Làm th? nào đ? s? d?ng Windows Easy Transfer đ? di chuy?n t?p và thi?t đ?t t? Windows trên m?t máy tính sang máy tính khác Windows Vista

ID c?a bài: 928634 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách di chuy?n t?p và thi?t đ?t t? Microsoft Windows trên máy đ? Windows Windows Vista trên máy tính khác b?ng cách s? d?ng Windows Easy Transfer.

THÔNG TIN THÊM

Hư?ng Windows Easy Transfer d?n b?n qua di chuy?n t?p và thi?t đ?t t? m?t Windows trên máy tính khác Windows Vista d?a trên máy tính. Trong trư?ng h?p này, các ngu?n máy tính là máy tính mà t? đó b?n di chuy?n t?p và thi?t đ?t. Các đi?m đ?n máy tính là máy tính mà b?n di chuy?n t?p và thi?t đ?t.

Trong Windows Easy Transfer, b?n có th? ch?n nh?ng g? b?n mu?n di chuy?n. B?n c?ng có th? ch?n phương pháp di chuy?n mà b?n mu?n s? d?ng. Nh?ng g? b?n có th? di chuy?n bao g?m sau đây:
 • T?p và c?p
 • Cài đ?t e-mail, ví d? như đ?a ch? liên l?c và tin nh?n
 • Cài đ?t chương tr?nh
 • Trương m?c ngư?i dùng và thi?t đ?t
 • Thi?t đ?t Internet và yêu thích
 • Âm nh?c, h?nh ?nh và video

Chu?n b? cho vi?c di chuy?n lên Windows Vista

H?y ch?c ch?n r?ng máy tính ngu?n có ch?a các t?p và thi?t đ?t b?n mu?n di chuy?n sang máy tính đích. B?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? di chuy?n t?p và thi?t đ?t:
 • S? d?ng cáp USB có th? k?t n?i hai máy tính
 • S? d?ng k?t n?i m?ng
 • S? d?ng phương ti?n lưu đ?ng, ch?ng h?n như USB flash ? đ?a ho?c m?t bên ngoài c?ng đ?a
 • S? d?ng m?t đ?a CD ho?c DVD
Ngoài ra, có th? s? d?ng Windows Easy Transfer đ? di chuy?n t?p và cài đ?t cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính ngu?n duy nh?t.

Lưu ? Di chuy?n t?p và thi?t đ?t cho ngư?i dùng trên nhi?u ngu?n máy tính, di chuy?n các t?p tin cá nhân và cài đ?t, ho?c s? d?ng các Microsoft Windows ngư?i s? d?ng nhà nư?c di chuy?n công c? (USMT).

S? d?ng Windows Easy Transfer đ? di chuy?n t?p và thi?t đ?t

Windows Easy Transfer h? tr? di chuy?n t? h? đi?u hành sau:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista

Chu?n b? cho vi?c di chuy?n v? máy tính đích

Đ? b?t đ?u Windows Easy Transfer trên các đi?m đ?n máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? chương tr?nh đang ho?t đ?ng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , b?mT?t c? chương tr?nh, b?m Ph? ki?n, b?mCông c? h? th?ng, b?m Windows d? dàng Chuy?n giao, sau đó b?m Ti?p theo.
 3. Nh?p vào M?t chuy?n như?ng m?i b?t đ?u.
 4. Nh?p vào Đây là máy tính m?i c?a tôi.
 5. Nh?p vào Không, ch? cho tôi thêm nhi?u l?a ch?n.
 6. B?m vào tùy ch?n đó là c?n thi?t cho các Windows Easy Transfer đư?c cài đ?t trên trang máy tính c? c?a b?n d?u nh?c.
 7. Ch?n phương ti?n đích mà b?n mu?n đ? lưu tr? d? dàng Windows Chuy?n các t?p tin thu?t s?. B?n có th? lưu tr? các thu?t s? t?p trên đ?a CD, trên m?t đ?a DVD, trên phương ti?n lưu đ?ng, ho?c trên m?t ? đ?a m?ng.
 8. Nh?p vào Có, tôi s? chuy?n t?p và thi?t đ?t trên m?ng.
 9. G? đư?ng d?n và tên thư m?c mà b?n mu?n c?t gi? các t?p thu?t s? Windows Easy Transfer và b?m Ti?p theo.

