng trinh, sau o m th muc Cac tin ich (bo qua bc nay trong Windows XP).
 3. Bm Chay, sau o bm vao hp M.
 4. Go appwiz.cpl sau o bm OK.
 5. inh vi muc Microsoft Office trong danh sach cac chng trinh hin c cai t.
 6. Chon muc o, ri bm D cai t (hoc Loai bo trong Windows XP).
N?u b?n g?p s? c? d? ci ?t h? th?ng Microsoft Office 2007 trong Pa-nen i?u khi?n, h?y chuy?n sang phng php ti?p theo.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 2: D? ci ?t b? Microsoft Office 2007 b?ng Microsoft Fix it

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
C?NH BO: Giai phap Khc phuc s c khng loai bo cac chng trinh Office ring le a c cai t ring bit trn may tinh cua ban. Vi du: nu ban co Microsoft Office Professional 2007 va Microsoft Office Visio 2007, giai phap Khc phuc s c se chi loai bo Microsoft Office Professional 2007. Visio 2007 se khng bi loai bo. B?m vo y ? xem Cch d? ci ?t ho?c xa gi Microsoft Office 2007.

QUAN TRONG - oc cac chu y nay trc khi ban s dung giai phap Khc phuc s c:
 • Nu ban co h iu hanh Windows 64 bit, hay tai xung va lu giai phap Khc phuc s c vao man hinh ri bm up vao giai phap chay trn may tinh cua ban. Nu ban c chay giai phap trc tip t bai vit, ban se gp s c chay giai phap ung cach.
 • Ban phai khi ng lai may tinh cua minh nu ban s dung giai phap Khc phuc s c.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t ng cung se hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh co s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash, CD hoc DVD ri chay trn may tinh co s c.
Giai phap Khc phuc s c cho goi Microsoft Office 2007 se loai bo tt ca cac phin ban Office 2007. iu nay bao gm tt ca cac phin ban Office 2007 dung th.

d cai t goi Microsoft Office 2007 mt cach t ng, bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c nay. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung ri thc hin theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50154
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2


N?u b?n v?n khng th? d? ci ?t b? Microsoft Office, h?y chuy?n sang phng php ti?p theo.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 3: D? ci ?t b? Microsoft Office 2007 b?ng tr?nh kh?c ph?c s? c? Ci ?t v D? ci ?t Chng tr?nh

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
B?n c th? c? g?ng d? ci ?t b? Microsoft Office b?ng cch ch?y tr?nh kh?c ph?c s? c? Ci ?t v D? ci ?t Chng tr?nh. chay trinh khc phuc s c, hay truy cp bai vit sau trong c s kin thc Microsoft:N?u b?n v?n khng th? d? ci ?t b? Microsoft Office, h?y chuy?n sang phng php ti?p theo.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng php 4: Lo?i b? b? Microsoft Office 2007 theo cch th? cng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ch ?: B?n ph?i ng nh?p vo Windows b?ng ti kho?n ng?i dng l qu?n tr? vin my tnh ? hon t?t phng php ny. N?u y l my tnh c nhn c?a b?n th? b?n c th? ?c ng nh?p b?ng ti kho?n c?a qu?n tr? vin. N?u my tnh ny l m?t ph?n c?a m?ng, b?n c th? ph?i nh? qu?n tr? vin h? th?ng tr giup. xac minh rng ban a ng nhp vao Windows bng tai khoan ngi dung la quan tri vin may tinh, hay truy cp vao bai vit sau trong c s kin thc Microsoft:

Cach xac inh loai tai khoan ngi dung cua ban trong Windows


QUAN TRONG - Thng tin ban cn bit trc khi ban loai bo Office 2007:
 • s dung menu Xem hoc Cng cu trong Windows 7 hoc Vista, trc tin, ban phai nhn phim ALT hin thi thanh menu.
 • B?n s? c?n ph?i xem t?p v th muc ?n. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
  1. M Windows Explorer.
  2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Th muc. Trong Windows 7 hoc Vista, nhn phim ALT hin thi thanh menu.
  3. Bm tabXem.
  4. Trong ngn Cai t nng cao, trong muc Tp va th muc n, bm Hin thi tp va th muc n.
  5. Bo chon n phn m rng cua cac loai tp a bit.
  6. Bm OK, sau o ong cac ca s.

