Ja sist?m? Windows Vista lietojat kalend?ru, kas nav Gregora kalend?rs, un failu mekl??anai p?c datuma izmantojat Papildu mekl??ana, nepiecie?amais fails, iesp?jams, netiks atrasts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929735 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja sist?m? Windows Vista lietojat kalend?ra form?tu, kas nav Gregora kalend?ra form?ts, un failu mekl??anai p?c datuma izmantojat Papildu mekl??ana, nepiecie?amais fails, iesp?jams, netiks atrasts.

Piem?ram, ??da probl?ma rodas, ja sarakst? Pa?reiz?jais form?ts ir atlas?ts Jap??u (Jap?na) un izpild?s k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Dialoglodzi?a Re?ion?lo opciju piel?go?ana z?mnes Datums sarakst? Kalend?ra tips ir atlas?ts form?ts WAREKI.
 • Sarakst? Kalend?ra tips ir atlas?ts form?ts SEIREKI, un dialoglodzi?a Re?ion?lo opciju piel?go?ana z?mnes Datums sarakst? Datuma form?ti ir atlas?ta opcija ?ddd?.

  Piem?ram, probl?ma var rasties, ja datuma form?tam tiek izmantota jebkura no ??m form?ta opcij?m:
  • yy/MM/dd' ('ddd')'
  • yy/M/d' ('ddd')'
  • yyyy/MM/d' ('ddd')'
Cits piem?rs: ja sarakst? Pa?reiz?jais form?ts ir atlas?ts Ar?bu (Sa?da Ar?bija), mekl?jot p?c datuma, iesp?jama rezult?tu nob?de par vienu vai vair?k?m dien?m.

Piez?me. Saraksts Pa?reiz?jais form?ts tiek r?d?ts dialoglodzi?a Re?ion?l?s un valodu opcijas z?mn? Form?ti.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet atjaunin?jumu 929735. Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://update.microsoft.com

.Inform?cija par atjaunin??anu

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Windows Vista

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows Vista atjaunin?juma (KB929735) pakotni t?l?t.

Windows Vista 64 bitu versijas

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows Vista 64 bitu sist?mu atjaunin?juma (KB929735) pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2007. gada 30. janv?ris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Windows Vista 32 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Msshsq.dll6.0.6000.16404229 8882006. gada 20. decembris06:03x86
Update-bf.mumNeattiecas19602006. gada 21. decembris05:32Neattiecas
Update.mumNeattiecas26802006. gada 21. decembris05:25Neattiecas
X86_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_54da3fcae40f7ce5.manifestNeattiecas7112006. gada 21. decembris05:25Neattiecas
X86_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_555fdb6dfd30b753.manifestNeattiecas7112006. gada 21. decembris05:25Neattiecas
X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_a5026e9e71025fcb.manifestNeattiecas62 1602006. gada 21. decembris05:32Neattiecas
X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_a5880a418a239a39.manifestNeattiecas62 1602006. gada 21. decembris05:32Neattiecas
Msshsq.dll6.0.6000.20500229 8882006. gada 20. decembris07:11x86
Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Amd64_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_b0f8db4e9c6cee1b.manifestNeattiecas7152006. gada 21. decembris05:25Neattiecas
Amd64_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_b17e76f1b58e2889.manifestNeattiecas7152006. gada 21. decembris05:25Neattiecas
Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_01210a22295fd101.manifestNeattiecas62 1882006. gada 21. decembris05:36Neattiecas
Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_01a6a5c542810b6f.manifestNeattiecas62,1882006. gada 21. decembris05:36Neattiecas
Msshsq.dll6.0.6000.16404318 9762006. gada 20. decembris06:45x64
Package_1_for_kb929735_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNeattiecas19742006. gada 21. decembris05:32Neattiecas
Package_1_for_kb929735~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNeattiecas38712006. gada 21. decembris05:25Neattiecas
Package_2_for_kb929735_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNeattiecas17572006. gada 21. decembris05:32Neattiecas
Package_2_for_kb929735~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNeattiecas36442006. gada 21. decembris05:25Neattiecas
Update-bf.mumNeattiecas19602006. gada 21. decembris05:32Neattiecas
Update.mumNeattiecas26802006. gada 21. decembris05:25Neattiecas
Msshsq.dll6.0.6000.20500318 9762006. gada 20. decembris06:47x64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jauna Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?juma pakot?u failu nosaukumdo?anas sh?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas tiek izmantota programmat?ras atjaunin?jumu aprakstos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 929735 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 15. maijs - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix atdownload kbfix kbbug kbHotfixServer kbqfe kbprb kbexpertiseinter KB929735

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com