Programm? Internet Explorer 7, atverot Web lapu, ActiveX vad?klas ir neakt?vas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929864 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Programm? Internet Explorer 7 j?s atverat Web lapu, kur? ir ActiveX vad?kla. Tom?r ActiveX vad?kla ir neakt?va. ?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • J?s dator? esat instal?jis skriptu atk??dot?ju. Piem?ram, j?s esat instal?jis Microsoft skriptu atk??dot?ju.
 • Programmas Internet Explorer sada?as Interneta opcijas cilnes Papildu apgabal? P?rl?ko?ana esat not?r?jis izv?les r?ti?u Atsp?jot skriptu atk??do?anu (Internet Explorer).
Piez?me. Neakt?va ActiveX vad?kla uz lietot?ja darb?b?m neatbild.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja programma Internet Explorer nepareizi nov?rt? iestat?jum? Atsp?jot skriptu atk??do?anu (Internet Explorer) veikt?s izmai?as.

RISIN?JUMS

Inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet visjaun?ko programmai Internet Explorer paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu. Lai instal?tu visjaun?kos atjaunin?jumus, apmekl?jiet ??du Microsoft t?mek?a vietni:
http://update.microsoft.com
Lai sa?emtu pla??ku tehnisko inform?ciju par jaun?kajiem kumulat?vajiem dro??bas atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx.
Piez?me. ?is labojums ir iek?auts dro??bas atjaunin?jum? 939653 (MS07-057). Tom?r, lai iesp?jotu ?o labojumu, ir j?instal? dro??bas atjaunin?jums 939653, izmantojot sl?dzi /b . Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? instal?t labojumfailus, kas iek?auti kumulat?vajos Internet Explorer dro??bas atjaunin?jumos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
897225 Labojumfailu instal??ana, kas iek?auti kumulat?vajos Internet Explorer dro??bas atjaunin?jumos (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
939653 MS07-057: kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

PROFILAKSE

Lai izvair?tos no ??s probl?mas, p?rbaudiet, vai programm? Internet Explorer 7 ir iesp?jots iestat?jums Atsp?jot skriptu atk??do?anu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Sada?? "Simptomi" aprakst?t? probl?ma var rasties ar? tad, ja Web lapa atbilst MSDN dokument?cijai par to, k? autom?tiski iesp?jot ActiveX vad?klas.

Piez?me. Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? autom?tiski iesp?jot ActiveX vad?klas, apmekl?jiet ?o Microsoft MSDN t?mek?a vietni:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537508.aspx.

Probl?mas atjauno?anas darb?bas

 1. Start?jiet programmu Internet Explorer 7.
 2. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam uz Interneta opcijas.
 3. Ciln? Papildu not?riet izv?les r?ti?u Atsp?jot skriptu atk??do?anu (Internet Explorer).
 4. Instal?jiet skriptu atk??dot?ju. Lai lejupiel?d?tu ar Microsoft Windows NT 4.0 un jaun?k?m Windows oper?t?jsist?m?m sader?gu Microsoft skriptu atk??dot?ju, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2f465be0-94fd-4569-b3c4-dffdf19ccd99
 5. Atveriet k?du t?mek?a vietni, kur? ActiveX vad?klas ir autom?tiski iesp?jotas. Piem?ram, atveriet ?o MSN vietni, kur? tiek izmantotas autom?tiski iesp?jotas ActiveX vad?klas:
  http://www.msn.com.
 6. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam uz Interneta opcijas.
 7. Noklik??iniet uz Labi.

UZZI?AS

Lai sa?emtu papildinform?ciju par skriptu atk??do?anu programm? Internet Explorer, apmekl?jiet ?o MSDN Web ?urn?la t?mek?a vietni:
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2004/10/26/247912.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 929864 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 18. maijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbdebug kbactivexscript kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB929864

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com