LABOJUMS. K??das zi?ojums, programm? Windows Internet Explorer 7 numur?jot ke?atmi?u: ?ERROR_INVALID_PARAMETER? (K??DA_NEDER?GS_PARAMETRS)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929726 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Izmantojot programmu, lai Windows Internet Explorer 7 numur?tu ke?atmi?u, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
87 ERROR_INVALID_PARAMETER (K??DA_NEDER?GS_PARAMETRS).
?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Lai numur?tu ke?atmi?u, j?s izmantojat API FindFirstUrlCacheEntryW vai API FindNextUrlCacheEntryW.
 • Ke?atmi?? atrodas s?kfaili, kuriem nav nor?d?ts ce?a atrib?ts.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c izpildiet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? izveidot un atjaunot re?istra dubl?jumkopiju sist?m? Windows (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)


Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikts papildu tests. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Inform?cija par re?istru

Lai iesp?jotu ?o labojumfailu, ir j?modific? re?istrs. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ??du re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
  .
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 4. Ierakstiet FEATURE_WININET_COOKIE_PARSE_PATH_KB929726 un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Noklik??iniet uz FEATURE_WININET_COOKIE_PARSE_PATH_KB929726.
 6. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 7. Ierakstiet iexplore.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 8. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz iexplore.exe un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 9. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 00000001 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 10. Aizveriet re?istra redaktoru.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma "Datums un laiks" cilni Laika josla.
Programma Internet Explorer 7 sist?m? Microsoft Windows Server 2003
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Wininet.dll7.0.6000.20512822,78411-Jan-200702:42
Updspapi.dll6.2.29.0371,42416-Nov-200621:10
Programma Internet Explorer 7 sist?m? Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Wininet.dll7.0.6000.20512822,78416-Jan-200718:52
Updspapi.dll6.2.29.0371,42416-Nov-200621:10

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

API FindFirstUrlCacheEntryW un API FindNextUrlCacheEntryW ir ??du Microsoft Windows Internet (WinINet) API funkciju unikoda versijas:
 • FindFirstUrlCacheEntry
 • FindNextUrlCacheEntry
?? probl?ma nerodas, izmantojot API FindFirstUrlCacheEntryA vai API FindNextUrlCacheEntryA, lai programm? Internet Explorer 7 numur?tu ke?atmi?u. API FindFirstUrlCacheEntryA un API FindNextUrlCacheEntryA ir WinINet funkcijas FindFirstUrlCacheEntry un WinINet funkcijas FindNextUrlCacheEntry ANSI versijas.

UZZI?AS

Lai sa?emtu papildinform?ciju par WinINet funkciju FindFirstUrlCacheEntry, apmekl?jiet ?o Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (Microsoft Developer Network ? MSDN) vietni:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384026.aspx.
Lai sa?emtu papildinform?ciju par WinINet funkciju FindNextUrlCacheEntry, apmekl?jiet ?o MSDN vietni:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384049.aspx.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 929726 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 1.5
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbpubtypekc kberrmsg kbbug KB929726

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com