Identifikator ?lanka: 929852 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak navodi detaljna uputstva o tome kako da onemogu?ite Internet Protocol verziju 6 (IPv6) ili njegove specifi?ne komponente u sistemu Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008. IPv6 ili njegove komponente mogu da se onemogu?e na ra?unaru doma?inu ili mogu da se onemogu?e na specifi?nom mre?nom adapteru.

Ne preporu?ujemo da onemogu?ite IPv6. Me?utim, ako morate da onemogu?ite IPv6 ili njegove komponente, sledite korake opisane u ovom ?lanku. Vi?e informacija o tome za?to ne preporu?ujemo da onemogu?ite IPv6 potra?ite u odeljku ??ta preporu?uje korporacija Microsoft u vezi sa onemogu?avanjem protokola IPv6?? u slede?em ?lanku:
IPv6 za Microsoft Windows: Naj?e??a pitanja

Da biste onemogu?ili IPv6 ili njegove komponente, morate da budete prijavljeni na ra?unar kao deo grupe administratora ili va? korisni?ki nalog mora da ima dozvole da ure?uje Windows registrator.

Dodatne informacije

Mo?ete da koristite slede?a ?Popravi? re?enja da biste omogu?ili ili onemogu?ili IPv6 ili da biste selektivno automatski omogu?ili ili onemogu?ili komponente protokola IPv6. Tako?e mo?ete sami da omogu?ite ili onemogu?ite komponente protokola IPv6. Da bismo omogu?ili ili onemogu?ili IPv6 ili njegove komponente umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)?. Ako ?elite sami da omogu?ite IPv6 ili neke njegove komponente, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)?.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Prema podrazumevanim postavkama, 6to4 Tunneling Protocol omogu?en je u sistemima Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 kada se interfejsu dodeli javna IPv4 adresa (odnosno, IPv4 adresa koja nije u opsezima 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 ili 192.168.0.0/16). 6to4 ?e automatski dodeliti IPv6 adresu za 6to4 interfejs tunela za svaku takvu dodeljenu adresu, a 6to4 ?e dinami?ki registrovati ove IPv6 adrese na dodeljenom DNS serveru. Ako ovo nije ?eljeno pona?anje, preporu?ujemo da onemogu?ite IPv6 interfejse tunela na ra?unarima doma?inima na koje uti?u.


Popravi umesto mene

Da biste omogu?ili ili onemogu?ili IPv6 ili da biste selektivno automatski omogu?ili ili onemogu?ili komponente za IPv6, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Onemogu?i IPv6 Daj prednost protokolu IPv4 u odnosu na IPv6 Onemogu?i IPv6 na interfejsima bez tunela Onemogu?i IPv6 interfejse tunela Onemogu?i IPv6 na interfejsima bez tunela (osim kru?nog toka podataka) na IPv6 interfejsu tunela
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50409
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50410
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50411
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50412
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50413
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Omogu?i IPv6 Daj prednost protokolu IPv6 u odnosu na IPv4 Omogu?i IPv6 na interfejsima bez tunela Omogu?i IPv6 interfejse tunela Omogu?i IPv6 na interfejsima bez tunela i na IPv6 interfejsima tunela
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50440
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50441
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50441
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50443
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50444
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.Popravi?u sâm

Promeni vrednost DisabledComponents registratora

Mo?ete da onemogu?ite IPv6 na doma?inu preko vrednosti registratora DisabledComponents. Vrednost registratora DisabledComponents uti?e na sve mre?ne interfejse na doma?inu.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zato obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja: 322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Da biste sami onemogu?ili odre?ene IPv6 komponente, sledite ove korake:
 1. Kliknite na Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme Start
  , unesite regedit u polje Pokreni pretragu , a zatim kliknite na regedit.exe na listi Programi.
 2. U dijalogu Kontrola korisni?kog naloga kliknite na dugme Nastavi.
 3. U Ure?iva?u registratora, prona?ite i izaberite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters \
 4. Kliknite dvaput na DisabledComponents da biste promenili unos DisabledComponents .

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena Ako unos DisabledComponents nije dostupan, morate da ga kreirate. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost (32-bitna).
  2. Otkucajte DisabledComponents, a zatim pritisnite taster ENTER.
  3. Kliknite dvaput na DisabledComponents.
 5. Unesite neku od slede?ih vrednosti u polje Podaci o vrednosti da biste konfigurisali IPv6 protokol sa ?eljenim stanjem, a zatim kliknite na dugme U redu:
  1. Unesite 0 da biste omogu?ili sve IPv6 komponente. (Windows podrazumevana postavka)
  2. Unesite 0xffffffff da biste onemogu?ili sve IPv6 komponente osim IPv6 interfejsa sa kru?nim tokom podataka. Ova vrednost tako?e konfiguri?e Windows da koristi protokol IPv4 umesto protokola IPv6 tako ?to menja unose u tabeli sa smernicama za prefikse. Vi?e informacija potra?ite u ?lanku Izbor adrese izvora i odredi?ta.
  3. Unesite 0x20 da biste dali prednost protokolu IPv4 u odnosu na protokol IPv6 tako ?to ?ete promeniti stavke u tabeli sa smernicama za prefikse.
  4. Unesite 0x10 da biste onemogu?ili IPv6 na svim interfejsima bez tunela (LAN i Point-to-Point Protocol [PPP] interfejsi).
  5. Unesite 0x01 da biste onemogu?ili IPv6 na svim interfejsima tunela. To uklju?uje Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP), 6to4 i Teredo.
  6. Unesite 0x11 da biste onemogu?ili sve IPv6 interfejse osim IPv6 interfejsa sa kru?nim tokom podataka.
Da biste koristili DisabledComponents vrednost registratora za proveru da li je protokol IPv6, pokrenite slede?u komandu na Windows komandnoj liniji:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents

Mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
GRE?KA: Sistem ne mo?e da prona?e navedeni klju? registratora ili vrednost.
Ako primite ovu poruku o gre?ci, vrednost registratora DisabledComponents nije pode?ena. Ako je pode?ena vrednost DisabledComponents, ona zamenjuje postavke u svojstvima veze.