  Lưu ? Đư?ng d?n m?c đ?nh là C:\migwiz.

Di chuy?n t?p và thi?t đ?t t? máy tính ngu?n sang máy tính đích

Di chuy?n t?p và thi?t đ?t t? máy tính ngu?n sang máy tính đích b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau b?n di cư.

Phương pháp 1: S? d?ng cáp USB có th? k?t n?i hai máy tính đ? di chuy?n t?p và thi?t đ?t
 1. Cài đ?t m?t cáp USB có th? k?t n?i hai máy tính, và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n cho r?ng cáp, n?u thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.
 2. B?t đ?u Windows Easy Transfer đ? chuy?n t?p và thi?t đ?t cho máy tính đích.
Cách 2: S? d?ng ? đ?a m?ng di chuy?n t?p và thi?t đ?t
 1. Xác đ?nh v? trí các phương ti?n lưu đ?ng ho?c ? đ?a m?ng có ch?a t?p tin thu?t s? Windows Easy Transfer và sau đó b?m đúp chu?t Migwiz.exe đ? b?t đ?u Windows d? dàng Chuy?n giao.
 2. N?u b?n đang ch?y b?t k? chương tr?nh nào khác, b?n s? đư?c nh?c đ? đóng các chương tr?nh này. B?n có th? lưu công vi?c c?a b?n trong m?i chương tr?nh, và sau đó đóng các chương tr?nh riêng r?. B?n c?ng có th? nh?p Đóng t?t c? trong Windows Easy Transfer đ? đóng nh?ng chương tr?nh này ngay l?p t?c.
 3. Nh?p vàoTi?p theo.
 4. Nh?p vào Thông qua m?t m?ng lư?i.
 5. Nh?p vào K?t n?i tr?c ti?p qua m?ng đ? b?t đ?u s? di chuy?n.

