Kh?c ph?c s? c? th?t b?i đ? t?m th?y ph?n c?ng m?i LifeCam

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 929087 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t ph?n m?m Microsoft LifeCam, và sau đó b?n c?m LifeCam ph?n c?ng, ph?n c?ng LifeCam không t?m th?y. Ngoài ra, trong qu?n l? thi?t b?, các thu?c tính c?a m?c LifeCam display m?t trong nh?ng m? sau ho?c m?t m? khác nhau:
 • 1
 • 10
 • 19
 • 28
 • 39

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n cài đ?t trư?c m?t Logitech Webcam.
 • Các tr?nh đi?u khi?n LifeCam đư?c cài đ?t không chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t các hành vi này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: C?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n LifeCam trong Device Manager

 1. M? Device Manager.
  • Trong Windows Vista ho?c Windows 7, nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút b?t đ?u
   , lo?i devmgmt.msc trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
   N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i devmgmt.msc, sau đó b?m Ok.
 2. M? r?ng các m?c sau đây:
  • B? đi?u khi?n âm thanh, video và tr? chơi
  • Thi?t b? h?nh ?nh
 3. T?m m?t d?u ch?m đen đi?m (!!!) trên m?t l?nh v?c màu vàng bên c?nh đ? thi?t b?. D?u ch?m đi?m ch? ra r?ng thi?t b? có m?t v?n đ?. Nh?p chu?t ph?i vào thi?t b?, và sau đó b?m Tùy ch?n tương ?ng v?i phiên b?n Windows c?a b?n:
  • Trong Windows Vista, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào C?p nh?t ph?n m?m tr?nh đi?u khi?n.
   2. Nh?p vào Duy?t máy tính c?a tôi cho ph?n m?m đi?u khi?n.
   3. Nh?p vào Tr?nh duy?t.
   4. Trong các Duy?t t?m c?p h?p tho?i, di chuy?n vào thư m?c sau đây và sau đó nh?p vào Ok:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    N?u không th?y m?t tr?nh đi?u khi?n, h?y th? các thư m?c sau đây:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Nh?p vào Ti?p theo.
  • Trong Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.
   2. Nh?p vào Cài đ?t t? m?t danh sách ho?c v? trí c? th? (chuyên sâu), sau đó b?m Ti?p theo.
   3. Nh?n vào đây đ? ch?n các G?m c? v? trí này trong t?m ki?m ki?m tra h?p và b?m Tr?nh duy?t.
   4. Trong các Duy?t t?m c?p h?p tho?i, di chuy?n vào thư m?c sau đây và sau đó nh?p vào Ok:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    N?u không th?y m?t tr?nh đi?u khi?n, h?y th? các thư m?c sau đây:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Nh?p vào Ti?p theo.

Cách 2: T?i v? và cài đ?t ph?n m?m m?i nh?t

T?i v? phiên b?n m?i nh?t c?a ph?n m?m LifeCam, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào trang web Microsoft ph?n c?ng sau đây:
  http://www.Microsoft.com/Hardware/Downloads/Default.mspx
 2. Nh?p vào Ph?n m?m cho Microsoft internet thông tin s?n ph?m (webcam và tai nghe).
 3. Trong các Ch?n lo?i s?n ph?m h?p, ch?n Webcam.
 4. Trong các Ch?n s?n ph?m c?a b?n h?p, ch?n s?n ph?m LifeCam c?a b?n.
 5. Trong các Ch?n h? th?ng đi?u hành c?a b?n h?p, ch?n phiên b?n c?a Windows.
 6. Trong các Ch?n ngôn ng? h? đi?u hành h?p, ch?n ngôn ng? Windows c?a b?n.
 7. Nh?p vào Đi.
 8. Nh?p vào liên k?t đ? t?i v? phiên b?n m?i nh?t c?a ph?n m?m LifeCam.

Phương pháp 3: Đi?u ch?nh thi?t đ?t đăng k? n?u b?n đ? có trư?c đó m?t Logitech WebCam

