Các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 là bây gi? có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 931370 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
 
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các tính năng và tính s?n sàng c?a các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1. Thêm vào đó, bài vi?t này mô t? cách s? d?ng công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 phân tích và gi?i quy?t các v?n đ? ?ng d?ng.

GI?I THI?U

Các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 đư?c thi?t k? đ? giúp kh?c ph?c các v?n đ? hi?u su?t trong b?t k? quá tr?nh ch? đ? ngư?i dùng Win32. Ví d?, các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 có th? giúp b?n g? r?i các ?ng d?ng mà d?ng đáp ?ng (b? treo) ho?c treo, th?c hi?n t? t?, r? b? nh?, ho?c có các v?n đ? phân m?nh b? nh?. Các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 c?ng bao g?m g? l?i Script cho các ?ng d?ng Microsoft Internet Information Services (IIS), Web d? li?u truy c?p các thành ph?n, Microsoft COM + các ?ng d?ng và công ngh? Microsoft liên quan.

Diagnostics Tool (DebugDiag) Phiên b?n 1.2 g? l?i bây gi? có s?n. Đ? l?y v1.2 Debug công c? ch?n đoán, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
G? l?i công c? ch?n đoán v1.2
Lưu ? Các công c? g? l?i ch?n đoán 1.0 có s?n như là m?t ph?n c?a IIS ch?n đoán Toolkit 1.0 ho?c như m?t công c? đ?c l?p.

THÔNG TIN THÊM

Các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 s? d?ng Microsoft mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) các đ?i tư?ng đ? cung c?p m?t mô h?nh đ?i tư?ng m? r?ng. Các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 bao g?m m?t lo?t các k?ch b?n và m?t báo cáo đư?c xây d?ng trong khung.

Các thành ph?n c?a các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1

Các b?n ghi d?ch v? g? l?i

G? l?i b?n ghi d?ch v? (Dbghost.exe) th?c hi?n các hành đ?ng sau đây:
 • G?n máy ch? đ? và detaches các máy ch? ch?y quá tr?nh
 • thu th?p d? li?u theo d?i hi?u su?t
 • Liên h? v?i m?t máy ch? và s? d?ng đ?m HttpStatusCode đ? xác đ?nh t?nh tr?ng c?a máy ch?. Thao tác này c?n đư?c g?i là m?t HTTP ping.
 • Màn h?nh r? b? nh? trong quá tr?nh ho?t đ?ng
 • Thu th?p thông tin trạm đậu phiên làm vi?c g? l?i
 • Cho th?y nhà nư?c c?a m?i quy t?c xác đ?nh

Các máy ch? tr?nh g? l?i

Tr?nh g? l?i máy ch? (Dbghost.exe) máy ch? Windows bi?u tư?ng tr?nh g? l?i Engine (Dbgeng.dll). Tr?nh g? l?i máy ch? lưu tr? g?n quy tr?nh cho Windows bi?u tư?ng tr?nh g? l?i đ?ng cơ và t?o ra b? nh? b?i. Tr?nh g? l?i máy ch? lưu tr? c?ng ch? các mô-đun chính đư?c s? d?ng đ? phân tích b? nh? b?i.

Lưu ? Tr?nh g? l?i máy ch? không ph?i là ph? thu?c vào các b?n ghi d?ch v? g? l?i ch?n đoán (Dbgsvc.exe).

Giao di?n ngư?i dùng

Giao di?n ngư?i dùng (Debugdiag.exe và Debugdiaganalysisonly.exe) trong công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 là giao di?n đư?c s? d?ng đ? phân tích b? nh? b?i, t? đ?ng hoá t?o script đi?u khi?n, và hi?n th? t?nh tr?ng ch?y quá tr?nh. Các quá tr?nh này bao g?m các b?n ghi d?ch v?.

Các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 bao g?m ba s? l?n xem:
 • Quy t?c
  S? d?ng thu?t s? đ? t?o t?p l?nh đi?u khi?n cho máy ch? tr?nh g? l?i
 • Phân tích cao c?p
  Ch?y k?ch b?n phân tích đư?c ch?n vào m?t ho?c nhi?u b? nh? t?p k?t xu?t
 • Quy tr?nh
  Hi?n th? t?nh tr?ng ch?y các quá tr?nh và scripts

Làm th? nào đ? s? d?ng công c? g? l?i ch?n đoán 1.1

Trư?c khi B?t đ?u công c? g? l?i ch?n đoán 1.1, b?n ph?i nh?n d?ng các lo?i v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i. Ví d?, xác đ?nh cho dù ?ng d?ng ng?ng đáp ?ng, tai n?n, th?c hi?n t? t? ho?c r? b? nh?. Sau khi b?n đ? bi?t lo?i v?n đ?, b?n có th? c?u h?nh các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 đ? thu th?p d? li?u chính xác. Sau đó, b?n có th? s? d?ng d? li?u đ? xác đ?nh và gi?i quy?t nguyên nhân c?a v?n đ?.

