ID c?a bài: 929852 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GIỚI THIỆU

Bài vi?t này mô t? hư?ng d?n t?ng bư?c v? cách t?t Giao th?c Internet phiên b?n 6 (IPv6) ho?c các c?u ph?n c? th? c?a IPv6 trong Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 và trong Windows Server 2008. B?n có th? t?t IPv6 ho?c các c?u ph?n c?a IPv6 trên máy tính ch? ho?c trên b? đi?u h?p m?ng c? th?.

Chúng tôi không khuyên b?n t?t IPv6. Tuy nhiên, n?u b?n ph?i t?t IPv6 ho?c các c?u ph?n c?a IPv6, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t này. Đ? bi?t thêm thông tin v? l? do chúng tôi không khuyên b?n t?t IPv6, h?y xem câu h?i "Các đ? xu?t c?a Microsoft v? t?t IPv6?" trong bài vi?t sau:
IPv6 cho Microsoft Windows: Câu h?i Thư?ng G?p

Đ? t?t IPv6 ho?c các c?u ph?n c?a IPv6, b?n ph?i đăng nh?p vào máy tính v?i tư cách là thành viên c?a nhóm Qu?n tr? viên ho?c tài kho?n ngư?i dùng c?a b?n ph?i đư?c c?p quy?n đ? ch?nh s?a s? đăng k? Windows.

Thông tin thêm

B?n có th? s? d?ng Gi?i pháp Kh?c ph?c s? c? đ? b?t ho?c t?t IPv6 hay b?t ho?c t?t có ch?n l?c các c?u ph?n c?a IPv6 m?t cách t? đ?ng. Hay b?n có th? t? m?nh b?t ho?c t?t các c?u ph?n c?a IPv6. Đ? chúng tôi b?t ho?c t?t IPv6 ho?c các c?u ph?n IPv6 cho b?n, h?y đi t?i ph?n "Kh?c ph?c s? c? cho tôi ". N?u b?n mu?n t? m?nh b?t ho?c t?t IPv6 ho?c các c?u ph?n c?a IPv6, h?y đi t?i ph?n "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c? ".

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Chú ? Theo m?c đ?nh, giao th?c đư?ng h?m 6to4 đư?c b?t trong Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 khi m?t giao di?n đư?c gán đ?a ch? IPv4 công khai (ngh?a là, đ?a ch? IPv4 không ? trong các ph?m vi 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 ho?c 192.168.0.0/16). 6to4 s? t? đ?ng gán đ?a ch? IPv6 cho giao di?n đư?ng h?m 6to4 cho t?ng đ?a ch? nh? đư?c gán, đ?ng th?i 6to4 s? t? đ?ng đăng k? các đ?a ch? IPv6 này trên máy ch? DNS đ? gán. N?u hành vi này không như mong đ?i, chúng tôi đ? xu?t t?t giao di?n đư?ng h?m IPv6 trên máy ch? b? ?nh hư?ng.


Kh?c ph?c s? c? cho tôi

Đ? b?t ho?c t?t IPv6 hay b?t ho?c t?t có ch?n l?c các c?u ph?n IPv6 theo cách t? đ?ng, b?m vào liên k?t Kh?c ph?c s? c? này . Sau đó b?m Ch?y trong h?p ki?m T?i xu?ng T?p và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Vô hiệu hoá IPv6 Ưu tiên IPv4 hơn IPv6 T?t IPv6 trên giao di?n không ph?i đư?ng h?m T?t giao di?n đư?ng h?m IPv6 T?t IPv6 trên giao di?n không ph?i đư?ng h?m (ngo?i tr? quay v?ng) và trên giao di?n đư?ng h?m IPv6
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50409
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50410
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50411
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50412
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50413
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Kích hoạt IPv6 Ưu tiên IPv6 hơn IPv4 B?t IPv6 trên giao di?n không ph?i đư?ng h?m B?t giao di?n đư?ng h?m IPv6 B?t IPv6 trên giao di?n không ph?i đư?ng h?m và trên giao di?n đư?ng h?m IPv6
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50440
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50441
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50441
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50443
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50444
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Chú ? Thu?t s? này có th? ch? có b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, b?n kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Chú ? N?u b?n không ? trên máy tính g?p s? c?, b?n có th? lưu gi?i pháp kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào ? đ?a flash ho?c vào CD, sau đó b?n có th? ch?y gi?i pháp đó trên máy tính g?p s? c?.Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?

