Windows Media Center dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, nepareizi konfigur? kombin?to TV uztv?r?ju, kas atbalsta gan ATSC, gan ar? NTSC sign?lu.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929011 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, j?s m??in?t konfigur?t kombin?to TV uztv?r?ju programm? Windows Media Center. ?is kombin?tais uztv?r?js atbalsta gan ATSC, gan ar? NTSC sign?lu. Tom?r jums rodas ??das probl?mas:
 • Programma Windows Media Center kombin?to uztv?r?ju neatrod.
 • Izmantojot manu?lo uztv?r?ja konfigur??anu, Windows Media Center uztv?r?ju konfigur? nepareizi.
 • Konfigur?jot Windows Media Center, lai uztvertu gan bezvadu digit?lo TV (DTV), gan ar? analogo kabe?u TV, j?s varat skat?t tikai analog?s telev?zijas kan?lus. ?? probl?ma rodas, pat ja ce?ved? tiek par?d?ti digit?l?s telev?zijas kan?li. M??inot skat?ties k?du no digit?l?s telev?zijas kan?liem, var par?d?t ??du k??das zi?ojumu:
  Programmu nevar demonstr?t.
  Iesp?jams, ka ?is kan?ls netiek atbalst?ts. Ja nevarat noska?ot uz nevienu citu kan?lu, restart?jiet Windows Media Center vai restart?jiet datoru un p?c tam m??iniet v?lreiz.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows Vista servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
935791 Sist?mas Windows Vista jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikts papildu tests. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu risin??ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neskar ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ehshell.dll6.0.6000.205034,370,43224-Dec-200607:27x86
Msil_ehshell.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20503_none_1b9c560f4b543835.manifestNot applicable65727-Dec-200623:58Not applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20503_none_8a3caf265d905cff.manifestNot applicable8,38828-Dec-200600:01Not applicable
Update.mumNot applicable1,71927-Dec-200623:58Not applicable

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jauna Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?juma pakot?u failu nosaukumdo?anas sh?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 929011 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbprb kbexpertiseinter KB929011

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com