MS07-040: פגיעויות ב- ?.NET Framework עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 931212 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS07-040. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

בטבלה הבאה רשומים הבעיות המוכרות בעדדכון אבטחה זה. אם נתקלת בבעיות בעדכון אבטחה זה שאינן מטופלות בסעיף זה של 'בעיות מוכרות', תמיכה ללא תשלום זמינה עבור צרכנים על-ידי חיוג לטלפון 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לבעיות תמיכה בעדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
לקוחות ארגוניים יכולים לקבל תמיכה בעדכוני אבטחה באמצעות אנשי הקשר הרגילים שמהם הם מקבלים תמיכה.

כדי להשתמש בטבלה, הבט בשתי השורות העליונות של הטבלה. אתר את העמודה שבה מופיע המספר המתאים של המאמר ב- Microsoft Knowledge Base עבור העדכון המיועד לגירסת .NET Framework שבה את משתמש. השורות המכילות "X" מתאימות למאמר ב- Knowledge Base המתאר בעיה מוכרת עבור גירסת ?.???NET Framework שבה אתה משתמש. לחץ על מספרי המאמרים בעמודה השמאלית כדי לצפות במאמר.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
KB930494
?.NET Framework 1.0 SP3
KB928367
?.NET Framework 1.0 SP3
KB928366
?.NET Framework 1.1 SP1
KB933854
?.NET Framework 1.1 SP1
KB929729
?.NET Framework 1.1 SP1
KB928365
?.NET Framework 2.0
KB929916
?.NET Framework 2.0
מאמר Microsoft Knowledge Base MCE ו- Tablet PC Vista/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows XP Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 x64/Windows Server 2003 IA-64 Windows Server 2003 x86 Vista Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 Vista
923100XXXXX
923101XX
931846XX
934229XX
934711XXXXX
934712XX
934793XX
936597XX
939160XXX
939949X
940332XXX
940521X
940947X
941386XX
941789X
942086XX
943804X
944746XX
944925X

