Kh?i ?ng s?ch ?c th?c hi?n ? kh?i ?ng Windows b?ng cch s? d?ng nhm cc ? ?a v chng tr?nh kh?i ?ng t?i thi?u. i?u ny gip lo?i b? cc xung ?t ph?n m?m xu?t hi?n khi b?n ci ?t chng tr?nh ho?c b?n c?p nh?t ho?c khi b?n ch?y chng tr?nh trong Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ho?c Windows Vista. B?n c?ng c th? kh?c ph?c s? c? ho?c quy?t ?nh xem xung ?t no gy ra s? c? b?ng cch th?c hi?n kh?i ?ng s?ch.
T?i sao xung ?t ph?n m?m x?y ra?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Khi b?n kh?i ?ng Windows b?ng cch s? d?ng thao tc kh?i ?ng b?nh th?ng, nhi?u ?ng d?ng v d?ch v? s? t? ?ng kh?i ?ng v ch?y trong n?n. Cc chng tr?nh ny bao g?m cc quy tr?nh h? th?ng c b?n, ph?n m?m di?t vi rt, ?ng d?ng ti?n ch h? th?ng v cc ph?n m?m khc ? ?c ci ?t tr?c y. Nh?ng ?ng d?ng v d?ch v? ny c th? gy xung ?t ph?n m?m.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Ch ? N?u b?n ang s? d?ng Windows XP, h?y i t?i Cch c?u h?nh Windows XP ? kh?i ?ng ? tr?ng thi "kh?i ?ng" s?ch.

Trong bai vit nay

Show all imageHin thi tt caHide all imagen tt ca

Cach tin hanh khi ng sach

Ch ?
 • B?n ph?i ng nh?p vo my tnh b?ng ti kho?n qu?n tr? vin ? c th? th?c hi?n kh?i ?ng s?ch.
 • My tnh c?a b?n c th? t?m th?i m?t m?t s? ch?c nng khi b?n th?c hi?n kh?i ?ng s?ch. Khi b?n kh?i ?ng my tnh b?nh th?ng, ch?c nng s? tr? l?i. Tuy nhin, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i ban ?u ho?c g?p t?nh tr?ng ban ?u n?u s? c? v?n t?n t?i.
 • N?u my tnh ?c k?t n?i v?i m?ng, thi?t ?t chnh sch m?ng c th? ngn b?n th?c hi?n cc b?c sau. Chung ti thc s khuyn ban khng nn s dung tin ich Cu hinh H thng thay i cac ty chon khi ng nng cao trn may tinh, tr khi ky s h tr cua Microsoft hng dn ban lam nh vy. Lm nh vy c th? khi?n my tnh khng s? d?ng ?c.
Lm theo cc b?c sau ? th?c hi?n kh?i ?ng s?ch:

Windows 8.1 v Windows 8

 1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham vo Tim kim. Ho?c n?u b?n ang s? d?ng chu?t, tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh, sau b?m vo T?m ki?m.
 2. Nh?p msconfig vo h?p t?m ki?m , r?i ch?m ho?c b?m vo msconfig.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 3. Trn tab Dich vu cua hp thoai Cu hinh H thng, cham hoc bm chon hp kim n tt ca cac dich vu cua Microsoft, ri cham hoc bm vo Tt tt ca.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.
 4. Trn tab Kh?i ?ng c?a h?p tho?i C?u h?nh H? th?ng, ch?m ho?c b?m vo M? Tr?nh qu?n l? Tc v?.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.
 5. Trn tab Kh?i ?ng trong Tr?nh qu?n l? Tc v?, ?i v?i m?i m?c kh?i ?ng, ch?n m?c , r?i b?m vo V hi?u ha.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.
 6. ng Tr?nh qu?n l? Tc v?.
 7. Trn tab Kh?i ?ng c?a h?p tho?i C?u h?nh H? th?ng, ch?m ho?c b?m OK , r?i kh?i ?ng l?i my tnh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.

