Làm th? nào đ? nh?n các b?n C?p Nh?t ch?ng ch? g?c cho Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 931125 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
KB 931125 gói đư?c t?i lên Windows Update và WSUS ngày 11 tháng 12 năm 2011, ch? dành cho khách hàng SKU. Tuy nhiên, các gói c?ng đư?c cung c?p cho máy ch? SKU. B?i v? m?t s? khách hàng báo cáo s? c? sau khi h? cài đ?t chuyên bi?t các gói trên máy ch?, KB 931125 C?p Nh?t cho máy ch? SKU đ? h?t h?n t? Windows Update và WSUS. Chúng tôi khuyên b?n nên đ?ng b? hoá máy ch? WSUS ch?p nh?n h?t h?n.

N?u b?n đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t trên máy ch? đang g?p s? c?, b?n nên s? d?ng gi?i pháp kh?c ph?c s? c? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2801679 V?n đ? k?t n?i SSL/TLS sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t KB 931125
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này ch?a m?t liên k?t t?i xu?ng m?t danh sách các bên th? ba cơ quan ch?ng nh?n (CAs) đ? đư?c tin c?y c?a Microsoft và có ch?ng ch? g?c đư?c cung c?p qua chương tr?nh ch?ng ch? g?c c?a Microsoft. Bài vi?t này ch?a thông tin v? các lo?i ch?ng ch? g?c Windows Update.

Gi?i pháp

Gói C?p Nh?t g?c s? danh sách cập nhật các ch?ng ch? g?c trên máy tính c?a ngư?i dùng vào danh sách đư?c ch?p nh?n c?a Microsoft như là m?t ph?n c?a chương tr?nh ch?ng ch? g?c c?a Windows. T?p đư?c c?p nh?t đ?nh k? đ? thêm ho?c lo?i b? các ch?ng ch? g?c ho?c CAs t? phân ph?i b?i chương tr?nh. B?n có th? nh?n đư?c gói C?p Nh?t g?c thông qua các phương pháp sau:

Microsoft Download Center (ch? Windows XP)

B?n C?p Nh?t có s?n đ? t?i xu?ng t? Microsoft Download Center:

B?n C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows XP [ngày 2013] (KB931125)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Quan tr?ng
Quan tr?ng:B?n có th? đư?c nh?c đ? vư?t qua quá tr?nh soát h?p th?c ph?n m?m Microsoft chính h?ng đ? t?i xu?ng các gói.

Danh m?c c?p nh?t Microsoft (t?t c? các phiên b?n Windows)

Gói C?p Nh?t g?c đư?c th?c hi?n thông qua các Danh m?c Microsoft Update. Có, ngư?i dùng có th? tra c?u đ?c l?p t?i xu?ng gói C?p Nh?t. B?n có th? tra c?u "C?p Nh?t ch?ng ch? g?c" ho?c bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft, "KB931125," và sau đó t?i xu?ng gói C?p Nh?t ch?ng ch? g?c m?i nh?t.

http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=root%20certificate%20update

Gói C?p Nh?t g?c có s?n cho các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows trong x 86 và x 64:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ki?n trúcTiêu đ?
x 86B?n C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows XP [ngày 2013] (KB931125)
x 64B?n C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows XP x 64 Edition [ngày 2013] (KB931125)
x 86B?n C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows Vista [ngày 2013] (KB931125)
x 64B?n C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows Vista cho h? th?ng d?a trên x 64 [ngày 2013] (KB931125)
x 86B?n C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows 7 [ngày 2013] (KB931125)
x 64C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows 7 cho h? th?ng d?a trên x 64 [ngày 2013] (KB931125)
x 86B?n C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows 8 [ngày 2013] (KB931125)
x 64C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows 8 cho h? th?ng d?a trên x 64 [ngày 2013] (KB931125)
x 86B?n C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows 8.1 [ngày 2013] (KB931125)
x 64C?p Nh?t cho các ch?ng ch? g?c cho Windows 8.1 cho h? th?ng d?a trên x 64 [ngày 2013] (KB931125)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Lưu ?
Lưu ?: Gói C?p Nh?t g?c đư?c tích lu?. Do đó, b?n ch? c?n cài đ?t chuyên bi?t gói m?i nh?t đ? nh?n đư?c t?t c? các ch?ng ch? g?c trong chương tr?nh.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách xác đ?nh hệ điều hành 32-bit và 64-bit, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
827218 Làm th? nào đ? xác đ?nh máy tính đang ch?y phiên b?n 32-bit ho?c phiên b?n 64-bit c?a hệ điều hành Windows

Windows Software Update Services (WSUS)

