Visual Studio 2005 Service Pack 1 Release Notes

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 928957 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Tài li?u này li?t kê các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i các cài đ?t chuyên bi?t và g? b? c?a Visual Studio 2005 Service Pack 1 (SP1), và v?i các tính năng Visual Studio 2005 SP1. Thông tin v? nh?ng thay đ?i ch?c năng đư?c bao g?m trong Visual Studio 2005 SP1, xem What's New in Visual Studio 2005 SP1.

THÔNG TIN THÊM

Trong tài li?u này:
 • Làm th? nào đ? có đư?c Visual Studio 2005 SP1
 • B?n s?a l?i trong Service Pack này
 • H? tr? ngôn ng? và hệ điều hành
 • Yêu c?u cài đ?t chuyên bi?t
 • Visual Studio 2005 h? tr? SP1
 • cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?-t?t c? các n?n t?ng
 • cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?-Windows Vista
 • cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?-Windows Server 2003
 • G? cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?
 • Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? và cách gi?i quy?t
 • Ghi chú ph?n c?ng
 • S?n ph?m liên quan

Làm th? nào đ? có đư?c Visual Studio 2005 SP1

Visual Studio 2005 SP1 có s?n t?i các đ?a đi?m sau đây:

Visual Studio 2005 đ?i tuy?n SP1 SuiteĐi?u này t?i v? cài đ?t chuyên bi?t nh?ng service pack cho Microsoft Visual Studio 2005 Standard, chuyên nghi?p, đ?i Editions.

Visual Studio 2005 nhóm n?n t?ng máy ch? SP1

Đi?u này t?i v? cài đ?t chuyên bi?t nh?ng service pack cho Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server.

Visual Studio 2005 Express Phiên b?n SP1Đi?u này t?i v? cài đ?t chuyên bi?t nh?ng service pack cho Microsoft Visual Studio 2005, Express Editions.

B?n s?a l?i trong Service Pack này

Danh sách các hotfixes cho Visual Studio 2005 SP1 là có s?n t? Danh sách các hotfix trong Visual Studio 2005 Service Pack 1.

H? tr? ngôn ng? và hệ điều hành

Ngôn ng? đư?c h? tr?

Visual Studio 2005 SP1 cung c?p b?n c?p nh?t cho t?t c? các s?n ph?m ngôn ng? Visual Studio 2005:
 • Ti?ng Trung (gi?n th?)
 • Trung Qu?c (truy?n th?ng)
 • Ti?ng Anh (Hoa K?)
 • Ti?ng Pháp
 • Ti?ng Đ?c
 • ?
 • Nh?t b?n
 • Cộng hòa Hàn Quốc
 • Nga
 • Ti?ng Tây Ban Nha

hệ điều hành đư?c h? tr?

 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP4
 • Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP máy tính bảng Edition SP2
 • Microsoft Windows Server 2003, tiêu chu?n Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, tiêu chu?n x 64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x 64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x 64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, phiên b?n tiêu chu?n
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, tiêu chu?n x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Datacenter x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Vista

Yêu c?u cài đ?t chuyên bi?t

 • M?t đ?ng g?i đư?c mức cấp phép c?a m?t trong Visual Studio 2005 h? tr? các s?n ph?m ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính m?c tiêu.
 • Microsoft Windows Installer 3,1 ho?c m?i hơn ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính m?c tiêu.
 • 192 MB c?a RAM là b?t bu?c. 256 MB ho?c cao hơn khuy?n khích.

Visual Studio 2005 h? tr? SP1

H? tr? bi?u m?u chính có s?n thông qua Microsoft k?t n?i.
H? tr? c?ng đ?ng bi?u m?u chính có s?n thông qua các MSDN Di?n đàn.

cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?-t?t c? các n?n t?ng

cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? ph?i m?t lâu hơn vi?c cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m ban đ?u:

cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1 m?t nhi?u th?i gian hơn cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n phát hành ban đ?u b?i v? cài đ?t chuyên bi?t SP1 là nhi?u gi?ng như m?t cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m, nhưng v?i công vi?c cài đ?t chuyên bi?t b? sung. cài đ?t chuyên bi?t th?i gian ph? thu?c vào s?n ph?m nào đư?c cài đ?t chuyên bi?t và c?u h?nh c?a máy tính.

cài đ?t chuyên bi?t yêu c?u dung lư?ng l?n đ?a:

Dung lư?ng đ?a tương đương c?a cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m ban đ?u có th? c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v?. N?u b?n có nhi?u hơn m?t Visual Studio s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n s? c?n kho?ng tr?ng đ?a cho m?i cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v?. B?n có th? t?m th?y m?t ư?c tính yêu c?u đ?a trên trang t?i xu?ng cho các gói b?n ghi d?ch v?.

Visual Studio 2005 SP1 c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t nhi?u l?n:

Gói b?n ghi d?ch v? s? ch?y nhi?u l?n n?u b?n có nhi?u s?n ph?m Visual Studio đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Đ?ng B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t nhi?u hơn m?t l?n.

hộp thoại là m?t ph?n ?n trong khi cài đ?t:

V?n đ? này x?y ra n?u b?n di chuy?n các C?u h?nh... hộp thoại đi t? trung tâm c?a màn h?nh. hộp thoại ti?p theo t?p trung vào các C?u h?nh... hộp thoại. N?u các C?u h?nh... hộp thoại là g?n góc c?a màn h?nh, l?n hơn h?p mà hi?n th? sau này có th? là m?t ph?n t?t màn h?nh.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 • Đ? l?i các C?u h?nh... hộp thoại ? trung tâm c?a màn h?nh.
Visual Studio 2005 SP1 s? không cài đ?t chuyên bi?t ngay l?p t?c sau khi m?t tr?nh biên d?ch Visual Studio:
B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1 cho đ?n khi đóng c?a b?n ghi d?ch v? tr?nh g? l?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Hoàn thành biên d?ch ti?n hành và ch? đ?i cho các b?n ghi d?ch v? tr?nh g? l?i đ? đóng. Đi?u này có th? m?t đ?n mư?i phút.
 • S? d?ng tr?nh qu?n l? tác v? đ? k?t thúc t?t c? trư?ng h?p c?a các b?n ghi d?ch v? mspdbsrv.exe.