Thay đ?i giá tr? đăng k? DisabledComponents

B?n có th? t?t IPv6 trên máy ch? thông qua giá tr? đăng k? DisabledComponents. Giá tr? đăng k? DisabledComponents ?nh hư?ng đ?n t?t c? giao di?n m?ng trên máy ch?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách s?a đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có th? x?y ra s? c? nghiêm tr?ng n?u b?n s?a đ?i s? đăng kư không đúng cách. Do đó, hăy ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? t?t hơn, hăy sao lưu s? đăng kư trư?c khi b?n s?a đ?i. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng kư n?u x?y ra s? c?. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi ph?c s? đăng kư, hăy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft: 322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Để tự m?nh t?t một số cấu phần IPv6 nhất định, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút B?t đ?u
  , nh?p regedit vào ô B?t đ?u T?m ki?m, r?i b?m regedit.exe trong danh sách Chương tr?nh .
 2. Trong h?p tho?i Ki?m soát Tài kho?n Ngư?i dùng , b?m Ti?p t?c.
 3. Trong Registry Editor, tìm rồi bấm vào khoá con registry sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters \
 4. B?m đúp vào DisabledComponents đ? thay đ?i m?c DisabledComponents .

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2683283
  Chú ? N?u m?c DisabledComponents không có, b?n ph?i t?o m?c đó. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Trong menu Ch?nh s?a , tr? chu?t đ?n M?i r?i b?m Giá tr? DWORD (32-bit).
  2. Nh?p DisabledComponents r?i nh?n ENTER.
  3. Bấm đúp DisabledComponents.
 5. Nh?p m?t giá tr? b?t k? trong các giá tr? sau vào trư?ng D? li?u giá tr? đ? c?u h?nh giao th?c IPv6 v? tr?ng thái mong mu?n r?i b?m OK:
  1. Nh?p 0 đ? t?t t?t c? các c?u ph?n IPv6. (Thi?t đ?t m?c đ?nh c?a Windows)
  2. Nh?p 0xffffffff đ? t?t t?t c? các c?u ph?n IPv6 ngo?i tr? giao di?n quay v?ng. Giá tr? này c?ng c?u h?nh Windows đ? ưu tiên s? d?ng IPv4 hơn IPv6 b?ng cách thay đ?i các m?c trong b?ng chính sách ti?n t?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem L?a ch?n Đ?a ch? Ngu?n và Đích.
  3. Nh?p 0x20 đ? ưu tiên IPv4 hơn IPv6 b?ng cách thay đ?i các m?c trong b?ng chính sách ti?n t?.
  4. Nh?p 0x10 đ? t?t IPv6 trên t?t c? các kênh không ph?i đư?ng h?m (c? giao di?n LAN và Giao th?c Đi?m-Đi?m [PPP]).
  5. Nh?p 0x01 đ? t?t IPv6 trên t?t c? các giao di?n đư?ng h?m. Các giao di?n này bao g?m Giao th?c Đánh Đ?a ch? Đư?ng h?m T? đ?ng trong Trang (ISATAP), 6to4 và Teredo.
  6. Nh?p 0x11 đ? t?t t?t c? giao di?n IPv6 ngo?i tr? giao di?n quay v?ng IPv6.
Đ? s? d?ng giá tr? đăng k? DisabledComponents đ? ki?m tra xem IPv6 đ? b? t?t hay chưa, h?y ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh Windows:
truy v?n reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?I: H? th?ng không th? t?m th?y khoá ho?c giá tr? đăng k? c? th?.
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, giá tr? đăng k? DisabledComponents không đư?c đ?t. N?u giá tr? DisabledComponents đư?c đ?t, giá tr? đó s? ghi đè các thi?t đ?t trong thu?c tính k?t n?i.


G? k?t IPv6 kh?i b? đi?u h?p m?ng c? th?
B?n có th? g? k?t IPv6 kh?i b? đi?u h?p m?ng c? th? trong Thu?c tính K?t n?i M?ng C?c b?. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút Bắt đầu
  , sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. B?m vào Trung tâm M?ng và Chia s?.
 3. Trong khu v?c Xem m?ng đang ho?t đ?ng c?a b?n, b?m K?t n?i M?ng C?c b?, r?i b?m Thu?c tính.
 4. Trên tab K?t n?i m?ng, b?m đ? xoá h?p ki?m Giao th?c Internet Phiên b?n 6 (TCP/IPv6) r?i b?m OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2635887


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Chú ? H?p ki?m Giao th?c Internet Phiên b?n 6 (TCP/IPv6) ch? ?nh hư?ng đ?n b? đi?u h?p m?ng c? th? và s? g? k?t IPv6 kh?i b? đi?u h?p m?ng đ? ch?n. Đ? t?t IPv6 trên máy ch?, h?y s? d?ng giá tr? đăng k? DisabledComponents. Giá tr? đăng k? DisabledComponents không ?nh hư?ng đ?n tr?ng thái c?a h?p ki?m. Do đó, ngay c? khi khoá đăng k? DisabledComponents đư?c đ?t đ? t?t IPv6, h?p ki?m trong tab K?t n?i m?ng cho t?ng giao di?n có th? v?n đư?c ki?m tra. Đây là hành vi đư?c mong đ?i.

