Thng bao li khi ban c gng kich hoat Windows Vista: "a xay ra li"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 931276 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Khi c gng kich hoat Windows Vista, ban co th nhn c mt thng bao li kem theo ma li va m ta ma li.

Bai vit nay se hng dn ban qua cac phng phap tng bc giup ban giai quyt s c cua minh. Trc tin, chung ti se xem xet hin tng cua ban, sau o, da trn cu tra li cua ban, chung ti se quyt inh nn yu cu ban dung th phng phap nao trong s nay.

y la cac bc t tr giup danh cho ngi dung may tinh co trinh s cp n trung cp.

Mt s phng phap yu cu ban duyt ra khoi trang ma ban hin ang xem. Bng cach thoat khoi trang nay, ni dung ban hin ang xem se khng con c hin thi. Vi vy, trc khi tip tuc, ban co th thy hu ich khi tao mt li tt cho trang Web nay trn man hinh, do o ban co th d dang quay lai trang nay bng cach bm up li tt. tao mt li tt cho trang Web nay trn man hinh cua ban, lam theo cac bc sau:
 1. Bm chut phai vao trang nay, ri bm Tao Li tt.
 2. Trong hp thoai Internet Explorer, bm Co tao li tt trn man hinh cua ban.

Hin tng

Khi ban c gng kich hoat Windows Vista, ban nhn c thng bao li sau y:
a xay ra li
Ngoai ra, ban con nhn c mt ma li cu th va m ta ma li.

bit ban nn dung th phng phap nao giai quyt s c cua minh, hay inh vi ma li cua ban trong mt trong s cac danh sach sau y ri chuyn n phng phap c xut cho ma li cua ban.

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Ma liM ta
0xCD004F050Dich vu Cp phep Phn mm bao cao rng khoa san phm khng hp l.
Nu ban nhn c ma li trong danh sach nay, hay chuyn n phng phap A.


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Ma liM ta
0xC004C003May chu kich hoat xac inh rng khoa san phm c chi inh ang c s dung.
0xC004C001May chu kich hoat xac inh rng khoa san phm c chi inh khng hp l.
0xC004C008May chu kich hoat xac inh rng khoa san phm c chi inh khng th s dung c.
0xC004C812SL_E_CHREF_BINDING_0UT_0F_T0LERANCE: May chu kich hoat xac inh rng khoa san phm c chi inh a vt qua gii han s ln kich hoat.
0xC004C4CEKhng th tim c m ta li chi tit.
0x8007232BTn DNS khng tn tai.
Nu ban nhn c mt trong cac ma li co trong danh sach nay, hay chuyn n phng phap B.


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Ma liM ta
0xC004F027Dich vu Cp phep Phn mm bao cao rng giy phep bi gia mao.
0xC003E004Dich vu Cp phep Phn mm bao cao rng giy phep cha c anh gia.
0xC004E003Dich vu Cp phep Phn mm bao cao rng anh gia giy phep khng thanh cng.
Nu ban nhn c mt trong cac ma li co trong danh sach nay, hay chuyn n phng phap C.


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Ma liM ta
0xC004F033Dich vu Cp phep Phn mm bao cao rng khoa san phm khng c phep cai t. Vui long xem nht ky s kin bit chi tit.
Nu ban nhn c ma li trong danh sach nay, hay chuyn n phng phap D.


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Ma liM ta
0XC004D401Trinh x ly bao mt a bao cao li tp h thng khng khp.
0x80080250Li khng nhn dang c.
Nu ban nhn c mt trong cac ma li co trong danh sach nay, hay chuyn n phng phap E.


Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Ma liM ta
0x8004FC03Li khng nhn dang c.
0X8004FE2DHTTP_STATUS_DENIED.
0x8004FE33HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ.
0x8004FE91HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED.
0x80072EE7Khng th phn tich c tn hoc ia chi may chu.
0x80072EFDKhng th thit lp kt ni vi may chu.
0x80072F78May chu tra lai phan hi khng hp l hoc khng nhn dang c.
0x80072F8Fa xay ra li bao mt.
Nu ban nhn c mt trong cac ma li co trong danh sach nay, hay chuyn n phng phap F.

