P?c t?kla savienojuma p?rsl?g?anas no viena t?kla adaptera uz citu t?kla adapteri un sekojo?a VPN savienojuma iezvan??anas, no sist?mas Windows Vista nevar piek??t att?l? VPN servera resursiem

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 930163 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju. J?s p?rsl?dzat t?kla savienojumu no viena t?kla adaptera uz citu t?kla adapteri. P?c tam iezvaniet virtu?l? priv?t? t?kla (virtual private network ? VPN) savienojumu ar att?lo VPN serveri. Savienojums ar att?lo VPN serveri tiek izveidots veiksm?gi. Tom?r j?s nevarat piek??t att?l? VPN servera resursiem.
Piez?me. ?? probl?ma nerodas, ja pirms VPN savienojuma iezvan??anas dators tiek restart?ts.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka mar?ruts no klienta datora uz att?lo VPN serveri ir iestat?ts t?kla adapter?, kuram ir viszem?k? mar?ruta metrika. Mar?ruts tiek iestat?ts atkar?b? no t?, vai t?kla adapteris ir savienot? st?vokl? vai atvienot? st?vokl?. Ja t?kla adapteris ar viszem?ko mar?ruta metriku ir atvienot? st?vokl?, mar?ruts ir neder?gs. T?p?c j?s att?l? VPN servera resursiem nevarat piek??t.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet atjaunin?jumu 930163. Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://update.microsoft.com.

Inform?cija par atjaunin?jumu.

No Microsoft lejupiel?des centra var lejupiel?d?t ??dus failus:

Windows Vista
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t.
Lejupiel?d?t Windows Vista atjaunin?juma (KB930163) pakotni t?l?t.

Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t.
Lejupiel?d?t Windows Vista 64 bitu versiju atjaunin?juma pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2007. gada 30. janv?ris.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana, izmantojot tie?saistes pakalpojumus. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto jaun?ko v?rusu programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. ?is fails ir saglab?ts serveros ar uzlabotu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Priek?nosac?jumi.

Nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba.

P?c ?? atjaunin?juma ievie?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu.

?is atjaunin?jums neaizst?j citus atjaunin?jumus.

Inform?cija par failu.

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? nor?d?tie vai jaun?ki faila atrib?ti. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Update-bf.mumNeattiecas2,5962007. gada 9. janv?ris19:35Neattiecas
Update.mumNeattiecas4,0142007. gada 9. janv?ris19:32Neattiecas
X86_microsoft-windows-rasbase-rasl2tp.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16414_none_e645ac5db0bc0600.manifestNeattiecas7072007. gada 9. janv?ris19:32Neattiecas
X86_microsoft-windows-rasbase-rasl2tp.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20510_none_e6cb4800c9dd406e.manifestNeattiecas7072007. gada 9. janv?ris19:32Neattiecas
X86_microsoft-windows-rasbase-rasl2tp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16414_none_97ef3b66eacc4054.manifestNeattiecas4,5622007. gada 9. janv?ris19:35Neattiecas
X86_microsoft-windows-rasbase-rasl2tp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20510_none_9874d70a03ed7ac2.manifestNeattiecas4,5622007. gada 9. janv?ris19:35Neattiecas
X86_microsoft-windows-rasbase-raspptp.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16414_none_bd23690a3dce28aa.manifestNeattiecas7072007. gada 9. janv?ris19:32Neattiecas
X86_microsoft-windows-rasbase-raspptp.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20510_none_bda904ad56ef6318.manifestNeattiecas7072007. gada 9. janv?ris19:32Neattiecas
X86_microsoft-windows-rasbase-raspptp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16414_none_98020da2eab4d32a.manifestNeattiecas4,8942007. gada 9. janv?ris19:35Neattiecas
X86_microsoft-windows-rasbase-raspptp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20510_none_9887a94603d60d98.manifestNeattiecas4,8942007. gada 9. janv?ris19:35Neattiecas
Rasl2tp.sys6.0.6000.1641474,7522007. gada 9. janv?ris02:17x86
Rasl2tp.sys6.0.6000.2051074,7522007. gada 9. janv?ris02:15x86
Raspptp.sys6.0.6000.1641460,9282007. gada 9. janv?ris02:17x86
Raspptp.sys6.0.6000.2051060,9282007. gada 9. janv?ris02:15x86


Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Amd64_microsoft-windows-rasbase-rasl2tp.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16414_none_426447e169197736.manifestNeattiecas7112007. gada 9. janv?ris19:32Neattiecas
Amd64_microsoft-windows-rasbase-rasl2tp.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20510_none_42e9e384823ab1a4.manifestNeattiecas7112007. gada 9. janv?ris19:32Neattiecas
Amd64_microsoft-windows-rasbase-rasl2tp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16414_none_f40dd6eaa329b18a.manifestNeattiecas4,8322007. gada 9. janv?ris19:39Neattiecas
Amd64_microsoft-windows-rasbase-rasl2tp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20510_none_f493728dbc4aebf8.manifestNeattiecas4,8322007. gada 9. janv?ris19:39Neattiecas
Amd64_microsoft-windows-rasbase-raspptp.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16414_none_1942048df62b99e0.manifestNeattiecas7112007. gada 9. janv?ris19:32Neattiecas
Amd64_microsoft-windows-rasbase-raspptp.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20510_none_19c7a0310f4cd44e.manifestNeattiecas7112007. gada 9. janv?ris19:32Neattiecas
Amd64_microsoft-windows-rasbase-raspptp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16414_none_f420a926a3124460.manifestNeattiecas5,1662007. gada 9. janv?ris19:39Neattiecas
Amd64_microsoft-windows-rasbase-raspptp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20510_none_f4a644c9bc337ece.manifestNeattiecas5,1662007. gada 9. janv?ris19:39Neattiecas
Update-bf.mumNeattiecas2,6122007. gada 9. janv?ris19:35Neattiecas
Update.mumNeattiecas4,0382007. gada 9. janv?ris19:32Neattiecas
Rasl2tp.sys6.0.6000.16414102,9122007. gada 9. janv?ris03:11x64
Rasl2tp.sys6.0.6000.20510102,9122007. gada 9. janv?ris02:46x64
Raspptp.sys6.0.6000.1641477,8242007. gada 9. janv?ris03:11x64
Raspptp.sys6.0.6000.2051077,8242007. gada 9. janv?ris02:46x64

Rekviz?ti

Raksta ID: 930163 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 15. maijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix atdownload kbexpertiseinter kbqfe KB930163

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com