Identifikator ?lanka: 929461 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

CD ili DVD disk jedinica na ra?unaru vi?e ne radi na o?ekivani na?in kada se ra?unar ponovo pokrene nakon ?to dovr?ite jednu od slede?ih radnji:
 • Nadogra?ujete ra?unar na operativni sistem Windows Vista.
 • Instalirate Windows Vista servisni paket 1 (SP1).
 • Instalirate ili deinstalirate aplikacije koje imaju CD/DVD upravlja?ki program filtera.

Uzrok

Ovaj problem se javlja iz jednog od slede?ih razloga:
 • Upravlja?ki programi filtera u steku CD i DVD skladi?ta nisu uspe?no preneti na operativni sistem Windows Vista.
 • Deinstalirali ste softver sa CD-a koji ne mo?e pravilno da se ukloni u registratoru.
 • Instalirali ste softver koji dodaje upravlja?ke programe filtera u stek CD i DVD skladi?ta koji smetaju postoje?im filterima.

Re?enje

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registar. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registar. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registra pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registar u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registra u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registra i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste re?ili ovaj problem, uklonite izmenjene upravlja?ke programe filtera. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit, a zatim sa liste Programi izaberite stavku regedit.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2684263
  Upozorenje Mo?e postojati ve?i broj instanci potklju?a registratora koji se pominje u 2. koraku. Morate se uveriti da se nalazite u odgovaraju?em potklju?u registratora pre nego ?to izmenite vrednosti UpperFilters i LowerFilters. Da biste proverili da li se nalazite u odgovaraju?em potklju?u registratora, uverite se da vrednost ?Podrazumevana vrednost? jeste DVD/CD-ROM, a da je vrednost ?Podaci klase? CDROM.
 3. Ako vidite UpperFilters u oknu sa desne strane, kliknite desnim tasterom mi?a na UpperFilters, a zatim izaberite stavku Izbri?i.
 4. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili uklanjanje stavke registratora UpperFilters.
 5. Ako vidite LowerFilters u oknu sa desne strane, kliknite desnim tasterom mi?a na LowerFilters, a zatim izaberite stavku Izbri?i.
 6. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili uklanjanje stavke registratora LowerFilters.
 7. Zatvorite Registry Editor i ponovo pokrenite ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Kada uklonite stavku registratora UpperFilters i stavku registratora LowerFilters, mo?ete izgubiti funkcionalnost u odre?enim programima kao su programi za snimanje CD-ova. U ovom slu?aju, morate ponovo instalirati izmenjene programe. Ako ponovo do?e do problema, obratite se prodavcu programa kako biste utvrdili da li postoji ispravka za program.

Vi?e informacija o proizvo?a?u hardvera potra?ite na slede?oj Veb lokaciji:

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o upravlja?kim programima filtera koji se mogu u?itati u operativnom sistemu Windows Vista pokrenite program DevCon. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Nabavite i izdvojite program DevCon. Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzmi
  Odmah preuzmite paket DevCon. Datum izdavanja: 29. jan 2003.
  Za vi?e informacija o tome kako da nabavite ovaj program i kako da ga koristite kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  311272 Uslu?ni program komandne linije DevCon funkcioni?e kao alternativa upravlja?u ure?ajima
 2. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte cmd, na listi Programi kliknite desnim tasterom mi?a na stavku cmd, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Na komandnoj liniji promenite direktorijum u direktorijum u koji ste izdvojili DevCon datoteke.
 4. Otkucajte devcon stack gencdrom, a zatim pritisnite taster ENTER.
Zatim se prikazuju informacije sli?ne slede?im:
IDE\CDROM<name>_____CDRW121032______1.08\5&60546BC&0&0.0.0 Name: <name>   CDRW121032 Setup Class: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} CDROM Upper filters: <ime upravlja?kog programa> Controlling service: cdrom Lower filters: <ime upravlja?kog programa> prona?en je 1 podudarni ure?aj.

Reference

Za vi?e informacija o sli?nom problemu do koga mo?e do?i na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314060 Vi?e ne mo?ete da pristupite CD ili DVD jedinici ili dobijate poruku o gre?ci nakon uklanjanja programa za snimanje CD-a ili DVD-a u operativnom sistemu Windows XP: ?kôd gre?ke 31?

Svojstva

Identifikator ?lanka: 929461 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Starter
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmatsfixme kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb kbcip KB929461

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com