Bc 1: Loai bo bt ky goi Windows Installer con lai nao cua h thng Microsoft Office 2007.
 1. B?m B?t ?u.
 2. Bm Tt ca Chng trinh, sau o m th muc Cac tin ich (bo qua bc nay trong Windows XP).
 3. Bm Chay, sau o bm vao hp M.
 4. Go installer, sau o bm OK.
  Thao tac nay se m ra th muc %windir%\Installer.

 5. Trn menu Xem, bm Chon Chi tit.
 6. Bm chon hp kim Chu , go 340 vao hp rng cua ct a chon (tinh theo pixel), sau o bm OK.
  Chu y Co th mt vai phut chu xut hin bn canh mi tp .MSI.

 7. Trn menu Xem, tro chut vao Sp xp theo trong Windows 7 hoc Vista hoc tro chut vao Sp xp biu tng theo trong Windows XP, sau o bm Chu .
 8. Nu hp thoai Kim soat Tai khoan Ngi dung xut hin, bm Cho phep tip tuc.
 9. Tim mi tp .MSI trong o chu la "Microsoft Office <product name> 2007", bm chut phai vao tp MSI, sau o bm D cai t.
  Chu y <product name> la trinh gi ch cho tn san phm Microsoft Office 2007.
Bc 2: Dng dich vu Cng cu Ngun Office.
 1. B?m B?t ?u.
 2. Bm Tt ca Chng trinh, sau o m th muc Cac tin ich (bo qua bc nay trong Windows XP).
 3. Bm Chay, sau o bm vao hp M.
 4. Go services.msc, sau o bm OK.
 5. Trong ca s Dich vu, xac inh xem dich vu Cng cu Ngun Office co chay hay khng ("Bt u" se xut hin trong ct Trang thai). Nu dich vu ang chay, bm chut phai vaoCng cu Ngun Office, sau o bm vao Dng.
 6. ong ca s Dich vu.
Bc 3: Loai bo bt ky th muc cai t Microsoft Office 2007 con lai nao.
 1. B?m B?t ?u.
 2. Bm Tt ca Chng trinh, sau o m th muc Cac tin ich (bo qua bc nay trong Windows XP).
 3. Bm Chay, sau o bm vao hp M.
 4. Go %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, sau o bm OK.
  Chu y Trn may tinh chay phin ban 64 bit cua Windows 7 hoc Vista, go %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared, sau o bm OK.

 5. Hay xoa cac th muc sau y nu co:
  • Office12
  • Cng cu Ngun
 6. B?m B?t ?u.
 7. Bm Tt ca Chng trinh, sau o m th muc Cac tin ich (bo qua bc nay trong Windows XP).
 8. Bm Chay, sau o bm vao hp M.
 9. Go %ProgramFiles%\Microsoft Office, sau o bm OK.
  Chu y Trn may tinh chay phin ban 64 bit cua Windows 7 hoc Vista, go %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office, sau o bm OK.

 10. Xoa th muc Office12.
 11. Trn th muc gc cua mi cng, inh vi, sau o m th muc MSOCache. Nu ban khng th thy th muc nay, lam theo cac bc sau:
  1. M Windows Explorer, sau o trn menu Cng cu, bm Tuy chon Th muc.
  2. Bm tabXem.
  3. Trong ngn Cai t nng cao, trong muc Tp va th muc n, bm Hin thi tp va th muc n.
  4. Bo chon hp kim n cac tp h iu hanh c bao v, sau o bm OK.
 12. M th muc Tt ca Ngi dung trong th muc MSOCache, sau o xoa moi th muc cha vn ban 0FF1CE}- trong tn th muc.
  Chu y Vn ban nay cha s 0 va 1 cho ch cai "O" va "I".
  Vi du: {90140000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C
Bc 4: Loai bo bt ky tp cai t Microsoft Office 2007 con lai nao.
 1. B?m B?t ?u.
 2. Bm Tt ca Chng trinh, sau o m th muc Cac tin ich (bo qua bc nay trong Windows XP).
 3. Bm Chay, sau o bm vao hp M.
 4. Go %appdata%\microsoft\templates, sau o bm OK.
 5. Xoa tp sau:
  • Normal.dotm
  • Normalemail.dotm
 6. B?m B?t ?u.
 7. Bm Tt ca Chng trinh, sau o m th muc Cac tin ich (bo qua bc nay trong Windows XP).
 8. Bm Chay, sau o bm vao hp M.
 9. Go %appdata%\microsoft\document building blocks, sau o bm OK.
 10. M th muc con tim thy trong th muc Khi Xy dng Tai liu.
  Chu y Tiu th muc con se la mt s gm bn ch s biu thi ngn ng cua goi Microsoft Office.