Các bư?c nâng cao

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
Quan tr?ng Các bư?c sau ch? dành cho ngư?i dùng nâng cao.

Đ? s? d?ng IPv6 thay v? IPv4 trong chính sách ti?n t?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Tìm dữ liệu giá trị hiện tại của DisabledComponents.
 2. Thay đ?i d? li?u thành d? li?u nh? phân. D? li?u đó s? là giá tr? nh? phân 32-bit.
 3. T?m bit th? sáu c?a d? li?u, r?i đ?t bit đó thành 0. Không thay đ?i b?t k? bit nào khác. Ví dụ: nếu dữ liệu hiện tại là 11111111111111111111111111111111, dữ liệu mới sẽ là 11111111111111111111111111011111.
 4. Thay đổi dữ liệu từ nhị phân sang số hệ 16.
 5. Đặt các giá trị số hệ 16 là dữ liệu giá trị mới cho DisabledComponents.


Đ? b?t IPv6 trên t?t c? giao di?n không ph?i đư?ng h?m , h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?m d? li?u giá tr? hi?n t?i c?a DisabledComponents.
 2. Thay đ?i d? li?u thành d? li?u nh? phân. D? li?u đó s? là giá tr? nh? phân 32-bit.
 3. T?m bit th? sáu c?a d? li?u, r?i đ?t bit đó thành 0. Không thay đ?i b?t k? bit nào khác. Ví dụ: nếu dữ liệu nguồn là 11111111111111111111111111111111, dữ liệu mới sẽ là 11111111111111111111111111101111.
 4. Thay đ?i d? li?u t? nh? phân thành s? th?p l?c phân.
 5. Đ?t giá tr? s? h? th?p l?c phân làm d? li?u giá tr? m?i cho DisabledComponents.


Đ? b?t t?t c? giao di?n đư?ng h?m IPv6, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?m d? li?u giá tr? hi?n t?i c?a DisabledComponents.
 2. Thay đ?i d? li?u thành d? li?u nh? phân. D? li?u đó s? là giá tr? nh? phân 32-bit.
 3. T?m bit đ?u tiên c?a d? li?u, r?i đ?t bit đó thành 0. Không thay đ?i b?t k? bit nào khác. Ví dụ: nếu dữ liệu nguồn là 11111111111111111111111111111111, dữ liệu mới sẽ là 11111111111111111111111111111110.
 4. Thay đ?i d? li?u t? nh? phân thành s? h? th?p l?c phân.
 5. Đ?t giá tr? s? h? th?p l?c phân làm d? li?u giá tr? m?i cho DisabledComponents.
Đ? b?t t?t c? giao di?n IPv6 ngo?i tr? giao di?n quay v?ng IPv6, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?m d? li?u giá tr? hi?n t?i c?a DisabledComponents.
 2. Thay đ?i d? li?u thành d? li?u nh? phân. D? li?u đó s? là giá tr? nh? phân 32-bit.
 3. Tìm bit đầu tiên và bit thứ năm của dữ liệu rồi đặt cả hai bit về 0. Không chạm đến bất kỳ bit nào khác. Ví dụ: nếu dữ liệu hiện tại là 11111111111111111111111111111111, dữ liệu mới sẽ là 11111111111111111111111111101110.
 4. Thay đ?i d? li?u t? nh? phân thành s? h? th?p l?c phân.
 5. Đ?t giá tr? s? h? th?p l?c phân làm d? li?u giá tr? m?i cho DisabledComponents.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Chú ý
 • Sử dụng một giá trị không phải 0x0 hoặc 0x20 sẽ khiến dịch vụ Định tuyến và Truy c?p Từ xa bị lỗi sau khi thay đổi này có hiệu lực.
 • Bạn phải khởi động lại máy tính để những thay đổi này có hiệu lực.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Chú ý Quản trị viên phải tạo tệp ADMX để hiển thị các cài đặt trong bước 5 trong thiết đặt Chính sách Nhóm.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách qu?n l? thi?t đ?t Chính sách Nhóm b?ng các t?p ADMX, h?y truy c?p trang web sau c?a Microsoft TechNet:
Hư?ng d?n T?ng bư?c T?p ADMX Chính sách Nhóm
Để biết thêm thông tin về s? đăng k? Windows, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô t? v? s? đăng k? Microsoft Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 929852 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbnetwork kbregistry kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB929852

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com