L?i 0x8007232b ho?c 0x8007007B x?y ra khi b?n c? g?ng kích hoạt Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng kích hoạt Windows Vista ho?c Windows Server 2008, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:
L?i kích ho?t: M? 0x8007232b
Tên DNS không t?n t?i
Khi b?n c? g?ng kích hoạt Windows 7, Windows 8 ho?c Windows Server 2012, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong các thông báo sau đây:

Thông báo l?i 1
Không th? kích hoạt Windows.
Máy ch? b?n ghi d?ch v? qu?n l? khóa (KMS) có th? đ?nh v? đư?c trong H? th?ng Tên Mi?n (DNS), vui l?ng yêu c?u qu?n tr? viên h? th?ng c?a b?n xác minh r?ng m?t KMS đư?c phát hành m?t cách chính xác trong DNS.
L?i: 0x8007232b
Mô t?:
Tên DNS không t?n t?i.
Thông báo l?i 2
L?i: 0x8007007B
"Tên t?p, tên m?c tin thư thoại ho?c cú pháp nh?n dung lư?ng không chính xác"
V?n đ? này có th? x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n s? d?ng phương ti?n mức cấp phép s? th?c lư?ng l?n đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t trong nh?ng hệ điều hành sau:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Tr?nh đi?u khi?n kích ho?t không th? k?t n?i đ?n m?t máy ch? b?n ghi d?ch v? Qu?n l? Khóa (KMS).
N?u b?n dùng MSDN, TechNet ho?c MAPs, b?n có th? có phương ti?n mức cấp phép s? th?c lư?ng l?n và b?n có th? có đư?c m?t Khóa Đa kích ho?t (MAK).

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây thích h?p cho t?nh hu?ng c?a b?n.

Phương pháp 1: S? d?ng m?t Khóa Đa Kích ho?t thay v? kích ho?t KMS

Click vào đây đ? thu h?p ho?c expend ph?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
N?u KMS kích ho?t s? không đư?c s? d?ng, và n?u không có không có máy ch? KMS, khóa s?n ph?m nên đư?c thay đ?i đ? m?t MAK. Cho Microsoft Developer Network (MSDN), ho?c cho TechNet, các đơn v? gi? c? phi?u (SKUs) mà đư?c li?t kê dư?i đây các phương ti?n truy?n thông thư?ng là kh?i lư?ng c?p phép-truy?n thông, và m? khóa s?n ph?m đư?c cung c?p là m?t ch?a khóa MAK.

Thay đ?i khóa s?n ph?m đ? m?t MAK. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , b?m T?t c? chương tr?nh, nh?p vào ph? ki?n, và sau đó B?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nh.
 2. Nh?p vào ch?y như qu?n tr? viên.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  S? cho phép ki?m soát truy c?p ngư?i dùng
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
 3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  SLMgr - ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ? Trong l?nh này, gi? ch? xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx đ?i di?n cho MAK khóa s?n ph?m c?a b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

Phương pháp 2: Đ?t c?u h?nh m?t máy ch? lưu tr? KMS cho các máy tính khách đ? kích ho?t v?i

Click vào đây đ? thu h?p ho?c expend ph?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
KMS kích ho?t yêu c?u m?t máy ch? lưu tr? KMS đư?c c?u h?nh cho các khách hàng đ? kích ho?t ch?ng l?i. N?u không có không có KMS ch? máy ch? c?u h?nh trong môi trư?ng c?a b?n, cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t m?t KMS máy ch? lưu tr? b?ng cách s? d?ng m?t phím thích h?p KMS server máy ch? lưu tr?. Sau khi b?n c?u h?nh m?t máy tính trên m?ng đ? lưu tr? ph?n m?m KMS, xu?t b?n cài đ?t chuyên bi?t H? th?ng Tên Mi?n (DNS). Cho m?t t?ng quan c?a ti?n tr?nh c?u h?nh máy ch? máy ch? c?a KMS, đi đ?n
Thi?t l?p Máy ch? KMS trên video Máy Windows Server 2008 R2.


Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? thi?t l?p m?t máy ch? KMS và v? làm th? nào đ? xu?t b?n các thi?t l?p DNS, h?y vào web site Microsoft sau đây:

Phương pháp 3: máy tính khách không th? đ?nh v? máy ch? KMS trên m?ng đ? kích ho?t

Click vào đây đ? thu h?p ho?c expend ph?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
N?u m?ng c?a b?n có m?t máy ch? KMS thi?t l?p, và n?u khách hàng không th? xác đ?nh v? trí m?t lo?t KMS trên m?ng đ? kích ho?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác minh r?ng máy tính đó có lo?t KMS cài đ?t chuyên bi?t và có đư?c kích ho?t b?ng cách s? d?ng m?t ch?a khóa KMS đư?c ki?m nh?p trong DNS. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
   , b?m T?t c? chương tr?nh, nh?p vào ph? ki?n, và sau đó B?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nh.
  2. Nh?p vào ch?y như qu?n tr? viên.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   S? cho phép ki?m soát truy c?p ngư?i dùng
   N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
  3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER: Nslookup-lo?i = t?t c? _vlmcs._tcp > kms.txt
  4. M? t?p tin KMS.txt đư?c t?o ra b?i các l?nh. T?p tin này nên ch?a m?t ho?c nhi?u m?c mà trông gi?ng như các m?c sau đây:
   _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location:
            priority    = 0
            weight     = 0
            port      = 1688
            svr hostname  = kms-server.contoso.com
   
  5. N?u các m?c nh?p "_vlmcs" là hi?n nay, và n?u h? có máy ch? lưu tr? tên d? ki?n c?a KMS, đi đ?n các "phương pháp 4" ph?n.
 2. theo m?c đ?nh, m?t máy ch? lưu tr? KMS t? đ?ng ki?m nh?p m?t b?n ghi DNS SRV m?t l?n m?i 24 gi?. Ki?m tra s? ki?m nh?p đ? xác đ?nh li?u máy ch? lưu tr? KMS ki?m nh?p v?i DNS. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, g? regedit, và sau đó nh?n Enter.
  2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá sau trong s? đăng k?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  3. N?u khoá con DisableDnsPublishing là hi?n t?i và có giá tr? b?ng 1, các b?n ghi d?ch v? KMS không ki?m nh?p trong DNS. N?u khoá con DisableDnsPublishing là m?t tích, t?o m?t giá tr? DWORD m?i tên là DisableDnsPublishing.N?u đ?ng ki?m nh?p đư?c ch?p nh?n, thay đ?i giá tr? khoá 0. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào DisableDnsPublishing, b?m s?a đ?i, lo?i 0 trong các giá tr? d? li?u h?p, và sau đó nh?p vào OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?: theo m?c đ?nh, ch?a khóa ki?m nh?p này có giá tr? không xác đ?nh mà k?t qu? trong vi?c ki?m nh?p năng đ?ng m?i 24 gi?.
N?u b?n ghi d?ch v? DNS Server không h? tr? C?p Nh?t năng đ?ng, ho?c n?u thông tin C?p Nh?t năng đ?ng không x?y ra, các b?n ghi "VLMCS._TCP, SRV" có th? đư?c ki?m nh?p theo cách th? công. Đ? t? t?o m?t b?n ghi KMS SRV trong m?t h? ph?c v? Microsoft DNS, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các máy ch? DNS, h?y m? tr?nh qu?n l? DNS. Đ? m? tr?nh qu?n l? DNS, nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào DNS.
 2. Nh?p vào các máy ch? DNS mà b?n ph?i t?o b?n b?n ghi SRV tài nguyên.
 3. Trong cây Panel điều khiển, m? r?ng V? phía trư?c Lookup khu, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n và sau đó b?m vào B?n ghi m?i khác.
 4. Di chuy?n xu?ng trong danh sách, b?m vào V? trí b?n ghi d?ch v? (SRV), và sau đó b?m vào T?o b?n ghi.
 5. Nh?p thông tin sau:
  • D?ch v?: _VLMCS
  • Giao th?c: _TCP
  • C?ng s?: 1688
  • Máy ch? cung c?p các d?ch v?:<FQDN_of_KMS_Host></FQDN_of_KMS_Host>
 6. Khi b?n hoàn t?t, nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào th?c hi?n.
Đ? t?o th? công SRV h? sơ trong m?t gi?i h?n trên 9.x tuân th? DNS server bao g?m các thông tin sau khi b?n t?o b?n ghi.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Lưu ?: N?u t? ch?c c?a b?n s? d?ng m?t máy ch? DNS không làm Microsoft, b?n có th? t?o các b?n b?n ghi SRV c?n thi?t như các máy ch? DNS là gi?i h?n trên 9.x tuân th?.
 • Tên = _vlmcs._TCP
 • Lo?i = SRV
 • Ưu tiên = 0
 • Tr?ng lư?ng = 0
 • Port = 1688
 • tên máy (ứng dụng) phục vụ =<FQDN or="" a-name="" of="" the="" kms="" host=""> </FQDN>
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Lưu ?: Các l?nh v?c ưu tiêntr?ng lư?ng không đư?c s? d?ng b?i KMS và đư?c b? qua b?i các khách hàng KMS. Tuy nhiên, chúng ph?i đư?c bao g?m trong t?p tin khu v?c.