Windows 7 va Windows Vista

 1. ng nhp vao may tinh bng tai khoan co quy?n quan tri.
 2. Bm B?t u, nhp msconfig.exe vo hp B?t ?u T?m ki?m ri nhn ENTER khi ng tin ch Cu h?nh H? th?ng.
  Ch ? N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n v? vin ho?c ?c nh?c ? xc nh?n, b?n ph?i nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.
 3. Tn tab Chung, bm vao ty ch?n Khi ng la chon v sau o bm bo chon hp kim Tai cac muc khi ng. (Khng c h?p ki?m S? d?ng Boot.ini Ban ?u).
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.
 4. Trn tab D?ch v?, b?m ? ch?n h?p ki?m ?n t?t c? d?ch v? c?a Microsoft, r?i b?m T?t t?t c?.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.

  Ch ? B?c ny cho php cc d?ch v? c?a Microsoft ti?p t?c ch?y. Cc d?ch v? ny g?m c K?t n?i m?ng, C?m v Ch?y, Ghi S? ki?n, Bo co L?i v cc d?ch v? khc. N?u b?n v hi?u ha nh?ng d?ch v? ny, b?n c th? xa v?nh vi?n t?t c? cc i?m khi ph?c. Khng lm vi?c ny n?u b?n mu?n s? d?ng ti?n ch Khi ph?c H? th?ng cng v?i cc th?i i?m khi ph?c hi?n t?i.
 5. B?m OK, sau b?m Kh?i ?ng l?i.
? bi?t thm thng tin v? cch th?c hi?n kh?i ?ng s?ch trong Windows 7 v Windows Vista, h?y tham kh?o video : Cch th?c hi?n kh?i ?ng s?ch trong Windows (Video b?ng ti?ng Anh).

Lm g? ti?p theo khi ti c mi tr?ng kh?i ?ng s?ch?

Sau khi my tnh ?c kh?i ?ng l?i, b?n s? c mi tr?ng kh?i ?ng s?ch. Sau , th?c hi?n m?t trong nh?ng thao tc sau sao cho ph h?p v?i t?nh hu?ng c?a b?n:
 • N?u b?n khng th? ci ?t ho?c tho ci ?t m?t chng tr?nh ho?c m?t b?n c?p nh?t tr?c khi b?n th?c hi?n kh?i ?ng s?ch, h?y th? ci ?t ho?c tho ci ?t chng tr?nh ho?c b?n c?p nh?t l?i.

  Ch ? N?u b?n nh?n ?c l?i "Khng th? truy nh?p d?ch v? Tr?nh ci ?t Windows" trong khi ci ?t ho?c tho ci ?t, h?y th?c hi?n theo Cch kh?i ?ng d?ch v? Tr?nh ci ?t Windows khi khng t?i ?c d?ch v? h? th?ng r?i ci ?t ho?c tho ci ?t chng tr?nh ho?c b?n c?p nh?t l?i.
  • N?u ci ?t ho?c tho ci ?t thnh cng, b?n ? gi?i quy?t ?c v?n ? c?a m?nh. Lm theo Cch ?t l?i my tnh ? kh?i ?ng nh b?nh th?ng ? ?t l?i my tnh c?a b?n v? ch? ? kh?i ?ng b?nh th?ng.
  • N?u ci ?t ho?c d? ci ?t v?n khng thnh cng, i?u ngh?a l s? c? ny khng ph?i do s? xung ?t ?ng d?ng ho?c d?ch v?. C th? b?n ph?i i t?i H? tr? Microsoft ? xem h? tr? c? th? hn.
 • N?u b?n khng th? ch?y m?t chng tr?nh tr?c khi th?c hi?n kh?i ?ng s?ch, h?y th? ch?y l?i chng tr?nh.
  • N?u chng tr?nh ch?y ng, v?n ? ny do cc xung ?t ?ng d?ng ho?c d?ch v? gy ra. Th?c hi?n theo Cch xc ?nh nguyn nhn gy ra v?n ? b?ng cch th?c hi?n kh?i ?ng s?ch ? xc ?nh ?ng d?ng ho?c d?ch v? no gy ra v?n ?.
  • N?u chng tr?nh v?n khng ch?y nh mong mu?n, v?n ? ny khng ph?i do s? xung ?t ?ng d?ng ho?c d?ch v? gy ra. C th? b?n ph?i i t?i H? tr? Microsoft ? xem h? tr? c? th? hn.