Nhóm n?n t?ng máy ch? đi?u ki?n tiên quy?t:

B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? bài KB 919156 trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1. B?n c?p nh?t này làm cho ch?c ch?n r?ng h? ph?c v? không x? l? khách hàng yêu c?u trong khi cài đ?t chuyên bi?t SP1.

Visual Studio 2005 nhóm n?n t?ng máy ch? SP1 không cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t n?u m?ng không có s?n:

Visual Studio 2005 nhóm n?n t?ng máy ch? SP1 không cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t khi m?ng không có s?n. Đây là m?t v?n đ? v?i m?t hành đ?ng tùy ch?nh mà ph? thu?c vào Thư mục Họat động.

K?ch b?n:
 1. cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 nhóm n?n t?ng máy ch? t? m?t m?ng chia s?.
 2. cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t c?n thi?t t? bài KB 919156.
 3. Sao chép Visual Studio 2005 nhóm n?n t?ng máy ch? SP1 t?i đ?a phương.
 4. Vô hi?u hoá m?ng.
 5. cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? t? đư?ng đ?a phương. Gói b?n ghi d?ch v? không cài đ?t chuyên bi?t.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 • H?y ch?c ch?n r?ng m?ng có s?n trư?c khi c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?.

D? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 Web ?ng d?ng án yêu c?u:

Làm theo các bư?c sau đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1, n?u b?n có Visual Studio 2005 Web ?ng d?ng án đư?c cài đ?t:
 1. G? cài đ?t chuyên bi?t các Visual Studio 2005 Web d? án ?ng d?ng Add-in.
 2. cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1.

SQL Server Compact Edition công c? và th?i gian ch?y:

Visual Studio 2005 SP1 bao g?m các b?n C?p Nh?t c?a ti?n ích th?i gian thi?t k? SQL Server Compact Edition 3.1. Các SQL Server Compact Edition công c? cho Visual Studio 2005 SP1 bao g?m UI/h?p tho?i, t?p tin thi?t b? CAB, tính năng DataDirectory và ClickOnce h? tr? cho các thành ph?n phát tri?n thi?t b? thông minh. B?n ph?i t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t công c? sau đây và th?i gian ch?y đ? h? tr? phát tri?n k?t thúc đ? k?t thúc SQL Server d?a trên d? li?u:

Hotfix Update-Visual Basic 2005 tr?nh dòng lệnh d?ch (Vbc.exe) có s?n:

Visual Studio 2005 SP1 cung c?p c?i ti?n cho Visual Basic 2005 thi?t k? th?i gian biên d?ch, trong đó có đáp ?ng đư?c c?i ti?n, ?n đ?nh và hi?u su?t. Có s?n t? hotfixhttp://support.Microsoft.com/kB/924162 cung c?p c?i ti?n b?n ghi d?ch v? gói cho tr?nh biên d?ch dòng lệnh Visual Basic 2005 (vbc.exe).

Sau khi cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1, cài đ?t chuyên bi?t hotfix này đ? phát tri?n và tri?n khai máy đ? có đư?c các b?n s?a l?i gói b?n ghi d?ch v? cho tr?nh biên d?ch dòng lệnh n?u b?t k? sau đây áp d?ng:
 • B?n đang phát tri?n các web site v?i ASP.NET 2.0 trong Visual Basic 2005.
 • B?n đang tri?n khai ASP.NET 2.0 web site vi?t b?ng Visual Basic 2005.
 • B?n đang xây d?ng các d? án Visual Basic 2005 bên ngoài IDE b?ng cách s? d?ng tr?nh biên d?ch dòng lệnh.

G? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1 Beta trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành:

Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t b?n phát hành c?a Visual Studio 2005 SP1, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1 Beta. N?u b?n không g? b? các phiên bản bê-ta đ?u tiên, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Các mi?ng vá nâng c?p không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i b?n ghi d?ch v? Windows Installer v? các chương tr?nh đ? đư?c nâng c?p có th? m?t tích, ho?c các b?n vá nâng c?p có th? c?p nh?t m?t phiên b?n khác nhau c?a chương tr?nh. Xác minh r?ng chương tr?nh đư?c nâng lên t?n t?i trên máy tính c?a b?n và b?n có các b?n vá nâng c?p chính xác.
Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t phiên bản bê-ta t? Windows 2000, Windows XP, Windows XP SP1, Windows Server 2003 RTM:
 1. Nh?p vào B?t đ?u.
 2. Nh?p vào Panel điều khiển.
 3. M? Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. Ch?n b?n ghi d?ch v? gói beta cho m?i s?n ph?m mà nó đư?c áp d?ng, và nh?p vào Thay đ?i/lo?i b?.
Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t phiên bản bê-ta t? Windows XP SP2 và Windows Server 2003 SP1:
 1. Nh?p vào B?t đ?u.
 2. Nh?p vào Panel điều khiển.
 3. M? Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. Ki?m tra Hi?n th? thông tin C?p Nh?t N?u đó chưa đư?c ki?m tra.
 5. Ch?n b?n ghi d?ch v? gói phiên bản bê-ta l?ng nhau dư?i m?i s?n ph?m mà nó đư?c áp d?ng, và nh?p vào Lo?i b?.
Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t phiên bản bê-ta t? Windows Vista:
 1. Nh?p vào B?t đ?u.
 2. Nh?p vào Panel điều khiển.
 3. Nh?p vào Chương tr?nh.
 4. Nh?p vào Xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong các Các chương tr?nh và tính năng ph?n.
 5. Ch?n b?n ghi d?ch v? gói beta cho m?i s?n ph?m mà nó đư?c áp d?ng, và nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.

cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?-Windows Vista

cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Vista đ?i h?i cao đ?c quy?n:

N?u b?n đang cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1 trên Windows Vista, chúng tôi đ? ngh? b?n B?m chu?t ph?i vào t?p tin th?c thi SP1 và sau đó ch?n Ch?y như qu?n tr? viên. Ngoài ra, b?n có th? kh?i đ?ng tr?nh th?c hi?n t? m?t c?a s? giao di?n đi?u khi?n đ?c quy?n.

