Aktiviz?jot Windows Vista datoru, kas pievienots IEEE 1394 ier?cei, tiek par?d?ts Stop 0x9F k??das zi?ojums

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929762 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad p?c miega re??ma aktiviz?jat Windows Vista datoru, var tikt par?d?ts Stop 0x9F k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
STOP 0x0000009F (1. parametrs, 2. parametrs, 3. parametrs, 4. parametrs)
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (Draivera ener?ijas st?vok?a k??me)
?? probl?ma rodas, ja datoram ir pievienota ier?ce, kas izmanto elektrotehnikas un elektronikas in?enieru instit?ta (Institute of Electrical and Electronics Engineering ? IEEE) savienojumu 1394. Piem?ram, ?? ier?ce var b?t Maxtor One Touch II 300GB mode?a ?r?jais cietais disks, Apple iPod vai k?da cita IEEE 1394 ier?ce.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet atjaunin?jumu 929762. Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://update.microsoft.com

.Inform?cija par atjaunin??anu

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:


Windows Vista atjaunin?jums (KB929762)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB929762 pakotni t?l?t.

Windows Vista 64 bitu versiju atjaunin?jums (KB929762)


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB929762 pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2007. gada 30. janv?ris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir n?kamaj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Windows Vista versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Sbp2port.sys6.0.6000.2049976 9042006. gada 19. decembris06:26x86
Update-bf.mumNeattiecas19712006. gada 19. decembris15:24Neattiecas
Update.mumNeattiecas27022006. gada 19. decembris15:22Neattiecas
X86_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16403_none_43556358f8f9fa34.manifestNeattiecas14752006. gada 19. decembris15:24Neattiecas
X86_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20499_none_4383b0ae125b305a.manifestNeattiecas14752006. gada 19. decembris15:24Neattiecas
Sbp2port.sys6.0.6000.1640376 9042006. gada 19. decembris06:16x86
Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Amd64_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16403_none_9f73fedcb1576b6a.manifestNeattiecas14772006. gada 19. decembris15:29Neattiecas
Amd64_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20499_none_9fa24c31cab8a190.manifestNeattiecas14772006. gada 19. decembris15:29Neattiecas
Sbp2port.sys6.0.6000.2049990 2162006. gada 19. decembris07:19x64
Update-bf.mumNeattiecas19712006. gada 19. decembris15:24Neattiecas
Update.mumNeattiecas27022006. gada 19. decembris15:22Neattiecas
Sbp2port.sys6.0.6000.1640390 2162006. gada 19. decembris06:57x64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
816915 Jauna Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?juma pakot?u failu nosaukumdo?anas sh?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

?aj? rakst? min?tos tre?o personu produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 929762 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 17. maijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix atdownload kbfix kbbug kbHotfixServer kbqfe kbprb kbexpertisebeginner KB929762

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com