Bendrosios licencijos aktyvinimo informacija skirta ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows 7?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 929712 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje pateikiama informacija apie ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows 7? bendrosios licencijos aktyvinim?. Jame pateikiamos nuorodos ? dokumentacij? apie bendr?j? licencijavim? ir ?Volume Activation 2.0? (bendrosios licencijos aktyvinim?).

Rakt? valdymo tarnybos (KMS) raktas

Rakt? valdymo tarnybos (KMS) raktas gali b?ti naudojamas KMS kompiuteryje, kur? valdo organizacijos IT darbuotojai. J?s? organizacija gali valdyti KMS per vidin? tinkl?, kad automati?kai suaktyvint? kompiuterius, kuriuose veikia ?Windows? operacin? sistema. Jei norite naudoti KMS, turite tur?ti daugiau nei 25 kompiuterius, kurie yra sujungti kartu. Kompiuteriai, kuriems aktyvinti naudojamas KMS, turi b?ti i? naujo aktyvinami prisijungus prie j?s? organizacijos tinklo ne re?iau kaip kas 180 dien?. ?iuo metu KMS veikia vietiniame kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Microsoft Windows Server 2003?, ?Windows Vista?, ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008? operacin? sistema. KMS raktas gali b?ti naudojamas diegiant ?e?ias KMS valdymo sistemas. Ta?iau galite u?sisakyti daugiau KMS valdymo sistem? per bendrojo aktyvinimo palaikymo centrus.

Daugkartinio aktyvinimo raktas (MAK)

Daugkartinio aktyvinimo raktas (MAK) gali aktyvinti tiek atskir? kompiuter?, tiek kompiuteri? grup? prisijungus tiesiogiai prie ?Microsoft? serveri?. MAK gali b?ti naudojamas diegiant ?Windows?, jeigu j?s nesate prisijung? prie ?mon?s tinklo. MAK gali b?ti naudojamas norint aktyvinti visus bendrosios licencijos ?Windows? leidimus. Be to, kai suaktyvinsite ?Windows? naudodami MAK, jums nebereik?s aktyvinti i? naujo. Be to, galite u?sakyti daugiau MAK rakt? telefonu, ir u?sakymui ?vykdyti bus sukurtas problem? sprendimo procesas. ?is procesas u?truks septynias darbo dienas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Microsoft? ?diegia produkto aktyvinimo technologij? kai kuriuose produktuose, kurie parduodami per O?G, ma?menin? prekyb? ir bendrojo licencijavimo kanalais. ?Windows? operacin? sistema reikalauja bendrojo licencijavimo klient? naudoti naujo tipo aktyvinim?, vadinam? bendrosios licencijos aktyvinimu.

Bendrasis aktyvinimas yra lankstus sprendimas, suteikiantis galimyb? bendrojo licencijavimo klientams saugiau ir lengviau aktyvinti kompiuterius, kuriuose ?diegta ?Windows? sistema. Bendrojo aktyvinimo technologija buvo pristatyta ?Windows Vista? sistemoje. Ateityje jis bus naudojamas visuose ?Microsoft? produktuose. Nor?dami rasti bendrosios informacijos apie grupin? aktyvinim?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/default.mspx

?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?


?iose nuorodose yra daugiau informacijos apie ?Volume Activation 2.0? bendr?j? aktyvinim? ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? sistemose.
 • ?Volume Activation 2.0?, skirtas ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? sistemoms

  Tai ?Windows Vista? sistemai skirtas ?Volume Activation 2.0? technin?s dokumentacijos rinkinys, kuriame pateikiami planavimo, visuotinio diegimo ir naudojimo vadovai. J? sudaro?Volume Activation 2.0? ?inynas, bendrasis aktyvinimas sistemoje ?Server 2008? ir kita pagalbin? med?iaga. ?Volume Activation 2.0? ?inyne pateikiama informacija, padedanti spr?sti bendrojo pob?d?io ?Volume Activation 2.0? problemas. Pavyzd?iui, yra ?traukta trik?i? ?alinimo informacija, susijusi su daugkartinio aktyvinimo rakto (MAK) aktyvinimo, rakt? valdymo tarnybos (KMS) aktyvinimo, atk?rimo i? suma?into funkcionalumo re?imo (RFM) ir neautenti?kos b?senos atk?rimo problemomis. Nor?dami per?i?r?ti ?i? dokumentacij?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb892849.aspx
 • ?Volume Activation 2.0? da?nai u?duodami klausimai

  ?iame vadove pateikiami atsakymai ? DUK apie ?Volume Activation 2.0?. Nor?dami per?i?r?ti DUK, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc303277.aspx
 • Bendrojo aktyvinimo dokumentacija

  ?iuose dokumentuose pateikiamos planavimo, visuotinio diegimo ir naudojimo instrukcijos, padedan?ios aktyvinti bendruosius ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? leidimus. Nor?dami per?i?r?ti ar atsisi?sti ?ias instrukcijas, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc304369.aspx
 • ?TechNet? transliacija: ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? aktyvinimo ir tikrinimo suvokimas

  Tai ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? bendrojo aktyvinimo ir tikrinimo technin?s ap?valgos transliacija. Nor?dami per?i?r?ti ?i? transliacij?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://technet.microsoft.com/en-us/dd450761.aspx
 • ?mon?s darbalaukio diegimo (BDD) ?Microsoft? sprendim? spartintuvas

  ?ioje dokumentacijoje pateikiama pagalbin? informacija ir specifin?s instrukcijos infrastrukt?ros palaikymo komandoms, kaip ?diegti ir valdyti ?Windows Vista? bendrojo aktyvinimo technologijas. Nor?dami per?i?r?ti arba atsisi?sti ?i? dokumentacij?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490308.aspx

?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?

?iose nuorodose rasite daugiau informacijos apie ?Volume Activation 2.0? sistemose ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?.
 • Bendrojo aktyvinimo i?tekliai, skirti ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? sistemoms
  Naudokit?s ?iais ?Windows? produkto aktyvinimo i?tekliais ir su?inosite, kaip efektyviai vykdyti aktyvinimo proces? ?mon?s aplinkoje. Juos sudaro ?Windows 7? bendrojo aktyvinimo patobulinim? duomen? lapas, bendrojo aktyvinimo planavimo vadovas ir kita palaikymo dokumentacija. ?i? informacij? galima rasti ?ioje ?Microsoft? svetain?je: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd996588.aspx
 • ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? bendrojo aktyvinimo techninis ?inynas
  ?is ?inynas yra skirtas informacini? technologi? (IT) dieg?jams, kuri? organizacijos planuoja diegti ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? operacini? sistem? bendrojo aktyvinimo versijas. Jis skirtas naudoti kartu su bendrojo aktyvinimo planavimo vadovu, bendrojo aktyvinimo diegimo vadovu ir bendrojo aktyvinimo naudojimo vadovu. Nor?dami per?i?r?ti ?i? dokumentacij?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee355153.aspx
 • Vaizdo ?ra?as ? bendrojo aktyvinimo pagrindai
  ?ioje demonstracijoje vaizd?iai perteikiamas bendrojo aktyvinimo procesas diegiant ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008?. Nor?dami per?i?r?ti ?? vaizdo ?ra??, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je: http://technet.microsoft.com/en-us/dd936198.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 929712 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. gegu??s 6 d. - Per?i?ra: 2.9
TAIKOMA:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbsetup kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB929712

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com