M?t v? tai n?n quá tr?nh g? l?i

Thông thư?ng, m?t v? tai n?n quá tr?nh ch? ra r?ng m?t ngo?i l? unhandled trong m?t quá tr?nh ho?c m? đang ch?y trong m?t quá tr?nh đ? k?t thúc quá tr?nh. G? l?i m?t v? tai n?n quá tr?nh, t?o m?t quy t?c tai n?n trong quá tr?nh. B?n có th? đính kèm các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 v?i m?t quá tr?nh c? th?. Các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 ki?m soát quá tr?nh cho b?t k? ngo?i l? ho?c tùy ch?nh breakpoint gây ra quá tr?nh ch?m d?t đ?t ng?t. Khi m?t v? tai n?n x?y ra, m?t t?p k?t xu?t b? nh? đư?c t?o ra trong m?c tin thư thoại đư?c xác đ?nh trong các quy t?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t quy t?c tai n?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
919789Làm th? nào đ? s? d?ng công c? g? l?i ch?n đoán đ? g? r?i m?t quá tr?nh IIS mà t?t máy b?t ng?

G? l?i m?t quá tr?nh d?ng đáp ?ng ho?c m?t v?n đ? hi?u su?t ch?m

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.
Phương pháp 1: T?o m?t quy t?c h?ng
Hang giám sát tính năng đư?c thi?t k? đ? g? r?i các v?n đ? hi?u su?t IIS quá tr?nh. Ví d?, b?n có th? t?o m?t quy t?c treo đ? g? r?i m?t v?n đ? mà trong đó các trang trong m?t ứng dụng web lâu hơn d? ki?n đ? t?i ho?c không t?i ? t?t c?.

Khi b?n t?o m?t quy t?c hàng và sau đó ch? đ?nh m?t quá tr?nh và URL đ? giám sát, b?n c?ng ph?i xác đ?nh m?t kho?ng th?i gian ping và m?t giá tr? l?i quá th?i gian ph?n ?ng. Các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 s? g?i m?t yêu c?u đ?n máy ch? đư?c c?u h?nh theo chu k?. N?u máy ch? không đáp ?ng trư?c gian ch? đư?c c?u h?nh, m?t t?p k?t xu?t b? nh? đư?c t?o ra cho quá tr?nh đ? ch? đ?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t quy t?c h?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
919791Làm th? nào đ? s? d?ng công c? g? l?i ch?n đoán đ? g? r?i high CPU s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh trong IIS
Cách 2: T? t?o m?t t?p k?t xu?t b? nh? cho quá tr?nh
Khi quá tr?nh d?ng đáp ?ng ho?c th?c hi?n t? t?, b?n có th? t? t?o t?p k?t xu?t b? nh?. Đ? t? t?o m?t t?p k?t xu?t b? nh? cho m?t quá tr?nh, b?m chu?t ph?i vào tr?nh trong các Quy tr?nh xem, và sau đó nh?p vào T?o ra đ?y đ? Userdump.

G? l?i b? nh? ho?c x? l? s? d?ng

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.
Phương pháp 1: T?o m?t quy t?c r? r?
Khi b?n t?o m?t quy t?c r? r? đ?i v?i m?t quá tr?nh, các t?p tin Leaktrack.dll đư?c tiêm vào quá tr?nh theo d?i S? d?ng B? nh? và x? l? s? d?ng theo th?i gian. Khi b?n c?u h?nh m?t r? b? nh? quy t?c ho?c quy đ?nh r? r? x? l?, b?n có th? c?u h?nh các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 đ? t?o ra b? nh? b?i ch?a t?p tin đó là d?a trên vi?c s? d?ng th?i gian và b? nh?.
Cách 2: T? t?o t?p k?t xu?t b? nh?
Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào tr?nh trong các Quy tr?nh xem, và sau đó nh?p vào Màn h?nh cho r? r?. Khi quá tr?nh phát tri?n đ?n m?t kích thư?c v?n đ?, b?m chu?t ph?i vào quá tr?nh, và sau đó nh?p vào T?o ra đ?y đ? Userdump.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t quy t?c r? b? nh? và x? l?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
919790Làm th? nào đ? s? d?ng công c? ch?n đoán Debug IIS đ? g? r?i m?t r? b? nh? trong m?t quá tr?nh IIS

Phân tích các t?p k?t xu?t b? nh?

Các công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 có th? phân tích m?t t?p k?t xu?t b? nh? và t?o ra m?t t?p tin báo cáo bao g?m các phân tích. Ngoài ra, các t?p tin báo cáo bao g?m các khuy?n ngh? đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? đư?c xác đ?nh.

Công c? g? l?i ch?n đoán 1.1 s? d?ng k?ch b?n phân tích đ? phân tích quá tr?nh b?i ch?a t?p. Các k?ch b?n phân tích sau đây đư?c s? d?ng thư?ng xuyên nh?t:
 • Tai n?n/treo thi?t
  Đo?n m? tai n?n/h?ng phân tích thông tin ngo?i l? trong b?i ch?a t?p n?u m?t v? tai n?n đư?c phát hi?n. Đo?n m? tai n?n/h?ng c?ng phân tích t?p k?t xu?t cho các v?n đ? đư?c bi?t là gây ra m?t đi?u ki?n hàng. K?ch b?n này bao g?m IIS, Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n, COM + và ? c?m Windows thông tin đó là liên quan đ?n quá tr?nh.
 • B? nh? áp l?c h?c
  Đo?n m? phân tích áp l?c b? nh? S? d?ng B? nh? c?a m?t quá tr?nh phân tích và hi?n th? các d? li?u đư?c thu th?p b?i các t?p tin Leaktrack.dll.

Thu?c tính

ID c?a bài: 931370 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbwebserver kbtshoot kbinfo kbmt KB931370 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:931370

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com