Straipsnio ID: 931276 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Kai bandote aktyvinti Windows 7 arba Windows Vista, galite gauti klaidos prane?im?, kuris pateikiamas klaidos kodas ir jos apra?ymas.

?is straipsnis pad?s jums ?ingsnis po ?ingsnio metodai pad?s jums i?spr?sti j?s? problem?. Pirma, mes priimsime j?s? po?ymis ie?koti, ir tada, remiantis j?s? atsakymas, nustatysime kur? i? ?i? metod? reik?t? naudoti pabandyti.

Tai yra savitarpio pagalbos ?ingsniai pa?engusiems kompiuterio vartotojams.

Kelis b?dus reik?s i?eiti i? dabar per?i?rimo puslapio. I??jus i? ?io puslapio, turinio, kur? j?s dabar per?i?rite nebebus rodomas. Taigi, prie? t?sdami, j?s galb?t bus naudinga sukurti nuorod? ? ?? tinklalap? savo darbalaukyje, kad j?s galite lengvai gr??ti ? ?? puslap? dukart spustel?dami nuorod?. Nor?dami sukurti nuorod? ? ?? tinklalap? savo darbalaukyje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?? puslap?, o tada spustel?kite Sukurti nuorod?.
 2. "Internet Explorer" dialogo lange spustel?kite taip , jei norite sukurti nuorod? darbalaukyje.

Simptomai

Kai bandote aktyvinti Windows 7 arba Windows Vista, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
?vyko klaida
J?s taip pat gauti konkret? klaidos kod? ir apra?ym?.

Su?inoti, kur? metod? j?s tur?tum?te pabandyti i?spr?sti j?s? problem?, raskite savo klaidos kod? viename i? ?i? s?ra?? ir tada eikite ? metod? rekomenduojama taikyti savo klaidos kodas.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Klaidos kodasApra?ymas
0xCD004F050Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad produkto kodas negalioja.
Jei gavote klaidos kod? ? ?? s?ra??, eikite ? a metodu.


Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Klaidos kodasApra?ymas
0xC004C003Aktyvinimo serveris nustat?, nurodyto produkto kodas yra naudojamas.
0xC004C001Aktyvinimo serveris nustat?, nurodyto produkto kodas negalioja.
0xC004C008Aktyvinimo serveris nustat?, kad nurodyto produkto kodas nebuvo galima.
0xC004C812SL_E_CHREF_BINDING_0UT_0F_T0LERANCE: Aktyvinimo serveris nustat?, kad nurodytas produkto kodas vir?ijo aktyvinim? skai?i?.
0xC004C4CENepavyksta rasti i?sam? klaidos apra??.
0x8007232BDNS pavadinimo n?ra.
Jei gavote klaidos kodus ir ? ?? s?ra??, eikite ? metod? B.


Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Klaidos kodasApra?ymas
0xC004F027Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad licencija yra sugadinta.
0xC003E004Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad licencijos nebuvo ?vertintos.
0xC004E003Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad licencijos vertinimo nepavyko.
Jei gavote klaidos kodus ir ? ?? s?ra??, eikite ? metod? C.


Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Klaidos kodasApra?ymas
0xC004F033Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad produkto kodas negali b?ti ?diegtas. Rasite i?samesn?s informacijos.
Jei gavote klaidos kod? ? ?? s?ra??, eikite ? metod? D.


Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Klaidos kodasApra?ymas
0XC004D401Saugos procesorius prane?? sistemos failo neatitikimas klaida.
0x80080250Neatpa?inta klaida.
Jei gavote klaidos kodus ir ? ?? s?ra??, eikite ? metod? E.


Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Klaidos kodasApra?ymas
0x8004FC03Neatpa?inta klaida.
0X8004FE2DHTTP_STATUS_DENIED.
0x8004FE33HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ.
0x8004FE91HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED.
0x80072EE7Serverio pavadinimo ar adreso nenustatomas.
0x80072EFDNepavyko u?megzti ry?io su serveriu.
0x80072F78Serveris gr??ino neteisingas arba Neatpa?intas atsakym?.
0x80072F8FSaugumo klaida.
Jei gavote klaidos kodus ir ? ?? s?ra??, eikite ? metod? F.

