2007 múi thời gian C?p Nh?t cho Windows XP và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 928388 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian C?p Nh?t

Quan tr?ngC?p Nh?t trong bài vi?t này đư?c thay th? b?ng b?n C?p Nh?t tích l?y trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 955839. Đ? có đư?c thông tin đ?t kho?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST), nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
955839 Tháng mư?i hai 2008 múi thời gian tích l?y C?p Nh?t cho hệ điều hành Microsoft Windows
B?n không c?n ph?i lo?i b? b?t k? C?p Nh?t DST cài đ?t chuyên bi?t trư?c đây đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Quan tr?ng B?n C?p Nh?t có s?n trên Windows Update và Microsoft Update cho phép Windows đ? áp d?ng m?t cách chính xác nh?ng thay đ?i trong th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) năm 2007 và sau đó. Sau khi các b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng, Windows chính xác tính các offsets hi?n t?i T? Th?i đi?m UTC gi? c?c b? trên máy tính khi DST x?y ra. Các offsets bao g?m các offsets cho các API cơ s? và các API th?i gian liên quan đ?n m?ng. B?n có th? truy c?p vào các Microsoft Update web site b?ng cách truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://Update.Microsoft.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294871Mô t? v? các tính năng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows

Trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t năm 2007 tích l?y múi thời gian cho hệ điều hành Windows, đư?c nh?n th?c c?a v?n đ? ti?m năng mà có th? ?nh hư?ng đ?n Microsoft Office Outlook. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
931667Làm th? nào đ? đ?a ch? thay đ?i ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian trong năm 2007 b?ng cách s? d?ng công c? c?p nh?t d? li?u múi thời gian đ?i v?i Microsoft Office Outlook
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?t đ?u t? mùa xuân năm 2007, th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) B?t đ?u và ngày kết thúc cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ s? chuy?n sang th?c hi?n theo các Đ?o lu?t chính sách năng lư?ng c?a năm 2005. DST ngày trong Hợp chủng quốc Hoa Kỳ s? B?t đ?u ba tu?n trư?c đó (2: 00 sáng ngày Ch? Nh?t th? hai tháng ba) và s? k?t thúc m?t tu?n sau đó (2: 00 sáng ngày ch? nh?t đ?u tiên trong tháng mư?i m?t).

B?n C?p Nh?t mà Bài vi?t này mô t? nh?ng thay đ?i múi thời gian d? li?u vào tài kho?n cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Thay đ?i k? DST. B?n C?p Nh?t múi thời gian này c?ng s? bao g?m các thay đ?i cho khác liên quan đ?n DST thay đ?i, hành vi múi thời gian, và cài đ?t chuyên bi?t. M?t s? trong nh?ng thay đ?i này s? x?y ra trong năm 2007, và m?t s? đ? x?y ra k? t? khi các phiên b?n c?a Windows Ban đ?u đư?c phát hành. C?p Nh?t bài vi?t này mô t? c?ng bao g?m m?t s? thay đ?i trư?c đó đ? đư?c phát hành như là cá nhân hotfix. M?t ví d? Đi?u này là thay đ?i Xri Lan-ka trong múi thời gian bù đ?p. B?n c?p nh?t này c?ng s? bao g?m m?t s? thay đ?i có đư?c tài li?u cá nhân trong Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft.

Các C?p Nh?t múi thời gian đ?nh ngh?a s? c?ng đư?c bao g?m v?i Windows Vista.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào thay đ?i ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian có th? ?nh hư?ng đ?n các s?n ph?m Microsoft khác, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/cp_dst
Đ? bi?t thêm chi ti?t làm th? nào đ? t? c?p nh?t các máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
914387Làm th? nào đ? c?u h?nh ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vào năm 2007

