Kaip gauti ?akninio sertifikato naujinimas Windows

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 931125 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Pastaba
KB 931125 paket?, kuris buvo u?registruotas Windows Update ir WSUS gruod?io 11, 2012, buvo skirta tik kliento sand?l. Ta?iau pakuot?s buvo taip pat galite gauti serverio sand?l. Tod?l, kad kai kurie klientai prane?ti jos ?dieg? paketo serveriuose, serverio SKU KB 931125 atnaujinimai buvo pasibaig?s i? Windows Update ir WSUS. Mes rekomenduojame kad jums sinchronizuoti j?s? WSUS serverio ir patvirtinti pabaigos.

Jei jau taikoma atnaujinimo serveryje ir patiria problem?, jums reikia naudoti Fix It sprendim? ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2801679 SSL/TLS bendravimo problem? ?dieg? KB 931125
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?iame straipsnyje rasite nuorod? ? tre?iosios ?alies sertifikavimo institucijos (CAs) kad yra patikimas Microsoft ir kurios ?akniniai sertifikatai platinami per Microsoft Root pa?ym?jimas programa, s?ra??. ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie ?vairi? r??i? Windows naujinimo ?akniniai sertifikatai.

Sprendimas

?akn? naujinimo paket? bus atnaujinti s?ra?? ir ?akniniai sertifikatai vartotoj? kompiuteriuose prie s?ra?o, kuri laikoma avariniu Microsoft Windows ?akninio sertifikato programos dalis. Failas yra periodi?kai atnaujinama, prid?ti arba ?alinti ?akniniai sertifikatai ar CAs paskirstymo programa. ?akn? naujinimo paket? galite gauti per ?iuos metodus:

Microsoft Download Center (tik Windows XP)

Naujinim? galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

?akniniai sertifikatai naujinimas, skirtas Windows XP [lapkri?io 2013] (KB931125)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Svarbus
Svarbu:Galite b?ti paraginti perduoti Microsoft autenti?kos programin?s ?rangos tikrinimo proces? parsisi?sti paket?.

Microsoft naujinim? katalogo (visose Windows versijose)

?akn? naujinimo paket? yra prieinama per ? Microsoft naujinim? katalogo. Ten, vartotojai gali ie?koti ir savaranki?kai atsisi?sti naujinimo paket?. J?s galite ie?koti "?aknis pa?ym?jimo atnaujinimas" arba Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje, "KB931125," ir tada atsisi?skite naujausi? ?akninio sertifikato naujinimo paket?.

http://Catalog.Update.Microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=root%20certificate%20update

?akn? naujinimo paket? galima rasti ?i? palaikom? versijose Windows x 86 ir x 64 architekt?ros:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Architekt?raPavadinimas
x86?akniniai sertifikatai naujinimas, skirtas Windows XP [lapkri?io 2013] (KB931125)
x64?akniniai sertifikatai naujinimas, skirtas Windows XP x 64 Edition [lapkri?io 2013] (KB931125)
x86Naujinimas, skirtas ?akniniai sertifikatai Windows Vista [lapkri?io 2013] (KB931125)
x64Naujinimas, ?akniniai sertifikatai Windows Vista x 64 pagrindu sukurtoms sistemoms [lapkri?io 2013] (KB931125)
x86?akniniai sertifikatai naujinimas Windows 7 [lapkri?io 2013] (KB931125)
x64?akniniai sertifikatai naujinimas Windows 7 x 64 pagrindu sukurtoms sistemoms [lapkri?io 2013] (KB931125)
x86?akniniai sertifikatai naujinimas, skirtas Windows 8 [lapkri?io 2013] (KB931125)
x64?akniniai sertifikatai naujinimas Windows 8 x 64 pagrindu sukurtoms sistemoms [lapkri?io 2013] (KB931125)
x86Naujinimas, ?akniniai sertifikatai Windows 8.1 [lapkri?io 2013] (KB931125)
x64?akniniai sertifikatai naujinimas Windows 8.1 x 64 pagrindu sukurtoms sistemoms [lapkri?io 2013] (KB931125)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pastaba
Pastaba: ?akn? naujinimo paketai yra kaupiamieji. Tod?l, jums tik reikia ?diegti naujausi? paket? gauti visus ?akniniai sertifikatai programa.