Jei gautame klaidos kod? neatsiranda s?ra?us ?ia, pra?ome ie?koti Microsoft ?ini? baz?je Nor?dami gauti daugiau informacijos. Nor?dami Microsoft ?ini? baz?je, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/
Tada ?veskite tekst?, klaida, kad gavote ? lauk? Ie?koti palaikymo (KB) .

Metodus, siekiant i?spr?sti savo problem?

Metodas A: Naudoti Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 950756

?io b?do Kategorija: vidutini?kai lengvas.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?? klaidos prane?im?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
950756 Klaidos prane?imas, kai bandote aktyvinti Windows kopij? naudojant Windows aktyvinimo vedlio: "programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad produkto kodas negalioja: 0xC004F050


Jei ?is b?das pad?jo, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo jums, j?s galite papra?yti pagalbos, arba galite susisiekti Parama u? savo tolimesnius veiksmus.

B metodas: Patikrinkite produkto kod? ir naudoti funkcij? "Keisti produkto raktas" sistemos Windows pakartotinai suaktyvinti

?io b?do Kategorija: lengva.

Jei jums buvo siekiama ?iuo metodu, kur? ?ved?te neteising? produkto kod?. Rasite ant gaminio pakuot?s ?sitikinkite, kad turite teising? produkto rakt?. Tada atlikite ?iuos veiksmus, nor?dami naudoti funkcij? "Keisti produkto raktas" ir i? naujo suaktyvinti Windows:
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , spustel?kite kompiuteris, o tada ?ranki? juostoje spustel?kite sistemos ypatyb?s .
 2. ? Windows aktyvinimas , spustel?kite keisti produkto raktas. Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite t?sti.
 3. Produkto kodo lauke ?veskite produkto kod?, ir spustel?kite Pirmyn.

  Pastaba Patikrinkite, ar ant gaminio pakuot?s ?sitikinkite, kad jums yra ?vesti teising? produkto rakt?.
 4. Vykdykite Windows aktyvinimo vedlys u?baigti aktyvinimo proceso metu.
Jei ?is b?das pad?jo, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo jums, eikite ? metod? G.

C metodas: Naudoti funkcij? "Keisti produkto raktas" ?vesti produkto kod? dar kart?

?io b?do Kategorija: lengva.

Jei jums buvo nukreipti ? ?? metod?, turite teising? produkto rakt?, bet j?s turite pabandyti ? j? v?l i? naujo suaktyvinti Windows. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , spustel?kite kompiuteris, o tada ?ranki? juostoje spustel?kite sistemos ypatyb?s .
 2. ? Windows aktyvinimas , spustel?kite keisti produkto raktas. Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite t?sti.
 3. Produkto kodo lauke ?veskite produkto kod?, ir spustel?kite Pirmyn.

  Pastaba Naudoti savo originalaus produkto kodo.
 4. Vykdykite Windows aktyvinimo vedlys u?baigti aktyvinimo proceso metu.
Daugiau informacijos apie klaidos kod? 0xC004E003 Windows Vista, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
950755 Klaidos prane?imas, kai bandote aktyvinti Windows Vista kopija: "programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad licencijos ?vertinti nepavyko: 0xC004E003"
Jei ?is b?das pad?jo, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo jums, eikite ? metod? G.

Metodo d Tikrinti kad produkto raktas yra suderinama su Windows versija

?io b?do Kategorija: lengva.

Jei jums buvo siekiama ?iuo metodu, j?s? produkto kodas negali b?ti suderinama su Windows versija. Pavyzd?iui, jei naudojat?s 32 bit? versija Windows, ir j?s ?sigijote 64 bit? atnaujinti Windows, nauju produkto raktu negali dirbti su savo dabartin? Windows versij?. J? naujinti galite tik ? 32 bit? Windowsto kit? 32 bit? versij? Windows.

U?baigti ?? b?d?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nustatyti, ar turite 32, ar 64 bit? Windows versij?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtuk? prad?ti
   , tipo sistemosPaleisti ie?k?, ir tada s?ra?e programos spustel?kite sistema .
  2. Operacin?s sistemos atrodo taip:
   • 64 Bit? operacin?s sistemos: 64-bit? operacin? sistema pasirodys sistemos tipas pagal sistem?.
   • 32 Bit? versijos operacin? sistema: 32-bit? operacin? sistema pasirodys sistemos tipas pagal sistem?.
 2. Rasite ant gaminio pakuot?s nustatyti kuri versija Windows produkto kodas yra skirtas (32 bit? arba 64 bit?).
 3. Jei versijos yra skirtingi, turite gauti j?s? atnaujinti versija.
Daugiau informacijos apie visus suderinamas atnaujinti Windows Vista parinktis, spustel?kite ?iuos straipsnio numerius ir per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
932616 Diegimo pasirinkimai vartotoj? versij? Windows Vista (32 bit? tik)
932795 Diegimo pasirinkimai, Windows Vista 64-bit vartotoj? versijas
Jei ?is b?das pad?jo, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo jums, j?s galite papra?yti pagalbos, arba galite susisiekti Parama u? savo tolimesnius veiksmus.

