Kai naudodami ?Publisher? bandote atidaryti leidin?, pateikiamas klaidos prane?imas ?Publisher? nepavyksta atidaryti failo? arba ?Publisher? nustat? problem??.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 928890 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu. Šiame straipsnyje pateikiama informacija, kaip pakeisti registr?. Prieš keisdami registr? ?sitikinkite, kad suk?r?te atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? registro kopij?, j? atkurti ar keisti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 ?Microsoft Windows? registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai naudodami ?Microsoft Publisher? bandote atidaryti leidin?, galite gauti vien? i? toliau nurodyt? klaid? prane?im? (kur?, lemia naudojama ?Publisher? versija).
 • ?Microsoft Publisher 2000?:
  ?Publisher? nepavyksta atidaryti ?io failo. Tai n?ra ?Publisher? failas.
 • ?Microsoft Publisher 2002? arba ?Microsoft Office Publisher 2003?:
  Publisher negali atidaryti failo.
 • ?Microsoft Office Publisher 2007?:
  ?Publisher? nustat? su bandomu atidaryti failu susijusi? problem?. Kad b?t? apsaugotas kompiuteris, ?Publisher? failo neatidarys.
Nor?dami patikrinti gaut? klaidos prane?im?, paspauskite klavi?? derin? CTRL + SHIFT + I. Apatiniame de?iniajame klaidos prane?imo lango kampe bus pateiktas ?is skai?ius:
1100931

PRIE?ASTIS

?Publisher 2000?, ?Publisher 2002? ir ?Publisher 2003?

?i problema kyla naudojant ?Publisher 2000?, ?Publisher 2002? ir ?Publisher 2003?, jei teisingi toliau i?vardyti teiginiai.
 • ?dieg?te saugos naujin? 894540, 894541 arba 894542. ?ie saugos naujiniai apra?yti saugos biuletenyje MS06-054.
 • Leidinyje, kur? bandote atidaryti, yra nenumatyt? duomen?. Arba leidinys gali b?ti sugadintas.
Saugos naujiniai 894540, 894541 ir 894542 blokuoja leidinius, jei jie gali b?ti sugadinti, yra pakeisti siekiant kenk?ji?k? tiksl? arba juose yra nenumatyt? duomen?.

?Publisher 2007?

Jei naudojate ?Publisher 2007?, ?i problema kyla bandant atidaryti leidinius, kurie gali b?ti sugadinti, yra pakeisti siekiant kenk?ji?k? tiksl? arba jei juose yra nenumatyt? duomen?.

SPRENDIMAS

Norint i?spr?sti ?i? problem?, reikia ?traukti registro dalin? rakt? PromptForBadFiles. ?is dalinis raktas leis atidaryti leidinius, gavus prane?im?, raginant? patvirtinti, kad tikrai norite atidaryti leidim?.

Registro dalin? rakt? PromptForBadFiles ?traukite ? vien? i? toliau nurodyt? registro rakt?, atsi?velgdami ? naudojam? ?Publisher? versij?.
 • ?Publisher 2000?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Publisher
 • ?Publisher 2002?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Publisher
 • ?Publisher 2003?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher
 • ?Publisher 2007?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Publisher
Toliau nurodytos galimos dalinio rakto PromptForBadFiles reik?m?s.
 • 0 (nulis): jei nustatyta ?i reik?m?, ?tartini leidiniai blokuojami. Pagal numatytuosius nustatymus dalinio rakto PromptForBadFiles reik?m? yra 0 (nulis).
 • 1: Jei nustatyta ?i reik?m?, gausite prane?im?, raginant? patvirtinti, kad norite atidaryti leidin?.
Jei ? registr? norite ?traukti dalin? rakt? PromptForBadFiles, atsi?velgdami ? naudojam? ?Microsoft Windows? versij?, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

?sp?jimas. Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du netinkamai pakeisite registr?, gali kilti rimt? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ias problemas pavyks i?spr?sti. Keisdami registr? prisiimate vis? atsakomyb?.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50751


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikalingame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leisti taisyti pa?iam

?Windows XP?

 1. I?eikite i? ?Publisher?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 3. Nor?dami parinkti toliau nurodyt? registro rakt?, raskite ir spustel?kite j?
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Office_version#.0\Publisher
 4. Kai atlikdami 3 veiksm? pa?ym?site rakt?, nukreipkite ?ymikl? ? meniu Redagavimas parinkt? Naujas ir spustel?kite Reik?m? DWORD.
 5. ?veskite PromptForBadFiles ir paspauskite klavi?? ENTER.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite PromptForBadFiles, o tada spustel?kite Modifikuoti.
 7. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 1, tada spustel?kite Gerai.
 8. Nor?dami i?eiti i? registro rengykl?s, meniu Failas spustel?kite I?eiti.

?Windows Vista?

 1. I?eikite i? ?Publisher?.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite regedit, tada s?ra?e Programos spustel?kite regedit.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos leidimas
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 3. Nor?dami parinkti toliau nurodyt? registro rakt?, raskite ir spustel?kite j?
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Publisher
 4. Kai atlikdami 3 veiksm? pa?ym?site rakt?, nukreipkite ?ymikl? ? meniu Redagavimas parinkt? Naujas ir spustel?kite Reik?m? DWORD.
 5. ?veskite PromptForBadFiles ir paspauskite klavi?? ENTER.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite PromptForBadFiles, o tada spustel?kite Modifikuoti.
 7. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 1, tada spustel?kite Gerai.
 8. Nor?dami i?eiti i? registro rengykl?s, meniu Failas spustel?kite I?eiti.
Kai ?trauksite dalin? rakt? PromptForBadFiles, bandydami atidaryti leidin? gausite toliau nurodyt? prane?im?.
?Publisher? nustat? su bandomu atidaryti failu susijusi? problem?. Jei esate tikri, kad ?is failas gautas i? patikimo ?altinio ir jame n?ra jokios kenksmingos informacijos, spustel?kite Gerai. Jei ?? fail? gavote i? kito asmens arba kompiuterio ir nesate tikri, kad jo turinys saugus, spustel?kite At?aukti.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
910729 MS06-054: D?l ?Microsoft Publisher? pa?eid?iamumo gali b?ti nuotoliniu b?du paleistas kodas (gali b?ti angl? k.)
894540 ?Publisher 2000? saugos naujinimo apra?as: 12.09.2006 (gali b?ti angl? k.)
894541 ?Publisher 2002? saugos naujinimo apra?as: 12.09.2006 (gali b?ti angl? k.)
894542 ?Publisher 2003? saugos naujinimo apra?as: 12.09.2006 (gali b?ti angl? k.)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 928890 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbofficealertid kberrmsg kbopenfile kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbPubTypeKC kbfixme kbmsifixme KB928890

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com