Quan tr?ng Giao th?c Internet phiên b?n 6 (IPv6) là m?t ph?n b?t bu?c c?a Windows Vista và các phiên b?n sau này. Chúng tôi khuyên b?n nên vô hi?u hóa IPv6 ho?c các thành ph?n c?a nó, n?u không, m?t s? thành ph?n Windows có th? không ho?t đ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem câu h?i "Đ? xu?t c?a Microsoft v? vi?c vô hi?u hóa IPv6 là g??" trong IPv6 dành cho Microsoft Windows: Câu h?i Thư?ng G?p.

T? đ?ng vô hi?u hóa ho?c b?t l?i IPv6 ho?c các thành ph?n

B?m vào liên k?t Kh?c ph?c s? c? này đ? bi?t quy tr?nh b?n mu?n ch?y. Sau đó bấm vào Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và làm theo các bước trong tr?nh hư?ng d?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Vô hiệu hoá IPv6 Thích IPv4 trên IPv6 trong chính sách ti?n t?Vô hi?u hóa IPv6 trên t?t c? các giao di?n không ph?i đư?ng h?m Vô hi?u hóa IPv6 trên t?t c? các giao di?n đư?ng h?m T?t IPv6 trên giao di?n không ph?i đư?ng h?m (ngo?i tr? quay v?ng) và trên giao di?n đư?ng h?m IPv6
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50409
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50410
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50411
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50412
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50413
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
B?t l?i IPv6Thích IPv4 trên IPv6 trong chính sách ti?n t?B?t l?i IPv6 trên t?t c? các giao di?n không ph?i đư?ng h?mB?t l?i IPv6 trên t?t c? các giao di?n đư?ng h?mB?t l?i IPv6 trên các giao di?n không ph?i đư?ng h?m và trên các giao di?n đư?ng h?m IPv6
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50440
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50441
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50441
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50443
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50444
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

Ghi chú dành cho tr?nh hư?ng d?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 • Tr?nh hư?ng d?n này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, b?n kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n hiện không s? d?ng máy tính có s? c?, b?n có th? lưu gi?i pháp kh?c ph?c sự cố t? đ?ng vào ? đ?a flash ho?c CD, sau đó bạn có thể ch?y giải pháp này trên máy tính có s? c?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

Đ? bi?t thêm thông tin

Vô hi?u hóa ho?c b?t l?i IPv6 ho?c các thành ph?n theo cách th? công

Vô hi?u hóa IPv6
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
B?n có th? vô hi?u hóa IPv6 trên máy ch? thông qua giá tr? đăng k? DisabledComponents. Giá tr? đăng k? DisabledComponents ?nh hư?ng đ?n t?t c? giao di?n m?ng trên máy ch?.

Quan tr?ng Th?c hi?n theo các bư?c trong ph?n này m?t cách c?n th?n. Có th? x?y ra s? c? nghiêm tr?ng n?u b?n s?a đ?i s? đăng ký không đúng cách. Trư?c khi s?a đ?i s? đăng k?, h?y sao lưu s? đăng k? đ? khôi ph?c trong trư?ng h?p x?y ra s? c?.

Để vô hiệu hoá một số thành phần IPv6 nhất định, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào B?t đ?u, nh?p regedit vào ô B?t đ?u T?m ki?m, sau đó b?m vào regedit.exe trong danh sách Chương tr?nh.
 2. Trong h?p tho?i Ki?m soát Tài kho?n Ngư?i dùng , b?m Ti?p t?c.
 3. Trong Registry Editor, tìm rồi bấm vào khoá con registry sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. B?m đúp vào DisabledComponents đ? thay đ?i m?c DisabledComponents .