Daugiau informacijos apie nustatyti 32-bit? ir 64 bit? operacini? sistem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
827218 Kaip nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32 bit? arba 64 bit? operacin?s sistemos Windows

Windows programin?s ?rangos naujinimo tarnyb? (WSUS)

?akn? naujinimo paket? taip pat galima atsisi?sti i?., "Windows Server Update Services" (WSUS). WSUS leid?ia informacijos technologij? administratori? ?diegti naujausi? Microsoft produkto naujinimus ? kompiuterius, kuriuose veikia operacin?s sistemos Windows. Naudojant WSUS, administratoriai gali visi?kai valdyti naujinimus, kurie i?leid?iami per Microsoft Update prie kompiuteri?, j? tinklo pasiskirstymas.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
919772 Kaip ?galinti Microsoft Windows serverio naujinimo tarnybas (WSUS) serverio platinti Windows atnaujinimai

Daugiau informacijos

Windows ?akninio sertifikato program? atnaujinti informacij?

?akn? CAs - Microsoft s ?ra?as ?akniniai sertifikatai, platina Windows ?akninio sertifikato program? programos interneto svetain?je.
Nor?dami su?inoti daugiau apie CAs, kurie ?ra?yti ? program?, eikite ? ?? tinklalap?:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?linkid=269988

?akninio sertifikato programos reikalavimus - visi generaliniai bei techniniai ?iandieninius Windows ?akninis sertifikatas programa, s?ra?? eikite ? ?ioje "Microsoft TechNet" svetain?je:
http://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Contents/articles/3281.Introduction-to-the-Microsoft-root-Certificate-program.aspx

Prat?stas patvirtinimo sertifikatus (EV SSL) - daugiau informacijos apie param? EV sertifikat? "Internet Explorer 7" ir naujesn?s versijos, eikite ? ?? tinklalap?:
http://www.Microsoft.com/Windows/products/winfamily/IE/EV/default.mspx

Kaip Windows atnaujinimus ?akniniai sertifikatai

Microsoft pristat? nauj? ?akn? naujinimo mechanizmus ?vairi? Microsoft Windows versijose. ?ie mechanizmai palaipsniui daugiausia buvo skirta platinti ma?iau ?akniniai sertifikatai, bet padaryti paskirstymo kuo kai ?aknin? sertifikat? reikia ir per Windows ?akninis sertifikatas programa platinama. Suprasti ?aknies naujinimo mechanizmus skirtumas, tai patogiausias nutraukti Windows versijos ? dvi kategorijas:
 • OS versij?, kurios palaiko automatin? ?aknis atnaujinti i? atskir? ?akniniai sertifikatai
 • OS versijas, kurie remiasi anks?iau, neprivaloma ?aknis naujinimo paket? (paketas, kuriame yra visi ?iuo metu platinamas ?akniniai sertifikatai)
Windows AK SKU, Windows Vista ir v?lesn?s versijos visi?kai palaiko automatinio ?aknis atnaujinimo mechanizmas. Windows XP palaiko automatin? ?aknis atnaujinimo mechanizmas tik i? dalies. (?r. skilt? "Windows XP" daugiau informacijos.) Mes rekomenduojame, kad sistemos Windows versija ir ankstesn?mis, nei Windows Vista atsisi?sti neprivaloma ?aknis naujinimo paket?, kuriame yra visi ?iuo metu platinamas ?akniniai sertifikatai.
Windows Vista ir Windows 7
?akniniai sertifikatai Windows Vista ir v?lesnes versijas skirstomi pagal automatinio ?aknis atnaujinimo mechanizmas. Tai yra, jie skirstomi pagal ?aknin? sertifikat?. Kai vartotojas eina ? saugi? vaiko svetain?je (naudojant HTTPS SSL), skaito saugiu elektroninio pa?to prane?im? (S/MIME), arba parsisi?sti ActiveX kontrol?s tai pasira?ytas (kodo para?o), ir tada susiduria su nauj? ?aknin? sertifikat?, Windows sertifikato tinklas tikrinimo programin? ?ranga tikrina Microsoft Update ?aknin? sertifikat?. Jeigu programin? ?ranga nustato ?akninis, programin? ?ranga Parsisi?sti dabartinis sertifikatas pasitik?ti s?ra?as (CTL). CTL yra visi Patikimi ?akniniai sertifikatai, programa, s?ra?as ir patvirtina, kad ?akninis nurodoma ?ia. Tada, j? parsisi?sti nurodytas ?akninis sertifikatas sistemai ir ?diegia sertifikat? ? Windows patikim? ?aknin?s sertifikavimo tarnyb? saugykl?. Jei n?ra ?altinio sertifikatu, sertifikato tinklas nebaigtas, ir sistema gr??ina klaidos.