 11. Xoa tp building blocks.dotx.
 12. ong tt ca cac chng trinh trc khi ban lam theo cac bc con lai.
 13. B?m B?t ?u.
 14. Bm Tt ca Chng trinh, sau o m th muc Cac tin ich (bo qua bc nay trong Windows XP).
 15. Bm Chay, sau o bm vao hp M.
 16. Go %temp%, sau o bm OK.
 17. Trn menu Chinh sa, bm Chon Tt ca.
 18. Trn menu Tp, bm Xoa.
 19. B?m B?t ?u.
 20. Bm Tt ca Chng trinh, sau o m th muc Cac tin ich (bo qua bc nay trong Windows XP).
 21. Bm Chay, sau o bm vao hp M.
 22. Go %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data, sau o bm OK.
 23. Xoa tp opa12.dat (va CHI tp nay).
Bc 5: Loai bo khoa con ng ky cua h thng Microsoft Office 2007.
Canh bao Cac s c nghim trong co th xay ra nu ban sa i s ng ky khng ung bng cach s dung Registry Editor hoc s dung phng phap khac. Nhng s c nay co th yu cu ban cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am rng nhng s c nay co th c giai quyt. Ban phai t chiu rui ro khi sa i s ng ky.

Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i s ng ky. Hay chc chn sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ky nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, khi phuc, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows

Tim ri xoa cac khoa con ng ky Office 2007 nu co. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u.
 2. Bm Tt ca Chng trinh, sau o m th muc Cac tin ich (bo qua bc nay trong Windows XP).
 3. Bm Chay, sau o bm vao hp M.
 4. Go regedit, sau o bm OK.
 5. Bm vao khoa con ng ky sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 6. Trn menu Tp, bm Xut, go DeletedKey01, sau o bm Lu.
 7. Trn menu Chinh sa, bm Xoa, sau o bm Co xac nhn.
 8. Lp lai cac bc nay (t 1 n 7) cho mi khoa con ng ky trong danh sach sau. Thay i tn cua khoa a xut theo tn cho mi khoa con.
  Vi du: Go DeletedKey02 cho khoa th hai, go DeletedKey03 cho khoa th ba va v.v..
Chu y Trong khoa ng ky sau, ky t du sao (*) biu thi mt hoc nhiu ky t trong tn khoa con.

Phin ban 32 bit cua Microsoft Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office12*
Phin ban 64 bit cua Microsoft Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office12*
Ti?p t?c v?i nh?ng khoa con ng k? nay:
 1. inh vi khoa con ng ky sau.

  32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  64 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

 2. Trn menu Tp, bm Xut, go UninstallKey01, sau o bm Lu.
 3. Trong khoa con D cai t ma ban a inh vi bc 1, bm vao mi khoa con, sau o xac inh xem khoa con co c gan gia tri sau khng:
  • Tn: UninstallString
  • D liu: file_name path\Office Setup Controller\Setup.exe path

   Chu y Trong vi du nay, file_name la trinh gi ch cho tn chng trinh cai t va path la trinh gi ch cho ng dn tp.
 4. Nu khoa con cha tn va d liu c m ta trong bc 3, bm Xoa trn menu Chinh sa. Nu khng, hay chuyn sang bc 5.
 5. Lp lai cac bc 3 va 4 cho n khi ban inh vi, sau o xoa moi khoa con phu hp vi tn va d liu c m ta trong bc 3.
 6. ong Registry Editor.
Bc 6: Khi ng lai may tinh.
Khi ng lai may tinh. Nu vic loai bo thanh cng, ban a hoan tt va by gi co th cai t lai Microsoft Office nu ban mun. N?u vi?c lo?i b? khng thnh cng, h?y i t?i ph?n "Tham kh?o" trong bi vi?t ny.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed


Thu?c tnh

ID c?a bi: 928218 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Hai 2014 - Xem xt l?i: 9.0
p d?ng
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
T? kha:
kbExpertiseInter kberrmsg kbregistry kbsetup kbInstallation kbtshoot kbprb kbFixMe kbMSIFixMe kbcip KB928218

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com