Prekini vezu protokola IPv6 sa odre?enim mre?nim adapterom
Mo?ete da prekinete vezu IPv6 protokola sa odre?enim mre?nim adapterom u odeljku Svojstva lokalne mre?ne veze. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Kliknite na Centar za mre?u i deljenje.
 3. U oblasti Prikaz aktivnih mre?a izaberite Lokalna veza, a zatim izaberite Svojstva.
 4. Na kartici Umre?avanje kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Internet protokol, verzija 6 (TCP/IPv6) , a zatim kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845827


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
NapomenaPolje za potvrduInternet protokol verzija 6 (TCP/IPv6) uti?e samo na odre?eni mre?ni adapter i prekinu?e vezu izme?u protokola IPv6 i izabranog mre?nog adaptera. Da biste onemogu?ili IPv6 na hostu, koristite vrednost registratora DisabledComponents. Vrednost registratora DisabledComponents ne uti?e na stanje polja za potvrdu. Zbog toga, ?ak i ako je klju? registratora DisabledComponents pode?en da se onemogu?i IPv6, polje za potvrdu na kartici Umre?avanje za svaki interfejs i dalje mo?e da se proveri. Ovo pona?anje je o?ekivano.

Napredni koraci

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Slede?i koraci su samo za napredne korisnike.

Da biste dali prednost IPv6 u odnosu na IPv4 u smernicama za prefikse, sledite ove korake:
 1. Prona?ite podatke o trenutnoj vrednosti za DisabledComponents.
 2. Promenite podatke na binarne podatke. To ?e biti binarna vrednost od 32-bita.
 3. Prona?ite ?esti bit podataka, a zatim ga podesite na 0. Ne menjajte nijedan drugi bit. Na primer, ako su trenutni podaci 11111111111111111111111111111111, novi podaci bi trebalo da budu 11111111111111111111111111011111.
 4. Promenite podatke iz binarnih u heksadecimalne.
 5. Podesite heksadecimalnu vrednost kao nove podatke vrednosti za DisabledComponents.


Da biste omogu?ili IPv6 na svim interfejsima bez tunela , sledite ove korake:
 1. Prona?ite podatke o trenutnoj vrednosti za DisabledComponents.
 2. Promenite podatke na binarne podatke. To ?e biti binarna vrednost od 32-bita.
 3. Prona?ite pet bit podataka, a zatim ga podesite na 0. Ne menjajte nijedan drugi bit. Na primer, ako su izvorni podaci 11111111111111111111111111111111, novi podaci bi trebalo da budu 11111111111111111111111111101111.
 4. Promenite podatke iz binarnih u heksadecimalne.
 5. Podesite heksadecimalnu vrednost kao nove podatke vrednosti za DisabledComponents.


Da biste omogu?ili sve IPv6 interfejse tunela , sledite ove korake:
 1. Prona?ite podatke o trenutnoj vrednosti za DisabledComponents.
 2. Promenite podatke na binarne podatke. To ?e biti binarna vrednost od 32-bita.
 3. Prona?ite prvi bit podataka, a zatim ga podesite na 0. Ne menjajte nijedan drugi bit. Na primer, ako su izvorni podaci 11111111111111111111111111111111, novi podaci bi trebalo da budu 11111111111111111111111111111110.
 4. Promenite podatke iz binarnih u heksadecimalne.
 5. Podesite heksadecimalnu vrednost kao nove podatke vrednosti za DisabledComponents.
Da biste omogu?ili sve IPv6 interfejse osim IPv6 interfejsa sa kru?nim tokom podataka, sledite ove korake:
 1. Prona?ite podatke o trenutnoj vrednosti za DisabledComponents.
 2. Promenite podatke na binarne podatke. To ?e biti binarna vrednost od 32-bita.
 3. Prona?ite prvi bit podataka i peti bit podataka, a zatim ih podesite na 0. Ne dodirujte druge bitove. Na primer, ako su trenutni podaci 11111111111111111111111111111111, novi podaci bi trebalo da budu 11111111111111111111111111101110.
 4. Promenite podatke iz binarnih u heksadecimalne.
 5. Podesite heksadecimalnu vrednost kao nove podatke vrednosti za DisabledComponents.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Bele?ke
 • Ako koristite vrednost koja nije 0x0 ili 0x20, to ?e uzrokovati da usluga usmeravanja i daljinskog pristupa ne uspe nakon ?to se ova promena primeni.
 • Morate ponovo pokrenuti ra?unar da bi ove promene stupile na snagu.


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Administratori moraju da kreiraju ADMX datoteku da bi otkrili postavke u 5. koraku i postavkama smernice grupe.

Reference

Vi?e informacija o tome kako da upravljate smernicama postavki grupe pomo?u ADMX datoteka potra?ite na slede?oj Microsoft TechNet veb lokaciji:
Detaljni vodi? za upravljanje smernicama grupe za ADMX datoteke
Vi?e informacija o Windows registratoru mo?ete da dobijete ako kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 929852 - Poslednji pregled: 30. april 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Klju?ne re?i: 
kbnetwork kbregistry kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB929852

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com