Gi?i pháp

B?n C?p Nh?t có s?n trên Windows Update và Microsoft Update cho phép Windows đ? áp d?ng m?t cách chính xác nh?ng thay đ?i cho DST 2007 và năm sau đó. Sau khi các b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng, Windows chính xác tính các offsets hi?n t?i T? Th?i đi?m UTC gi? c?c b? trên máy tính khi DST x?y ra. Các offsets bao g?m các offsets cho các API cơ s? và các API th?i gian liên quan đ?n m?ng. B?n có th? truy c?p vào các Microsoft Update web site b?ng cách truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://Update.Microsoft.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294871Mô t? v? các tính năng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Microsoft Windows Server 2003, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pT?p tin Kích thư?cNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Tzchange.exe5.2.3790.61558,36818 Tháng mư?i m?t, 200612: 03x 86Không cóRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.61558,36818 Tháng mư?i m?t, 200612: 10x 86Không cóRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.283660,92818 Tháng mư?i m?t, 200612: 29x 86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.283660,92818 Tháng mư?i m?t, 200612: 42x 86SP1SP1QFE
Microsoft Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pT?p tin Kích thư?cNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Tzchange.exe5.2.3790.283684,99218 Tháng mư?i m?t, 200616: 04x 64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.283660,92818 Tháng mư?i m?t, 200616: 04x 86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.283684,99218 Tháng mư?i m?t, 200615: 59x 64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.283660,92818 Tháng mư?i m?t, 200615: 59x 86SP1WOW
Microsoft Windows Server 2003, phiên b?n d?a vào Itanium
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pT?p tin Kích thư?cNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Tzchange.exe5.2.3790.615124,41618 Tháng mư?i m?t, 200615: 59IA-64Không cóRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.61558,36818 Tháng mư?i m?t, 200615: 59x 86Không cóWOW
Tzchange.exe5.2.3790.615124,41618 Tháng mư?i m?t, 200615: 59IA-64Không cóRTMQFE
Wtzchange.exe5.2.3790.61558,36818 Tháng mư?i m?t, 200615: 59x 86Không cóWOW
Tzchange.exe5.2.3790.2836136,19218 Tháng mư?i m?t, 200616: 04IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.283660,92818 Tháng mư?i m?t, 200616: 04x 86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.2836136,19218 Tháng mư?i m?t, 200615: 59IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.283660,92818 Tháng mư?i m?t, 200615: 59x 86SP1WOW
Microsoft Windows XP C?p nh?t thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pT?p tin Kích thư?cNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Tzchange.exe5.1.2600.303760,41618 Tháng mư?i m?t, 200611: 44x 86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.303760,41618 Tháng mư?i m?t, 200613: 19x 86SP2SP2QFE