Cch ?t l?i ? my tnh kh?i ?ng b?nh th?ng sau khi kh?c ph?c s? c? b?ng kh?i ?ng s?ch

Sau khi b?n ? k?t thc kh?c ph?c s? c?, h?y lm theo cc b?c sau ? ?t l?i ? my tnh kh?i ?ng b?nh th?ng.

Windows 8.1 v Windows 8

 1. Vu?t vo t? c?nh ph?i mn h?nh, r?i ch?m T?m ki?m. Ho?c, n?u b?n ang s? d?ng chu?t, tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh, r?i b?m T?m ki?m.
 2. Nh?p msconfig vo t?m ki?m, r?i ch?m ho?c b?m msconfig.
 3. Trn tab Chung, cham hoc bm vao tuy chon Khi ng Binh thng.
 4. Ch?m ho?c b?m tab D?ch v?, b? ch?n h?p bn c?nh ?n t?t c? d?ch v? c?a Microsoft r?i ch?m ho?c b?m B?t t?t c?.
 5. Ch?m ho?c b?m tab Kh?i ?ng r?i ch?m ho?c b?m M? Tr?nh qu?n l? Tc v?.
 6. Trong trinh quan ly tac vu, bt tt ca cac chng trinh khi ng cua ban , r?i cham hoc bm OK.
 7. Khi b?n ?c nh?c kh?i ?ng l?i my tnh, h?y cham hoc b?m Kh?i ?ng l?i.

Windows 7 va Windows Vista

 1. B?m B?t ?u, nh?p msconfig.exe vo B?t ?u T?m ki?m, r?i nh?n Enter.
  Chu y Nu ban c nhc nhp mt khu qu?n tr? vin hoc ?c nh?c ? xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Tip tuc.
 2. Trn tab Chung, b?m vo tu? ch?n Kh?i ?ng B?nh th?ng, sau b?m OK.
 3. Khi b?n ?c nh?c kh?i ?ng l?i my tnh, h?y b?m Kh?i ?ng l?i.

