Raksta ID: 929123 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS07-034. Taj? ir visa nepiecie?am? inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu. ?eit ir iek?auta faila manifesta inform?ciju un izvieto?anas variantus. Lai apskat?tu visu dro??bas bi?etenu, apmekl?jiet k?du no ??m Microsoft Web viet?m:

Zin?m?s probl?mas, kas saist?tas dro??bas atjaunin?jumu

 • 937912 P?c dro??bas atjaunin?juma 929123, var tikt piepras?ta, par?d?s dialoga lodzi??, kas pieprasa vair?k ieguld?jumu, par to, k? turpin?t, kad p?rl?kojat Web vietu
 • P?c atjaunin?juma, kas aprakst?ts dro??bas atjaunin?jums 929123, apmekl?jiet Microsoft atjaunin??anas Web vietu:
  http://Update.Microsoft.com/microsoftupdate
  Instal?jiet jaun?ko pieejamo kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums. Tas ir nepiecie?ams, jo tr?s ievainojam?ba, k? aprakst?ts dro??bas atjaunin?jums 929123 var izrais?t inform?cijas nopl?di, ja lietot?js apmekl? speci?li izstr?d?ts Web lapas, izmantojot programmu Internet Explorer. Tie?i, izmantojot Outlook Express nevar izmantot ?o ievainojam?bu.
 • P?c atjaunin?juma, kas aprakst?ts dro??bas atjaunin?jums 929123, j?s varb?t skar jaut?jumus, kas aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? 933612.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  933612 Pasta programma nevar izveidot savienojumu ar Exchange Server 2007 server, pa SMTP portu 587, izmantojot SSL

Rekviz?ti

Raksta ID: 929123 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 28. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows Mail, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbmt KB929123 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 929123

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com