K? iesp?jot DVD bibliot?ku datora, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, programm? Windows Media Center?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 930526 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?mas apraksts

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, programma Windows Media Center par?da DVD saturu, kas tiek glab?ts datora DVD bibliot?k?. Tom?r DVD bibliot?ka netiek autom?tiski iesp?jota. Ja t? nav iesp?jota, nevarat redz?t DVD saturu. ?aj? rakst? sniegt? inform?cija pal?dz iesp?jot vai atsp?jot DVD bibliot?kas l?dzekli datora, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, programm? Windows Media Center.

Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties ?o probl?mu nov?rst pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50084


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisk?s labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Lai p?rbaud?tu, vai, izpildot ?o darb?bu, probl?ma tika nov?rsta, atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai iesp?jotu DVD bibliot?ku, veiciet ??s darb?bas.
 1. Ja programma Windows Media Center darbojas, aizveriet to.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  .
 3. Lodzi?? S?kt mekl??anu iel?m?jiet vai ierakstiet regedit.
 4. Sarakst? Programmas noklik??iniet uz regedit.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja.
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 5. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\DvdSettings
 6. Detaliz?tas inform?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz R?d?t_galeriju un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 7. Dz?siet lodzi?a V?rt?bu dati saturu.
 8. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet Galerija un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 9. Aizveriet re?istra redaktoru.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

Lai p?rliecin?tos, vai autom?tiskais labojums darbojas, restart?jiet datoru. Ja dator? tagad redzama opcija "DVD bibliot?ka", nevis "Atska?ot DVD," probl?ma ir nov?rsta un ?o rakstu varat t?l?k nelas?t. Piez?me. Lai redz?tu saturu, iesp?jams, ar peles labo pogu j?noklik??ina uz Pievienot mapes. Ja radusies probl?ma, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 930526 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 25. septembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner KB930526

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com