Nu ma li ma ban nhn c khng xut hin trong bt ky danh sach nao c nu y, hay tim kim trong C s Kin thc Microsoft bit thm thng tin. tim kim trong C s Kin thc Microsoft, hay truy nhp Web site sau y cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=vi-vn
Sau o, nhp vn ban cua li ma ban nhn c vao trng H tr Tim kim (KB).

Cac phng phap giai quyt s c cua ban

Phng phap A: S dung bai vit 950756 trong C s Kin thc Microsoft

Phng phap nay c xp hang: D va phai.

bit thm thng tin v cach giai quyt thng bao li nay, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
950756 Thng bao li khi ban c gng kich hoat mt ban sao cua Windows Vista bng cach s dung thut si Kich hoat Windows: "Dich vu Cp phep Phn mm bao cao rng khoa san phm khng hp l: 0xC004F050


N?u phng php ny hi?u qu?, b?n ? hon t?t.

Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, ban co th yu cu ai o giup hoc ban co th lin h vi b phn H tr bit cac bc tip theo.

Phng phap B: Xac minh khoa san phm cua ban va s dung tinh nng "Thay i khoa san phm" kich hoat lai Windows Vista

Phng phap nay c xp hang: D.

Nu ban c dn n phng phap nay, ban a nhp khoa san phm khng ung. Hay xem vo hp san phm am bao rng ban co khoa san phm ung. Sau o, lam theo cac bc nay s dung tinh nng "Thay i khoa san phm" va kich hoat lai Windows Vista:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , bm May tinh ri bm Thuc tinh h thng trn thanh cng cu.
 2. Trong phn Kich hoat Windows, bm Thay i khoa san phm
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn kim soat tai khoan ngi dung
  . Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
 3. Trong hp Khoa san phm, nhp khoa san phm ri bm Tip.

  Chu y Hay kim tra vo hp san phm am bao rng ban nhp khoa san phm ung.
 4. Lam theo cac bc trong Thut si Kich hoat Windows hoan tt qua trinh kich hoat.
N?u phng php ny hi?u qu?, b?n ? hon t?t.

Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay chuyn n phng phap G.

Phng phap C: S dung tinh nng "Thay i khoa san phm" nhp lai khoa san phm cua ban

Phng phap nay c xp hang: D.

Nu ban c dn n phng phap nay, ban a nhp khoa san phm ung nhng ban phai th nhp lai kic hoat lai Windows Vista. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , bm May tinh ri bm Thuc tinh h thng trn thanh cng cu.
 2. Trong phn Kich hoat Windows, bm Thay i khoa san phm
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn kim soat tai khoan ngi dung
  . Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
 3. Trong hp Khoa san phm, nhp khoa san phm ri bm Tip.

  Chu y S dung khoa san phm gc cua ban.
 4. Lam theo cac bc trong Thut si Kich hoat Windows hoan tt qua trinh kich hoat.
bit thm thng tin v ma li nay 0xC004E003, hay bm vao s bai vit sau xem bai co trong C s Kin thc Microsoft:
950755 Thng bao li khi ban c gng kich hoat ban sao cua Windows Vista: "Dich vu Cp phep Phn mm bao cao rng anh gia giy phep khng thanh cng: 0xC004E003"
N?u phng php ny hi?u qu?, b?n ? hon t?t.

Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay chuyn n phng phap G.

Phng phap D: Xac minh rng khoa san phm tng thich vi phin ban Windows Vista cua ban

Phng phap nay c xp hang: D.

Nu ban c dn ti phng phap nay, khoa san phm cua ban co th khng tng tich vi phin ban Windows Vista cua ban. Vi du, nu ban co phin ban Windows Vista 32 bit va ban a mua ban Windows Vista nng cp 64 bit, khoa san phm mi se khng hoat ng vi phin ban Windows Vista hin tai cua ban. Ban chi co th nng cp phin ban Windows Vista 32 bit ln phin ban Windows Vista 32 bit khac.