Đ? c?u h?nh m?t máy ch? DNS BIND 9.x đ? h? tr? KMS t? đ?ng xu?t b?n, đ?t c?u h?nh máy ch? gi?i h?n trên đ? cho phép b?n C?p Nh?t b?n ghi tài nguyên t? máy ch? KMS. Ví d?: thêm d?ng sau vào đ?nh ngh?a khu v?c trong Named.conf ho?c Named.conf.local:
allow-update { any; };
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

Phương pháp 4: T? gán m?t máy ch? KMS

Click vào đây đ? thu h?p ho?c expend ph?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
theo m?c đ?nh, khách hàng KMS s? d?ng tính năng t? đ?ng phát hi?n và truy v?n DNS cho m?t danh sách các máy ch? đ? xu?t b?n ghi _VLMCS trong khu v?c thành viên c?a khách hàng. DNS tr? v? danh sách các máy ch? KMS theo m?t th? t? ng?u nhiên. Khách hàng ch?n m?t máy ch? lưu tr? KMS và c? g?ng đ? thi?t l?p m?t phiên làm vi?c trên nó. N?u đi?u này c? g?ng ho?t đ?ng, khách hàng lưu tr? máy ch? và c? g?ng s? d?ng nó cho n? l?c gia h?n ti?p theo. N?u thi?t l?p phiên không thành công, khách hàng ch?n m?t máy ch? m?t cách ng?u nhiên. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng tính năng t? đ?ng phát hi?n. Tuy nhiên, b?n có th? t? gán m?t KMS server. Đ? làm đi?u này, h?y m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao trên máy tính khách KMS. Đ? m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao, b?m vàoB?t đ?u
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
nút ch?n m?t B?t đ?u
, b?m vàoT?t c? chương tr?nh, b?m vàoPh? ki?n, b?m chu?t ph?i vàod?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?p vàoCh?y như qu?n tr? viên.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
S? cho phép ki?m soát truy c?p ngư?i dùng
N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.

S? d?ng các l?nh sau đây t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao:
 • Đ? ch? đ?nh m?t máy ch? lưu tr? KMS b?ng cách s? d?ng FQDN c?a máy ch?, h?y g? l?nh sau:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
 • Đ? ch? đ?nh m?t máy ch? lưu tr? KMS b?ng cách s? d?ng đ?a ch? IP phiên b?n 4 c?a các máy ch?, g? l?nh sau:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv4Address><:port>
 • Đ? ch? đ?nh m?t máy ch? lưu tr? KMS b?ng cách s? d?ng đ?a ch? IP phiên b?n 6 c?a ch? nhà, g? l?nh sau:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv6Address><:port>
 • Đ? ch? đ?nh m?t máy ch? lưu tr? KMS b?ng cách s? d?ng tên NETBIOS c?a máy ch?, h?y g? l?nh sau:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <NetbiosName><:port>
 • Tr? l?i đ? t? đ?ng phát hi?n trên m?t khách hàng KMS, g? l?nh sau:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ckms
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