Thi?t l?p hộp thoại không xu?t hi?n:

Xác minh x?y ra dư?i User Account Control (UAC) v?i t?t c? s? ch?m tr? xu?t hi?n c?a ban đ?u c?a b?n thi?t l?p hộp thoại. S? ch?m tr? c?a nhi?u hơn m?t gi? đ? đư?c báo cáo.

Visual Studio 2005 Service Pack 1 Update cho Windows Vista

Chúng tôi đang phát hành m?t b?n c?p nh?t cho Visual Studio 2005 SP1 đ?n đ?a ch? các v?n đ? c? th? cho n?n t?ng Vista. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem Visual Studio trên Windows Vista.

cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?-Windows Server 2003

cài đ?t chuyên bi?t l?i trên phiên b?n Windows Server 2003 v?i Windows Server 2003 SP1 cài đ?t:

Thông báo l?i là
L?i 1718. T?p tin Tên t?p b? t? ch?i b?i chính sách ch? được kí theo số thức.
V?n đ? này x?y ra khi máy tính đ? không đ? b? nh? l?c đ?a cho Windows Server 2003 ho?c Windows XP đ? xác minh r?ng gói .msi ho?c .msp gói đúng đăng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:

G? cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?

L?i 33088 đư?c hi?n th? trong khi cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1:

L?i này x?y ra trong k?ch b?n sau đây:
 1. cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n Visual Studio 2005 nhóm th? nghi?m.
 2. cài đ?t chuyên bi?t đi?u khi?n phân ph?i th?c hi?n ki?m tra ho?c các thành ph?n phân ph?i bài ki?m tra th?c hi?n đ?i l?.
 3. cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? tương ?ng.
 4. G? b? các gói b?n ghi d?ch v? không thành công v?i
  L?i 33088: Đó là m?t v?n đ? trong các gói ph?n m?m thi?t l?p.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. G? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n b?ng cách s? d?ng "Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh".
 2. G? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? Visual Studio.
 3. cài đ?t chuyên bi?t l?i các thành ph?n.

G? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio Team Suite 2005 SP1 ngh? Visual Basic Express 2005 cài đ?t:

L?i này x?y ra trong k?ch b?n sau đây:
 1. cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 chuyên nghi?p.
 2. cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1 cho Visual Studio chuyên nghi?p.
 3. cài đ?t chuyên bi?t Visual Basic Express 2005.
 4. cài đ?t chuyên bi?t h?nh ?nh cơ b?n Express 2005 SP1.
 5. G? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 chuyên nghi?p.
 6. Ch?y Visual Basic Express không thành công. Đi?u này là b?i v? có là 2 m?t tích h?i.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. cài đ?t chuyên bi?t l?i Visual Basic Express 2005 b?ng cách ch?n các S?a ch?a tùy ch?n.
 2. cài đ?t chuyên bi?t l?i Visual Basic Express 2005 SP1 b?ng cách ch?n các S?a ch?a tùy ch?n.

Visual Web Developer Express SP1 không g? cài đ?t:

L?i này x?y ra trong k?ch b?n sau đây:
 1. cài đ?t chuyên bi?t Visual Web Developer Express.
 2. cài đ?t chuyên bi?t Visual Web Developer Express SP1.
 3. G? cài đ?t chuyên bi?t Visual Web Developer Express.
 4. cài đ?t chuyên bi?t Visual Web Developer Express.
 5. cài đ?t chuyên bi?t Visual Web Developer Express SP1.
 6. G? cài đ?t chuyên bi?t Visual Web Developer Express SP1.
 7. M?t l?i s? đư?c g?p ph?i.
Đ? tr? v? m?t nhà nư?c đư?c bi?t đ?n h? th?ng:
 1. G? cài đ?t chuyên bi?t Visual Web Developer Express.
 2. cài đ?t chuyên bi?t Visual Web Developer Express.
 3. cài đ?t chuyên bi?t Visual Web Developer Express SP1.

G? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 đ?i tuy?n SP1 Suite lo?i b? bi?u tư?ng:

G? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 đ?i tuy?n SP1 Suite lo?i b? bi?u tư?ng t?p và có th? phá v? ban đ?u cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m Visual Studio 2005.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 • S?a ch?a m?t s?n ph?m c?a Visual Studio 2005 s? thay th? t?t c? các t?p b? thi?u.

G? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1 trong m?t k?ch b?n c?nh nhau có th? phá v? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v?

Khi hai Visual Studio 2005 phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính và đư?c C?p Nh?t b?i v?i service pack, g? b? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? cho m?t s? phiên b?n s? ph?c h?i t?p tin c?p gói không b?n ghi d?ch v? cho phiên b?n khác.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 • cài đ?t chuyên bi?t l?i các gói b?n ghi d?ch v? trên phiên b?n khác.