  Lưu ? Nh?p vào Lưu vào v? trí m?ng N?u b?n mu?n lưu tr? các t?p tin và các thi?t l?p trong m?t t?p tin s? đư?c t?i sau này. N?u b?n mu?n đ? lưu tr? các t?p tin và cài đ?t trên ? đ?a m?ng, b?n s? đư?c nh?c nh? đ? cung c?p đư?ng d?n nơi b?n mu?n đ? lưu tr? các t?p tin và cài đ?t.
 6. Nh?p vào T?t c? m?i th? - t?t c? các tài kho?n ngư?i dùng, t?p tin và cài đ?t chương tr?nh (khuy?n cáo) đ? di chuy?n t?t c? các t?p và thi?t đ?t. N?u b?n mu?n xác đ?nh chính xác đ?nh t?p và thi?t đ?t b?n mu?n di chuy?n, Nh?p vào Ch? c?a tôi tài kho?n ngư?i dùng, t?p tin và cài đ?t chương tr?nh, ho?c nh?p vàoTu? ch?nh.
 7. Xem l?i danh sách có ch?a các t?p tin và cài đ?t mà b?n có mu?n di chuy?n và sau đó nh?p vào B?t đ?u. Đ? thêm ho?c lo?i b? t?p và thi?t đ?t t? trong danh sách, b?m vào Tùy ch?nh.
 8. Nh?p vào Đóng sau khi Windows d? dàng chuy?n đ? hoàn thành vi?c di chuy?n c?a t?p và thi?t đ?t cho máy tính đích.
Cách 3: S? d?ng phương ti?n lưu đ?ng đ? di chuy?n t?p và thi?t đ?t
 1. Xác đ?nh v? trí các phương ti?n lưu đ?ng ho?c ? đ?a m?ng có ch?a t?p tin thu?t s? Windows Easy Transfer và sau đó b?m đúp chu?t Migwiz.exe đ? b?t đ?u Windows d? dàng Chuy?n giao.
 2. N?u b?n đang ch?y b?t k? chương tr?nh nào khác, b?n s? đư?c nh?c đ? đóng các chương tr?nh này. B?n có th? lưu công vi?c c?a b?n trong m?i chương tr?nh, và sau đó đóng các chương tr?nh riêng r?. B?n c?ng có th? nh?p Đóng t?t c? trong Windows Easy Transfer đ? đóng nh?ng chương tr?nh này ngay l?p t?c.
 3. Nh?p vàoTi?p theo.
 4. Xác đ?nh các phương ti?n truy?n thông thích h?p lưu đ?ng chuy?n, và sau đó nh?p vào Trên m?t đ?a CD ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác, ch?ng h?n như m?t ? đ?a flash.
 5. Nh?p vào Vào m?t ? đ?a m?ng đ? lưu các t?p tin và cài đ?t vào m?t thư m?c trên các lưu đ?ng ? đ?a.
 6. Trong Nơi nào b?n mu?n lưu t?p c?a b?n, nh?p đư?ng d?n t?i c?p trên đ?a lưu đ?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Nh?p vào T?t c? m?i th? - t?t c? tài kho?n ngư?i dùng, t?p tin, và chương tr?nh cài đ?t (khuy?n cáo) đ? di chuy?n t?t c? các t?p và thi?t đ?t. N?u b?n mu?n xác đ?nh chính xác đ?nh t?p và thi?t đ?t b?n mu?n di chuy?n, Nh?p vào Ch? c?a tôi tài kho?n ngư?i dùng, t?p tin và cài đ?t chương tr?nh, ho?c nh?p vàoTu? ch?nh.
 8. Xem l?i danh sách có ch?a các t?p tin và cài đ?t mà b?n có mu?n di chuy?n và sau đó nh?p vào B?t đ?u. Đ? thêm ho?c lo?i b? t?p và thi?t đ?t t? trong danh sách, b?m vàoTùy ch?nh.
 9. Nh?p vào Đóng sau khi Windows d? dàng chuy?n đ? hoàn thành di chuy?n t?p và thi?t đ?t.
 10. K?t n?i thi?t b? tháo l?p t?i các đi?m đ?n máy tính.
 11. B?t đ?u Windows Easy Transfer và b?mTi?p theo.
 12. Nh?p vào Ti?p t?c m?t chuy?n giao trong ti?n b?.
 13. Trong Nơi b?n đ? sao chép các t?p tin c?a b?n, b?m Phương ti?n lưu đ?ng. N?u các Phương ti?n lưu đ?ngtùy ch?n không có s?n, h?y nh?p vào ? đ?a m?ng, sau đó b?mTi?p theo.
 14. Trong Xác đ?nh v? trí các t?p tin đ? lưu, g? đư?ng d?n nơi mà b?n đ? lưu các t?p tin và cài đ?t. B?n c?ng có th? nh?pTr?nh duy?t xác đ?nh v? trí các t?p tin và cài đ?t. Nh?p vàoTi?p theo sau khi b?n đ? đ?t các t?p tin và cài đ?t.
 15. Ch?n tên ngư?i dùng trên máy tính đích phù h?p v?i tên ngư?i dùng trên máy tính ngu?n. N?u không ph?i là b?t k? tài kho?n ngư?i dùng đư?c t?o ra trên máy tính đích, b?n có th? ph?i t?o trương m?c m?i. Đ? t?o m?t tài kho?n trên máy tính đ?a phương, tr?c ti?p nh?p tên ngư?i dùng. Đ? t?o m?t h? sơ ho?c m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n, g? tên ngư?i dùng trong các đ?nh d?ng sau: domain\user.
 16. Trong Ch?n ? đ?a cho các t?p tin trên máy tính m?i c?a b?n, ch?n ? đ?a đích cho t?ng ngu?n ? đ?a.