Gói C?p Nh?t g?c c?ng có th? t?i xu?ng t? Windows Server Update Services (WSUS). WSUS cho phép qu?n tr? viên công ngh? thông tin đ? tri?n khai b?n c?p nh?t s?n ph?m Microsoft m?i nh?t cho máy tính đang ch?y hệ điều hành Windows. B?ng cách s? d?ng WSUS, qu?n tr? viên có th? hoàn toàn qu?n l? phân ph?i các b?n C?p Nh?t đư?c phát hành trong Microsoft Update đ? máy tính trong m?ng c?a h?.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
919772 Làm th? nào đ? kích ho?t máy ch? Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) đ? phân ph?i các b?n c?p nh?t Windows

Thông tin thêm

Chương tr?nh ch?ng ch? g?c Windows C?p Nh?t thông tin

Ch? CAs - Microsoft duy tr? m?t danh sách các ch?ng ch? g?c đư?c cung c?p b?i chương tr?nh ch?ng ch? g?c Windows trên web site c?a chương tr?nh.
Đ? t?m hi?u thêm v? CAs thành viên c?a chương tr?nh, h?y truy c?p web site sau đây:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=269988

Yêu c?u chương tr?nh ch?ng ch? g?c - m?t danh sách t?t c? các k? thu?t và t?ng yêu c?u hi?n t?i c?a chương tr?nh ch?ng ch? g?c c?a Windows, truy c?p web site Microsoft TechNet sau đây:
http://Social.technet.Microsoft.com/wiki/Contents/Articles/3281.Introduction-to-the-Microsoft-root-Certificate-Program.aspx

Ch?ng ch? xác th?c m? r?ng (EV SSL) - đ? bi?t thêm thông tin v? h? tr? cho EV ch?ng ch? trong Internet Explorer 7 và phiên b?n m?i hơn, đi đ?n web site sau đây:
http://www.Microsoft.com/Windows/Products/winfamily/IE/EV/default.mspx

Làm th? nào Windows C?p Nh?t ch?ng ch? g?c

Microsoft đ? gi?i thi?u cơ ch? C?p Nh?t g?c m?i trong các phiên b?n khác nhau c?a Microsoft Windows. Các cơ ch? d?n t?p trung vào phân ph?i các ch?ng ch? g?c ít hơn, nhưng vi?c phân ph?i như li?n m?ch nh?t có th? khi ch?ng ch? g?c đư?c yêu c?u và đư?c cung c?p qua chương tr?nh ch?ng ch? g?c c?a Windows. Đ? hi?u s? khác bi?t cơ ch? C?p Nh?t g?c, là thu?n ti?n nh?t đ? ng?t Phiên b?n Windows thành hai lo?i:
 • Phiên b?n hệ điều hành h? tr? g?c t? đ?ng C?p Nh?t ch?ng ch? cá nhân g?c
 • Phiên b?n hệ điều hành d?a trên gói C?p Nh?t trư?c đó, tùy ch?n g?c (gói ch?a t?t c? các ch?ng ch? g?c phân ph?i hi?n t?i)
Trên máy tính khách Windows SKU, Windows Vista và các phiên b?n đ?y đ? h? tr? cơ ch? C?p nh?t t? đ?ng g?c. Windows XP h? tr? cơ ch? C?p nh?t t? đ?ng g?c ch? m?t ph?n. (Xem ph?n "Windows XP" đ? bi?t thêm thông tin.) Chúng tôi khuyên b?n nên phiên b?n Windows trư?c đó v?i Windows Vista t?i xu?ng gói c?p nh?t tu? ch?n g?c ch?a t?t c? các ch?ng ch? g?c phân ph?i hi?n t?i.
Windows Vista và Windows 7
ch?ng ch? g?c trên Windows Vista và phiên b?n m?i hơn đư?c cung c?p thông qua cơ ch? C?p nh?t t? đ?ng g?c. T?c là, h? đư?c cung c?p các ch?ng ch? g?c. Khi ngư?i dùng t?i m?t b?o m?t web site (b?ng cách s? d?ng HTTPS SSL), đ?c thông báo b?o m?t email (S/MIME) ho?c t?i m?t ActiveX ki?m soát đư?c k? (m? đăng nh?p), và sau đó g?p ph?i m?t ch?ng ch? g?c m?i, ph?n m?m ki?m ch?ng Chu?i ch?ng ch? c?a Windows ki?m tra Microsoft Update ch?ng ch? g?c. N?u ph?n m?m phát hi?n ch?ng ch? g?c, ph?n m?m t?i hi?n t?i ch?ng ch? tin danh sách (CTL). CTL ch?a danh sách t?t c? các ch?ng ch? g?c tin c?y trong chương tr?nh và xác minh r?ng ch?ng ch? g?c đư?c li?t kê ? đó. Sau đó, nó t?i ch?ng ch? g?c đư?c xác đ?nh h? th?ng và cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? trong kho cơ quan Windows ch?ng nh?n g?c tin c?y. N?u ch?ng ch? g?c không t?m th?y, Chu?i ch?ng ch? không đư?c hoàn thành, và h? th?ng tr? v? l?i.