Ki?n th?c cơ s? (KB) s? đi?n tho?i liên k?t v?i m?t s? gói b?n ghi d?ch v? là không chính xác:

Nh?ng con s? KB liên k?t v?i m?t s? gói b?n ghi d?ch v? xu?t hi?n không chính xác v? các s?n ph?m thêm / lo?i b? chương tr?nh ho?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh trong Control Panel. S? tr? giúp / thông tin thêm nút ch?n m?t s? hi?n th? m?t liên k?t đ?n m?t bài KB c? th?, có th? ch?a m?t s? KB không chính xác trong URL c?a nó. Xin vui l?ng xem b?ng dư?i đây cho nh?ng con s? chính xác KB.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? lư?ng th?c t? KBG? cài đ?t chuyên bi?t s? KBNgôn ng?H? s?n ph?m
926601926601Ti?ng AnhVisual Studio 2005 Team Suite
926602926602Nh?t b?nVisual Studio 2005 Team Suite
926603926603Trung Qu?c (truy?n th?ng)Visual Studio 2005 Team Suite
926604926603Ti?ng Trung (gi?n th?)Visual Studio 2005 Team Suite
926605926603Cộng hòa Hàn QuốcVisual Studio 2005 Team Suite
926606926603Ti?ng Đ?cVisual Studio 2005 Team Suite
926607926607Ti?ng PhápVisual Studio 2005 Team Suite
926608926608?Visual Studio 2005 Team Suite
926609926608Ti?ng Tây Ban NhaVisual Studio 2005 Team Suite
926738922996Ti?ng AnhVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926739922996Nh?t b?nVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926740922996Trung Qu?c (truy?n th?ng)Visual Studio 2005 Team Foundation Server
926741922996Ti?ng Trung (gi?n th?)Visual Studio 2005 Team Foundation Server
926742922996Cộng hòa Hàn QuốcVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926743922996Ti?ng Đ?cVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926744922996Ti?ng PhápVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926745922996?Visual Studio 2005 Team Foundation Server
926746922996Ti?ng Tây Ban NhaVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926747918525Multi-LanguageVisual Studio 2005 Express Editions
926748926748Multi-LanguageVisual Studio 2005 Express Editions
926749918525Multi-LanguageVisual Studio 2005 Express Editions
926750922995Multi-LanguageVisual Studio 2005 Express Editions
926751926751Multi-LanguageVisual Studio 2005 Express Editions
928425926601NgaVisual Studio 2005 Team Suite

Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? và cách gi?i quy?t

Ngư?i dùng s? đư?c nh?c cho phép cài đ?t chuyên bi?t hotfixes cho Visual Studio 2005 SP1 trên Windows Vista:

N?u hotfixes cho Visual Studio 2005 SP1 đư?c phát hành trong tương lai, b?n s? đư?c nh?c nh? cho phép cài đ?t chuyên bi?t chúng. Trong Windows Vista, quy?n đư?c yêu c?u trong c? hai ch? đ? giao di?n ngư?i dùng và ch? đ? im l?ng. N?u b?n có th? t? đ?ng hoá vi?c cài đ?t chuyên bi?t hotfix trên Windows Vista, sau đó b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t hotfix b?ng cách s? d?ng các tài kho?n ngư?i qu?n tr?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem Visual Studio 2005 Service Pack 1 Update cho Windows Vista .

G? l?i cài đ?t chuyên bi?t Windows 64-Bit:

Visual Studio 2005 SP1 ch?a m?t s? b?n s?a l?i tr?nh g? l?i làm vi?c khi b?n g? l?i các ?ng d?ng 32-bit trên 64-bit Windows cài đ?t chuyên bi?t. Ch? là m?t t?p h?p con c?a các b?n s?a l?i làm vi?c khi b?n g? l?i các ?ng d?ng 64-bit trên 64-bit cài đ?t chuyên bi?t. Đi?u này là do Visual Studio 2005 SP1 không thay đ?i r?t nhi?u thành ph?n g? l?i 64-bit.

G? l?i ?ng d?ng Visual Basic b?n x? 64-bit trên 64-bit Windows cài đ?t:

Trong khi g? l?i m?t ?ng d?ng Visual Basic trong Visual Studio 2005 SP1 trên m?t máy tính 64-bit, b?n có th? nh?n đư?c l?i sau khi tr?nh g? l?i c? g?ng đ? đánh giá m?t (m?t ph?n đ? đi?u ki?n tên)MyNameVí d?) trong xem c?a s? ho?c c?a s? ngay l?p t?c:
TCN 30699"MyName không tuyên b? hay mô-đun có nó không đư?c t?i trong phiên làm vi?c g? l?i. "
Đi?u này ch? áp d?ng cho các ?ng d?ng biên d?ch b?ng cách s? d?ng B?t k? CPU ho?c x 64 như lo?i n?n t?ng. M?t t?i ưu hóa đ? đ?nh d?ng PDB đ? đư?c th?c hi?n trong Visual Studio 2005 SP1. Các đ?nh d?ng PDB t?i ưu hóa ch? có th? đư?c s? d?ng b?i Visual Basic compiler mà tàu v?i Visual Studio 2005 SP1. G? l?i trên m?t cài đ?t chuyên bi?t Windows 64-bit đư?c th?c hi?n thông qua các thành ph?n g? l?i t? xa, nhưng v?i nh?ng thành ph?n chưa đư?c c?p nh?t đ? hi?u các đ?nh d?ng PDB t?i ưu hóa.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 • Cung c?p m?t b?ng c?p đ?y đ? cho tên trong tr?nh g? l?i windows. Ví d?: ConsoleApplication1.MyClass.MyName.

G? l?i t? xa:

Visual Studio 2005 SP1 không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t h? th?ng mà không ch?a m?t cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005. Do đó, các máy tính có ch?a ch? t? xa g? l?i các thành ph?n và r?ng không có Visual Studio 2005 không th? đư?c C?p Nh?t b?i Visual Studio 2005 SP1.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Áp d?ng thay đ?i Visual Studio 2005 SP1 v?i các máy tính có ch?a các thành ph?n g? l?i t? xa b?ng cách thay th? chúng v?i các thành ph?n trong C: Program Files Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\.
 • Chia s? các C: Program Files Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\ m?c tin thư thoại trên m?ng c?a b?n đ? cho máy tính t? xa có th? ch?y msvsmon.exe tr?c ti?p t? ph?n đó.
Lưu ?Các b?n s?a l?i g? l?i trong Visual Studio 2005 SP1 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính 64-bit v? không ai trong s? các t?p tin trong C: Program Files Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\ đang thay đ?i. N?u b?n mu?n áp d?ng các b?n s?a l?i tr?nh g? l?i trên h? th?ng t? xa, s? d?ng m?t h? th?ng 32-bit như là ngu?n g?c cho các c?u ph?n g? l?i.

cài đ?t chuyên bi?t Windows Embedded nhi?u CE 6.0 extranets:

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t nhi?u Windows Embedded CE 6.0 extranets d?a trên cùng m?t hệ điều hành thi?t k?, b?n s? th?y ch? có m?t SDK trong tr?nh Visual Studio 2005 SP1 b?n đ?a c?a các d? án sáng t?o Wizard.