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

múi thời gian và DST cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên khoá ki?m nh?ptên hiển thịÁnh sáng ban ngày tênTên tiêu chu?nDST B?t đ?uDST cu?iGiá tr? c?a TZI khoá
Alaska-gi? chu?n(GMT-09: 00) AlaskaAlaskan-Gi? Ban ngàyAlaska tiêu chu?n Th?i gianCác ch? nh?t th? hai tháng ba lúc 02: 00: 00Các ch? nh?t đ?u tiên trong Tháng mư?i m?t lúc 02: 00: 00TZI = hex: 1 c, 02, 00, 00, 00 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03
, 00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00
, 00,00
Đ?i Tây Dương-gi? chu?n(GMT-04: 00) Gi? Đ?i Tây Dương (Canada) Đ?i Tây Dương gi? ban ngày Đ?i Tây Dương-gi? chu?n Các ch? nh?t th? hai tháng ba lúc 02: 00: 00 Các ch? nh?t đ?u tiên trong tháng mư?i m?t lúc 02: 00: 00 "TZI" = hex: f0, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00,
00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,
00,00,00,00,00,00,00
Gi? chu?n mi?n đông AUS(GMT + 10: 00) Canberra, Melbourne, SydneyAUS gi? ánh sáng ngày mi?n đôngAUS đông Gi? chu?nKhông thay đ?iCh? nh?t cu?i tháng ba t?i 03: 00: 00TZI = hex: a8, fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4,
FF, ff, ff, 00 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00 00, 00
, 05,00,02,00,00,00
, 00,00,00,00
Azerbaijan-gi? chu?n(GMT + 04: 00) BakuAzerbaijan-gi? ban ngàyTiêu chu?n Azerbaijan Th?i gianCh? nh?t cu?i tháng ba lúc 04: 00: 00Ch? nh?t cu?i tháng t?i 05: 00: 00TZI = hex: 10, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00,
0a, 00 00 00, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00,
00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,04,
00,00,00,00,00,00,00
Caucasus-gi? chu?n(GMT + 04: 00) YerevanCaucasus-gi? ban ngàyTiêu chu?n Caucasus Th?i gianCh? nh?t cu?i tháng ba t?i 02: 00: 00Ch? nh?t cu?i tháng t?i 03: 00: 00TZI = hex: 10, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00,
0a, 00 00 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00,
00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,
00,02,00,00,00,00,00,00,00
Trung Châu Úc-gi? chu?n (GMT + 09: 30) AdelaideTrung Châu Úc-gi? ban ngàyTrung Châu Úc tiêu chu?n Th?i gianKhông thay đ?iCh? nh?t cu?i tháng ba t?i 03: 00: 00TZI = hex: c6 fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00,
00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,
00,00,00,00,00,00, 0a, 00 00, 00, 05,
00,02,00,00,00,00,00,00,00
Trung Brazil-gi? chu?n (GMT-04: 00) ManausTrung Brazil-gi? ban ngàyTrung Brazil Gi? chu?nCác ch? nh?t đ?u tiên trong tháng mư?i m?t lúc 02: 00: 00Ch? nh?t cu?i trong tháng hai t?i 02: 00: 00TZI = hex: f0, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff
, 00,00,02,00,00,00,05,00,02,00,00,
00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00 00, 00,
01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Gi? chu?n mi?n trung(GMT-06: 00) Gi? Trung tâm (Hoa K? & Canada)Trung tâm-gi? ban ngàyTrung tâm tiêu chu?n Th?i gianCác ch? nh?t th? hai tháng ba lúc 02: 00: 00Các ch? nh?t đ?u tiên trong Tháng mư?i m?t lúc 02: 00: 00TZI = hex: 68, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff
, 00,00, 0b, 00, 00 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
Gi? chu?n mi?n trung (Mexico) (GMT-06: 00) Guadalajara, Mexico City, MonterreyTrung tâm-gi? ban ngày (Mexico)Gi? chu?n mi?n trung (Mexico)Các ch? nh?t đ?u tiên trong tháng tư lúc 02: 00: 00Ch? nh?t cu?i tháng t?i 02: 00: 00TZI = hex: 68, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff
, 00,00, 0a, 00, 00 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
Đông châu Âu-gi? chu?n (GMT + 02: 00) MinskE. Châu Âu-gi? ban ngàyĐông châu Âu-gi? chu?nCh? nh?t cu?i Tháng ba lúc 02: 00: 00Ch? nh?t cu?i tháng t?i 03: 00: 00TZI = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00
, 00, 0a, 00, 00 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
