S?juma aktiviz?cijas inform?cija sist?mai Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 un Windows 7

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929712 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ietverta inform?cija par lielapjoma aktiviz?ciju sist?m? Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 un Windows 7. Rakst? ietvertas saites uz dokument?ciju par lielapjoma licenc??anu un lielapjoma aktiviz?ciju 2.0.

Atsl?gu p?rvald?bas pakalpojuma (Key Management Service ? KMS) atsl?ga

Atsl?gu p?rvald?bas pakalpojuma atsl?gu var izmantot, lai iesp?jotu KMS dator?, ko kontrol? organiz?cijas IT speci?lists. J?su organiz?cija var iek??ji viesot KMS, lai autom?tiski aktiviz?tu datorus, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows. Lai izmantotu KMS, organiz?cij? j?b?t vismaz 25 datoriem, kas savienoti kop?. Datorus, kas izmanto KMS aktiviz?cijai, ir j?aktiviz? atk?rtoti, izveidojot savienojumu ar organiz?cijas t?klu vismaz reizi 180 dien?s. Pa?reiz KMS var palaist lok?laj? dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 vai oper?t?jsist?ma, kuras pamat? ir sist?ma Windows Server 2008. KMS atsl?gu var izmantot, lai instal?tu se?as KMS resurssist?mas. Ta?u varat piepras?t vair?k KMS resurssist?mu, izmantojot lielapjoma aktiviz?cijas atbalsta centrus.

Vair?k?m aktiviz?cij?m paredz?t? atsl?ga (Multiple Activation Key ? MAK)

Vair?k?m aktiviz?cij?m paredz?t? atsl?ga var aktiviz?t atsevi??u datoru vai datoru grupu, izveidojot tie?u savienojumu ar Microsoft serveriem. MAK var izmantot, lai instal?tu sist?mu Windows, ja nav izveidots savienojums ar korporat?vo t?klu. MAK var izmantot, lai aktiviz?tu jebkuru sist?mas Windows lielapjoma izdevumu. Turkl?t p?c sist?mas Windows aktiviz?cijas, izmantojot MAK, t? nav j?aktiviz? atk?rtoti. Papildus varat piepras?t vair?k MAK atsl?gu pa t?lruni, un, lai izpild?tu piepras?jumu, tiks izveidots eskal?cijas process. ?is process ilgst septi?as dienas.

PAPILDINDORM?CIJA

Korpor?cija Microsoft ietver produkta aktiviz?cijas tehnolo?iju da?os produktos, kas tiek p?rdoti, izmantojot ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ju, mazumtirdzniec?bas un lielapjoma licenc??anas kan?lus. Oper?t?jsist?mai Windows nepiecie?ams, lai lielapjoma licenc??anas klienti izmantotu jaunu aktiviz?cijas veidu, ko d?v? par lielapjoma aktiviz?ciju.

Lielapjoma aktiviz?cija ir elast?gs risin?jums, kas ?auj lielapjoma licenc??anas klientiem dro??k un vienk?r??k aktiviz?t datorus, kuros darbojas sist?ma Windows. Lielapjoma aktiviz?cijas tehnolo?ija pirmoreiz tika izmantota sist?m? Windows Vista. Turpm?k t? tiks izmantota visiem Microsoft produktiem. Lai ieg?tu papildinform?ciju par lielapjoma aktiviz?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/default.mspx

Windows Vista un Windows Server 2008


T?l?k nor?d?t?s saites ietver papildinform?ciju par lielapjoma aktiviz?ciju 2.0 sist?m? Windows Vista un Windows Server 2008.
 • Lielapjoma aktiviz?cija 2.0 sist?mai Windows Vista un Windows Server 2008.

