Excel 2007 l?i: Excel không th? hoàn t?t tác v? này v?i ngu?n l?c s?n có.

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 928976 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Excel không th? hoàn t?t tác v? này v?i ngu?n l?c s?n có. Ch?n ít d? li?u ho?c đóng các ?ng d?ng khác.

L?i x?y ra khi b?n:
  • M? ho?c lưu m?t b?ng tính Excel
  • M? m?t b?ng tính Excel tham chi?u m?t tên tương đ?i t? m?t workbook
  • S? d?ng m?t tên đư?c xác đ?nh trong m?t công th?c trong m?t b?ng tính Excel
  • Xác đ?nh ho?c xoá m?t tên trong m?t b?ng tính Excel

Đ? b?n nh?n đư?c l?i này trong m?t phiên b?n c?a Microsoft Excel?

Xem thông tin v? cách gi?i quy?t l?i này trong m?t phiên b?n c?a Microsoft Excel, nh?p vào liên k?t phù h?p v?i phiên b?n Excel c?a b?n:

Excel 2010 l?i: Excel không th? hoàn t?t tác v? này v?i ngu?n l?c s?n có.
Excel 2003 l?i: Excel không th? hoàn t?t tác v? này v?i ngu?n l?c s?n có.

GI?I PHÁP

Chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo các phương pháp đư?c cung c?p trong bài vi?t này theo th? t?. Tuy nhiên, n?u b?n đ? có trư?c đó đ? c? g?ng m?t trong nh?ng phương pháp đ? s?a l?i này và nó không giúp đ?, b?n có th? nh?y đ?n m?t phương pháp nhanh chóng t? danh sách này:

Phương pháp 1: Ki?m tra xem b?n vư?t quá gi?i h?n

Đ? hi?n th? thông tin v? cách ki?m tra gi?i h?n Excel 2007.

Cách 2: H?y ch?c ch?n r?ng ch? có m?t th? hi?n c?a Excel là ho?t đ?ng

Đ? hi?n th? thông tin v? cách ki?m tra n?u ch? có m?t trư?ng h?p c?a Excel đư?c kích ho?t.

Phương pháp 3: Đóng m?i ?ng d?ng

Đ? hi?n th? thông tin v? cách đóng m?i ?ng d?ng.

Cách 4: Th? nghi?m Excel trong ch? đ? an toàn

Đ? hi?n th? thông tin v? cách b?t đ?u Excel trong ch? đ? an toàn.

Cách 5: T?t ngăn xem trư?c trong Windows Explorer (Windows 7 ch?)

Đ? hi?n th? thông tin v? cách đ? t?t ngăn xem trư?c.

Phương pháp 6: Ti?t ki?m như t?p b?ng tính Excel n?u b?n s? d?ng tên g?i tương đ?i

Đ? hi?n th? thông tin.

Phương pháp 7: Thay đ?i đ?nh tên cho các t? bào tham chi?u tr?c ti?p

Đ? hi?n th? thông tin.

THAM KH?O

N?u thông tin trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này không giúp đ? gi?i quy?t các l?i trong Excel 2007, ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:

Thu?c tính

ID c?a bài: 928976 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbofficealertid kberrmsg kbxlslink kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB928976 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:928976

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com