Làm th? nào đ? t?o ra các c?a hàng Trung tâm cho các nhóm chính sách hành chính m?u t?p tin trong Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 929841 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng các t?p tin m?i .admx và .adml đ? t?o và qu?n l? chính sách d?a trên ki?m nh?p thi?t l?p trong Windows Vista. Bài vi?t này c?ng gi?i thích cách các c?a hàng Trung tâm đư?c s? d?ng đ? lưu tr? và sao chép các t?p tin Windows Vista chính sách trong m?t môi trư?ng mi?n.

Thông tin thêm

T?ng quan

Windows Vista s? d?ng m?t đ?nh d?ng m?i đ? hi?n th? các cài đ?t chuyên bi?t chính sách d?a trên ki?m nh?p. Các thi?t đ?t chính sách ki?m nh?p d?a trên xu?t hi?n dư?i m?u qu?n tr? trong ch?nh s?a đ?i tư?ng chính sách nhóm. Trong Windows Vista, các cài đ?t chuyên bi?t chính sách d?a trên ki?m nh?p đư?c xác đ?nh b?i các tiêu chu?n d?a trên file XML có m?t ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin .admx. d?ng th?c t?p .admx thay th? các d?ng th?c t?p di s?n .adm. d?ng th?c t?p .adm s? d?ng m?t ngôn ng? đánh d?u ki?m s? h?u.

Trong Windows Vista, t?p m?u qu?n tr? đư?c chia thành các .admx t?p tin và t?p tin ngôn ng? c? th? .adml mà có s?n cho ngư?i qu?n tr? c?a chính sách nhóm. Nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n trong Windows Vista cho phép các qu?n tr? viên c?u h?nh cùng m?t b? sách b?ng cách s? d?ng hai ngôn ng? khác nhau. Ngư?i qu?n tr? có th? đ?t c?u h?nh chính sách b?ng cách s? d?ng các t?p tin ngôn ng? c? th? .adml và các t?p tin ngôn ng? trung l?p .admx.

Hành chính lưu tr? t?p tin m?u

Trong hệ điều hành trư?c đó, t?t c? các t?p tin m?u qu?n tr? m?c đ?nh đư?c thêm vào m?c tin thư thoại ADM c?a m?t đ?i tư?ng Group Policy (GPO) trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. Các GPOs đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại SYSVOL. M?c SYSVOL t? đ?ng đư?c sao chép t?i b? ki?m soát mi?n khác trong cùng m?t tên mi?n. M?t t?p tin chính sách s? d?ng kho?ng 2 megabyte (MB) không gian đ?a c?ng. B?i v? m?i đi?u khi?n tên mi?n mua s?m m?t phiên b?n khác nhau c?a m?t chính sách, sao chép, lưu lư?ng truy c?p tăng lên.

Windows Vista s? d?ng m?t c?a hàng Trung tâm đ? lưu tr? t?p tin m?u qu?n tr?. Trong Windows Vista, ADM c?p không đư?c t?o ra trong m?t GPO như trong các phiên b?n trư?c c?a Windows. V? v?y, b? b? ki?m soát mi?n không lưu tr? ho?c sao chép các đ?ng g?i d? ph?ng c?a .adm t?p tin.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lưu ?N?u b?n s? d?ng m?t khách hàng đang ch?y m?t phiên b?n trư?c c?a Windows đ? thay đ?i m?t chính sách đư?c t?o ra ho?c qu?n l? trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista, khách hàng t?o ra m?c tin thư thoại ADM và sao chép các t?p tin.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816662Các khuy?n ngh? đ? qu?n l? t?p tin nhóm chính sách hành chính m?u (.adm)

Các c?a hàng Trung tâm

Đ? t?n d?ng l?i ích c?a .admx t?p tin, b?n ph?i t?o m?t c?a hàng Trung tâm trong m?c tin thư thoại SYSVOL trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. Các c?a hàng Trung tâm là m?t v? trí t?p đư?c ch?n b?i các công c? chính sách nhóm. Các công c? chính sách nhóm s? d?ng b?t k? t?p tin .admx có trong c?a hàng Trung tâm. Các t?p tin có trong các c?a hàng Trung tâm sau đó đư?c sao chép t?i t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n.

Đ? t?o ra m?t c?a hàng Trung tâm cho .admx và .adml t?p tin, t?o m?t m?c tin thư thoại đư?c đ?t tên PolicyDefinitions trong v? trí sau:
\\FQDN\SYSVOL\FQDN\policies
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lưu ? FQDN là m?t tên mi?n đ?y đ? đi?u ki?n.

