No CD vai DVD diska m??inot instal?t sist?mu Windows Vista, var netikt paz?ts instal?cijas datu nes?js

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 928633 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Kad m??in?t izmantot Windows Vista CD vai DVD disku, lai instal?tu sist?mu Windows Vista, var rasties viena vai vair?kas ??das probl?mas:
 • Dators nepaz?st disku.
 • Kad programm? Windows Explorer skat?t diska saturu, disks tiek r?d?ts k? tuk?s.
 • Start?jot datoru, disks ir ievietots CD vai DVD diskdzin?. Tom?r netiek r?d?ts ??ds zi?ojums, k? paredz?ts:
  Press any key to boot from CD (Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska)

IEMESLS

??s probl?mas var rasties, ja ir sp?k? viens vai vair?ki no ?iem nosac?jumiem:
 • Windows Vista DVD disku ievietojat CD diskdzin?.
 • Disks ir defekt?vs vai boj?ts.
 • CD vai DVD diskdzinis sist?m? BIOS nav konfigur?ts k? s?kn??anas ier?ce.
 • Disks tiek paz?ts k? neder?gs datu nes?js. Piem?ram, t? ir diska kopija.
 • Past?v ar CD vai DVD diskdzi?a programmaparat?ru saist?ta probl?ma.
 • Past?v datu nes?ju sader?bas probl?ma.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ??s probl?mas, r?kojieties ??di:
 1. P?rliecinieties, vai Windows Vista disks ir ievietots pareiz? veida diskdzin?. Kompaktdisku var las?t gan CD diskdzinis, gan DVD diskdzinis. Tom?r DVD disku var las?t tikai DVD diskdzinis. P?rliecinieties, vai DVD disks nav ievietots CD diskdzin?. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie 2. darb?bas.
 2. P?rbaudiet, vai Windows Vista diskam nav fizisku boj?jumu, piem?ram, skr?p?jumu vai citu redzamu defektu. Ja datu nes?js ir defekt?vs, ieg?d?jieties aizst?j?jdisku no sist?mas p?rdev?ja vai sazinoties ar Microsoft. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie 3. darb?bas.
 3. P?rliecinieties, vai CD vai DVD diskdzinis sist?m? BIOS ir konfigur?ts k? s?kn??anas ier?ce. Lai uzzin?tu, k? datoru konfigur?t t? start??anai no CD vai DVD diskdzi?a, skatiet datora komplekt?cij? iek?auto dokument?ciju vai sazinieties ar datora ra?ot?ju. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie 4. darb?bas.
 4. P?rliecinieties, vai Windows Vista disks ir autentisks. Autentiskajiem Windows Vista diskiem ir uzdruk?ta hologramma ar uzrakstu ?genuine media? (autentisks datu nes?js). Ieg?d?jieties autentisku Windows Vista disku un m??iniet instal?t v?lreiz. Ja jums ir autentisks disks, p?rejiet pie 5. darb?bas.
 5. CD vai DVD diskdzin? ievietojiet citu s?kn??anas disku un izmantojiet to, lai start?tu datoru. Piem?ram, m??iniet izmantot Microsoft Windows XP kompaktdisku vai disku, ko datora ra?ot?js ir pievienojis, lai var?tu atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Ja datoru var start?t ar citu disku, iesp?jams, ka Windows Vista disks ir defekt?vs vai boj?ts. Ja citu disku datora start??anai no CD vai DVD diskdzi?a nevar izmantot, p?rejiet pie 6. darb?bas.
 6. Lai var?tu pareizi las?t Windows Vista disku, iesp?jams, CD vai DVD diskdzi?a programmaparat?ra ir j?atjaunina. Sazinieties ar CD vai DVD diskdzi?a ra?ot?ju, lai ieg?tu konkr?t? ier?ces mode?a atjaunin?jumus. Ja atjaunin?jumi ir pieejami, lejupiel?d?jiet atjaunin?jumu un jauniniet CD vai DVD diskdzi?a programmaparat?ru. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie 7. darb?bas.
 7. Ja iesp?jams, m??iniet sist?mu Windows Vista instal?t no cita CD vai DVD diskdzi?a. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie 8. darb?bas.
 8. Citas datu nes?ju sader?bas probl?mas var ne?aut datoru start?t no Windows Vista diska. Ja diskam var piek??t no dator? jau instal?tas oper?t?jsist?mas, kop?jiet DVD vai CD saturu k?d? ciet? diska map? un m??iniet veikt izpl?to instal??anu.

  Piez?me.Izpl?t? instal??ana ir programmat?ras instal??ana, kas tiek veikta no cietaj? disk? kop?tiem failiem, nevis no instal?cijas datu nes?ja, piem?ram, diska. Lai veiktu sist?mas Windows Vista izpl?to instal??anu, cietaj? disk? papildus j?b?t v?l 3 gigabaitiem (GB) br?vas vietas.

  Lai sist?mu Windows Vista instal?tu no cietaj? disk? izpl?tiem failiem, r?kojieties ??di:
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Explore (P?rl?kot).
  2. Atrodiet un noklik??iniet uz CD vai DVD diskdzi?a, kur? atrodas Windows Vista disks.
  3. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Select All (Atlas?t visu).
  4. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Copy (Kop?t).
  5. Cietaj? disk? atveriet mapi, kur? v?laties izpl?t failus.
  6. Izv?ln? File (Fails) nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz Folder (Mape).
  7. Ierakstiet Windows Vista Flat un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  8. Veiciet dubultklik??i uz Windows Vista Flat un izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Paste (Iel?m?t).
  9. P?c failu kop??anas no Windows Vista diska map? Windows Vista Flat veiciet dubultklik??i uz Setup.exe.
  10. Lai pabeigtu instal??anu, izpildiet Windows uzst?d??anas ved?a darb?bas.
Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar datora ra?ot?ju, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
65416 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, A?K (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60781 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, L?P (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60782 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, Q?Z (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Microsoft sniedz tre?o personu kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o personu kontaktinform?cijas precizit?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 928633 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 13. apr?lis - P?rskat??ana: 1.4
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB928633

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com