? bi?t thm thng tin

Cch xc ?nh nguyn nhn s? c? b?ng cch th?c hi?n kh?i ?ng s?ch

Windows 8.1 v Windows 8
 1. ng nh?p vo my tnh b?ng cch s? d?ng ti kho?n c quy?n qu?n tr? vin.
 2. Vu?t vo t? c?nh ph?i mn h?nh, r?i ch?m T?m ki?m. Ho?c, n?u b?n ang s? d?ng chu?t, tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh, r?i b?m T?m ki?m.
 3. Nh?p msconfig vo t?m ki?m, r?i ch?m ho?c b?m msconfig.
 4. Cham hoc b?m vao tab D?ch v? , r?i cham hoc b?m ch?n h?p ki?m ?n t?t c? cc d?ch v? c?a Microsoft.
 5. Cham hoc b?m ch?n n?a pha trn cc h?p ki?m trong danh sch D?ch v?.
 6. Cham hoc bm OK v sau o cham hoc bm Khi ng lai.
 7. Sau khi may tinh kt thuc khi ng lai, xac inh xem s c con xay ra khng.
  • N?u s? c? v?n x?y ra, h?y l?p l?i cc b?c 1 ?n 6, nhng xo n?a pha d?i cc h?p ki?m trong danh sch D?ch v? m b?n ? ch?n ban ?u.
  • N?u s? c? khng x?y ra, h?y l?p l?i cc b?c 1 ?n 6 v ch? ch?n n?a trn cc h?p ki?m c?n l?i m ? ?c b? ch?n trong danh sch D?ch v?. L?p l?i cc b?c ny cho ?n khi b?n ? ch?n t?t c? cc h?p ki?m.
  • N?u b?n v?n g?p s? c? khi ch? m?t d?ch v? ?c ch?n trong danh sch D?ch v?, i?u ny ngh?a l d?ch v? ? ch?n gy ra s? c? v b?n nn t?i b?c 11. N?u khng c d?ch v? no gy ra s? c?, h?y i t?i b?c 8.
 8. L?p l?i cc b?c 1 v 3 trong ph?n ny.
 9. Cham hoc bm vao tab Khi ng, ri cham hoc bm chon na trn cc hp kim trong danh sach Muc Khi ng.
 10. B?m OK , r?i b?m Kh?i ?ng l?i.
  • N?u s? c? v?n x?y ra, h?y l?p l?i cc b?c 8 ?n 9, nhng xo n?a pha d?i cc h?p ki?m trong danh sch M?c Kh?i ?ng m b?n ? ch?n ban ?u.
  • N?u s? c? khng x?y ra, h?y l?p l?i cc b?c 8 v 9 v ch? ch?n n?a trn cc h?p ki?m c?n l?i m ? ?c b? ch?n trong danh sch M?c Kh?i ?ng. L?p l?i cc b?c ny cho ?n khi b?n ? ch?n t?t c? cc h?p ki?m.
  • N?u b?n v?n g?p s? c? sau khi ch? ch?n m?t M?c Kh?i ?ng trong danh sch M?c Kh?i ?ng, i?u ny c ngh?a l M?c Kh?i ?ng ? ch?n gy ra s? c? v b?n ph?i i t?i b?c 11. N?u khng M?c Kh?i ?ng no gy ra s? c? ny, c th? m?t d?ch v? c?a Microsoft gy ra s? c?. xac inh xem dich vu nao cua Microsoft co th gy ra s c, hay lp lai bc 1 ?n 7 ma khng chon hp kim n tt ca cac dich vu cua Microsoft trong m?i bc.
 11. Sau khi ban xac inh c muc khi ng hoc dich vu gy ra s c, hay lin h vi nha san xut chng trinh xac inh xem s c co th c khc phuc hay khng. Hoc chay tin ich Cu hinh H thng , r?i cham hoc bm bo chon hp kim cho muc s c o.
Windows 7 va Windows Vista
 1. ng nh?p vo my tnh b?ng cch s? d?ng ti kho?n c quy?n qu?n tr? vin.
 2. Bm B?t u, nhp msconfig.exe vo B?t ?u T?m ki?m ri nhn ENTER khi ng tin ch Cu h?nh H? th?ng.
  Ch ? N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n v? vin ho?c ?c nh?c ? xc nh?n, b?n ph?i nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.
 3. B?m tab D?ch v?, sau b?m ch?n h?p ki?m ?n t?t c? cc d?ch v? c?a Microsoft.
 4. B?m ? ch?n n?a pha trn c?a cc h?p ki?m trong danh sch D?ch v?.
 5. B?m OK, sau b?m Kh?i ?ng l?i.
 6. Sau khi may tinh kt thuc khi ng lai, xac inh xem s c con xay ra khng.
  • N?u s? c? v?n x?y ra, h?y l?p l?i cc b?c 1 ?n 5, nhng xo n?a pha d?i cc h?p ki?m trong danh sch D?ch v? m b?n ? ch?n ban ?u.
  • N?u s? c? khng x?y ra, h?y l?p l?i cc b?c 1 ?n 5 v ch? ch?n n?a trn cc h?p ki?m c?n l?i m ? ?c b? ch?n trong danh sch D?ch v?. L?p l?i cc b?c ny cho ?n khi b?n ? ch?n t?t c? cc h?p ki?m.
  • Nu ban vn gp s c sau khi ch? chon m?t d?ch v? trong danh sch D?ch v?, iu nay co nghia la d?ch v? ?c ch?n gy ra s? c?. Chuyn sang bc 10. Nu khng co dich vu nao gy ra s c nay, hay chuyn sang bc 7.
 7. Th?c hi?n kh?i ?ng s?ch b?ng cch l?p l?i b?c 1 v 2.
 8. Bm vao tab Khi ng, ri bm chon na trn cc hp kim trong danh sach Muc Khi ng.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.
 9. B?m OK , r?i b?m Kh?i ?ng l?i.
  • N?u s? c? v?n x?y ra, h?y l?p l?i cc b?c 7 ?n 8, nhng xo n?a pha d?i cc h?p ki?m trong danh sch M?c Kh?i ?ng m b?n ? ch?n ban ?u.
  • N?u s? c? khng x?y ra, h?y l?p l?i cc b?c 7 v 8 v ch? ch?n n?a trn cc h?p ki?m c?n l?i m ? ?c b? ch?n trong danh sch M?c Kh?i ?ng. L?p l?i cc b?c ny cho ?n khi b?n ? ch?n t?t c? cc h?p ki?m.
  • Nu ban vn gp s c sau khi chi chon mt Muc Khi ng trong danh sach Muc Khi ng, iu nay co nghia la Muc Khi ng c chon gy ra s c. i t?i B?c 10. N?u khng c M?c Kh?i ?ng no gy ra s? c?, m?t d?ch v? c?a Microsoft c th? gy ra s? c?. ? xc ?nh xem d?ch v? no c?a Microsoft c th? gy ra s? c?, h?y l?p l?i cc b?c 1 ?n 6 m khng ch?n h?p ki?m ?n t?t c? d?ch v? c?a Microsoft trong c? hai b?c.
 10. Sau khi ban xac inh c muc khi ng hoc dich vu gy ra s c, hay lin h vi nha san xut chng trinh xac inh xem s c co th c khc phuc hay khng. Hoc chay tin ich Cu hinh H thng, ri bm bo chon hp kim cho muc s c o.