מאמרי Microsoft Knowledge Base שמתארים את הבעיות המוכרות בעדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף אודות הבעיות המוכרות שאליהן מפנה טבלה זו, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ?.NET Framework גירסה 1.0?, 1.1 או 2.0, עלול להופיע קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer
923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition:? "שגיאה מס' 1324. התיקיה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"
931846 ייתכן שלא תוכל לבצע חבילות SQL Server 2005 Integration Services שמכילות משימות Script או רכיבי Script (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
934229 הדף "הוסף קישור לאתר" מפסיק להגיב, והקישור לא מצורף כאשר אתה מוסיף קישור חדש ל'ספריית אתרים' באתר של SharePoint Portal Server 2003
934711 הודעת שגיאה בעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר הסרת התקנה של עדכון אבטחה עבור ?.NET Framework 1.1: "This application has requested the Runtime to terminate in an unusual way" (יישום זה ביקש לסיים את זמן הריצה בדרך חריגה)
934712 הודעת אזהרה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה של ?.NET Framework 1.0 Service Pack 3 או של ?.NET Framework 1.1 Service Pack 1במחשב מבוסס Windows Vista: "??תוכנית בלתי מזוהה מעוניינת לגשת למחשב שלך"
934793 תיאור חבילת התיקון החם עבור? SharePoint Server 2007:? 12 באפריל 2007
936597 היישום או הפקד אינם פועלים בעת ניסיון להפעיל תגים של ?.NET Framework 1.0 HREF כדי להצביע על יישום הפעלה מנוהל או על פקד
939160 גירסת הקובץ תוחזר לגירסה שהותקנה על-ידי ערכת ה- Service Pack האחרונה בעת הסרת חלק מעדכוני האבטחה עבור ?.NET Framework 1.1 או עבור ?.NET Framework 1.0
939949 הודעת שגיאה בעת הפעלת יישום או ניסיון לגשת לאתר אינטרנט במחשב שבו מותקן עדכון תוכנה ספציפי של ?.NET Framework 2.0: "שם התרבות 'Culture' אינו נתמך"
940332 הודעת שגיאה בעת התקנת עדכון עבור ?.NET Framework 1.1 או עבור ?.NET Framework 1.0: "שדרוג התיקון אינו ניתן להתקנה על-ידי שירות Windows Installer"
940521 אופן הפעולה של מחלקת UTF8Encoding?, מחלקת UnicodeEncoding ומחלקת UTF32Encoding משתנה לאחר התקנת עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 המתואר בעלון אבטחה מס' MS07-040
940947 הודעת שגיאה לאחר התקנת עדכון אבטחה מס' 931212 (MS07-040) ב- Windows 2000 עם Service Pack 4: "שגיאה 127: ההליך שצוין לא נמצא"
941386 תיקון: הודעת שגיאה בעת הפעלת יישום אינטרנט מסוג ASP.NET 2.הבנוי ב-?.NET Framework 2.0 לאחר התקנת עדכון האבטחה MS07-040: "הסוג 'System.Web.HttpHeaderCollection' לא מסומן כבר-סידור"
941789 מופיעה הודעת שגיאה לאחר התקנת עדכון האבטחה 931212 (MS07-040) בשרת חזיתי של Windows SharePoint Services 3.0 או בשרת חזיתי של SharePoint Server 2007
942086 תיקון: הודעת שגיאה בעת הפעלת יישום אינטרנט מסוג ASP.NET 2.0 שבנוי ב-?.NET Framework 2.0: "המרכיב לביטול סידור של אובייקט מסוג '<אובייקט מותאם אישית>' לא נמצא"
943804 תיקון: תווי Unicode מסוימים המוחזרים על-ידי המאפיין Application.ExecutablePath ב-.NET Framework 2.0 מוצגים כ- "?" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
944746 תיקון: Event ID: 1008 מופיע לאחר החלת עדכון אבטחה MS07-040 במחשב שבו מותקן ?.NET Framework 1.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
944925 תיקון: ייתכן שתופיע הודעת שגיאה על חריגה כאשר תערוך בסידרה אובייקט ObjRef בין מחשב הלקוח למחשב השרת לאחר שהתקנת את עדכון MS07-040 במחשב הלקוח בלבד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאמרי Microsoft Knowledge Base שמתארים את החבילות הנפרדות עבור עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף על חבילות נפרדות עבור עדכון אבטחה זה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
930494 ?תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 1.0 Service Pack 3 עבור Windows XP Media Center ו- Windows XP Tablet PC: 10 ביולי 2007
928367 תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 1.0 Service Pack 3 עבור Windows Vista?, Windows Server 2003?, Windows XP ו- Windows 2000: 10 ביולי 2007
928366 ?תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 1.1 Service Pack 1 עבור Windows XP ו- Windows 2000: 10 ביולי 2007
933854 ?תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 1.1 Service Pack 1 עבור Windows Server 2003: 10 ביולי 2007
929729 ?תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 1.1 Service Pack 1 עבור Windows Vista: 10 ביולי 2007
928365 תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 עבור Windows Server 2003?, Windows XP ו- Windows 2000: 10 ביולי 2007
929916 ?תיאור של עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 עבור Windows Vista: 10 ביולי 2007

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה, אופן הפעולה של UTF8Encoding?, UnicodeEncoding ו- UTF32Encoding ישתנה כדי להתאים לדרישות של Unicode 5.0 לקידודי Unicode. לא מתבצעת הסרה של בתים לא מורשים ולא חוקיים. במקום זאת, בתים אלה מוחלפים בתו U+FFFD של Unicode, שהוא התו החלופי של Unicode.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן פעולה זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוךMicrosoft Knowledge Base:
940521 אופן הפעולה של מחלקת UTF8Encoding?, מחלקת UnicodeEncoding ומחלקת UTF32Encoding משתנה לאחר התקנת עדכון האבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 המתואר בעלון אבטחה מס' MS07-040

תוכנות מושפעות

מאמר זה חל על הגירסאות הבאות של Microsoft .NET Framework כאשר הן נמצאות בשימוש עם מערכות ההפעלה התואמות של Microsoft:
 • ?.NET Framework 1.0 Service Pack 3 בעת שימוש עם:
  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows XP Tablet PC Edition 2005
  • Windows XP Media Center Edition 2005
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium בעת שימוש עם:
   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Server 2008
 • ?.NET Framework 1.1 Service Pack 1 בעת שימוש עם:
  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium בעת שימוש עם:
   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista x64 Edition
  • Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 x64 Edition
  • Windows Server 2008 למערכות מבוססות Itanium
 • ?.NET Framework 2.0 בעת שימוש עם:
  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium בעת שימוש עם:
   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista
  • Windows Vista x64 Edition

מאפיינים

Article ID: 931212 - Last Review: יום חמישי 14 אוגוסט 2008 - Revision: 13.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Customer Service and Support Information
מילות מפתח 
kmcustomerservice kbresolve kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB931212

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com