Vartotojui, s?kmingai ?aknis naujinimas yra vientisas. Vartotojas nemato joki? saugumo dialogo languose ar ?sp?jimai. Atsisi?sti vyksta automati?kai. Be to, Windows Vista ir v?lesnes versijas, kliento SKU param? per savait? prie? gaunant i? Microsoft Update patikrinti atnaujint? ?akninio sertifikato ypatyb?s (pvz., i?pl?stin?s tikrinimo (EV), kodo pasira?ymo arba serverio autentifikavimo ypatybes [t. y. sertifikato ypatyb?s, prid?tas prie ?akninio sertifikato]).

I?samios technin?s informacijos apie kaip Windows atnaujinimai ?akn? sertifikat? Windows Vista ir v?lesnes versijas, eikite ? ?? tinklalap?:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc749331 (WS.10).aspx))
Windows XP
Windows XP visi?kai nepalaiko automatinio ?aknis atnaujinimo mechanizmas. Kai ?akninio sertifikato jau yra vartotojo sistemoje, jis bus ne atnaujinamas net jei turima "Microsoft Update" ?akninio sertifikato kopij? pasikeit?. Windows XP taip pat nepalaiko savait?s i? anksto gauti sertifikat? savybi? i? Microsoft Update funkcija, ir vienintelis b?das ?diegti nauj? ?akninio sertifikato ypatyb?s Windows XP yra ?dieg? ?aknis naujinimo paket?.

Mes rekomenduojame, kad vartotojai, kurie veikia Windows XP atsisi?sti ir ?diegti ?aknis naujinimo paket? atnaujinti j? ?akniniai sertifikatai. ?akniniai sertifikatai yra pristatomi Windows XP per Microsoft Update kaip neprivalomas ?aknis atnaujinimo paketas ? vykdom?j?, kad yra kas ?aknin? sertifikat?, kad programos Windows ?akninio sertifikato paskirstytas. Windows XP vartotojai gali pasirinkti atsisi?sti paketas kiekvien? kart?, kad ji b?t? atnaujinta ir pateik? Microsoft Update. Arba, jie gali pasirinkti automati?kai atsisi?sti ?aknis naujini? paketus kai jie atnaujinami. Neprivaloma ?aknis naujinimo paket? yra atnaujinama ma?daug tris ar keturis kartus per metus, arba kas ketvirt?.

Papildomos technin?s informacijos apie kaip Windows atnaujinimai ?akn? sertifikat? Windows XP SP2 ir SP3, eikite ? ?? tinklalap?:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/bb457160.aspx
Windows Server 2003, Windows Server 2008 ir Windows Server 2008 R2
Automatinis ?aknis atnaujinimo mechanizmas yra ?jungtas Windows Server 2008 ir v?lesn?s versijos, bet ne Windows Server 2003. Windows Server 2003 palaiko automatin? ?aknis atnaujinimo mechanizmas tik i? dalies. (Tai tas pats kaip Windows XP param?). Ir nes ?aknis naujinimo paket? skirtas Windows XP kliento SKU tik, ji n?ra skirta Windows Server SKU. Vis d?lto ?aknis naujinimo paket? gali b?ti atsisi?sta ir ?diegta Windows Server SKU, atsi?velgiant ? ?iuos apribojimus.

Jei diegiate Windows Server SKU ?aknis naujinimo paket?, jums gali b?ti didesn? u? kiek ?akniniai sertifikatai, SKANALO gali dirbti prane?dami ?akn? s?ra?? klientams ? TLS ir SSL handshake, ?akniniai sertifikatai platinti ?akninis naujinimo paket? skai?ius vir?ija ?i? rib?. Atnaujinus ?akniniai sertifikatai, patikim? CAs s?ra?as auga ?ymiai ir gali tapti per ilga. S?ra?? yra tada sutrumpinamas ir gali sukelti problem?, susijusi? su leidimo. ?i? problem? taip pat gali sukelti SKANALO ?vykio ID 36885. Windows Server 2003, emitento s?ra?as negali b?ti didesnis u? 0x3000. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:

933430 Klientams negali u?mezgimo jei reikia kliento liudijimams svetain?je arba jei naudojate tas Windows Server 2003.

Pastaba. ?ie apribojimai netaikomi tik jei turite SSL kliento autentifikavimas ?jungtas Windows Server.
?akn? naujinimo paketo diegimas bus i?jungtas aplinkoje
Mes rekomenduojame, kad sistemos, kurios veikia Windows kliento arba serverio SKU atjungtas aplinkoje (pavyzd?iui, kai automatinis ?aknis atnaujinimo mechanizmas neveikia nes ry?? su Microsoft Update negalimas) tur?t? ?diegti ?aknis naujinimo paket?. ?akn? naujinimo paket? bus ?diegti Windows Vista ir Windows 7 kaip apeiti atjungtas aplinkoje. Ta?iau, mes rekomenduojame kad sistemos, kurios tinklo ry?? su Microsoft Update diegti ?aknis naujinimo paket?, nes Automatinis ?aknis atnaujinimo mechanizmas bus dirbti jiems.

Galite naudoti grup?s strategij? ir platinti ?akniniai sertifikatai su serveriais bus i?jungtas aplinkoje. Instrukcijas apie tai, kaip ?diegti ?akniniai sertifikatai naudojant grup?s strategij? rasite ?iose interneto svetain?se:

Windows Server 2003: http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc738131 (WS.10).aspx))

Windows Server 2008: http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc772491.aspx

Windows Vista apima rinkinys patikimos tre?iosios ?alies ?akninio sertifikato Crypt32.dll i?tekli? fail?, kad ?ie sertifikatai gali b?ti naudojami kaip atsargin? kai ry?? su Windows Update n?ra. Kai Autoaktualizacja ?aknis yra u?fiksuojamas, jis bando atsisi?sti patikimos tre?iosios ?alies ?akninio sertifikato i? tinklo. Autonomin? aplinkoje, tinklo paie?kos nepavyksta, ir CAPI patikrina ?akninis i?teklius, Crypt32.dll. Jei ?aknis, jis yra naudojamas ir ?diegta ?aknin?s saugyklos. Windows 7 yra pana?aus veikimo.

Jei Autoaktualizacja ?akn? yra i?jungtas, n?ra m?ginimas nuskaityti ?aknis yra pagamintas. Tod?l, ?aknys yra ?diegta. Tur?kite omenyje, kad Crypt32.dll i?teklius ?traukti tik tuos sertifikatus, kurie buvo pateikti ? ?aknis programa vienu metu prie? OS. Bet ?akniniai sertifikatai, kurios buvo prid?tos v?liau yra ne i?teklius, ir tokie pa?ym?jimai yra prieinama tik per ?aknis-naujinimo paket?.

Sinchronizuoti patikim? patikim? sertifikat? s?ra?as

Yra palaikomos sprendim? Taisyti galite gauti i? Microsoft priversti i? naujo sinchronizuoti patikimos ?aknis sertifikato pasitik?ti s?ra?as (CTL) sistema.

Pataisyti u? mane

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Nor?dami i? naujo sinchronizuoti pasitiki RootCTL, spustel?kite ?sutvarkyti mygtuk? arba sait?. Spustel?kitepaleisti ? Parsisi?sti fail? dialogo, ir vadovaukit?s vedlio Fix it .

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 20135
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Windows Vista, Windows Server 2008 ir Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 51014
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Pastabos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vedlys gali naudotis tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? versijoms Windows.
 • Jei nesate kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema, taisyti galite ?ra?yti j? sprendimas yra "flash" atmintin?je arba CD diske, ir paleiskite j? kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema.
 • Mes vertiname j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? apie ? "Pataisyti u? mane"dienora?t? arba atsi?skite mums ? el. pa?tas prane?imas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end


Pastaba?ios pataisosjipanaikina sertifikat? aplank? ir viskas viduje, ir ji taip pat naikina LastSyncTime registro rakto. Tai yra saugus k? daryti j?s? kompiuteryje, nes jos yra skirtos talpyklos, kad stato kaip jums nar?yti ar reikia ?iuos sertifikatus.Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 931125 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 25 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmsifixme kbfixme kbmt KB931125 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 931125

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com