Phương pháp 5: máy tính khách không th? gi?i quy?t tên DNS c?a máy ch? KMS ho?c không th? k?t n?i v?i máy ch? KMS

Click vào đây đ? thu h?p ho?c expend ph?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
N?u phương pháp trư?c đó đ? không gi?i quy?t v?n đ?, v?n đ? có th? n?m trong kh? năng c?a khách hàng đ? gi?i quy?t ho?c k?t n?i v?i KMS server. N?u v?n đ? là kh? năng c?a khách hàng đ? quy?t đ?nh tên DNS c?a máy ch? KMS ho?c đ? k?t n?i v?i KMS server, h?y làm theo các bư?c sau:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Lưu ?: Các bư?c sau đây ph?i đư?c th?c hi?n trên m?t khách hàng KMS đ? b?t g?p l?i đư?c đ? c?p trong tiêu đ? tr? khi đư?c quy đ?nh khác:
 1. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  IPCONFIG/t?t c?
 2. T? k?t qu? c?a l?nh, lưu ? đ?a ch? IP đư?c ch? đ?nh, đ?a ch? máy ch? DNS và đ?a ch? c?ng m?c đ?nh.
 3. sự xác thực cơ bản IP k?t n?i đ?n các máy ch? DNS b?ng cách s? d?ng l?nh ping . Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh sau.
  pingDNS_Server_IP_address>
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?: N?u l?nh này không ping h? ph?c v?, v?n đ? này ph?i đư?c gi?i quy?t đ?u tiên.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? TCP/IP n?u b?n không th? ping các máy ch? DNS, h?y xem ch? đ? Microsoft TechNet Kh?c ph?c s? c? TCP/IP.
 4. Ki?m ch?ng r?ng t?m danh sách các h?u t? DNS chính ch?a h?u t? DNS tên mi?n máy ch? KMS ki?m nh?p.

  Đ?i v?i các máy tính đ? gia nh?p vùng, DNS t? đ?ng phát hi?n KMS đ?i h?i vùng DNS ch?a b?n b?n ghi SRV tài nguyên cho các máy ch? KMS. Vùng DNS này là vùng DNS tương ?ng ho?c h?u t? DNS chính c?a máy tính ho?c tên mi?n DNS m?c tin thư thoại ho?t đ?ng.

  Đ?i v?i nhóm làm vi?c máy vi tính, DNS t? đ?ng phát hi?n KMS yêu c?u vùng DNS ch?a b?n b?n ghi SRV tài nguyên cho các máy ch? KMS. Vùng DNS này là vùng DNS tương ?ng ho?c h?u t? DNS chính c?a máy tính ho?c tên mi?n DNS đư?c gán b?i giao th?c c?u h?nh máy ch? đ?ng (DHCP). Tên mi?n này đư?c xác đ?nh b?i các tùy ch?n có giá tr? m? 15 theo quy đ?nh trong yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 2132.
 5. Xác minh r?ng b?n b?n ghi SRV KMS máy ch? đư?c ki?m nh?p trong DNS. M?t d?u ki?m nh?c l?nh cao, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  Nslookup-lo?i = t?t c? _vlmcs._tcp > kms.txt
 6. M? t?p tin Kms.txt đ? đư?c t?o ra b?i l?nh này. T?p tin này nên ch?a m?t ho?c nhi?u m?c gi?ng như sau:
  _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location:
           priority    = 0
           weight     = 0
           port      = 1688
           svr hostname  = kms-server.contoso.com
  
