SvarbusInterneto protokolo 6 versija (IPv6) yra privaloma dalis Windows Vista ir v?lesnes versijas. Mes rekomenduojame kad jums i?jungti IPv6 arba j? sud?tin?s dalys, arba kai kurie Windows komponentai gali neveikti. Daugiau informacijos, ie?kokite "Kas yra Microsoft rekomendacijas apie i?jungti IPv6?" klausimas IPv6 Microsoft Windows: da?nai u?duodami klausimai.

Automati?kai i?jungti arba i? naujo ?jungti IPv6 ar jo sudedamosios dalys

Spustel?kite nuorod? ?iai problemai , pateikimo proced?ra, kuri? norite paleisti. Tada spustel?kite vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
I?jungti IPv6 Nor??iau IPv4 per IPv6 prie?d?lis politikosI?jungti IPv6 visus nontunnel s?sajose I?jungti IPv6 visus tunelio s?sajose I?jungti IPv6 nontunnel s?sajas (i?skyrus kilpin?s jungties) ir IPv6 tunelio s?saja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50409
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 50410
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50411
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 50412
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50413
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
I? naujo ?galinti IPv6Nor??iau IPv6 per IPv4 prie?d?lis politikosI? naujo ?galinti IPv6 visus nontunnel s?sajoseI? naujo ?galinti IPv6 visus tunelio s?sajoseI? naujo ?galinti IPv6 nontunnel s?sajos ir IPv6 tunelio s?sajos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50440
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 50441
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 50441
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50443
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50444
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Pastabos d?l vedlys
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? versijoms Windows.
 • Jei esate ne kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti "flash" atmintin? arba kompaktin? disk? ir tada j?s galite paleisti kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Daugiau informacijos

Rankiniu b?du i?jungti arba i? naujo ?jungti IPv6 ar jo sudedamosios dalys

I?jungti IPv6
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
J?s galite i?jungti IPv6 pagrindiniame kompiuteryje per DisabledComponents registro reik?m?. DisabledComponents registro reik?m? turi ?takos vis? tinklo s?saj? su ?eimininke.

Svarbu. Atid?iai sekti ?iame skyriuje apra?yti veiksmai. Jei modifikuosite registr?, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami atsargines kopijas registr? atkurti Jei problemoms.

Nor?dami i?jungti tam tikrus IPv6 komponentus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, tipas regedit ? ? Prad?ti ie?k? ? langel?, o tada spustel?kite regedit.exe ? ? programos s?ra??.
 2. ? ? User Account Control dialogo lang?, spustel?kite t?sti.
 3. Registro rengykl?je raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Dukart spustel?kite DisabledComponents pakeisti ? DisabledComponents ?ra?as.

  PastabaJei ? DisabledComponents ?ra?as nepasiekiamas, j? reikia sukurti. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ? ? redaguoti meniu perkelkite ?ymekl? ant naujasir tada spustel?kite DWORD (32 bit?) reik?m?.
  2. Tipo DisabledComponents, ir tada paspauskite Enter.
  3. Dukart spustel?kite DisabledComponents.
 5. ?ra?ykite bet kuri? i? ?i? ver?i? ? lauk? reik?m?s duomenys sukonfig?ruokite IPv6 protokol? numatom? valstybei, ir tada spustel?kite gerai:
  1. Tipo 0 Nor?dami v?l ?jungti visus IPv6 komponentus (Windows numatytasis parametras).
  2. Tipo 0xFFFFFFFF Nor?dami i?jungti visus IPv6 i?skyrus IPv6 loopback s?saja. ?i reik?m? taip pat konfig?ruoja Windows, kad Nor??iau naudoti IPv4 per IPv6 kei?iant prie?d?l? politikos lentel?s ?ra?us. Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r. ?altinio ir paskirties adresas atrankos.
  3. Tipo 0x20 teikia pirmenyb? IPv4 per IPv6 kei?iant prie?d?l? politikos lentel?s ?ra?us.
  4. Tipo 0x10 i?jungti IPv6 visus nontunnel s?sajose (LAN ir tiesioginio ry?io eternetu protokolas [VPP] s?sajos).
  5. Tipo 0x01 i?jungti IPv6 visus tunelio s?sajose. Tai apima Intra-saito automatinio tunelio adresavimo protokolo (ISATAP) ir 6to4 Teredo.
  6. Tipo 0x11 Nor?dami i?jungti visus IPv6 s?sajos i?skyrus IPv6 loopback s?saja.
Naudokite DisabledComponents registro reik?m? patikrinti ar IPv6 yra i?jungtas. Tai padaryti, vykdykite toliau nurodyt? komand? Windows komand? eilut?.
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Kai tai atliksite, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
KLAIDA: Sistemoje nepavyko rasti nurodyto registro rakt? arba reik?m?.
Jei gaunate ?? klaidos prane?im?, DisabledComponents registro reik?m? nenustatyta. Jei DisabledComponents vert? yra, ji perra?o ry?io ypatyb?s parametrus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


I?jungti IPv6 konkre?i? tinklo plok?t?je
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Tai padaryti i? unbinding adapteris yra Vietos plotas ry?io ypatybi? dialogo lang?:
 1. Spustel?kite prad?tiir tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Spustel?kite tinklo ir bendrinimo centras.
 3. ? ? Per?i?r?ti veikliosios tinklus srityje spustel?kite Vietinio tinklo ry??, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Skirtuke darbas tinkle panaikinkite ?ym?s langel? 6 interneto protokolo versija (TCP/IPv6) , ir spustel?kite gerai.

