Opis jednostavnog prenosa Windows postavki i datoteka za Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 928635 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Kada nadogradite operativni sistem Windows Vista, mo?ete da koristite program za jednostavan prenos Windows postavki i datoteka za prenos datoteka i postavki sa ra?unara zasnovanog na operativnom sistemu Microsoft Windows na ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista. Kada koristite program za jednostavan prenos Windows postavki i datoteka, mo?ete da odlu?ite ?ta ?ete preneti na operativni sistem Windows Vista. Tako?e mo?ete da izaberete metod prenosa koji ?elite da koristite.

DODATNE INFORMACIJE

Program za jednostavan prenos Windows postavki i datoteka mo?ete da koristite da biste preneli slede?e datoteke i postavke:
 • Datoteke i fascikle
 • Postavke e-po?te
 • Kontakte i poruke
 • Postavke programa
 • Korisni?ke naloge i postavke
 • Internet postavke i omiljene lokacije
 • Muziku
 • Slike i video zapise
Me?utim, jednostavan prenos Windows postavki i datoteka ne mo?ete da koristite za preme?tanje programskih datoteka. Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka mo?e da preme?ta samo podatke i postavke programa. Da biste preneli postavke programa u operativni sistem Windows Vista, morate instalirati program na ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista pre nego ?to pokrenete jednostavan prenos Windows postavki i datoteka. Pored toga, jednostavan prenos Windows postavki i datoteka ne prenosi sistemske datoteke kao ?to su fontovi i upravlja?ki programi. Da biste to uradili, u operativnom sistemu Windows Vista morate ponovo instalirati prilago?ene fontove i a?urirane upravlja?ke programe.

Program za jednostavan prenos Windows postavki i datoteka mo?ete da koristite da biste preneli datoteke i postavke sa slede?ih operativnih sistema:
 • Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2) ili novija verzija operativnog sistema Windows XP
 • Windows Vista
Program za jednostavan prenos Windows postavki i datoteka mo?ete da koristite samo za prenos datoteka sa operativnog sistema Microsoft Windows 2000.

Za prenos datoteka i postavki sa odgovaraju?eg operativnog sistema na operativni sistem Windows Vista mo?ete da koristite slede?e metode za prenos podataka:
 • Koristite USB kabl koji povezuje ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows sa ra?unarom zasnovanim na operativnom sistemu Windows Vista.
 • Uspostavite mre?nu vezu izme?u ra?unara zasnovanog na operativnom sistemu Windows i ra?unara zasnovanog na operativnom sistemu Windows Vista.
 • Koristite prenosni medijum, na primer USB fle? disk ili eksterni ?vrsti disk. Bilo koji od njih mo?ete da pove?ete sa ra?unarom zasnovanim na operativnom sistemu Windows i sa ra?unarom zasnovanim na operativnom sistemu Windows Vista.
 • Koristite CD pisa? ili DVD pisa? i prazan medijum na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows tako da mo?ete da nare?ete datoteke i postavke na disk. Zatim mo?ete da prenesete datoteke i postavke u operativni sistem Windows Vista
Za vi?e informacija posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=56488
Navedena Web lokacija bavi se slede?im temama:
 • Automatizacija primene operativnog sistema Windows Vista
 • Najbolji na?ini za primenu operativnog sistema Windows Vista
 • Primeri skripti za migraciju
 • Kompatibilnost programa
 • Obrada slika
 • Daljinska primena operativnog sistema Windows Vista
Za vi?e informacija o upotrebi jednostavnog prenosa Windows postavki i datoteka kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
928634 Upotreba jednostavnog prenosa Windows postavki i datoteka za migraciju datoteka i postavki sa ra?unara zasnovanog na operativnom sistemu Windows na drugi ra?unar koji je zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 928635 - Poslednji pregled: 19. mart 2007. - Revizija: 1.3
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB928635

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com