Sist?mas failu p?rbaud??anas r?ks ir sist?mas Windows util?ta, kas ?auj lietot?jiem sken?t Windows sist?mas failu boj?jumus un atjaunot boj?tos failus. ?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? palaist sist?mas failu p?rbaud??anas r?ku (SFC.exe), lai sken?tu sist?mas failus un labotu boj?tus sist?mas failus vai failus, kuru tr?kst, oper?t?jsist?m? Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vai Windows Vista. Ja Windows resursu aizsardz?bas (WRP) faila nav vai tas ir boj?ts, sist?ma Windows var nedarboties, k? paredz?ts. Piem?ram, da?as sist?mas Windows funkcijas, iesp?jams, nedarbosies vai sist?ma Windows var avar?t.

Sist?mas failu p?rbaud??anas r?ka (SFC.exe) palai?ana

Lai to paveiktu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atveriet privile??to komandu uzvedni. Lai to izdar?tu, veiciet atbilsto??s darb?bas.
  Windows 8.1 vai Windows 8
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, nor?diet uz ekr?na labo apak??jo st?ri un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t. Lodzi?? Mekl??ana ierakstiet Komandu uzvedne, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Windows 7 vai Windows Vista
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? Mekl?t ierakstiet Komandu uzvedne vai cmd, ar labo peles pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  sfc /scannow
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums.


  Komanda sfc /scannow sken?s visus aizsarg?tos sist?mas failus un aizst?s boj?tos failus ar ke?atmi?? saglab?to failu kopij?m, kas atrodas saspiest? map? %WinDir%\System32\dllcache.
  Vietturis % WinDir % apz?m? oper?t?jsist?mas Windows mapi. Piem?ram, C:\Windows.

  Piez?me. Neaizveriet ?o komandu uzvednes logu, kam?r p?rbaude nav piln?b? pabeigta (100%). Sken??anas rezult?ti par?d?sies p?c ?? procesa pabeig?anas.
 3. P?c tam, kad process ir pabeigts, var tikt par?d?ts k?ds t?l?k min?tajiem zi?ojumiem.
  • Windows resursu aizsardz?ba neatrada nevienu integrit?tes p?rk?pumu.

   Tas noz?m?, ka dator? nav boj?tu sist?mas failu, k? ar? netr?kst sist?mas failu.
  • Windows resursu aizsardz?ba nevar veikt piepras?to darb?bu.

   Lai nov?rstu ?o probl?mu, dro?aj? re??m? ar sist?mas failu p?rbaud??anas r?ku veiciet sken??anu un p?rliecinieties, ka mapes PendingDeletes un PendingRenames atrodas map? %WinDir%\WinSxS\Temp.
  • Windows resursu aizsardz?ba atrada boj?tus failus un sekm?gi tos laboja. Papildinform?cija ir iek?auta ?urn?l? CBS.Log % WinDir %\Logs\CBS\CBS.log.

   Lai skat?tu papildinform?ciju par sist?mas failu sken??anu un atjauno?anu, p?rejiet uz sada?u K? skat?t detaliz?tu inform?ciju par sist?mas failu p?rbaud??anas r?ka procesu.
  • Windows resursu aizsardz?ba atrada boj?tus failus, bet nevar?ja salabot da?us no tiem. Papildinform?cija ir iek?auta ?urn?l? CBS.Log % WinDir %\Logs\CBS\CBS.log.

   Lai manu?li salabotu boj?tos failus, skatiet papildinform?ciju par sist?mas failu p?rbaud??anas r?ka procesu, lai atrastu boj?to failu, un p?c tam manu?li aizst?jiet boj?to failu ar zin?mu der?gu faila kopiju.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Lai ieg?tu papildinform?ciju

K? skat?t papildinform?ciju par sist?mas failu p?rbaud??anas r?ka procesu

Lai skat?tu papildinform?ciju, kas ir iek?auta ?urn?l? CBS.Log, varat kop?t inform?ciju uz failu Sfcdetails.txt, izmantojot komandu Findstr, un p?c tam skat?t papildinform?ciju fail? Sfcdetails.txt. Lai to paveiktu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atveriet privile??tu komandu uzvedni, k? aprakst?ts iepriek? 1. darb?b?.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  Piez?me. Fail? Sfcdetails.txt ir iek?auta papildinform?cija par katru reizi, kad dator? ir palaists sist?mas failu p?rbaud??anas r?ks. ?aj? fail? ir inform?cija par failiem, ko sist?mas failu p?rbaud??anas r?ks nelaboja. P?rbaudiet datuma un laika ierakstus, lai noteiktu problem?tiskos failus, kas tika atrasti, p?d?jo reizi izmantojot sist?mas failu p?rbaud??anas r?ku.
 3. Atveriet failu Sfcdetails.txt no savas darbvirsmas.
 4. Failam Sfcdetails.txt ir t?l?k nor?d?tais form?ts.
  Datums/laiks SFC dati
  ?aj? ?urn?lfaila paraug? ir ieraksts par failu, ko nevar?ja izlabot:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

K? manu?li aizst?t boj?tu sist?mas failu ar zin?mu der?gu faila kopiju

Kad faila Sfcdetails.txt papildinform?cij? esat noteicis, kur? sist?mas fails bija boj?ts vai netika salabots, atrodiet boj?to failu un p?c tam manu?li aizst?jiet to ar zin?mu der?gu faila kopiju. Lai to paveiktu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Piez?me. Iesp?jams, varat ieg?t zin?mu der?gu sist?mas faila kopiju no cita datora, kur? darbojas t? pati oper?t?jsist?mas Windows versija, kas darbojas j?su dator?. ?aj? dator? varat veikt sist?mas failu p?rbaud??anu, lai p?rliecin?tos, vai sist?mas fails, kuru v?laties kop?t, ir der?gs.
 1. Izveidojiet boj?t? sist?mas faila administrat?v?s ?pa?umties?bas. Lai to paveiktu, privile??taj? komandu uzvedn? lodzi?? nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ?o komandu, p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  Piez?me. Vietturis Path_And_File_Name apz?m? boj?t? faila ce?u un faila nosaukumu. Piem?ram, ierakstiet takeown/f C:\windows\system32\jscript.dll.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums.
 2. Pie??iriet administratoriem pilnu piek?uvi boj?tajam sist?mas failam. Lai to izdar?tu, nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ?o komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  icacls Path_And_File_Name /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Piez?me. Vietturis Path_And_File_Name apz?m? boj?t? faila ce?u un faila nosaukumu. Piem?ram, ierakstiet icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administratori: F.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums.
 3. Aizst?jiet boj?to sist?mas failu ar zin?mu der?gu faila kopiju. Lai to izdar?tu, nokop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) ?o komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  Copy Source_File Destination
  Piez?me. Vietturis Source_File apz?m? zin?mas der?gas faila kopijas, kas atrodas j?su dator?, ce?u un faila nosaukumu, un vietturis Destination apz?m? boj?t? faila ce?u un nosaukumu, Piem?ram, ierakstiet copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 929833
P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 25. marts
Attiecas uz:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.