Pastaba?ym?s langel? 6 interneto protokolo versija (TCP/IPv6) turi ?takos tik konkretaus tinklo plok?t? ir bus atsieti IPv6 nuo pasirinkt? tinklo adapter?. I?jungti IPv6 pagrindinio kompiuterio, naudokite registro reik?m? DisabledComponents . DisabledComponents registro reik?m? neturi ?takos apie ?ym?s langel?. Tod?l, net jei DisabledComponents registro raktas nustatytas i?jungti IPv6, ?ym?s langel? tinklo skirtuke kiekvienos s?sajos vis dar galima patikrinti. Tai laukiam? elges?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


Nor??iau IPv6 per IPv4 prie?d?lis politikos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 1. Rasti dabartin?s vert?s duomenis, DisabledComponents.
 2. Pakeisti duomenis ? dvejetainius duomenis. Tai bus 32 bit? Dvejetain? reik?m?.
 3. Rasti ?e?tosios ?iek tiek duomen?, ir nustatote j? kaip 0. Nekeiskite joki? kit? bit?. Pvz., jei Dabartinis duomenys yra 11111111111111111111111111111111, nauji duomenys turi b?ti 11111111111111111111111111011111.
 4. Keisti duomenis i? dvejetainis ? ?e?ioliktain?.
 5. Nustatyti ?e?ioliktain? reik?m? kaip jo nauj?j? vert? duomen? DisabledComponents.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


I? naujo ?galinti IPv6 visus nontunnel s?sajose
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 1. Rasti dabartin?s vert?s duomenis, DisabledComponents.
 2. Pakeisti duomenis ? dvejetainius duomenis. Tai bus 32 bit? Dvejetain? reik?m?.
 3. Rasti ? penkt? ?iek tiek duomen?, ir nustatote j? kaip 0. Nekeiskite joki? kit? bit?. Pavyzd?iui, jei ?altinio duomenys yra 11111111111111111111111111111111, nauji duomenys turi b?ti 11111111111111111111111111101111.
 4. Keisti duomenis i? dvejetainis ? ?e?ioliktain?.
 5. Nustatyti ?e?ioliktain? reik?m? kaip jo nauj?j? vert? duomen? DisabledComponents.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


I? naujo ?galinti IPv6 visus tunelio s?sajose
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 1. Rasti dabartin?s vert?s duomenis, DisabledComponents.
 2. Pakeisti duomenis ? dvejetainius duomenis. Tai bus 32 bit? Dvejetain? reik?m?.
 3. Rasti pirmosios ?iek tiek duomen?, ir tada nustatykite j? 0. Nekeiskite joki? kit? bit?. Pavyzd?iui, jei ?altinio duomenys yra 11111111111111111111111111111111, nauji duomenys turi b?ti 11111111111111111111111111111110.
 4. Keisti duomenis i? dvejetainis ? ?e?ioliktain?.
 5. Nustatyti ?e?ioliktain? reik?m? kaip jo nauj?j? vert? duomen? DisabledComponents.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


?galinti i? naujo vis? IPv6 s?saj? i?skyrus IPv6 loopback s?saja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 1. Rasti dabartin?s vert?s duomenis, DisabledComponents.
 2. Pakeisti duomenis ? dvejetainius duomenis. Tai bus 32 bit? Dvejetain? reik?m?.
 3. Rasti pirm? duomen? tiek ir ? penkt? ?iek tiek duomen?, ir nustatykite juos abu 0. Nelieskite joki? kit? bit?. Pvz., jei Dabartinis duomenys yra 11111111111111111111111111111111, nauji duomenys turi b?ti 11111111111111111111111111101110.
 4. Keisti duomenis i? dvejetainis ? ?e?ioliktain?.
 5. Nustatyti ?e?ioliktain? reik?m? kaip jo nauj?j? vert? duomen? DisabledComponents.
Pastabos
 • Administratoriai turi sukurti .admx fail? atskleisti ?ingsnis 5 grup?s strategijos parametr? parametrus.
 • J?s turite perkrauti kompiuter?, kad ?sigaliot? ?ie pakeitimai.
 • kitoks nei 0x0 arba 0x20 sukelia Kelvados ir nuotolin?s prieigos paslaugos nes?km? nuo ?io pakeitimo ?sigaliojimo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Apie 6to4 tuneli? protokolas

Pagal numatytuosius nustatymus 6to4 tuneli? protokolas yra ?galinta Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 ir Windows Server 2008 kai s?saja priskiriama vie??j? IPv4 adres? (t. y. IPv4 adresas, yra ne svyruoja 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 ar 192.168.0.0/16). 6to4 automati?kai priskiria IPv6 adres? ? 6to4 tunel? s?saja u? kiekvien? tok? adres?, priskiriantis, ir 6to4 dinami?kai u?registruos ?ios IPv6 adresus priskirti DNS serveryje. Jei taip n?ra, rekomenduojame i?jungti IPv6 tunelio s?sajos pa?eist? visagalis.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 929852
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. kovo 3 d.
Taikoma:: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 929852
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.