Cach khi ng dich vu Windows Installer khi cac dich vu h thng khng c tai

N?u b?n ch?y m?t chng tr?nh Thi?t l?p m khng kh?i ?ng d?ch v? Tr?nh ci ?t Windows, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i nh sau:

Khng th? truy c?p d?ch v? Windows Installer. H?y lin h? v?i nhn vin h? tr? ? ki?m ch?ng r?ng d?ch v? Windows Installer ?c ng k? h?p l?.

Dich vu Windows Installer khng khi ng nu ban bo chon hp kim Tai cac dich vu h thngtrong tin ich Cu hinh H thng. ? s? d?ng d?ch v? Windows Installer khi cc d?ch v? h? th?ng khng ?c t?i, b?n ph?i kh?i ?ng d?ch v? m?t cch th? cng. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau.
Windows 8.1 v Windows 8
 1. Vu?t vo t? c?nh ph?i mn h?nh, r?i ch?m T?m ki?m. Ho?c, n?u b?n ang s? d?ng chu?t, tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh r?i b?m T?m ki?m.
 2. Nh?p my tnh vo t?m ki?m, b?m chu?t ph?i ho?c vu?t xu?ng trn My tnh, r?i ch?m ho?c b?m Qu?n l?.
 3. Bm chut phai hoc vut xung trn May tinh v sau o cham hoc bm Quan ly.
 4. Trong cy i?u khi?n, cham hoc b?m D?ch v? v ?ng d?ng , r?i cham hoc b?m D?ch v?.
 5. Trong ngn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vo hoc vut xung trn Windows Installer , r?i cham hoc b?m Kh?i ?ng.
Windows 7 va Windows Vista
 1. Bm Bt u , bm chut phai vao May tinh, sau o bm Quan ly.
  Ch ? N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n v? vin ho?c ?c nh?c ? xc nh?n, b?n ph?i nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
 2. Trong cy i?u khi?n, b?m D?ch v? v ?ng d?ng, sau b?m D?ch v?.
 3. Trong ngn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vo Windows Installer, sau b?m Kh?i ?ng.

Video: Cch th?c hi?n kh?i ?ng s?ch trong Windows (Video b?ng ti?ng Anh)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 929135
nh gi cu?i cng: 31 Thang Ging 2014
p d?ng: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.