  Chú ý Nếu không có mục DisabledComponents, bạn phải tạo mục đó. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
  1. Trong menu Ch?nh s?a , tr? chu?t đ?n M?i r?i b?m Giá tr? DWORD (32-bit).
  2. Nh?p DisabledComponents r?i nh?n Enter.
  3. Bấm đúp DisabledComponents.
 5. Nh?p b?t k? giá tr? nào sau đây vào trư?ng d? li?u Giá tr? đ? c?u h?nh giao th?c IPv6 v? tr?ng thái mong mu?n r?i b?m OK:
  1. Nh?p 0 đ? b?t l?i t?t c? các thành ph?n IPv6 (thi?t đ?t m?c đ?nh c?a Windows).  
  2. Nh?p 0xffffffff đ? vô hi?u hóa t?t c? các thành ph?n IPv6 tr? giao di?n v?ng l?p IPv6. Giá tr? này c?ng c?u h?nh Windows đ? ưu tiên s? d?ng IPv4 hơn IPv6 b?ng cách thay đ?i các m?c trong b?ng chính sách ti?n t?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem Ch?n đ?a ch? ngu?n và đích.
  3. Nh?p 0x20 đ? thích IPv4 trên IPv6 b?ng cách thay đ?i các m?c nh?p trong b?ng chính sách ti?n t?.
  4. Nh?p 0x10 đ? vô hi?u hóa IPv6 trên t?t c? các giao di?n không đư?ng h?m (c? giao di?n LAN và Giao th?c Đi?m-Đi?m [PPP]).
  5. Nh?p 0x01 đ? vô hi?u hóa IPv6 trên t?t c? các giao th?c đư?ng h?m. Các giao di?n này bao g?m Giao th?c Đánh Đ?a ch? Đư?ng h?m T? đ?ng trong Trang (ISATAP), 6to4 và Teredo.
  6. Nh?p 0x11 để vô hiệu hóa tất cả các giao diện IPv6 trừ giao diện vòng lặp IPv6.
S? d?ng giá tr? đăng k? DisabledComponents đ? xác đ?nh xem IPv6 đ? b? t?t chưa. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau tại d?u nh?c l?nh Windows:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Khi th?c hi?n vi?c này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?I: H? th?ng không th? t?m th?y khoá ho?c giá tr? đăng k? c? th?.
N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này th? giá tr? đăng k? DisabledComponents chưa đư?c đ?t. N?u giá tr? DisabledComponents đư?c đ?t, giá tr? này s? ghi đè các thi?t đ?t trong thu?c tính k?t n?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này


T?t IPv6 trên b? đi?u h?p m?ng c? th?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
B?n có th? th?c hi?n vi?c này b?ng cách g? k?t b? đi?u h?p trong h?p tho?i Thu?c tính K?t n?i M?ng C?c b?:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. B?m vào Trung tâm M?ng và Chia s?.
 3. Trong khu v?c Xem m?ng đang ho?t đ?ng c?a b?n, b?m K?t n?i M?ng C?c b?, r?i b?m Thu?c tính.
 4. Trên tab K?t n?i m?ng, b? ch?n h?p ki?m Giao th?c Internet Phiên b?n 6 (TCP/IPv6) r?i b?m vào OK.

Chú ? H?p ki?m Giao th?c Internet Phiên b?n 6 (TCP/IPv6) ch? ?nh hư?ng b? đi?u h?p m?ng c? th? và s? g? k?t IPv6 t? b? đi?u h?p m?ng đ? ch?n. Đ? t?t IPv6 trên máy ch?, h?y s? d?ng giá tr? đăng k? DisabledComponents. Giá tr? đăng k? DisabledComponents không ?nh hư?ng đ?n tr?ng thái c?a h?p ki?m. Do đó, ngay c? khi khoá đăng k? DisabledComponents đư?c đ?t đ? t?t IPv6, h?p ki?m trong tab K?t n?i m?ng cho t?ng giao di?n có th? v?n đư?c ki?m tra. Hành vi này đư?c mong đ?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này


Thích IPv4 trên IPv6 trong chính sách ti?n t?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 1. T?m d? li?u giá tr? hi?n t?i c?a DisabledComponents.
 2. Thay đ?i d? li?u thành d? li?u nh? phân. D? li?u đó s? là giá tr? nh? phân 32-bit.
 3. T?m bit th? sáu c?a d? li?u, r?i đ?t bit đó thành 0. Không thay đ?i b?t k? bit nào khác. Ví dụ: nếu dữ liệu hiện tại là 11111111111111111111111111111111, dữ liệu mới sẽ là 11111111111111111111111111011111.
 4. Thay đ?i d? li?u t? nh? phân thành s? h? th?p l?c phân.
 5. Đ?t giá tr? s? h? th?p l?c phân làm d? li?u giá tr? m?i cho DisabledComponents.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này