Quan tr?ng N?u b?n chưa bao gi? có m?t Logitech Webcam cài đ?t, không làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n thay đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n thay đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
 1. M? Microsoft Management Console (MMC)-theo cho các d?ch v?.
  • Trong Windows Vista ho?c Windows 7, nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Nút b?t đ?u
   , lo?i Services.msc trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
   N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Services.msc, sau đó b?m Ok.
 2. B?m đúp Logitech Process Monitor.
 3. Trong Lo?i kh?i đ?ng, ch?n Khuy?t t?t.
 4. Dư?i T?nh tr?ng d?ch v?, b?m D?ng, sau đó b?m Ok.
 5. Đóng các d?ch v?.
 6. B?t đ?u Registry Editor.
  • Trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút b?t đ?u
   , lo?i regedit trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
   N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vàoOk.
  Lưu ? B?n không th? t?m th?y t?t c? các subkeys ho?c m?c sau đây trong bư?c 7-12. Tuy nhiên, b?n nên t?m th?y ít nh?t m?t trong.
 7. Trong Registry Editor, đ?nh v? và sau đó b?m subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11 D 0-BEC7-08002BE2092F
  N?u bên ph?i ch?a Th?p hơn các b? l?c: lvmvdrv, b?m chu?t ph?i vào m?c này và sau đó b?m Xóa b?.
 8. Trong Registry Editor, đ?nh v? và sau đó xóa subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES\LVMVDRV
 9. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSYTEM\CONTROLSET003\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11 D 0-BEC7-08002BE2092F
  N?u bên ph?i ch?a Th?p hơn các b? l?c: lvmvdrv, b?m chu?t ph?i vào m?c này và sau đó b?m Xóa b?.
 10. Xác đ?nh v? trí và sau đó xóa subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET003\SERVICES\LVMVDRV
 11. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CLASS\6BDD1FC6-810F-11 D 0-BEC7-08002BE2092F
  N?u bên ph?i ch?a Th?p hơn các b? l?c: lvmvdrv, b?m chu?t ph?i vào m?c này và sau đó b?m Xóa b?.
 12. Xác đ?nh v? trí và sau đó xóa subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\LVMVDRV
 13. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Registry Editor.
 14. M? Device Manager.
  • Trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút b?t đ?u
   , lo?i devmgmt.msc trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
   N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i devmgmt.msc trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 15. Trong qu?n l? thi?t b?, m? r?ng Thi?t b? h?nh ?nh, b?m chu?t ph?i vào Microsoft LifeCam, sau đó b?m G? cài đ?t.
 16. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Quét các thay đ?i ph?n c?ng. N?u b?n b? nh?c đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n, b?m .

Cách 4: T?i v? và cài đ?t Windows Service Pack m?i nh?t

 1. Ki?m tra các phiên b?n gói d?ch v? Windows đư?c cài đ?t trên máy tính. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u ho?c nh?n lên nút Windows Start, kích chu?t ph?i vào Máy tính c?a tôi ho?c Máy tính, và ch?n Thu?c tính.
 2. Trên các T?ng quát tab, xem các H? th?ng ph?n, nơi mà các d?ch v? đóng gói s? phiên b?n s? đư?c hi?n th?.
 3. Download Windows service pack m?i nh?t. Đ? bi?t thông tin, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau:
  http://support.Microsoft.com/SP
  B?m vào phiên b?n c?a Windows. B?n sau đó s? đư?c d?n đ?n m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft v? Windows service pack m?i nh?t. "Có đư?c Windows service pack m?i nh?t t? Microsoft Download Center" ph?n c?a bài vi?t ch?a m?t liên k?t đ? t?i v? b?n C?p Nh?t.
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, vào phương pháp 5.

Cách 5: Th? nghi?m thi?t b? trên m?t máy tính khác nhau

N?u v?n đ? v?n t?n t?i, th? nghi?m thi?t b? trên m?t máy tính khác nhau trong m?t môi trư?ng khác nhau đ? xác đ?nh li?u b?n có th? tái t?o các v?n đ?. N?u b?n có th? tái t?o các v?n đ?, v?n đ? có th? v?i thi?t b? chính nó. Xem "Thông tin thêm" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên l?c v?i b? ph?n b? sung Microsoft đ? có đư?c m?t s? thay th?.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? liên h? v?i b? ph?n b? sung Microsoft

T?i Hoa K? và Canada, s? d?ng thông tin này đ? liên h? v?i nhóm Microsoft b? sung ph?n:
 • Hoa K?: (800) 360-7561, Th? hai đ?n th? sáu, 05: 00: 00 đ?n 7: 00 PM th?i gian Thái B?nh Dương.
 • Canada: (800) 933-4750, Th? hai đ?n th? sáu, 05: 00: 00 đ?n 7: 00 PM th?i gian Thái B?nh Dương.
 • TTY khách hàng: Liên h? v?i Microsoft t?i (800) 718-1599, th? hai đ?n th? sáu, 05: 00: 00 đ?n 7: 00 PM th?i gian Thái B?nh Dương.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  326246Làm th? nào đ? thay th? Microsoft ph?n m?m ho?c ph?n c?ng, đ?t hàng gói d?ch v? và s?n ph?m nâng c?p, và thay th? s?n ph?m hư?ng d?n s? d?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310123Gi?i thích v? m? l?i đư?c t?o ra b?i Device Manager trong Windows XP Professional
Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 929087 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam VX-500
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5500
 • LifeCam Vx-800
 • Microsoft LifeChat LX-1000
 • Microsoft LifeChat LX-3000
 • Microsoft LifeChat ZX-6000
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbtshoot kb3rdparty kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB929087 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:929087

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com