Metodas E: Gauti antivirus arba DRM programinì çranga suderinama versija

?io b?do Kategorija: vidutini?kai lengvas.

Jei jums buvo siekiama ?iuo metodu, j?s? antivirusin?s programos arba skaitmeninio teisi? valdymo (DRM) programin? ?ranga yra nesuderinama su Windows.

Nor?dami gauti suderinama versija, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Su programin?s ?rangos gamintojas antivirusin?s programin?s ?rangos arba DRM programin?s ?rangos versij?, kuri yra suderinama su Windows. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem? ? Windows Vista, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  931699 Kai naudojate Windows Vista klaidos prane?imas: "su neteis?to pakeitimu buvo siekiama licencijos"
 2. Vadovaukit?s B metodas i? naujo suaktyvinti Windows.
Jei ?is b?das pad?jo, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo jums, j?s galite papra?yti pagalbos, arba galite susisiekti Parama u? savo tolimesnius veiksmus.

Metodas F: ?sitikinkite, kad veikia interneto ry?ys

?io b?do Kategorija: vidutini?kai lengvas.

U?baigti ?? b?d?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?tiir tada spustel?kite ?inynas ir palaikymas.
 2. ? lauk? ?inynas arba paie?kos Operatyviojo ?inyno lange, ?veskite Tinklo ir interneto ry?io trik?i? diagnostika, tada spustel?kite ?inynas.
 3. Tem? s?ra??, spustel?kite trik?i? ?alinimas tinklo ir interneto ry?io triktis.
 4. Spustel?kite sait?, kuris geriausiai apib?dina problem?, kuri kyla.
 5. Sekite pasi?lymus spr?sti problem?, kuri kyla.
 6. Kai baigsite, vadovaukit?s B metodas i? naujo suaktyvinti Windows.
Jei ?is b?das pad?jo, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo jums, eikite ? metod? G.

Metodas G: Aktyvinti Windows naudodami automatizuot? telefono sistem?

?io b?do Kategorija: lengva.

U?baigti ?? b?d?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , o tada ? kompiuteris.
 2. ?ranki? juostoje spustel?kite sistemos ypatyb?s , ir tada spustel?kite spustel?kite ?ia Nor?dami aktyvuoti Windows dabar Windows aktyvinimas skyriuje.

  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite t?sti.
 3. Spustel?kite Rodyti kit? b?d?, kaip aktyvinti.
 4. Spustel?kite naudoti automatizuot? telefono sistem?ir vykdykite instrukcijas, pateiktas.
Jei ?is b?das pad?jo, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo jums, j?s galite papra?yti pagalbos, arba galite susisiekti Parama u? savo tolimesnius veiksmus.

Pana?ios problemos ir sprendimai

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ma?esni? funkcini? galimybi? re?im?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
925582 Apra?ymas veikimo b?d?, ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu Windows Vista
Daugiau informacijos apie "baig?si aktyvinimui" klaidos prane?im?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
925616 Klaidos prane?imas paleidus Windows Vista: "baig?si aktyvinimui skirtas laikas"
Daugiau informacijos apie papildom? klaid?, kur? galite gauti bandydami suaktyvinti Windows Vista, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
951287 Microsoft ?ini? baz?s straipsni? s?ra?as gali pad?ti jums i?spr?sti klaid? kodus ir klaid? prane?imus, kuriuos galite gauti, kai j?s bandote aktyvinti Windows Vista

Nuorodos

Reikia pagalbos su bendrosios sistemos prie?i?ros u?duotys Windows Vista, apsilankykite Microsoft tinklalapyje:
I?spr?sti problemas su bendros sistemos prie?i?ros u?duotys

Savyb?s

Straipsnio ID: 931276 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbmt KB931276 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 931276

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com