Straipsnio ID: 930559 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?is straipsnis skirtas pradedantiems ir ?gudusiems kompiuterio vartotojams.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?diegiate bandom?j? ?Office Professional 2007? arba ?Office Standard 2007? versij?, ta?iau ne?diegiama programa ?Outlook 2007?.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie pana?? veikim?, esant? diegiant ?2007 Office? komplekto originalaus leidimo ne bandom?j? versij?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
929992 Diegiant ?2007 Office? komplekto originalaus leidimo ne bandom?j? versij? kaip lygiagret? diegim?, senesn? programos ?Outlook? versija pa?alinama, o programa ?Outlook 2007? ?diegiama ne taip, kaip numatyta (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?2007 Office? sistemos bandomojo produkto konvertavim? ? nuolatin? licencij?, spustel?kite toliau pateikiam? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
927756 Kaip bandom?j? ?2007 Office? program? paketo ar programos versij? konvertuoti ? vis? ma?menin? nuolatin?s licencijos versij? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

PRIE?ASTIS

Tai nutinka d?l to, kad kompiuteryje vienu metu negali b?ti ?diegtos dvi programos ?Outlook? versijos. ?diegus bandom?j? versij? programa ?Outlook 2007? ne?diegiama automati?kai, jei kompiuteryje yra ankstesn? ?Outlook? versija.

SPRENDIMAS

Pastaba Jei tik ketinate diegti bandom?j? ?Office Professional 2007? arba ?Office Standard 2007? versij?, bet to dar nepadar?te, ?r. skyri? ?Jei dar ne?dieg?te bandomosios ?2007 Microsoft Office? versijos?.

Jei jau ?dieg?te bandom?j? ?Office Professional 2007? arba ?Office Standard 2007? versij?, ta?iau programa ?Outlook 2007? nebuvo ?diegta, ankstesn? ?Outlook? versij? i? kompiuterio turite pa?alinti prie? diegdami ir paleisdami ?Outlook 2007?.

1 veiksmas: pa?alinkite ankstesn? programos ?Outlook? versij?

 1. Atsi?velgdami ? kompiuteryje ?diegt? ?Windows? versij?, atlikite ?iuos veiksmus:
  • ?Windows XP?: spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) toliau pateikiam? komand? ? lang? Atidaryti, tada paspauskite ENTER:
   appwiz.cpl
  • ?Windows Vista?: ?Windows? u?duo?i? juostoje spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , ? lang? Prad?ti ie?k? ?veskite toliau pateikiam? komand?, tada paspauskite ENTER:
   appwiz.cpl
   Pastaba Sistemoje ?Windows Vista? n?ra elemento ?traukti arba pa?alinti programas. ?io elemento atitikmuo sistemoje ?Windows Vista? yra Programos ir funkcijos.
 2. Spustel?kite ?diegt? ?Office? komplekt?, rodom? s?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos, tada spustel?kite Keisti.
 3. Spustel?kite Prid?ti arba ?alinti priemones, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite ? kair? nuo Microsoft Office Outlook esant? i?skleid?iam?j? s?ra??, tada pasirinkite Neprieinama. ?galinti elementai i?liks ?diegti. Elementai, pa?ym?ti ?Neprieinama?, bus i?diegti.

2 veiksmas: ?diekite ?Outlook 2007?

S?kmingai ?vykd? programos s?rank? ir pa?alin? ankstesn? programos ?Outlook? versij?, atlikite ?iuos veiksmus ir ?diekite program? ?Outlook 2007?:
 1. Atsi?velgdami ? kompiuteryje ?diegt? ?Windows? versij?, atlikite ?iuos veiksmus:
  • ?Windows XP?: spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) toliau pateikiam? komand? ? lang? Atidaryti, tada paspauskite ENTER:
   appwiz.cpl
  • ?Windows Vista?: ?Windows? u?duo?i? juostoje spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?veskite toliau pateikiam? komand?, tada paspauskite ENTER:
   appwiz.cpl
  Pastaba Sistemoje ?Windows Vista? n?ra elemento ?traukti arba pa?alinti programas. ?io elemento atitikmuo sistemoje ?Windows Vista? yra Programos ir funkcijos.
 2. Spustel?kite bandom?j? ?2007 Office? program? paketo versij? s?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos, tada spustel?kite Keisti.
 3. Spustel?kite Prid?ti arba ?alinti priemones, tada spustel?kite T?sti.
 4. Spustel?kite piktogram? Microsoft Office Outlook ir Vykdyti visk? mano kompiuteryje.
 5. Spustel?kite T?sti.
Jei programa ?Outlook 2007? ?diegiama tinkamai ir veikia j?s? kompiuteryje, darbas atliktas. Jei programa ?Outlook 2007? ?diegiama netinkamai, ?r. skyri? ?Kiti veiksmai?.