B?t l?i IPv6 trên t?t c? các giao di?n không ph?i đư?ng h?m
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 1. Tìm dữ liệu giá trị hiện tại của DisabledComponents.
 2. Thay đổi dữ liệu thành dữ liệu nhị phân. Dữ liệu đó sẽ là giá tr? nhị phân 32 bit.
 3. T?m bit th? sáu c?a d? li?u, r?i đ?t bit đó thành 0. Không thay đ?i b?t k? bit nào khác. Ví dụ: nếu dữ liệu nguồn là 11111111111111111111111111111111, dữ liệu mới sẽ là 11111111111111111111111111101111.
 4. Thay đổi dữ liệu từ nhị phân sang số hệ 16.
 5. Đặt các giá trị số hệ 16 là dữ liệu giá trị mới cho DisabledComponents.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này


B?t l?i IPv6 trên t?t c? các giao di?n đư?ng h?m
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 1. Tìm dữ liệu giá trị hiện tại của DisabledComponents.
 2. Thay đổi dữ liệu thành dữ liệu nhị phân. Dữ liệu đó sẽ là giá tr? nhị phân 32 bit.
 3. T?m bit đ?u tiên c?a d? li?u, r?i đ?t bit đó thành 0. Không thay đ?i b?t k? bit nào khác. Ví dụ: nếu dữ liệu nguồn là 11111111111111111111111111111111, dữ liệu mới sẽ là 11111111111111111111111111111110.
 4. Thay đổi dữ liệu từ nhị phân sang số hệ 16.
 5. Đặt các giá trị số hệ 16 là dữ liệu giá trị mới cho DisabledComponents.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này


B?t l?i t?t c? các giao di?n IPv6 tr? giao di?n v?ng l?p IPv6
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 1. Tìm dữ liệu giá trị hiện tại của DisabledComponents.
 2. Thay đổi dữ liệu thành dữ liệu nhị phân. Dữ liệu đó sẽ là giá tr? nhị phân 32 bit.
 3. Tìm bit đầu tiên và bit thứ năm của dữ liệu rồi đặt cả hai bit về 0. Không liên l?c b?t k? bit nào khác. Ví dụ: nếu dữ liệu hiện tại là 11111111111111111111111111111111, dữ liệu mới sẽ là 11111111111111111111111111101110.
 4. Thay đổi dữ liệu từ nhị phân sang số hệ 16.
 5. Đặt các giá trị số hệ 16 là dữ liệu giá trị mới cho DisabledComponents.
Chú ý
 • Quản trị viên phải tạo tệp .admx để hiển thị các thi?t đặt trong bước 5 trong thiết đặt Chính sách Nhóm.
 • Bạn phải khởi động lại máy tính để những thay đổi này có hiệu lực.
 • Sử dụng một giá trị không phải 0x0 hoặc 0x20 sẽ khiến dịch vụ Định tuyến và Truy cập Từ xa bị lỗi sau khi thay đổi này có hiệu lực.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này

V? giao th?c đư?ng h?m 6to4

Theo m?c đ?nh, giao th?c đư?ng h?m 6to4 đư?c b?t trong Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 khi giao di?n đư?c gán đ?a ch? IPv4 công khai (t?c là, đ?a ch? IPv4 không n?m trong ph?m vi 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 ho?c 192.168.0.0/16). 6to4 t? đ?ng gán đ?a ch? IPv6 cho giao di?n đư?ng h?m 6to4 cho m?i đ?a ch? như v?y đư?c gán và 6to4 s? t? đ?ng đăng k? các đ?a ch? IPv6 này trên máy ch? DNS đư?c gán. N?u hành vi này không theo mong mu?n, chúng tôi khuyên b?n nên vô hi?u hóa giao di?n đư?ng h?m IPv6 trên các máy ch? b? ?nh hư?ng.

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 929852
Đánh giá cu?i cùng: 24 Tháng Sáu 2014
Áp d?ng: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.