Ví d ?, đ? t?o ra m?t c?a hàng Trung tâm cho các tên mi?n Test.Microsoft.com, t?o m?t m?c tin thư thoại PolicyDefinitions trong v? trí sau:
\\Test.Microsoft.Com\SYSVOL\Test.Microsoft.Com\Policies
Sao chép t?t c? các file t? m?c tin thư thoại PolicyDefinitions trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista khách hàng vào m?c tin thư thoại PolicyDefinitions trên b? đi?u khi?n tên mi?n. m?c tin thư thoại PolicyDefinitions trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista n?m trong cùng m?t m?c tin thư thoại như Windows Vista. Các PolicyDefinitions m?c tin thư thoại trên máy tính d?a trên Windows Vista lưu tr? t?t c? các t?p tin .admx và .adml t?p tin cho t?t c? các ngôn ng? đư?c kích ho?t trên máy tính c?a khách hàng.

Các t?p tin .adml trên máy tính d?a trên Windows Vista đư?c lưu tr? trong m?t m?c tin thư thoại ngôn ng? c? th?. Ví d?, ti?ng Anh (Hoa K?) .adml t?p tin đư?c lưu tr? trong m?t m?c tin thư thoại có tên "en-US." Cộng hòa Hàn Quốc .adml t?p tin đư?c lưu tr? trong m?t m?c tin thư thoại có tên "ko_KR." N?u .adml t?p tin cho ngôn ng? b? sung đư?c yêu c?u, b?n ph?i sao chép m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin .adml cho r?ng ngôn ng? đ? các c?a hàng Trung tâm. Khi b?n đ? sao chép t?t c? .admx và .adml các t?p tin, m?c tin thư thoại PolicyDefinitions trên b? đi?u khi?n tên mi?n nên ch?a các t?p tin .admx và m?t ho?c nhi?u m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin ngôn ng? c? th? .adml.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lưu ?Khi b?n sao chép các t?p tin .admx và .adml t? m?t máy tính d?a trên Windows Vista, xác minh r?ng các b?n C?p Nh?t đ?t nh?ng t?p tin này và Windows Vista đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng các m?u qu?n tr? đ?t t?p tin đư?c sao chép. L?i khuyên này c?ng áp d?ng cho các gói b?n ghi d?ch v? n?u áp d?ng.

Qu?n l? chính sách nhóm

Windows Vista không bao g?m các m?u qu?n tr?, có m?t ph?n m? r?ng .adm. Ngoài ra, các phiên b?n trư?c c?a Windows không th? s? d?ng đ?nh d?ng hành chính m?i. V? v?y, khách hàng máy tính đang ch?y phiên b?n trư?c c?a Windows không th? qu?n l? các chính sách m?i đư?c đính kèm v?i Windows Vista. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c các phiên b?n sau này c?a Windows đ? th?c hi?n qu?n l? chính sách nhóm.

C?p Nh?t hành chính m?u t?p tin

T? trong nhóm các chính sách cho các phiên b?n c?a Windows s?m hơn so v?i Windows Vista, n?u b?n thay đ?i thi?t đ?t chính sách m?u qu?n tr? trên máy tính đ?a phương, chia s? Sysvol trên b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n c?a b?n đ?ng C?p Nh?t v?i các m?i.ADM t?p tin. L?n lư?t, nh?ng thay đ?i đư?c sao chép t?i t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n. Đi?u này có th? d?n đ?n tăng cư?ng m?ng lư?i t?i và lưu tr? yêu c?u. Trong nhóm chính sách cho Windows Server 2008 và Windows Vista, n?u b?n thay đ?i thi?t đ?t chính sách m?u qu?n tr? trên máy tính đ?a phương, Sysvol s? không đư?c t? đ?ng updated v?i m?i.ADMX ho?c.ADML t?p tin. Thay đ?i hành vi đư?c th?c hi?n đ? gi?m yêu c?u t?i và đ?a lưu tr? v? m?ng, và đ? ngăn ch?n cu?c xung đ?t gi?a.ADMX t?p và ADML khi ch?nh s?a cài đ?t chuyên bi?t chính sách hành chính m?u đư?c th?c hi?n trên mi?n đ?a phương khác nhau. Đ? đ?m b?o r?ng b?t k? thông tin c?p nh?t đ?a phương đư?c ph?n ánh trong Sysvol, b?n ph?i theo cách th? công sao chép các C?p Nh?t.ADMX ho?c.ADML t?p t? các t?p tin PolicyDefinitions trên máy tính c?c b? vào m?c tin thư thoại Sysvol\PolicyDefinitions trên b? đi?u khi?n tên mi?n thích h?p.

Đ? t?i v? các t?p tin m?u qu?n tr? cho Windows Server 2008, h?y xem M?u qu?n tr? (ADMX) cho Windows Server 2008.

Thu?c tính

ID c?a bài: 929841 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
T? khóa: 
kbpolicy kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbmt KB929841 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 929841

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com