  Xác minh đ?a ch? IP, tên máy (ứng dụng) phục vụ, và c?ng c?a máy ch? lưu tr? KMS.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?: N?u l?nh nslookup t?m th?y máy ch? KMS, nó không có ngh?a r?ng DNS client có th? t?m th?y máy ch? KMS. N?u l?nh nslookup t?m th?y máy ch? KMS, và n?u b?n v?n không th? kích ho?t KMS host c?a máy ch?, ki?m tra các cài đ?t chuyên bi?t khác ch?ng h?n như h?u t? DNS chính và t?m danh sách các h?u t? DNS.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Lưu ?: Các b?n b?n ghi SRV đư?c bao g?m trong vùng DNS tương ?ng v?i các thành viên tên mi?n máy ch? KMS. Ví d?, gi? s? r?ng m?t máy ch? lưu tr? KMS tham gia mi?n contoso.com . Trong trư?ng h?p này, máy ch? lưu tr? KMS ki?m nh?p h? sơ c?a m?nh VLMCS._TCP SRV khu DNS contoso.com . V? v?y, VLMCS._TCP.CONTOSO.COM ghi đư?c t?o ra. N?u các khách hàng đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng khu v?c DNS khác nhau, t? đ?ng xu?t b?n KMS trong nhi?u DNS tên mi?n. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. kí nh?p vào m?t máy ch? lưu tr? KMS.
  2. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh nâng cao. Đ? làm đi?u này, b?m vào B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, nh?p vào ph? ki?n, b?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nhvà sau đó nh?p vào ch?y như qu?n tr? viên.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   S? cho phép Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng
   N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
  3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? Regedit.exe, và sau đó nh?n ENTER.
  4. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khóa ki?m nh?p sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  5. Trong ngăn cây, b?m vào SL. B?m chu?t ph?i vào m?t vùng tr?ng trong c?a s? chi ti?t, đi?m đ?n m?i, và sau đó nh?p vào Đa chu?i giá tr?.
  6. Lo?i DnsDomainPublishList như tên g?i cho các giá tr? m?i, và sau đó nh?n ENTER.
  7. B?m chu?t ph?i vào giá tr? DnsDomainPublishList m?i, và sau đó b?m s?a đ?i.
  8. Trong hộp thoại Ch?nh s?a đa chu?i , g? m?i h?u t? mi?n DNS đư?c xu?t b?n b?i KMS trên m?t d?ng riêng bi?t, và sau đó nh?p vào OK.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Lưu ?: Đ?i v?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2, các đ?nh d?ng cho DnsDomainPublishList là khác nhau.

   Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các Volume Activation k? thu?t tham kh?o hư?ng d?n
  9. Kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? mức cấp phép ph?n m?m b?ng cách s? d?ng công c? qu?n tr? b?n ghi d?ch v? . Thao tác này t?o ra các b?n b?n ghi SRV.
 7. Xác minh r?ng tên máy (ứng dụng) phục vụ đư?c tr? v? trong bư?c cu?i cùng có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp đ?c trưng trên máy tính khách KMS. Khi tên đư?c gi?i quy?t, c?ng xác minh r?ng đ?a ch? IP đư?c tr? v? là chính xác. N?u m?t trong nh?ng minh không thành công, đi?u tra DNS khách hàng gi?i quy?t v?n đ? này.
 8. N?u chúng tôi c? g?ng s? d?ng tính năng t? đ?ng phát hi?n KMS, h?y ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao đ? xóa b?t k? tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? KMS trư?c đó lưu tr?:
  cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs-ckms
 9. N?u b?n tin r?ng b?n có m?t v?n đ? b?n b?n ghi SRV, b?n có th? kh?c ph?c v?n đ? b?ng cách s? d?ng m?t trong các l?nh đư?c di?n t? trong các "phương pháp 4" ph?n t?nh ch? đ?nh m?t máy ch? lưu tr? KMS. Các l?nh sau đây có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh cho dù đây là m?t v?n đ? đ? phân gi?i tên ho?c m?t v?n đ? b?n b?n ghi SRV. N?u không ph?i c?a các l?nh này gi?i quy?t các v?n đ?, b?n có th? g?p ph?i m?t c?ng b? ch?n, ho?c m?t máy ch? không th? ti?p c?n đư?c th?o lu?n trong bư?c ti?p theo.