K?ch b?n:
 1. cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1.
 2. cài đ?t chuyên bi?t nhi?u extranets WINCE6.0 d?a trên thi?t k? h? th?ng đi?u hành cùng.
 3. T?o ra các d? án m?i b?n x? và sau đó nh?p vào n?n t?ng đ? ch?n n?n t?ng extranets. Ch? có m?t SDK s? đư?c li?t kê.

Qu?n l? tài nguyên biên t?p:

C? g?ng đ? thêm m?t h?nh ?nh m?i, bi?u tư?ng ho?c t?p văn b?n ho?c t?p hi?n có không ph?i là m?c tin thư thoại d? án ho?c m?t c?p con c?a nó, s? gây ra Visual Studio đ? hi?n th? thông báo l?i này:
Đ? c? g?ng đ? đ?c ho?c vi?t b?o v? b? nh?. Đi?u này thư?ng là m?t d?u ki?m hi?u r?ng b? nh? khác b? h?ng.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. Di chuy?n ho?c sao chép bitmap ho?c t?p tin vào m?c tin thư thoại đích c?a d? án (thư?ng là Tài nguyên thư m?c).
 2. Kéo t?p tin t? đây đ? tr?nh biên t?p đư?c qu?n l? tài nguyên.

Phiên b?n g?n đây c?a các ngu?n thư vi?n Qt cho l?i trên tr?nh biên d?ch:

M?t s?a ch?a đ? biên d?ch VC ++ đ? gây ra m?t s? m?u m? không đ? biên d?ch v?i Visual Studio 2005 SP1 và đ? cho m?t l?i C2244. M? mà không biên d?ch mà không có SP1 s? d?ng các l?p h?c đư?c th?a k? m?u và các lo?i l?ng nhau. Đ?c bi?t, các phiên b?n hi?n t?i c?a các thư vi?n Qt ngu?n s? d?ng m?u m? b? ?nh hư?ng b?i s? thay đ?i này.

Các h?nh th?c cơ b?n nh?t c?a các v?n đ? m? trông như th? này:
template <class T>
class A
{
public:
  typedef int N_A;
};

template <class T>
class B : public A<T>
{
public:
  typename A<T>::N_A test();
};

template <class T>
typename A<T>::N_A B<T>::test()  /* 1 */
{ 
  return 0;
}
M?u l?p b th?a hư?ng t? m?u l?p A. M?t<T> có m?t lo?i h?nh l?ng nhau, N_A, r?ng b<T>:: test() tr? v?. Tr?nh biên d?ch Visual Studio 2005 SP1 s?n xu?t m?t l?i C2244 trên d?ng đánh d?u ki?m / * 1 * /. The workaround là đ? gi?i thi?u m?t typedef cho m?t<T>:: N_A B<T> và vi?c s? d?ng đó typedef trong su?t b<T>. V?i các workaround, m? ? trên là đ? thay đ?i:</T> </T> </T> </T> </T>
template <class T>
class A
{
public:
  typedef int N_A;
};

template <class T>
class B : public A<T>
{
public:
  typedef A<T>::N_A N_B; // typedef definition
  typename N_B test(); // use of the typedef in the return type
};

template <class T>
typename B<T>::N_B B<T>::test()  // use of the typedef in the return type
{ 
  return 0;
}

Tr?nh xem s? ki?n ?ng d?ng Visual Basic treo Visual Studio:

Nh?p vào Tr?nh xem s? ki?n ?ng d?ng trong ?ng d?ng trang tính ch?t, trang thuộc tính vào m?t d? án Visual Basic s? gây ra Visual Studio s?p đ? n?u các t?p tin ApplicationEvents.vb đ? t?n t?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 • T?o m?t t?p tin tên ApplicationEvents.vb trong m?c tin thư thoại g?c c?a Visual Basic d? án và sau đó chèn văn b?n sau đây:
  Namespace My
  ' The follow events are available for MyApplication:
  '
  ' Startup: Raised when the application starts, before
  ' the startup form is created.
  ' Shutdown: Raised after all application forms are closed.
  ' This event is not raised if the application terminals
  ' abnormally.
  ' UnhandledException: Raised if the application encounters
  ' an unhandled exception.
  ' StartupNextInstance: Raised when launching a single-
  ' instance application and the application is already
  ' active.
  ' NetworkAvailabilityChanged: Raised when the network
  ' connection is connected or disconnected.
  
  Partial Friend Class MyApplication
  
  End Class
  
  End Namespace
  

XML Designer tai n?n khi tài s?n TargetNamespace c?a m?t sơ đ? sàn XML là có s?n ph?m nào:

Khi sơ đ? sàn XML ch?a m?t <Include>mà tài li?u tham kh?o khác sơ đ? sàn XML, nhà thi?t k? XML có th? s?p đ? n?u không gian tên (</Include>xmlns) hay TargetNamespace ()targetNamespace) là m?t giá tr? khác v?i không gian tên đư?c tham chi?u trong lư?c đ? liên k?t. Nói cách khác, khi lư?c đ? bao g?m lư?c đ? khác, h? ph?i tham chi?u không gian tên tương t?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. B?m chu?t ph?i vào t?p đ? gi?i pháp Explorer và sau đó ch?n xem m? đ? m? gi?n đ? trong tr?nh so?n th?o.
 2. Thi?t l?p targetNamespacexmlns đ? cùng m?t không gian tên.