Đông nam châu M?-gi? chu?n(GMT-03: 00) BrasiliaE. Nam châu M?-gi? ban ngàyE. tiêu chu?n Nam M? Th?i gianCác ch? nh?t đ?u tiên trong tháng mư?i m?t lúc 02: 00: 00Ch? nh?t cu?i Ngày lúc 02: 00: 00TZI = hex: b4, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00 00, 00, 05, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00 00, 00,
01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Gi? chu?n mi?n đông(GMT-05: 00) Gi? mi?n đông (M? và Canada)Gi? ánh sáng ngày mi?n đôngTiêu chu?n đông Th?i gianCác ch? nh?t th? hai tháng ba lúc 02: 00: 00Các ch? nh?t đ?u tiên trong Tháng mư?i m?t lúc 02: 00: 00TZI = hex: 2 c, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00 00, 01, 00, 02,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,
00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Ai C?p-gi? chu?n (GMT + 02: 00) CairoAi C?p-gi? ban ngàyAi C?p-gi? chu?nCác th? năm cu?i cùng trong tháng tư t?i 23:59:59.999Các th? năm cu?i cùng trong tháng chín t?i 23:59:59.999TZI = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b
, 00, 3b, 00, 00 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00,
17,00, 3b, 00, 3b, 00 00, 00
Thu?c Georgia-gi? chu?n (GMT + 03: 00) TbilisiThu?c Georgia-gi? ban ngàyGruzia tiêu chu?n Th?i giankhông áp d?ngKhông áp d?ngTZI = hex: 4 c, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff
, ff, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00
Greenwich-gi? chu?n (GMT) Casablanca, Monrovia, ReykjavikGreenwich-gi? ban ngàyTiêu chu?n Greenwich Th?i giankhông áp d?ngKhông áp d?ngTZI = hex: 00 00 00, 00, 00, 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
GTB-gi? chu?n (GMT + 02: 00) Athens, Bucharest, Istanbul GTB-gi? ban ngày GTB-gi? chu?n Cu?i cùng Ch? Nh?t Tháng ba lúc 3: 00: 00 Ch? nh?t cu?i tháng t?i 04: 00: 00"TZI" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00,
C4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00 00, 05, 00, 04, 00, 00, 00, 00,
00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Th?i gian chu?n Israel (GMT + 02: 00) JerusalemJerusalem-gi? ban ngàyTiêu chu?n Jerusalem Th?i gian30 Tháng 3 năm 2007 lúc 02: 00: 0016 Tháng chín 2007 at 02: 00: 00TZI = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00 00, 00, 03, 00, 02
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Gi? chu?n Jordan(GMT + 2: 00) AmmanGi? ánh sáng ngày JordanGi? chu?n JordanCu?i th? năm Tháng ba t?i 0: 00: 00L?n th? sáu trong tháng chín t?i 01: 00: 00TZI = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4,
FF, ff, ff, 00 00, 09, 00, 05, 00, 05
, 00,01,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,03,00,04,00,05,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00
Gi? chu?n Trung Đông(GMT + 02: 00) BeirutTrung Đông-gi? ban ngàyTiêu chu?n Trung Đông Th?i gianCh? nh?t cu?i tháng ba t?i 00: 00Cu?i th? b?y trong tháng mư?i t?i 23:59:59.999TZI = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 06 00, 05, 00,
17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00 00,
03,00,00,00,05,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00
Gi? chu?n Montevideo(GMT-03: 00) MontevideoMontevideo gi? ban ngàyMontevideo tiêu chu?n Th?i gianCác ch? nh?t đ?u tiên trong tháng mư?i t?i 02: 00: 00Các ch? nh?t th? hai tháng ba t?i 02: 00: 00TZI = hex: b4, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00 00, 00, 02
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00, 0a, 00, 00 00, 01, 00, 02
, 00,00,00,00,00,00,00
Mi?n núi-gi? chu?n(GMT-07: 00) Mi?n núi-gi? (chúng tôi và Canada)Mi?n núi-gi? ban ngàyMountain tiêu chu?n Th?i gianCác ch? nh?t th? hai tháng ba lúc 02: 00: 00Các ch? nh?t đ?u tiên trong Tháng mư?i m?t lúc 02: 00: 00TZI = hex: a4, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00 00, 00, 01
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,03,00,00,00,02,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
