M??inot nos?t?t att?lu pa e-pastu sist?m? Windows Vista, Fotogr?fiju e-pasta vednis tiek aizv?rts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 928431 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot nos?t?t att?lu pa e-pastu sist?m? Windows Vista, Fotogr?fiju e-pasta vednis netiek atv?rts, bet gan aizv?rts.

?? probl?ma rodas, izmantojot k?du no ??m metod?m:
 • Ar peles labo pogu noklik??in?t uz att?la, noklik??in?t uz Kam nos?t?t un p?c tam uz Pasta adres?ts.
 • Atlas?t att?lu oper?t?jsist?mas Windows foto galerij? un p?c tam uzdevumjosl? noklik??in?t uz E-pasts.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo nav iestat?ta noklus?juma e-pasta programma.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , uz Vad?bas panelis un p?c tam uz Programmu noklus?jumi.
 2. Noklik??iniet uz E-pasts un p?c tam noklik??iniet uz e-pasta programmas, kuru v?laties iestat?t par noklus?juma programmu.
 3. Izejiet no vad?bas pane?a.

PAPILDINDORM?CIJA

Noklus?juma e-pasta programma sist?m? Windows Vista ir Windows Mail. Ja ir instal?ta cita programma, to var izmantot k? noklus?juma e-pasta programmu. Tom?r, atinstal?jot ?o e-pasta programmu, cita noklus?juma e-pasta programma autom?tiski netiek iestat?ta.

Rekviz?ti

Raksta ID: 928431 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit EN
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbproductconfiguration kbconfiguration kbphotos kbemail kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kb3rdparty KB928431

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com