Nhóm n?n t?ng máy ch?:

Đ? bi?t thêm thông tin v? thi?t l?p nhóm n?n t?ng máy ch? liên quan đ?n các v?n đ?, xem Microsoft Team Foundation Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1.

H? sơ lái xe tr? nên không s? d?ng đư?c trên Windows 2000:

Tr?nh đi?u khi?n profiler đôi khi s? ng?ng làm vi?c trên n?n t?ng Windows 2000. C? g?ng đ? Màn hình Khởi động ? ch? đ? m?u s? báo cáo m?t l?i. C? g?ng đ? Màn hình Khởi động ? ch? đ? water s? báo cáo m?t c?nh báo v? không đư?c có th? ch?y các tr?nh đi?u khi?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Ch?y các l?nh này:
  vsperfcmd -driver:uninstall
  vsperfcmd -driver:start
 3. kí xu?t kh?i máy tính.
 4. kí nh?p vào máy tính.
 5. Màn hình Khởi động như trư?c.

CFindReplaceDialog không b?n đ?a hoá trong các d? án thi?t b? thông minh b?n đ?a:

CFindReplaceDialog hi?n th? văn b?n ti?ng Anh khi đư?c g?i là t? m?t ?ng d?ng C++ thi?t b? thông minh b?n đ?a trên m?t thi?t b? không ph?i ti?ng Anh. Các ngu?n tài nguyên cho CFindReplaceDialog không b?n đ?a hoá, và có không có gi?i pháp cho v?n đ? này.

Hi?n có Windows Mobile SDK m?u và ?ng d?ng đi?n tho?i thông minh không th? biên d?ch:

Nhi?u m?u hi?n có và các ?ng d?ng b?n đ?a ngư?i dùng khi đư?c xây d?ng b?ng cách s? d?ng Visual Studio 2005 SP1 s? không thành công đ? biên d?ch v?i thông báo l?i này:
L?i LNK2019: bi?u tư?ng bên ngoài chưa đư?c gi?i quy?t __GSHandlerCheck
M?u trong Windows Mobile 5.0 SDK cho Pocket PC và Windows Mobile 5.0 SDK cho đi?n tho?i thông minh đang b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này.

Visual Studio 2005 SP1 C?p nh?t các tr?nh biên d?ch Visual Studio v?i s? h? tr? /GS đó là đ? có s?n trong Windows CE 6.0 tr?nh biên d?ch. Liên k?t l?i s? x?y ra trong các d? án thi?t b? thông minh C++ b?n x? mà không r? ràng liên k?t đ?n "libcmt.lib" hay mà đ? t?t /GS, và đó đang ch?y trên n?n t?ng nhúng CE 6.0 pre-Windows.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. R? ràng bao g?m "libcmt.lib" trong danh sách thư vi?n thêm liên k?t ch?ng l?i.
 2. T?t linker c?nh báo (/ nowarn:4099)

Databinding không thành công vào m? th? nghi?m Web trong Visual Studio Team Suite cho th? nghi?m ph?n m?m:

L?i này x?y ra khi m? hoá các xét nghi?m Web b? gi?i h?n trên đ? ngu?n d? li?u khác nhau đang ch?y t? các bài ki?m tra t?i cùng m?t.

K?ch b?n:
 1. T?o hai m? hoá Web th? s? d?ng databinding và b? gi?i h?n trên đ? ngu?n d? li?u khác nhau.
 2. Thêm hai bài ki?m tra cho m?t th? nghi?m đơn t?i.
 3. Ch?y các bài ki?m tra t?i.
M?t l?i ch? ra r?ng d? li?u đó cho m?t trong hai dữ liệu nguồn không t?m th?y.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 • Đi?u này là không có đ? phân gi?i t?i th?i đi?m này. Chúng tôi s? phát hành m?t hotfix trong qu? đ?u tiên c?a năm 2007 mà b?n s? có th? t?i v? t?i http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=80456.

Các ứng dụng web và các d? án

Refactoring hi?u su?t trong ASP.NET web site d? án đư?c c?i thi?n:

Cách g?i m?t ho?t đ?ng refactoring trong m?t gi?i pháp có ch?a m?t web site ASP.NET bây gi? th?c hi?n t?t hơn.

Trư?c khi xác đ?nh n?u m?t trang .aspx nên đư?c n?p, các ho?t đ?ng refactoring s?:
 • Th?c hi?n m?t tra c?u t? v?ng trên các y?u t? đó đang đư?c refactored đ? xác đ?nh n?u nó t?n t?i trong m?t trang .aspx.
 • Xác đ?nh m?t tham chi?u có th? truy c?p t? ph?m vi hi?n hành.
Trong các d? án ứng dụng web, đ?i tên refactoring và t?m ki?m-t?t c? các tài li?u tham kh?o không đư?c h? tr? t? bên trong t?p tin .aspx. Tuy nhiên, refactoring trong các t?p tin m? phía sau hoàn toàn supported.

Web d? án ?ng d?ng chuy?n đ?i các v?n đ?:

Chuy?n đ?i c?a m?t gi?i pháp h?n h?p có ch?a c? Visual C# và Visual J# d? án có th? th?t b?i ho?c có th? s?n xu?t m?t d? án có s?n ph?m nào. The workaround là đ? chuy?n đ?i m?i d? án riêng l? b?ng cách B?t đ?u v?i m?t trư?ng h?p m?i c?a Visual Studio cho m?i chuy?n đ?i.

H?y b? vi?c chuy?n đ?i c?a m?t d? án cho m?t d? án ứng dụng web có th? gây ra m?t l?i và đ? các d? án trong m?t n?a chuy?n đ?i trạm đậu.