  ?? ir Windows Vista lielapjoma aktiviz?cijas 2.0 tehnisk?s dokument?cijas kolekcija, kur? sniegti nor?d?jumi pl?no?anai, izvieto?anai un darb?bai. Taj? ietverta lielapjoma aktiviz?cijas 2.0 uzzi?u rokasgr?mata, lielapjoma aktiviz?cija sist?m? Server 2008 un citi atbalsta materi?li. Lielapjoma aktiviz?cijas 2.0 darb?bu rokasgr?mat? ir inform?cija, kas var pal?dz?t nov?rst izplat?tas lielapjoma aktiviz?cijas 2.0 probl?mas. Piem?ram, ir ietverta probl?mu nov?r?anas inform?cija, lai pal?dz?tu nov?rst probl?mas saist?b? ar vair?k?m aktiviz??an?m paredz?to atsl?gu (MAK), atsl?gu p?rvald?bas pakalpojuma (KMS) aktiviz?ciju, atkop?anu no samazin?tas funkcionalit?tes re??ma un atkop?anu no neori?in?las programmat?ras statusa. Lai skat?tu ?o dokument?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb892849.aspx
 • Lielapjoma aktiviz?cija 2.0: bie?i uzdotie jaut?jumi

  ?aj? rokasgr?mat? sniegtas atbildes uz bie?i uzdotajiem jaut?jumiem par lielapjoma aktiviz?ciju 2.0. Lai skat?tu bie?i uzdotos jaut?jumus, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc303277.aspx
 • Lielapjoma aktiviz?cijas dokument?cija

  ?ajos dokumentos sniegti pl?no?anas, izvieto?anas un darb?bas nor?d?jumi, lai aktiviz?tu sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 lielapjoma izdevumus. Lai skat?tu vai lejupiel?d?tu ?o rokasgr?matu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc304369.aspx
 • TechNet t?mek?a apraide: Aktiviz?cijas un valid?cijas izpratne sist?m? Windows Vista un Windows Server 2008

  ?? ir lielapjoma aktiviz?cijas un valid?cijas sist?mai Windows Vista and Windows Server 2008 tehnisk? p?rskata t?mek?a apraide. Lai skat?tu ?o t?mek?a apraidi, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://technet.microsoft.com/en-us/dd450761.aspx
 • Microsoft risin?jumu pa?trin?t?js r?ku komplektam Business Desktop Deployment (BDD)

  ?? dokument?cija sniedz pamatinform?ciju un specifiskas instrukcijas infrastrukt?ras kori???anas komand?m par to, k? iestat?t un p?rvald?t lielapjoma aktiviz?cijas tehnolo?ijas sist?mai Windows Vista. Lai skat?tu vai lejupiel?d?tu ?o dokument?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490308.aspx

Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Izmantojot t?l?k nor?d?t?s saites, var piek??t papildinform?cijai par lielapjoma aktiviz?ciju 2.0 sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2.
 • Lielapjoma aktiviz?cijas resursi sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2
  Izmantojiet ?os resursus Windows produktu aktiviz?cijai, lai uzzin?tu, k? efekt?vi p?rvald?t aktiviz?cijas procesu uz??muma vid?. ?ie resursi ietver datu lapu lielapjoma aktiviz?cijas uzlabojumus sist?m? Windows 7, lielapjoma aktiviz?cijas pl?no?anas rokasgr?matu un citu atbalsta dokument?ciju. ?? inform?cija ir pieejama ?aj? Microsoft vietn?: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd996588.aspx
 • Windows 7 un Windows Server 2008 R2 lielapjoma aktiviz?cijas tehnisko uzzi?u rokasgr?mata
  ?? uzzi?u rokasgr?mata ir paredz?ta inform?cijas tehnolo?iju (IT) ievies?jiem, kuru organiz?cijas pl?no ieviest oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 lielapjoma aktiviz?cijas versiju. ?? rokasgr?mata tiek nodro?in?ta kop? ar lielapjoma aktiviz?cijas pl?no?anas rokasgr?matu, lielapjoma aktiviz?cijas izvieto?anas rokasgr?matu un lielapjoma aktiviz?cijas darb?bu rokasgr?matu. Lai skat?tu ?o dokument?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee355153.aspx
 • Video ? pamatinform?cija par lielapjoma aktiviz?ciju
  ?aj? demonstr?cij? sniegts ieskats lielapjoma aktiviz?cijas proces?, izvietojot sist?mu Windows 7 un Windows Server 2008. Lai noskat?tos ?o videoklipu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni: http://technet.microsoft.com/en-us/dd936198.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 929712 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2010. gada 6. maijs - P?rskat??ana: 2.9
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbsetup kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB929712

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com