 17. Xem l?i danh sách có ch?a các t?p tin và cài đ?t mà b?n có mu?n di chuy?n và sau đó nh?p vào B?t đ?u. Thêm ho?c xoá các t?p và thi?t đ?t t? trong danh sách, b?m vàoTùy ch?nh.
 18. Nh?p vào Đóng sau khi Windows d? dàng chuy?n đ? hoàn thành di chuy?n t?p và thi?t đ?t.
Phương pháp 4: S? d?ng m?t đ?a CD có th? ghi đư?c ho?c m?t đ?a DVD có th? ghi đư?c di chuy?n t?p và thi?t đ?t
 1. Xác đ?nh v? trí các phương ti?n lưu đ?ng ho?c ? đ?a m?ng có ch?a t?p tin thu?t s? Windows Easy Transfer và sau đó b?m đúp chu?t Migwiz.exe đ? b?t đ?u Windows d? dàng Chuy?n giao.
 2. N?u b?n đang ch?y b?t k? chương tr?nh nào khác, b?n s? đư?c nh?c đ? đóng các chương tr?nh này. B?n có th? lưu công vi?c c?a b?n trong m?i chương tr?nh, và sau đó đóng các chương tr?nh riêng r?. B?n c?ng có th? nh?p Đóng t?t c? trong Windows Easy Transfer đ? đóng nh?ng chương tr?nh này ngay l?p t?c. Nh?p vàoTi?p theo.
 3. Nh?p vào Ghi đ?a CD hay DVD.
 4. Trong Ch?n phương ti?n c?a b?n h?p, g? đư?ng d?n c?a đ?a CD hay DVD. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p vào T?t c? m?i th? - t?t c? tài kho?n ngư?i dùng, t?p tin, và chương tr?nh cài đ?t (khuy?n cáo) đ? di chuy?n t?t c? các t?p và thi?t đ?t. N?u b?n mu?n xác đ?nh chính xác các t?p và thi?t đ?t b?n mu?n di chuy?n, Nh?p vào Ch? c?a tôi tài kho?n ngư?i dùng, t?p tin và cài đ?t chương tr?nh, ho?cTu? ch?nh.
 6. Xem l?i danh sách có ch?a các t?p tin và cài đ?t mà b?n có mu?n di chuy?n và sau đó nh?p vào B?t đ?u. Thêm ho?c xoá các t?p và thi?t đ?t t? trong danh sách, b?m vàoTùy ch?nh.
 7. Nh?p vào Ti?p theo sau khi hoàn t?t ghi các Đ?a CD hay DVD.
 8. Nh?p vào Đóng sau khi Windows d? dàng chuy?n đ? hoàn toàn chuy?n các t?p tin và cài đ?t.
 9. Đưa CD ho?c DVD trong máy tính đích.
 10. B?t đ?u Windows Easy Transfer và b?mTi?p theo.
 11. Nh?p vào Ti?p t?c m?t chuy?n giao trong ti?n b?.
 12. Trong Nơi b?n đ? sao chép các t?p tin c?a b?n, b?mĐ?c CD ho?c DVD.
 13. Trong Ch?n phương ti?n c?a b?n h?p, ch?n đ?a CD ho?c ? đ?a DVD, xác đ?nh v? trí các t?p tin và cài đ?t, và sau đó nh?p vào Ti?p theo
 14. Trong Ch?n ? đ?a cho các t?p tin trên máy tính m?i c?a b?n, ch?n tên ngư?i dùng trên máy tính đích phù h?p v?i tên ngư?i dùng trên máy tính ngu?n. N?u không ph?i là b?t k? tài kho?n ngư?i dùng đư?c t?o ra trên máy tính đích, b?n có th? ph?i t?o trương m?c m?i. Đ? t?o m?t tài kho?n trên máy tính đ?a phương, tr?c ti?p nh?p tên ngư?i dùng. Đ? t?o m?t h? sơ ho?c m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n, g? tên ngư?i dùng trong các đ?nh d?ng sau: domain\user.
 15. Trong Ch?n ? đ?a cho các t?p tin h?p trên các máy tính đích, ch?n ? đ?a đích cho t?ng ngu?n ? đ?a.
 16. Xem l?i danh sách có ch?a các t?p tin và cài đ?t mà b?n có mu?n di chuy?n và sau đó nh?p vào B?t đ?u. Thêm ho?c xoá các t?p và thi?t đ?t t? trong danh sách, b?m vàoTùy ch?nh.
 17. Nh?p vào Đóng sau khi Windows d? dàng chuy?n đ? hoàn thành di chuy?n các t?p tin và cài đ?t.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t? đ?ng hoá c?a b?n tri?n khai, ch?ng h?n như th?c hành t?t nh?t, vi?c di chuy?n m?u truy c?p vào t?p l?nh, tương thích ?ng d?ng, h?nh ?nh, và tri?n khai t? xa, các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc748937
Cho thông tin thêm v? cách l?p k? ho?ch cho vi?c di chuy?n tr?ng thái ngư?i dùng, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/Library/cc784093 (v=ws.10) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 928634 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate Beta
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB928634 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:928634

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com