LABOJUMS. K??das zi?ojums, lietojumprogrammai m??inot izmantot programmu Internet Explorer 7, lai izg?tu starpniekservera konfigur??anas skriptu: ?1003 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE? (1003 K??DA_NEVAR?JA_IZPILD?T)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 931195 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas dubl?jiet to. P?rliecinieties, ka zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad lietojumprogramma m??ina izmantot programmas Windows Internet Explorer 7 Windows Internet (WinINet) API funkciju InternetGetProxyInfo, lai izg?tu starpniekservera konfigur??anas skriptu, lietojumprogrammas darb?b? var rasties k??me. Turkl?t var sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
1003 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE (1003 K??DA_NEVAR?JA_IZPILD?T)
??da probl?ma var rasties, kad lietojumprogramma m??ina izg?t starpniekservera konfigur??anas skriptu pirmo reizi. Tom?r n?kamajos piepras?jumos lietojumprogramma starpniekservera konfigur??anas skriptu var veiksm?gi izg?t.

IEMESLS

?? probl?ma rodas lo?ikas probl?mas d??, kas pirmaj? funkcijas InternetGetProxyInfo izsaukuma reiz? izraisa funkcijas izpildes k??mi.

RISIN?JUMS

Inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet visjaun?ko programmai Internet Explorer paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu. Lai instal?tu visjaun?kos atjaunin?jumus, apmekl?jiet ??du Microsoft t?mek?a vietni:
http://update.microsoft.com
Lai sa?emtu pla??ku tehnisko inform?ciju par jaun?kajiem kumulat?vajiem dro??bas atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Piez?me. ?is labojums pirmo reizi tika iek?auts dro??bas atjaunin?jum? 933566 (MS07-033). Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
933566 MS07-033: kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Inform?cija par labojumfailu

Br?din?jums. Nepareizi modific?jot re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var b?t atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai sist?mai Microsoft Windows Server 2003 ar 1.servisa pakotni (SP1). Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? ieg?t sist?mas Windows Server 2003 jaun?ko servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100 Sist?mas Windows Server 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Inform?cija par restart??anu

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?cija par re?istru

Br?din?jums. Nepareizi modific?jot re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var b?t atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.

Lai iesp?jotu ?o labojumfailu, ir j?modific? re?istrs. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_IEAUTOPROXY_SYNC_KB931195
  Piez?me. Ja ??da apak?atsl?ga nepast?v, izveidojiet to. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
  2. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
  3. Ierakstiet FEATURE_IEAUTOPROXY_SYNC_KB931195 un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Noklik??iniet uz FEATURE_IEAUTOPROXY_SYNC_KB931195.
 4. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 5. Ierakstiet lietojumprogrammas nosaukumu, ieskaitot t?s papla?in?jumu .exe, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Piem?ram, lai lietotu ?o labojumfailu, k? lietojumprogrammas Internet Explorer nosaukumu ierakstiet iexplore.exe.
 6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz iexplore.exe un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 7. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 8. Aizveriet re?istra redaktoru.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Programma Internet Explorer 7 sist?mai Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Jsproxy.dll7.0.6000.2052031,2322007. gada 23. janv?r?02:11x86
Programma Internet Explorer 7 sist?mai Microsoft Windows Server 2003
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Jsproxy.dll7.0.6000.2052031,2322007. gada 22. janv?r?11:13x86
Sist?mas Windows Vista s?kotn?j? laidiena versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Jsproxy.dll7.0.6000.2052531,2322007. gada 30. janv?r?02:58
Wininet.dll7.0.6000.20525822,7842007. gada 30. janv?r?03:01
Wininetplugin.dll1.0.0.164,5122007. gada 30. janv?r?03:01

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka programm? Internet Explorer 7 past?v ?? probl?ma.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai sa?emtu papildinform?ciju par WinINet API funkciju InternetGetProxyInfo, apmekl?jiet ?o Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (Microsoft Developer Network ? MSDN) t?mek?a vietni:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa383910.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 931195 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 15. maijs - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix atdownload kberrmsg kbqfe kbfix kbbug KB931195

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com