Raksta ID: 928898
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Izmantojot programmu Windows Media Player 11, lai demonstr?tu video failu sist?m? Windows Vista, programma, iesp?jams, ?slaic?gi nerea??. Piem?ram, var rasties viens no ?iem simptomiem:
  • Nevar aizv?rt programmu Windows Media Player.
  • Nevar main?t programmas Windows Media Player izm?rus.
  • Nevar izmantot transporta vad?klas.
  • Nevar p?rvietot mekl??anas joslu.
  Kam?r rodas k?ds no ?iem simptomiem, video tiek demonstr?ts veiksm?gi. P?c da??m min?t?m programma Windows Media Player rea?? pareizi.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, izmantojot programmu Windows Media Player, lai demonstr?tu ?oti lielu MPEG2 failu.

PROFILAKSE

1. metode. Uzgaidiet, kam?r programma Windows Media Player rea??

Lai nov?rstu ?o probl?mu, uzgaidiet, kam?r programma Windows Media Player rea??. Jums, iesp?jams, b?s j?uzgaida aptuveni viena min?te, ja skat?ties 1 gigabaitu (GB) lielu MPEG2 failu.

2. metode. Diagnostic?jiet un labojiet probl?mu autom?tiski


Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Media Player tehniskaj?m probl?m?m, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

Rekviz?ti

Raksta ID: 928898 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 3.1
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip KB928898

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com