Kad p?c miega vai hibern?cijas st?vok?a ats?kat Windows Vista datora darbu, var rasties probl?mas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929734 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

P?RSKATS

?aj? rakst? apskat?tas metodes, k? m??in?t nov?rst vair?kas probl?mas, kas var rasties, kad p?c miega vai hibern?cijas st?vok?a tiek ats?kts darbs ar datoru, kur? ir sist?ma Windows Vista. ?aj? rakst? nor?d?tas ar? saites uz citiem rakstiem, kas var pal?dz?t diagnostic?t l?dz?gas probl?mas.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datora lietot?jiem.Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.

Probl?mas paz?mes

Kad p?c miega vai hibern?cijas st?vok?a ats?kat Windows Vista datora darbu, var rasties viena vai vair?kas ??das probl?mas:
 • Ier?ce p?rst?j rea??t vai nedarbojas pareizi. Ier??u p?rvaldniek? pie atbilsto??s ier?ces, iesp?jams, tiek r?d?ta dzeltena izsaukuma z?me. Vai ar? ier??u p?rvaldniek? ?? ier?ce netiek uzr?d?ta. Ier?ce var b?t pirkstu nospiedumu las?t?js, Windows Media Center t?lvad?bas pults, optisko disku diskdzinis, FeliCa las?t?js vai k?da cita ier?ce.
 • P?c datora darba ats?k?anas izmantojat opciju Dro?i no?emt aparat?ru, lai portat?vaj? Windows Vista dator? no?emtu k?du ier?ci. Tom?r ?aj? gad?jum? ier?ci vairs nevar atk?rtoti pievienot. Rodoties ??dai probl?mai, dators var p?rtraukt rea??t uz j?su m??in?jumiem to beidz?t vai restart?t.
 • Pievienojot k?du USB ier?ci, tiek par?d?ts ?Stop 0x7e? k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
  STOP 0x1000007E
  usbhub.sys
  SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (Sist?mas pavediena iz??mums nav apstr?d?ts)

 • Tiek sa?emts Stop k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
  STOP 127
  PAGE_NOT_ZERO_NVIDIA_USB (NVIDIA USB lapa nav nulle)
  ?? k??da rodas dator? ar sist?mu Windows Vista, kur? ir vismaz 2 gigabaiti (GB) atmi?as RAM un NVIDIA nForce EHCI kontrolleris.

Probl?mas nov?r?anas metodes

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows Vista servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791 Sist?mas Windows Vista jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Windows Vista versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.204978,70414-Dec-200605:39x86
Usbd.sys6.0.6000.204975,88814-Dec-200603:45Not applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2049738,40014-Dec-200603:45x86
Usbhub.sys6.0.6000.20497191,48814-Dec-200603:45x86
Usbohci.sys6.0.6000.2049719,45614-Dec-200603:45x86
Usbport.sys6.0.6000.20493223,74408-Dec-200604:35x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2049722,52814-Dec-200603:45x86
Usbccgp.sys6.0.6000.1638673,21602-Nov-200608:55x86
Usbhub.sys6.0.6000.16402191,48815-Dec-200603:46x86
Usbccgp.sys6.0.6000.2049773,21614-Dec-200603:45x86
Usbhub.sys6.0.6000.20497191,48814-Dec-200603:45x86
Hccoin.dll6.0.6000.163868,70402-Nov-200609:46x86
Usbd.sys6.0.6000.163865,88802-Nov-200608:55Not applicable
Usbehci.sys6.0.6000.1638638,40002-Nov-200608:55x86
Usbhub.sys6.0.6000.16402191,48815-Dec-200603:46x86
Usbohci.sys6.0.6000.1638619,45602-Nov-200608:55x86
Usbport.sys6.0.6000.20493223,74408-Dec-200604:35x86
Usbuhci.sys6.0.6000.1638622,52802-Nov-200608:55x86
Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.2049710,75214-Dec-200606:46x64
Usbd.sys6.0.6000.204977,55214-Dec-200604:31x64
Usbehci.sys6.0.6000.2049748,12814-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20497266,24014-Dec-200604:32x64
Usbohci.sys6.0.6000.2049724,06414-Dec-200604:31x64
Usbport.sys6.0.6000.20493256,51208-Dec-200605:35x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2049728,67214-Dec-200604:31x64
Usbccgp.sys6.0.6000.1638695,23202-Nov-200609:43x64
Usbhub.sys6.0.6000.16401265,21614-Dec-200604:09x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2049795,23214-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20497266,24014-Dec-200604:32x64
Hccoin.dll6.0.6000.1638610,75202-Nov-200611:17x64
Usbd.sys6.0.6000.163867,55202-Nov-200609:43x64
Usbehci.sys6.0.6000.1638648,12802-Nov-200609:43x64
Usbhub.sys6.0.6000.16401265,21614-Dec-200604:09x64
Usbohci.sys6.0.6000.1638624,06402-Nov-200609:43x64
Usbport.sys6.0.6000.20493256,51208-Dec-200605:35x64
Usbuhci.sys6.0.6000.1638628,67202-Nov-200609:43x64

ZoneAlarm atjaunin?jums

ZoneAlarm 7.0 un vec?kas ZoneAlarm versijas nav sader?gas ar oper?t?jsist?mu Windows Vista. Oper?t?jsist?m? Windows Vista pa?reiz darbojas tikai programmas ZoneAlarm Internet Security Suite 7.1, ZoneAlarm Antivirus 7.1 un ZoneAlarm 7.1. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ZoneAlarm produktiem, apmekl?jiet ?o vietni:
http://www.zonealarm.com.

??s probl?mas nov?r?anas veidi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c izpildiet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? izveidot un atjaunot re?istra dubl?jumkopiju sist?m? Windows (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)


Lai nov?rstu ?o probl?mu, pievienojiet ?o re?istra v?rt?bu. Tom?r, ja pievienosit ?o re?istra v?rt?bu, iesp?jams, palielin?sies datora pamo?an?s laiks no hibern?cijas vai miega re??ma. Lai pievienotu re?istra v?rt?bu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidUsb
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz HidUsb, nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz DWord Value, lai izveidotu ?o ierakstu:
  FastResumeDisable
 4. Veiciet dubultklik??i uz FastResumeDisable, ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Aizveriet re?istra redaktoru un p?c tam restart?jiet datoru.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz. ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jauna Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?juma pakot?u failu nosaukumdo?anas sh?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas tiek izmantota programmat?ras atjaunin?jumu aprakstos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
?aj? rakst? min?tos tre?o personu produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 929734 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 4.1
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbhotfixserver kbhotfixes kbresolve kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB929734

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com