Mi?n núi-gi? chu?n (Mexico) (GMT-07: 00) Chihuahua, La Paz, MazatlanMi?n núi-gi? ban ngày (Mexico)Mi?n núi-gi? chu?n (Mexico)Các ch? nh?t đ?u tiên trong tháng tư lúc 02: 00: 00Ch? nh?t cu?i tháng t?i 02: 00: 00TZI = hex: a4, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00
, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00 00, 00, 05
00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
00,04,00,00,00,01,00,02,00,00
, 00,00,00,00,00
Myanmar-gi? chu?n (GMT + 06: 30) Yangon (Rangoon)Myanmar-gi? ban ngàyTiêu chu?n Myanmar Th?i giankhông áp d?ngKhông áp d?ngTZI = hex: 7a, fe, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00
Namibia-gi? chu?n (GMT + 02: 00) WindhoekNamibia-gi? ban ngàyTiêu chu?n Namibia Th?i gianCác ch? nh?t đ?u tiên trong tháng chín t?i 02: 00: 00Các ch? nh?t đ?u tiên trong Tháng tư t?i 02: 00: 00"TZI" = hex: 88 ff, ff, ff, 00, 00, 00 00 trong 3 c,
00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00,
02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,
00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,
00,00
Niu Di-lân-gi? chu?n (GMT + 12: 00) Auckland, WellingtonNew Zealand-gi? ban ngàyTiêu chu?n Niu Di-lân Th?i gianCác ch? nh?t đ?u tiên trong tháng mư?i t?i 02: 00: 00Th? ba Ch? Nh?t Tháng ba t?i 03: 00: 00TZI = hex: 30 fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00 00, 00, 03, 00, 03
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00
, 00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00
, 00
Gi? chu?n Thái B?nh Dương SA (GMT-04: 00) SantiagoSA Thái B?nh Dương-gi? ban ngàyTiêu chu?n Thái B?nh Dương SA Th?i gianCác th? b?y th? hai trong tháng mư?i t?i 23:59:59.999Th? b?y th? hai trong tháng ba t?i 23:59:59.999TZI = hex: f0, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00 00, 03, 00, 06, 00, 02
, 00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
, 00,00, 0a, 00, 06 00, 02, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Gi? chu?n Thái B?nh Dương(GMT-08: 00) Gi? Thái B?nh Dương (M? & Canada)Thái B?nh Dương th?i gian ban ngàyTiêu chu?n Thái B?nh Dương Th?i gianCác ch? nh?t th? hai tháng ba lúc 02: 00: 00Các ch? nh?t đ?u tiên trong Tháng mư?i m?t lúc 02: 00: 00TZI = hex: e0, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00 00, 00, 01
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,03,00,00,00,02,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
Thái B?nh Dương-gi? chu?n (Mexico) (GMT-08: 00) Tijuana, Baja CaliforniaThái B?nh Dương-gi? ban ngày (Mexico)Tiêu chu?n Thái B?nh Dương Th?i gian (Mexico)Các ch? nh?t đ?u tiên trong tháng tư t?i 02: 00: 00Ch? nh?t cu?i Ngày lúc 02: 00: 00TZI = hex: e0, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00 00, 00, 05
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,04,00,00,00,01,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
Gi? chu?n Thái B?nh Dương SA (GMT-05: 00) Bogota, Lima, Quito, Rio BrancoSA Thái B?nh Dương-gi? ban ngàyTiêu chu?n Thái B?nh Dương SA Th?i giankhông áp d?ngKhông áp d?ngTZI = hex: 2 c, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00
Gi? chu?n Xri Lan-ka (GMT + 05: 30) Sri JayawardenepuraGi? Xri Lan-ka ban ngàyXri Lan-ka tiêu chu?n Th?i giankhông áp d?ngKhông áp d?ngTZI = hex: b6, fe, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00
Tasmania-gi? chu?n (GMT + 10: 00) HobartTasmania-gi? ban ngàyTiêu chu?n Tasmania Th?i gianKhông thay đ?iCh? nh?t cu?i tháng ba t?i 03: 00: 00TZI = hex: a8, fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00 00, 00, 05, 00
03,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 0a, 00 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00
, 00,00,00,00
Đ? bi?t thêm thông tin v? DST nh?ng thay đ?i trong năm 2007, và cho các liên k?t thông tin v? các s?n ph?m c?a Microsoft và thay đ?i múi thời gian, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://support.Microsoft.com/GP/cp_dst

