Ban co th khng tim thy tp minh mun khi s dung Tim kim Chuyn su tim kim theo ngay va s dung inh dang lich khng phai lich dng trong Windows Vista

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 929735 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Nu ban s dung inh dang lich khng phai lich dng trong Windows Vista, ban co th khng tim thy tp minh mun khi s dung Tim kim Chuyn su tim kim theo ngay.

Vi du, s c nay xay ra nu Ting Nht (Nht Ban) c chon trong danh sach inh dang hin thi, va nu mt trong hai iu kin sau la ung:
 • inh dang WAREKI c chon trong danh sach Loai lich trn tab Ngay cua hp thoai Tuy chinh Tuy chon Vung.
 • inh dang SEIREKI c chon trong danh sach Loai lich, va tuy chon "ngay cua tun" c chon trong danh sach inh dang ngay trn tab Ngay cua hp thoai Tuy chinh Tuy chon Vung.

  Vi du, s c co th xay ra nu inh dang ngay s dung bt ky tuy chon inh dang sau:
  • ngay/thang/nm' ('ngay')'
  • ngay/thang/nm' ('ngay')'
  • nm/thang/ngay' ('ngay cua tun')'
Vi du khac, nu Ting A-rp (A-rp X-ut) c chon trong danh sach inh dang hin thi, cac kt qua tim kim theo ngay co th lch mt hoc nhiu ngay.

Chu y Danh sach inh dang hin thi xut hin trn tab inh dang cua hp thoai Tuy chon Vung va Ngn ng.

GI?I PHP

giai quyt s c nay, hay cai t ban cp nht 929735. cai t ban cp nht nay, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://update.microsoft.com

Cp nht thng tin

Cac tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft:

Windows Vista

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung Ban cp nht cho Windows Vista goi (KB929735) by gi.

Windows Vista, cac phin ban 64 bit

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung Ban cp nht cho Windows Vista cho H thng 64 bit goi (KB929735) by gi.

Ngay Phat hanh: 30.01.07

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Thng tin tp

Phin ban ting Anh cua cp nht nong nay co cac thuc tinh tp (hoc cac thuc tinh tp sau nay) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc T (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, gi o a c chuyn i thanh gi ia phng. xem s khac nhau gia UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi trong muc Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
Windows Vista, cac phin ban 32 bit
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiNn
Msshsq.dll6.0.6000.16404229,88820.12.0606:03x86
Update-bf.mumKhng ap dung1,96021.12.0605:32Khng ap dung
Update.mumKhng ap dung2,68021.12.0605:25Khng ap dung
X86_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_54da3fcae40f7ce5.manifestKhng ap dung71121.12.0605:25Khng ap dung
X86_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_555fdb6dfd30b753.manifestKhng ap dung71121.12.0605:25Khng ap dung
X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_a5026e9e71025fcb.manifestKhng ap dung62,16021.12.0605:32Khng ap dung
X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_a5880a418a239a39.manifestKhng ap dung62,16021.12.0605:32Khng ap dung
Msshsq.dll6.0.6000.20500229,88820.12.0607:11x86
Windows Vista, cac phin ban 64 bit
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiNn
Amd64_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_b0f8db4e9c6cee1b.manifestKhng ap dung71521.12.0605:25Khng ap dung
Amd64_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_b17e76f1b58e2889.manifestKhng ap dung71521.12.0605:25Khng ap dung
Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_01210a22295fd101.manifestKhng ap dung62,18821.12.0605:36Khng ap dung
Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_01a6a5c542810b6f.manifestKhng ap dung62,18821.12.0605:36Khng ap dung
Msshsq.dll6.0.6000.16404318,97620.12.0606:45x64
Package_1_for_kb929735_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumKhng ap dung1,97421.12.0605:32Khng ap dung
Package_1_for_kb929735~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumKhng ap dung3,87121.12.0605:25Khng ap dung
Package_2_for_kb929735_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumKhng ap dung1,75721.12.0605:32Khng ap dung
Package_2_for_kb929735~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumKhng ap dung3,64421.12.0605:25Khng ap dung
Update-bf.mumKhng ap dung1,96021.12.0605:32Khng ap dung
Update.mumKhng ap dung2,68021.12.0605:25Khng ap dung
Msshsq.dll6.0.6000.20500318,97620.12.0606:47x64

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

bit thm thng tin v goi cp nht nong, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
816915 Gian t tn tp mi cho cac goi cp nht phn mm Microsoft Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v cac iu khoan dung m ta cac ban cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta v thut ng chun c dung m ta cac ban cp nht phn mm Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 929735 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Nm 2011 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
T? kha:
kbvistasp1fix atdownload kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbprb kbexpertiseinter KB929735

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com