Dator?, kas izmanto vair?k par 3 GB RAM, m??inot instal?t sist?mu Windows Vista, tiek r?d?ts k??das zi?ojums: ?STOP 0x0000000A?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929777 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot instal?t sist?mu Windows Vista, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
STOP 0x0000000A (1. parametrs, 2. parametrs, 3. parametrs, 4. parametrs)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (IRQL nav maz?ks vai vien?ds)
?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Dators izmanto vair?k par 3 GB RAM.
 • Dators izmanto kr?tuves sist?mu, kas darbina Storport miniporta draiveri.
 • Dators izmanto kontrolleri ar 32 bitu atmi?as tie?piek?uvi (direct memory access ? DMA).

RISIN?JUMS

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, jums ir j?izmanto ?aj? atjaunin?jumu pakotn? iek?autie faili, lai atjaunin?tu Windows instal?cijas avota failus. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? izmantot ?aj? atjaunin?jumu pakotn? iek?autos failos, skatiet OEM pirminstal??anas komplekta (OEM preinstall kit ? OPK) dokument?ciju vai autom?tisk?s instal??anas komplekta (Automated Installation Kit ? AIK) dokument?ciju.

Inform?cija par atjaunin?jumu

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Windows Vista atjaunin?jums (KB929777)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB929777 pakotni t?l?t.

Windows Vista 64 bitu versiju atjaunin?jums (KB929777)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB929777 pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2007. gada 30. janv?ris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator?, kur? tiek izmantots vair?k par 3 GB RAM, ir j?b?t instal?tai sist?mai Windows Vista.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?juma aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j nevienu citu atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir n?kamaj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Windows Vista 32 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Halacpi.dll6.0.6000.20500134,7602006. gada 20. decembris08:04x86
Halmacpi.dll6.0.6000.20500160,8722006. gada 20. decembris08:01x86
Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Hal.dll6.0.6000.20500269,9282006. gada 20. decembris07:28x64

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • Restart?jiet datoru. P?c tam m??iniet instal?t v?lreiz.
 • Iz?emiet 2 GB RAM un ats?ciet instal??anu. P?c sist?mas Windows Vista instal??anas atk?rtoti ievietojiet RAM.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosauktas atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jauna Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?juma pakot?u failu nosaukumdo?anas sh?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas tiek izmantota programmat?ras atjaunin?jumu aprakstos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 929777 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - P?rskat??ana: 4.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbprb kbexpertiseinter KB929777

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com