Đ? s? d?ng, b?n C?p Nh?t thành công g?c là li?n m?ch. Ngư?i dùng không th?y b?t k? h?p b?o m?t ho?c c?nh báo. T?i xu?ng t? đ?ng x?y ra. Ngoài ra, đ?i v?i Windows Vista và phiên b?n m?i hơn, khách hàng SKU h? tr? hàng t?m n?p trư?c t? Microsoft Update đ? ki?m tra các C?p Nh?t g?c ch?ng ch? tính (ví d?: xác nh?n m? r?ng (EV), m? k? ho?c thu?c tính xác th?c máy ch? [, ch?ng ch? thu?c tính đư?c thêm vào ch?ng ch? g?c]).

Thông tin chi ti?t k? thu?t v? cách c?p nh?t Windows g?c ch?ng ch? trong Windows Vista và phiên b?n m?i hơn, h?y truy c?p web site sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc749331 (WS.10).aspx
Windows XP
Windows XP không h? tr? đ?y đ? cơ ch? C?p nh?t t? đ?ng g?c. Khi ch?ng ch? g?c đ? có trong h? th?ng c?a ngư?i dùng, nó s? không đư?c c?p nh?t ngay c? khi các đ?ng g?i c?a ch?ng ch? g?c có trên Microsoft Update đ? thay đ?i. Windows XP c?ng h? tr? các hàng tu?n trư?c l?y ch?ng ch? tính t? Microsoft Update tính năng và cách duy nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t m?i g?c ch?ng ch? thu?c tính trên Windows XP là cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t g?c.

Chúng tôi khuyên ngư?i dùng đang ch?y Windows XP t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t g?c đ? c?p nh?t các ch?ng ch? g?c. ch?ng ch? g?c đư?c cung c?p cho Windows XP Microsoft Update là m?t gói c?p nh?t tu? ch?n g?c-m?t th?c thi có ch?a t?t c? ch?ng ch? g?c đư?c cung c?p b?i chương tr?nh ch?ng ch? g?c c?a Windows. Windows XP ngư?i dùng có th? ch?n đ? t?i xu?ng gói m?i khi nó đư?c C?p Nh?t và tr?nh bày c?a Microsoft Update. Ho?c, h? có th? ch?n đ? t? đ?ng t?i xu?ng gói C?p Nh?t g?c khi chúng đư?c C?p Nh?t. Gói c?p nh?t tu? ch?n g?c đư?c c?p nh?t kho?ng ba hay b?n l?n m?i năm ho?c m?i qu?.

Đ? bi?t thêm thông tin k? thu?t v? cách c?p nh?t Windows g?c ch?ng ch? trong Windows XP SP2 và SP3, h?y truy c?p web site sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb457160.aspx
Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2
Cơ ch? C?p nh?t t? đ?ng g?c đư?c h? tr? trên Windows Server 2008, phiên b?n m?i hơn, nhưng không ph?i trên Windows Server 2003. Windows Server 2003 h? tr? cơ ch? C?p nh?t t? đ?ng g?c ch? m?t ph?n. (Đi?u này là gi?ng như h? tr? trên Windows XP). Và b?i v? gói C?p Nh?t g?c dành cho Windows XP khách SKU ch?, nó không dành cho SKU c?a Windows Server. Tuy nhiên, gói C?p Nh?t g?c có th? đư?c t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t trên SKU c?a Windows Server, tùy thu?c vào các h?n ch?.

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t g?c trên SKU c?a Windows Server, b?n có th? vư?t quá gi?i h?n s? lư?ng gi?y ch?ng nh?n g?c Schannel có th? x? l? khi báo cáo danh sách g?c cho khách hàng b?t tay SSL ho?c TLS là s? ch?ng ch? g?c cung c?p trong các gói C?p Nh?t g?c vư?t quá gi?i h?n. Khi b?n C?p Nh?t ch?ng ch? g?c, danh sách đáng tin c?y CAs tăng đáng k? và có th? tr? nên quá dài. Danh sách sau đó c?t b?t và có th? gây ra v?n đ? v?i s? cho phép. Hi?n tư?ng này c?ng có th? gây ra Schannel ID s? ki?n 36885. Trong Windows Server 2003, danh sách phát hành không th? l?n hơn 0x3000. Đ? bi?t thêm thông tin v? s? c? này, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

933430 Khách hàng không th? k?t n?i n?u b?n yêu c?u ch?ng ch? máy tính khách trên m?t web site ho?c n?u b?n s? d?ng IAS trong Windows Server 2003.