Thêm khóa registry trong Windows Vista

Ngoài nh?ng thay đ?i đư?c li?t kê ? b?ng trư?c đó, b?n c?p nh?t này b? sung thêm khóa registry lưu tr? d? li?u l?ch s? DST cho múi thời gian nh?t đ?nh. Các phím đang hi?n di?n trong Windows Vista và có đ? gi? tính ch?n l? trong c?u trúc ki?m nh?p múi thời gian c?a Windows. Các phím ki?m nh?p b? sung không đư?c s? d?ng b?i các phiên b?n c?a Windows s?m hơn so v?i Windows Vista. Các thông tin đư?c cung c?p cho các chương tr?nh khác có th? s? d?ng thông tin đ? d? đoán ho?c tính toán thông tin múi thời gian trong tương lai và quá kh?.
[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan tiêu chu?n Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"năm 2006" = hex: 1 c, 02, 00, 00, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: 1 c, 02, 00, 00, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic tiêu chu?n Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"năm 2006" = hex: f0, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: f0, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazil tiêu chu?n Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"năm 2006" = hex: b4, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: b4, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Central tiêu chu?n Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"năm 2006" = hex: 68, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: 68, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Nam M? tiêu chu?n Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"năm 2006" = hex: b4, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 "2007" = hex: b4, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern tiêu chu?n Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"năm 2006" = hex: 2 c, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: 2 c, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel tiêu chu?n Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007d4
"LastEntry" = dword:000007e7
"năm 2004" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2005" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d5, 07, 0a, 00, 00 00, 09, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, d5, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"năm 2006" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d6, 07, 0a, 00, 00 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, d6, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, tuy?n đư?ng d7, 07, 09, 00 00, 00, 10, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, tuy?n đư?ng d7, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2008" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d8, 07, 0a, 00, 00 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, d8, 07, 03, 00, 00, 00, 1 c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2009" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d9, 07, 09, 00, 00 00, 1b, 00, 02, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, d9, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"năm 2010" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, da, 07, 09, 00, 00 00, 0 c, 00, 02, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, da, 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2011" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, db, 07, 0a, 00 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, db, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2012" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, dc, 07, 09, 00 00, 00, 17, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, dc, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2013" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, dd, 07, 09, 00 00, 00, 08, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, dd, 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2014" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, de, 07, 09, 00 00, 00, 1 c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, de, 07, 03, 00, 00, 00, 1 c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"năm 2015" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, df, 07, 09, 00 00, 00, 14, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, df, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2016" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e0, 07, 0a, 00 00, 00, 09, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, e0, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2017" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e1, 07, 09, 00 00, 00, 18, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, e1, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2018" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e2, 07, 09, 00 00, 00, 10, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, e2, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2019" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e3, 07, 0a, 00 00, 00, 06, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, e3, 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"đ?n năm 2020" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e4, 07, 09, 00, 00 00, 1b, 00, 02, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, e4, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2021" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e5, 07, 09, 00 00, 00 0 c, 00, 02, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, e5, 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2022" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e6, 07, 0a, 00 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, e6, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2023" = hex: 88 ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain tiêu chu?n Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"năm 2006" = hex: a4, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: a4, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland tiêu chu?n Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"năm 2006" = hex: d2, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: d2, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific tiêu chu?n Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"năm 2006" = hex: e0, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" = hex: e0, 01, 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Phiên b?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?nNgàyThay đ?i
1,021 Tháng mư?i m?t, 2006Phiên b?n g?c
2.022 Tháng mư?i m?t năm 2006S?a ch?a các t?p tin thu?c tính b?ng
2.122 Tháng mư?i m?t năm 2006S?a ch?a các l?i chính t?
3,029 Tháng mư?i m?t năm 2006Thêm m?t m?c t? Đ?i Tây Dương chu?n th?i gian trong múi thời gian và DST cài đ?t chuyên bi?t b?ng gi?a m?c Alaska tiêu chu?n th?i gian và gi? chu?n mi?n đông AUS
4,029 Tháng mư?i m?t, 2006Th?c hi?n các ch?nh s?a cho m?c gi? chu?n Greenwich và GTB-gi? chu?n
5,004 Tháng mư?i hai năm 2006Thay đ?i múi thời gian và DST cài đ?t chuyên bi?t cho mi?n trung Brazil-gi? chu?n
6,004 Tháng mư?i hai năm 2006Siêu d? li?u t? khoá thay đ?i
7,012 Tháng mư?i hai năm 2006Các cài đ?t chuyên bi?t thay đ?i DST và múi thời gian cho th?i gian tiêu chu?n Ai C?p
7.119 Tháng mư?i hai năm 2006Thêm Windows Server 2003 R2 "Áp d?ng đ?" ph?n
8,027-Dec-2006Vi?t l?i toàn b? bài vi?t
8.127-Dec-2006H?y c?n th?n thêm cho khách hàng nh?ng ngư?i s? d?ng Exchange và Outlook trong môi trư?ng c?a h? và đ? c?p đ?n http://office.microsoft.com/en-us/outlook/HA102086071033.aspx
9,019 Tháng m?t, 2007C?p Nh?t c?nh báo
9.119 Tháng m?t, 2007Thêm chính DST 2007 liên k?t vào ph?n "múi gi? và DST cài đ?t"
9.219 Tháng m?t, 2007Thêm thi?t đ? bài KB 914387
10,022-Jan-2007MSINTERNAL ph?n C?p Nh?t
10.122-Jan-007Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t DST và múi thời gian cho múi thời gian Trung Đông và Montevideo
10.226 Tháng m?t, 2007Xem thêm danh sách, MCE, WePOS và WinFLP đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n
11.09-Feb-2007Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t múi thời gian và DST (giá tr? hex) cho Namibia
12.013 Tháng hai, 2007S?a đ?i "Gi?i quy?t" ph?n đ? nó ch? đ? tr? đ?n bài KB 931836
13.01-3-2007C?p Nh?t DST liên k?t trong ph?n "Gi?i thi?u" và trong ph?n "múi gi? và DST cài đ?t"
14.023 Tháng ba năm 2007Th?c hi?n các thay đ?i cho m?t đ?t càn quét Windows Server 2003 SP2. (B? sung b?n ghi d?ch v? gói ph?n.)
15.027 Tháng ba năm 2007S?a ch?a các giá tr? TZI cho Nambia.
15.103 Tháng tư năm 2007S?a ch?a các giá tr? TZI cho Nambia.
16.06 Tháng 8 năm 2007C?p nh?t các tài li?u tham kh?o đ? tr? đ?n bài vi?t 933360
20.027 Tháng 9 năm 2007C?p Nh?t lưu ? "Quan tr?ng" trong s? kh?i đ?u c?a bài vi?t và secton "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t. K? C?p Nh?t trong tương lai DST C?p Nh?t có s?n t? Windows Update và Microsoft Update. C?ng đư?c thêm vào ph?n "Yêu c?u kh?i đ?ng l?i" ph?n "Gi?i quy?t".
14 Tháng 1 năm 2008C?p nh?t các tài li?u tham kh?o đ? tr? t? 933350 đ?n 942763
9 Tháng 9 năm 2008Lo?i b? tham chi?u đ?n 942763. B? sung tài li?u tham kh?o đ? 951072.
24 Tháng m?t 2009Lo?i b? tham chi?u đ?n 951072. B? sung tài li?u tham kh?o đ? 955839.

Thu?c tính

ID c?a bài: 928388 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
T? khóa: 
kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbexpertiseinter kbwinserv2003presp2fix kbwinxppresp3fix atdownload kbbug kbfix kbqfe kbinfo kbmt KB928388 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 928388

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com