M??inot main?t r?mja lielumu, programma Internet Explorer 7 var p?rst?t rea??t

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 931278 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Programm? Windows Internet Explorer 7, m??inot main?t r?mja lielumu, Internet Explorer var p?rst?t rea??t, kam?r uz t?s netiek noklik??in?ts ar peles labo pogu.

?? probl?ma var rasties p?c atjaunin?juma 918899 instal??anas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par atjaunin?jumu 918899, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
918899 MS06-042: kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums p?rl?kprogrammai Internet Explorer

RISIN?JUMS

Inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet visjaun?ko programmai Internet Explorer paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu. Lai instal?tu visjaun?kos atjaunin?jumus, apmekl?jiet ??du Microsoft t?mek?a vietni:
http://update.microsoft.com
Lai sa?emtu pla??ku tehnisko inform?ciju par jaun?kajiem kumulat?vajiem dro??bas atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a vietni:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Piez?me. ?is labojums pirmo reizi tika iek?auts dro??bas atjaunin?jum? 933566 (MS07-033). Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
933566 MS07-033: kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Inform?cija par labojumfailu

Priek?nosac?jumi

?im labojumfailam nav instal??anas priek?nosac?jumu.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Microsoft Windows Server 2003
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mshtml.dll7.0.6000.205193,580,9282007. gada 20. janv?r?01:50x86
Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mshtml.dll7.0.6000.205193,580,9282007. gada 22. janv?r?17:55x86
Microsoft Windows XP ar 1. servisa pakotni un Microsoft Windows XP, s?kotn?j? laidiena versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mshtml.dll6.0.2900.30693,062,7842007. gada 22. janv?r?14:51x86

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas tiek izmantota programmat?ras atjaunin?jumu aprakstos, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 931278 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 17. maijs - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 7
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix kbregistry kbprb kbfix kbbug kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe KB931278

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com