Đ?i tác ch?ng ch? giao ti?p th?ng nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 929395 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và h?c t?p t?i các H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Do đó b?n có th? nh?n đư?c truy c?p khách hàng an toàn t? Internet v?i Microsoft Exchange Server, Microsoft làm vi?c v?i khu v?c X.509 c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n (CAs) đ? đ?m b?o r?ng b?n có th? l?y ch?ng ch? mà b?n c?n ph?i s? d?ng các tính năng b?o m?t tên mi?n.

Microsoft c?ng làm vi?c v?i CAs đ? đ?m b?o r?ng b?n có th? nh?n đư?c gi?y ch?ng nh?n r?ng b?n c?n ph?i s? d?ng Microsoft Office Communications Server.

Thông tin thêm

Nhi?u khu v?c ch?ng nh?n cơ quan đ? t?o ra web site dành riêng cho Exchange cung c?p các tài li?u có liên quan v? b?n ghi d?ch v? c?a h?. Các tài li?u đư?c cung c?p bao g?m các bư?c đ? hoàn thành các tác v? sau:
 • Đ? hoàn t?t quá tr?nh ki?m nh?p ch?ng ch?
 • Đ? tri?n khai tính năng b?o m?t tên mi?n
 • Đ? cho phép truy c?p khách hàng an toàn t? Internet
B?ng dư?i đây bao g?m tên và các web site cho các nhà ch?c trách ch?ng nh?n r?ng v?n đ? truy?n thông h?p nh?t gi?y ch?ng nh?n cho Microsoft Exchange và cho Communications Server.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?nweb site
?y tháchttp://www.Entrust.net/Microsoft/
Comodohttp://www.Comodo.com/MSExchange
DigiCerthttp://www.digicert.com/Unified-communications-SSL-TLS.htm
GlobalSignhttp://www.GlobalSign.com/SSL/Buy-SSL-Certificates/Unified-communications-SSL/
WISeKeyhttp://www.wisekey.com/en/Products/Digital-Identities/pages/SSL-Solutions.aspx
GeoTrusthttp://www.geotrust.com/SSL/SSL-Certificates-San-UC/
Thawtehttp://www.Thawte.com/SSL/San-UC-SSL-Certificates/index.html
Symantec
(trư?c đây là VeriSign)
https://www.Symantec.com/Theme.jsp?themeid=San-SSL-Certificates
Lưu ? Khu v?c chính c?p đ? quy?n gi?y ch?ng nh?n X.509 ngư?i mu?n đư?c thêm vào danh sách này và trao đ?i khách nh?ng ngư?i mu?n cung c?p ph?n h?i v? các tài li?u đư?c cung c?p trên các web site cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n X.509 có th? liên h? v?i Microsoft t?i địa chỉ email sau:
uccertfb@Microsoft.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thu?c tính SAN và gi?y ch?ng nh?n, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
http://msexchangeteam.com/Archive/2007/04/30/438249.aspx
http://msexchangeteam.com/Archive/2007/07/02/445698.aspx

Thu th?p thông tin liên h? th?ng nh?t gi?y ch?ng nh?n cho Microsoft Exchange

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng trao đ?i qu?n l? V? đ? t?o ra m?t t?p tin yêu c?u ch?ng ch? có m?t yêu c?u gi?y ch?ng nh?n ? PKCS #10 đ?nh d?ng, ghé thăm Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/aa995942.aspx
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/aa998327.aspx

Làm th? nào đ? có đư?c gi?y ch?ng nh?n truy?n thông h?p nh?t cho Communications Server

 1. T?o ch?ng ch? k? yêu c?u (CSRs) b?ng cách s? d?ng các Thu?t s? ch?ng ch? máy ch? truy?n thông.

  Lưu ? Thu?t s? này có s?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t máy ch? truy?n thông.
 2. G?i CSR b?n t?o ra cho các cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n t?i các web site đư?c đ? c?p trư?c đó trong bài vi?t này.
 3. Sau khi b?n nh?n đư?c gi?y ch?ng nh?n và lưu t?p gi?y ch?ng nh?n vào máy tính c?a b?n, s? d?ng cùng m?t thông tin liên h? máy ch? Gi?y ch?ng nh?n hư?ng d?n đ? cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch?.
N?u b?n mu?n bi?t thêm chi ti?t v? thu?t s? ch?ng ch? máy ch? truy?n thông và làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? cho Communications Server, tham kh?o tài li?u hư?ng d?n tri?n khai đó là có s?n trên các máy ch? truy?n thông thư vi?n k? thu?t t?i URL sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb676082.aspx
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đó là đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay N?u không, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 929395 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
T? khóa: 
kbhowto kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB929395 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 929395

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com