K??das zi?ojums, mekl?jot atjaunin?jumus oper?t?jsist?m? Windows Vista: ?Windows nevar?ja atrast jaunos atjaunin?jumus (kods 80072F8F)"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929458 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Mekl?jot atjaunin?jumus oper?t?jsist?m? Windows Vista, sa?ems ??du k??das zi?ojumu:
Sist?ma Windows nevar?ja atrast jaunos atjaunin?jumus

Atrast?(s) k??da(s):
kods 80072F8F

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja datora datums un laiks ir p?r?k at??ir?gs no der?g? datuma un laika. Der?gais datums un laiks ir dro?ligzdu sl??a (SSL) sertifik?t?, kuru izmanto Windows atjaunin??anas vietne. ?aj? situ?cij? Windows atjaunin??anas mekl??anas darb?ba nevar veiksm?gi atrast dator? atjaunin?jumus.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, oper?t?jsist?m? Windows Vista p?rbaudiet datumu un laiku. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Datums un laiks un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Datums un laiks.
 2. Dialoglodzi?? Datums un laiks noklik??iniet uz Main?t datumu un laiku.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Dialoglodzi?? Datuma un laika iestat?jumi konfigur?jiet pareizo datumu un laiku un p?c tam divreiz noklik??iniet uz Labi.

Rekviz?ti

Raksta ID: 929458 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 1.2
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929458

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com