Lưu ? Gi?i h?n này áp d?ng n?u b?n đ? xác th?c máy tính khách SSL trên Windows Server.
cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t g?c trên môi trư?ng b? ng?t k?t n?i
Chúng tôi khuyên b?n nên h? th?ng đang ch?y Windows khách ho?c máy ch? SKU trong môi trư?ng b? ng?t k?t n?i (ví d?: khi cơ ch? C?p nh?t t? đ?ng g?c không ho?t đ?ng v? k?t n?i v?i Microsoft Update không có) ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t g?c. Gói C?p Nh?t g?c s? cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Vista và Windows 7 là m?t gi?i pháp trong môi trư?ng b? ng?t k?t n?i. Tuy nhiên, chúng tôi khuy?n ngh? r?ng h? th?ng có k?t n?i m?ng Microsoft Update cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t g?c, cơ ch? C?p nh?t t? đ?ng g?c s? làm vi?c cho h?.

B?n có th? s? d?ng chính sách nhóm đ? phân ph?i các ch?ng ch? g?c cho m?t nhóm các máy ch? trong m?t môi trư?ng b? ng?t k?t n?i. Hư?ng d?n v? cách cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? g?c b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm có t?i web site sau đây:

Windows Server 2003: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc738131 (WS.10).aspx

Windows Server 2008: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc772491.aspx

Windows Vista bao g?m m?t t?p h?p các ch?ng ch? g?c tin c?y c?a bên th? ba trong tệp nguồn Crypt32.dll đ? các ch?ng ch? có th? đư?c s? d?ng như m?t d? ph?ng khi k?t n?i v?i Windows Update hi?n không kh? d?ng. Khi b?n c?p nh?t t? đ?ng g?c đư?c kích ho?t, nó c? g?ng t?i xu?ng ch?ng ch? g?c tin c?y c?a bên th? ba t? m?ng. Trong m?t môi trư?ng ngo?i tuy?n, không th? truy xu?t m?ng và CAPI ki?m tra các tài nguyên trong Crypt32.dll ch?ng ch? g?c. N?u máy ch? hi?n t?i, s? d?ng và cài đ?t chuyên bi?t trong c?a hàng g?c. Windows 7 có hi?n tương t?.

N?u b?n c?p nh?t t? đ?ng g?c b? vô hi?u hoá, không c? g?ng l?y g?c đư?c th?c hi?n. Do đó, ngu?n g?c không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Xin lưu ? các tài nguyên Crypt32.dll bao g?m ch? các ch?ng ch? đ? xu?t hi?n trong chương tr?nh g?c vào th?i đi?m trư?c khi phiên b?n hệ điều hành. B?t k? ch?ng ch? g?c đư?c thêm vào sau đó không có trong tài nguyên, và các ch?ng ch? đư?c cung c?p ch? thông qua gói C?p Nh?t g?c.

Đ?ng b? hoá danh sách tin c?y ch?ng ch? g?c tin c?y

H? tr? m?t gi?i pháp Fix it có s?n t? Microsoft đ? áp d?ng h? th?ng đ? đ?ng b? hoá l?i tin g?c ch?ng ch? tin danh sách (CTL).

Kh?c ph?c s? c? cho tôi

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Đ? tái đ?ng b? hoá CTL g?c tin c?y, b?m vào kh?c ph?c s? c? nút ch?n m?t ho?c liên k?t. Sau đó, b?m ch?y trong T?p t?i xu?ng hộp thoại và làm theo các bư?c trong thu?t s? kh?c ph?c s? c? .

Đ?i v?i Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 ho?c Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 20135
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

Đ?i v?i Windows Vista, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 51014
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

Lưu ?:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Thu?t s? này có th? ch? b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không s? d?ng máy tính có s? c?, h?y lưu kh?c ph?c các gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.
 • Chúng tôi đánh giá cao ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, h?y đ? l?i nh?n xét trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail cho chúng tôi.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end


Lưu ?:S?a ch?a nó xoá m?c tin thư thoại ch?ng ch? và t?t c? m?i th? bên trong và nó c?ng xoá khoá ki?m nh?p LastSyncTime . Đây là nh?ng đi?u an toàn đ? làm vi?c trên máy tính c?a b?n, như các bư?c dành cho m?t b? nh? cache xây d?ng khi b?n duy?t ho?c c?n các ch?ng ch?.Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft không b?o hành, theo ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 931125 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 18.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmsifixme kbfixme kbmt KB931125 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 931125

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com