Jei dar ne?dieg?te bandomosios ?2007 Microsoft Office? versijos

Jei dar ne?dieg?te bandomosios ?Office Professional 2007? arba ?Office Standard 2007? versijos, vis tiek galite i?bandyti kitus ?2007 Microsoft Office? komponentus. Be to, galite i?saugoti turim? ?Office? versij? ir ?diegti ?Outlook 2007?.

Kaip i?saugoti ankstesn? ?Outlook? versij?

Jei norite i?saugoti turim? programos ?Outlook? versij? ir i?bandyti kitus ?2007 Microsoft Office? komponentus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?2007 Office? program? paketo bandomosios versijos s?rankos program?.
 2. Spustel?kite Diegti. Pagal numatytuosius parametrus programa ?Outlook 2007? nebus diegiama, tod?l joki? papildom? veiksm? atlikti nereikia.
 3. T?skite diegimo proces? ir sutikite su numatytaisiais parametrais.

?Outlook 2007? diegimas

?SP?JIMAS Jei nusprend?iate ?diegti program? ?Outlook 2007?, turima programos ?Outlook? versija i? kompiuterio bus pa?alinta. Jei neturite ?iuo metu naudojamos ?Office? versijos diegimo disko, ?ios programos ?Outlook? versijos nebegal?site i? naujo ?diegti.

Nor?dami pa?alinti ?iuo metu naudojam? programos ?Outlook? versij? ir ?diegti ?Outlook 2007?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?2007 Office? program? paketo bandomosios versijos s?rankos program?.
 2. Paraginti ?veskite produkto kod?, tada spustel?kite Pirmyn. (Jei neturite produkto kodo, spustel?kite Pirmyn.)
 3. Spustel?kite Sutinku su ?ios sutarties s?lygomis, tada spustel?kite T?sti.
 4. Spustel?kite Tinkinti.

  Jei nusprend?iate i?saugoti visas ankstesnes versijas, s?rankos programos skirtuke Versijos naujinimas gali pasirodyti toliau nurodytas prane?imas:
  prie? diegdami ?Microsoft Office Outlook 2007?, turite pa?alinti visas senesnes programos ?Outlook? versijas. Tame pa?iame kompiuteryje tuo pat metu negali b?ti dviej? programos ?Outlook? versij?. Jei norite i?saugoti senesn? programos ?Outlook? versij?, skirtuke Diegimo parinktys turite pasirinkti nediegti programos ?Microsoft Office Outlook 2007?.
  Pastaba ?is prane?imas gali suklaidinti. Ankstesni? programos ?Outlook? versij? rankiniu b?du nereikia pa?alinti. Nusprendus ?diegti ?Microsoft Office Outlook 2007? ankstesn?s programos ?Outlook? versijos bus pa?alintos automati?kai.
 5. Skirtuke Pl?tojimas spustel?kite ?alinti tik ?ias programas.
 6. Spustel?dami i?valykite visus ?ym?s langelius, i?skyrus Outlook ?ym?s langel?. ?ym?s langelis Outlook tur?t? likti pa?ym?tas, kad b?t? pa?alinta senesn? ?Outlook? versija.
 7. Spustel?kite skirtuk? Diegimo parinktys.
 8. Spustel?kite piktogram? Microsoft Office Outlook ir Vykdyti visk? mano kompiuteryje.
 9. Spustel?kite Naujinti versij?.
 10. Spustel?kite U?daryti.
Jei programa ?Outlook 2007? ?diegiama tinkamai ir veikia j?s? kompiuteryje, darbas atliktas. Jei programa ?Outlook 2007? ?diegiama netinkamai, ?r. skyri? ?Kiti veiksmai?.

KITI VEIKSMAI

Jei ?iais veiksmais nepavyko i?spr?sti problemos, pagalbos galite kreiptis ? draug?. Be to, naudodamiesi ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybos svetaine galite ie?koti kit? problemos sprendim?. ?tai keletas ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybos svetain?je teikiam? paslaug?:
 • Ie?koma ?ini? baz?: ie?kokite ?Microsoft? produktams skirto palaikymo informacijos ir savaranki?kos pagalbos priemoni?.
 • Sprendim? centrai: per?i?r?kite da?nai u?duodamus klausimus apie konkre?ius produktus ir svarbiausius atsakymus.
 • ?Microsoft? klient? palaikymo naujien? grup?s: konsultuokit?s su kolegomis, vartotojais ir ?Microsoft? labiausiai vertinamais profesionalais (LVP).
 • Kitos palaikymo parinktys: u?duokite klausim? internetu, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? palaikymo tarnyb? arba pateikite atsiliepim?.
Jei pasinaudojus ?iomis ?Microsoft? svetain?mis vis dar kyla problem? arba jei nerandate sprendimo ?Microsoft? palaikymo tarnybos svetain?je, spustel?kite ?? sait? ir susisiekite su palaikymo centru:
http://support.microsoft.com/contactus/

B?SENA

?? veikim? lemia dizainas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 930559 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. kovo 26 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB930559

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com