  Đ?u tiên ch?y các l?nh sau:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs - skms <KMS_FQDN>:<port> </port> </KMS_FQDN>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs-ato
  N?u các l?nh này gi?i quy?t v?n đ?, v?n đ? là m?t v?n đ? b?n b?n ghi SRV và yêu c?u b?n đ? kh?c ph?c s? c? b?n b?n ghi SRV.

  N?u các l?nh này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y ch?y l?nh sau:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs - skms <IP address="">:<port> </port> </IP>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs-ato
  N?u các l?nh này gi?i quy?t v?n đ?, v?n đ? r?t có th? là m?t v?n đ? đ? phân gi?i tên.
 10. 1688 Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng đư?c s? d?ng cho giao ti?p kích ho?t gi?a KMS máy tính khách và máy ch? lưu tr? KMS. N?u các giao ti?p dư?ng như b? ch?n, h?y ki?m tra c?u h?nh tư?ng l?a ho?c b?t c? đi?u g? khác mà có th? ngăn ch?n c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 1688.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

Đ? bi?t thêm thông tin

Khi b?n s? d?ng phương ti?n mức cấp phép s? th?c lư?ng l?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 ho?c Windows Server 2008, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng m?t khóa s?n ph?m chung. Khi b?n c? g?ng đ? kích hoạt Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012, ho?c Windows Server 2008, tr?nh đi?u khi?n kích ho?t s? d?ng DNS đ? đ?nh v? m?t máy tính d?a trên Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 ho?c Windows Server 2008 đang ch?y ph?n m?m KMS. Khi tr?nh đi?u khi?n truy v?n DNS và không t?m th?y m?c nh?p DNS cho máy tính lưu tr? KMS, tr?nh đi?u khi?n s? báo cáo thông báo l?i. N?u b?n có m?t máy ch? lưu tr? KMS máy tính thi?t l?p, các m?c nh?p DNS chính xác không đư?c nh?n th?y b?i máy tính khách. N?u b?n không có m?t máy tính lưu tr? KMS đư?c thi?t l?p, b?n ph?i thi?t l?p m?t máy tính lưu tr? KMS ho?c chuy?n sang phương pháp khóa s?n ph?m MAK đ? kích ho?t cài đ?t chuyên bi?t mức cấp phép s? th?c lư?ng l?n c?a b?n.

Microsoft Developer Network (MSDN) và Microsoft TechNet cung c?p phương ti?n mức cấp phép s? th?c lư?ng l?n cho các đơn v? gi? c? ph?n Windows Server 2008 (SKU), Windows Server 2008 R2 SKU, cho Windows Server 2012 SKU, cho Windows Vista Enterprise SKU, Windows 8 Enterprise SKU và cho Windows 7 Enterprise SKU. Phương ti?n mức cấp phép s? th?c lư?ng l?n s? không nh?c m?t khóa s?n ph?m trong khi cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n không thay đ?i khóa s?n ph?m sang khóa MSDN, b?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? kích ho?t hệ điều hành. N?u b?n dùng MSDN hay phương ti?n TechNet, b?n ph?i thay đ?i khóa s?n ph?m sang khóa s?n ph?m MSDN. S? d?ng m?c ph? "Phương pháp 1" trong m?c "Gi?i pháp" đ? thay đ?i khóa s?n ph?m.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Lưu ?: Khóa s?n ph?m MSDN hay TechNet cho Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows 8 Enterprise ho?c Windows 7 Enterprise là khóa s?n ph?m MAK.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh?i lư?ng kích ho?t, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 929712: kích ho?t kh?i lư?ng thông tin cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 và Windows 7

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? mức cấp phép s? l?n, đi đ?n các Microsoft kh?i lư?ng mức cấp phép .

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t đ?ng g?i c?a Windows Vista ho?c Windows Server 2008 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng phương ti?n truy?n thông mức cấp phép kh?i lư?ng, đi đ?n các Kích ho?t s?n ph?m và thông tin quan tr?ng web site.

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 929826
Đánh giá cu?i cùng: 09 Tháng Năm 2014
Áp d?ng: Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 929826
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.