Nâng c?p m?t 2003 Visual Basic 6 WebClass d? án có th? không hoàn t?t. The workaround là đ? đóng d? án, và sau đó m? l?i nó b?t lên và ch?y nâng c?p.

Trong các d? án ứng dụng web, khi b?n chuy?n đ?i t?p tin Visual Basic ho?c .aspx t?p tin, các t?p tin thi?t k? có th? không đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác. The workaround là đ? t? s?a các t?p tin.

Trang D? án và các d? án ứng dụng web v?n đ? chung:

H? th?ng d? án ứng dụng web không phát hi?n Tệp tin Web.config b? thi?u. Thêm m?t đi?u khi?n mà yêu c?u thông tin c?u h?nh s? gây ra m?t m?c tin thư thoại sai đ? xu?t hi?n trong thám hi?m gi?i pháp. Các workaround là thêm m?t t?p tin web.config b?ng tay trư?c khi b?n thêm b?t k? đi?u khi?n vào m?t d? án ứng dụng web.

Web d? án ?ng d?ng có ch?a subprojects r?ng đi?u khi?n tài li?u tham kh?o c?a d? án g?c có th? treo IDE.

N?u m?t gi?i pháp web site có ch?a các t?p tin .pdb và .xml đư?c thêm vào ki?m soát ngu?n TFS, .pdb t?p tin và các t?p tin .xml có th? không đư?c thêm vào m?t cách chính xác.

Visual Studio s? r? b? nh? khi b?n s? d?ng m?t thu?t s? bên trong m?t cái nh?n bên trong m?t Multiview. The workaround là đ? ti?t ki?m các gi?i pháp và sau đó kh?i đ?ng l?i Visual Studio.

Thay đ?i m?c tin thư thoại bin các Trang D? án và ứng dụng web có th? gây ra Visual Studio t?o g?i riêng c?a m?c tin thư thoại toàn b? bin. Sao chép này có th? làm ch?m hi?u su?t c?a Visual Studio và tiêu th? kho?ng tr?ng đ?a.

N?u đi?u khi?n trang và ngư?i dùng c?a b?n t?n t?i trong không gian tên khác đư?c dư?i cùng m?t không gian tên g?c, các m? đư?c t?o ra s? không ph?i l?p v? không gian tên các nhà thi?t k? t?o ra cho tuyên b? c?a đi?u khi?n ngư?i dùng bên trong trang là sai. The workaround là đ? xóa tuyên b? t? t?p tin thi?t k? và sau đó đ?t nó trong các t?p tin m? phía sau. M?t khi nó đư?c chuy?n đ?n t?p tin m? phía sau, nó s? v?n ? đó l?i ngay c? khi b?n thay đ?i trang.

cài đ?t chuyên bi?t và g? b? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh duy?t c?a bên th? ba có th? nguyên nhân ch?y b?ng cách nh?n F5 và xem trong tr?nh duy?t l?nh ng?ng làm vi?c cho các d? án ứng dụng web. B?n nên ki?m tra xem n?u đăng ky sau đây là v?n có s?n:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE] @ = "" C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"" "" Con đư?ng""=""C:\\Program Files\\Internet Explorer;"" "
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?, các d? án ứng dụng web trên Windows 2000 có th? th?t b?i đ? k?t n?i v?i phía khách hàng ASP.NET phát tri?n server. Đi?u này có th? gây ra các xây d?ng th?t b?i và có th? treo Visual Studio. V?n đ? là k?t qu? c?a m?t đi?u ki?n ch?ng t?c gi?a h? th?ng d? án và phát tri?n server. The workaround là đ? c?u h?nh các d? án s? d?ng IIS trên Windows 2000 và do đó tránh các máy ch? phát tri?n.

Trong m?t d? án ứng dụng web, c? g?ng t?o ra m?t b? B? x? lí bi?n c? b?ng cách b?m đúp vào các s? ki?n t?i các nhà thi?t k? có th? th?t b?i khi l?p trang ch?a m?t ho?c nhi?u phương pháp b? quá t?i. Đi?u này không x?y ra khi b?n s? d?ng m?t Trang D? án.

Xu?t b?n m?t d? án ứng dụng web đ? chia s? ch?-đ?c s? gây ra Visual Studio s?p đ?. Các workaround là đ? đ?m b?o r?ng nh?ng chia s? là có th? ghi đư?c.

Tư?ng l?a bên th? ba có th? gây ra Visual Studio s?p đ?.

Trong m?t d? án ứng dụng web, m?i s? d?ng CTRL + F5 ho?c xem trong tr?nh duy?t s? gây ra m?t trư?ng h?p m?i c?a Internet Explorer đư?c tung ra.

Trang D? án không đúng cách làm t? trong các d? án ứng dụng web.

Thêm m?t h?nh ?nh thông qua tài s?n tài nguyên trang có th? gây ra m?t thông báo sai l?i s? đư?c hi?n th?.

WSE 3.0 truy t?m không làm vi?c v?i các d? án đ? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Visual Studio 2005 ứng dụng web d? án. Truy t?m làm vi?c như mong đ?i trong WSE 3,0 cho các Trang D? án.

Cho phép d?u ki?m v?t profiling c?a các d? án ứng dụng web ho?c các ứng dụng web d?ch v?:

Water profiling t? Visual Studio IDE không làm vi?c cho các d? án Web ?ng d?ng ho?c b?n ghi Dịch vụ Web ?ng d?ng. S? d?ng m? không đư?c th?y trong các báo cáo.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. M? trang tính ch?t, trang thuộc tính d? án.
 2. Cho Visual C# các d? án, thêm d?ng sau vào các Post-Build s? ki?n command line c?a s?:
  $(DevEnvDir) đư?c vi?t b?i admin...\..\team tools\performance tools\vsinstr$(TargetPath)
 3. Đ?i v?i các d? án Visual Basic, b?m vào Xây d?ng các s? ki?n đ? m? các Xây d?ng các s? ki?n hộp thoại. Thêm d?ng sau vào các Post-Build s? ki?n command line c?a s?:
  $(DevEnvDir) đư?c vi?t b?i admin...\..\team tools\performance tools\vsinstr$(TargetPath)
 4. H? sơ như b?nh thư?ng t? IDE.
N?u b?n mu?n ch?y m?u profiling, lo?i b? d?ng này t? trang tính ch?t, trang thuộc tính.