hoan tt phng phap nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Xac minh ban co phin ban Windows Vista 32 bit hay 64 bit. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    nut Bt u
   , nhp h thng vao hp Bt u Tim kim ri bm h thng trong danh sach Chng trinh.
  2. H iu hanh xut hin nh sau:
   • i vi h iu hanh phin ban 64-bit: H iu hanh 64-bit xut hin cho loai H thng trong muc H thng.
   • i vi h iu hanh phin ban 32-bit: H iu hanh 32-bit xut hin cho loai H thng trong muc H thng.
 2. Xem vo hp san phm xac inh khoa san phm danh cho phin ban Windows Vista nao (32 bit hay 64 bit).
 3. Nu la phin ban khac, ban se phai ly phin ban nng cp ung.
bit thm thng tin v tt ca tuy chon nng cp tng thich, hay bm vao cac s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
932616 La chon cai t cho cac phin ban ngi tiu dung Windows Vista (chi ap dung i vi Windows Vista 32 bit)
932795 Cac la chon cai t danh cho phin ban Windows Vista 64 bit danh cho ngi tiu dung
N?u phng php ny hi?u qu?, b?n ? hon t?t.

Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, ban co th yu cu ai o tr giup hoc ban co th lin h vi b phn H tr bit cac bc tip theo.

Phng phap E: Ly phin ban phn mm chng vi-rut hoc DRM tng thich

Phng phap nay c xp hang: D va phai.

Nu ban c dn n phng phap nay, phn mm chng vi-rut hoc phn mm Quan ly Quyn Ky thut s cua ban khng tng thich vi Windows Vista.

ly phin ban tng thich, hay lam theo cac bc sau:
 1. Lin h vi nha san xut phn mm chng vi-rut hoc phn mm DRM ly phin ban tng thich vi Windows Vista. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  931699 Thng bao li khi ban s dung Windows Vista: "Mt thay i cha c cp phep a c thc hin i vi giy phep cua ban "
 2. Lam theo cac bc trong phng phap B kich hoat lai Windows Vista.
N?u phng php ny hi?u qu?, b?n ? hon t?t.

Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, ban co th yu cu ai o tr giup hoc ban co th lin h vi b phn H tr bit cac bc tip theo.

Phng phap F: Xac minh rng kt ni Internet cua ban ang hoat ng

Phng phap nay c xp hang: D va phai.

hoan tt phng phap nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Tr giup va H tr.
 2. Trong hp Tim kim Tr giup hoc trong hp Tr giup Tim kim trc tuyn, nhp Khc phuc cac s c mang va kt ni Internet ri bm Tim kim Tr giup.
 3. Trong danh sach chu , bm Khc phuc s c mang va kt ni Internet.
 4. Bm vao lin kt m ta chinh xac nht s c ma ban ang gp phai.
 5. Lam theo xut khc phuc s c ma ban ang gp phai.
 6. Khi ban hoan tt, hay lam theo cac bc trong phng phap B kich hoat lai Windows Vista.
N?u phng php ny hi?u qu?, b?n ? hon t?t.

Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay chuyn n phng phap G.

Phng phap G: Kich hoat Windows Vista bng cach s dung h thng in thoai t ng

Phng phap nay c xp hang: D.

hoan tt phng phap nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  ri bm May tinh.
 2. Bm Thuc tinh h thng trn thanh cng cu ri bm Bm vao y kich hoat Windows ngay by gi trong phn kich hoat Windows.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn quan tri vin, hay nhp mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
 3. Bm Cho ti bit cch khc Kch hoat.
 4. Bm S dung h thng in thoai t ng ri lam theo chi dn c cung cp.
N?u phng php ny hi?u qu?, b?n ? hon t?t.

Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, ban co th yu cu ai o giup hoc ban co th lin h vi b phn H tr bit cac bc tip theo.

Cac s c tng t va giai phap

bit thm thng tin v ch chc nng bi giam, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
925582 M ta hin tng cua ch chc nng bi giam trong Windows Vista
bit thm thng tin v thng bao li "thi gian kich hoat a ht han", hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
925616 Thng bao li khi ban khi ng Windows Vista: "Thi gian kich hoat cua ban a ht han"
bit thm thng tin v cac li khac ma ban co th gp phai khi c gng kich hoat Windows Vista, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
951287 Co danh sach cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft giup ban khc phuc s c ma li va thng bao li ma ban co th nhn c khi c gng kich hoat Windows Vista

THAM KH?O

c tr giup v cac tac vu bao tri h thng ph bin trong Windows Vista, hay ghe thm trang Web sau cua Microsoft:
Khc phuc s c vi cac tac vu bao tri h thng ph bin

Thu?c tnh

ID c?a bi: 931276 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
T? kha:
kbresolve kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB931276

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com