L?i không xác đ?nh khi ki?m tra trong Visual Studio 2003 Web ?ng d?ng sau khi chuy?n đ?i trong Visual Studio 2005 SP1:

L?i này x?y ra trong k?ch b?n sau đây:
 1. Trong Visual Studio 2003, t?o ra m?t gi?i pháp, thêm m?t ứng dụng web, và sau đó thêm nó đ? ki?m soát ngu?n.
 2. Trong Visual Studio 2005, trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào M? t? ki?m soát ngu?n và sau đó ch?n Visual Studio 2003 gi?i pháp.
 3. Trong các Di chuy?n hộp thoại h?p xu?t hi?n, nh?p vào K?t thúc di chuy?n các gi?i pháp cho Visual Studio 2005.
 4. C?nh báo này xu?t hi?n trong th?i gian di chuy?n:
  M?t ho?c nhi?u các d? án trong các gi?i pháp không th? đư?c n?p cho đ?c sau: web site ho?c t?p d? án đ? đư?c di chuy?n, đ?i tên ho?c không trên máy tính c?a b?n. Các d? án này s? đư?c dán nh?n không s?n dùng trong gi?i pháp Explorer. M? r?ng d? án nút ch?n m?t đ? hi?n th? l? do không th? n?p các d? án.
 5. Nh?p vào Ok. Các gi?i pháp s? đư?c di chuy?n thành công, nhưng d? án s? không đư?c di chuy?n và nó s? không có s?n trong Gi?i pháp Explorer.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2003.
 2. T?o ra m?t gi?i pháp trong Visual Studio 2003.
 3. cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005.
 4. T?i các gi?i pháp trong Visual Studio 2005 và sau đó lưu nó.
 5. cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2005 SP1.
 6. T?i các gi?i pháp mà b?n đ? lưu ? bư?c 4.

Ghi chú ph?n c?ng

Khách hàng làm vi?c v?i ARMV4i và ARMV4T h?i đ?ng lo?i:

N?u b?n đang làm vi?c v?i ARMV4i và ARMV4T h?i đ?ng lo?i v?i ch? d?n thi?t l?p ID c?a 84017153 và 84082689, sau đó b?n s? không th? đ? chúng tôi Visual Studio đ? tri?n khai các ?ng d?ng, g? l?i, ho?c ki?m tra trên các thi?t b?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. T?o m?t đ?ng g?i d? ph?ng c?a Microsoft.TypeMaps.8.0.xsl, mà n?m ? C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\corecon\1.0\addons\.

  Trong Microsoft.TypeMaps.8.0.xsl, sau khi <QISCONTAINER>(d?ng 6)</QISCONTAINER>, thêm nh?ng d?ng sau:
  <QIS ID="84017153">
   <PROPERTYCONTAINER>
    <PROPERTY ID="default" Protected="true">ARMV4I</PROPERTY>
     </PROPERTYCONTAINER>
  </QIS>
  <QIS ID="84082689">
   <PROPERTYCONTAINER>
    <PROPERTY ID="default" Protected="true">ARMV4I</PROPERTY>
   </PROPERTYCONTAINER>
    </QIS>
  
 2. Lưu t?p tin.

S?n ph?m liên quan

Microsoft thi?t b? mô ph?ng Version 2.0:

Visual Studio 2005 SP1 không C?p Nh?t gi? l?p thi?t b? đ? cài đ?t chuyên bi?t c?a Microsoft. Microsoft thi?t b? mô ph?ng 2.0 s? đư?c phát hành vào tháng 1 năm 2007. V?i Microsoft thi?t b? mô ph?ng 2.0 ngư?i dùng có th? hư?ng l?i t? hi?u su?t cao hơn nhi?u và m?c tiêu thi?t b? phát tri?n ?ng d?ng cho n?n t?ng Windows Embedded CE 6.0 v?a m?i phát hành. Đ? bi?t thêm thông tin xem http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=80668.

Tinh th? báo cáo cho Visual Studio 2005 Service Pack 1:

Crystal Reports cho Visual Studio 2005 Service Pack 1 s? đư?c phát hành vào mùa xuân năm 2007. Gói b?n ghi d?ch v? s? làm tăng ch?t lư?ng t?ng th? c?a các tính năng s?n ph?m hi?n có và duy tr? m?t m?c đ? cao c?a tính tương h?p v? sau v?i Visual Studio 2005 SP1 và Windows Vista. Gói b?n ghi d?ch v? s? gi?i quy?t v?n đ? nêu ra b?i khách hàng thông tin ph?n h?i và th? nghi?m n?i b?. Các đ?i tư?ng kinh doanh là cam k?t tăng ch?t lư?ng s?n ph?m c?a chúng tôi. Đ? bi?t thêm thông tin, ho?c đ? t?i v? các báo cáo tinh th? m?i nh?t cho Visual Studio Service Pack, vui l?ng truy c?p Crystal Reports Service Pack.

Dotfuscator Community Edition:

Dotfuscator c?ng đ?ng b?n đ? đư?c c?p nh?t k? t? phiên b?n phát hành ban đ?u Visual Studio 2005. Xin vui l?ng truy c?p vào "Ph?ng ng?a" gi?i pháp đ? đ?c v? nh?ng thay đ?i và đ? có đư?c m?t c?p nh?t mi?n phí.

© 2006 Microsoft Corporation

Thu?c tính

ID c?a bài: 928957 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbreadme kbfix kbinfo kbmt KB928957 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 928957

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com