MS07-027: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer??

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 931768 - View products that this article applies to.
חשוב
העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון האחרון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
לקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר העדכני עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS07-027. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • פקדי ActiveX המציגים שאלה לפני שהם מוטענים

  שים לב הבעיה מתרחשת באתרי אינטרנט שאינם משתמשים בטכניקות המומלצות. בעיה זו נפתרת באמצעות הטכניקות המתוארות באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537508.aspx
  כאשר פקדים מסוימים נטענים בדף אינטרנט, הפקדים לא ממוסכים כראוי על-ידי הפונקציונליות של עדכון זה. פקדים אלה כוללים פקדים המשמשים את Macromedia Shockwave Director?, QuickTime Player ואת Virtools Web Player. כאשר מערכת Windows קובעת כי פקד כלשהו אינו פעיל, המערכת מציגה למשתמש הודעה לפני שהוא מוטען.
 • השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  906294 השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer לאחר התקנת עדכוני האבטחה המסופקים על ידי עדכון האבטחה המצטבר 896727 (MS05-038)?
 • לאחר שתתקין את עדכון האבטחה המצטבר ל-Internet Explorer מחודש מאי 2007 (MS07-027) עבור Windows Internet Explorer 7, ייתכן שתופיע תיבת דו שיח File Download Security Warning (התראת אבטחה - הורדת קבצים) שבה תתבקש לשמור את הקובץ navcancl. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  937409 בעת הניסיון לפתוח את Internet Explorer 7 נפתחת תיבת הדו-שיח "File Download ? Security Warning" (הורדת קבצים - התראת אבטחה)
 • עשויה להופיע הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה בעת ניסיון לבקר בדף אינטרנט ב- Windows Internet Explorer 7:
  'אין אפשרות להציג את דף האינטרנט'
  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  942818 הודעת שגיאה לאחר התקנת עדכון של Windows Internet Explorer 7 מאתר Windows Update או מאתר Microsoft Update: 'אין אפשרות להציג את דף האינטרנט' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • לאחר שתתקין עדכון זה, ייתכן שחלק מיישומי האינטרנט הדורשים בלוק גדול של זיכרון רציף לא יפעלו עקב בעיית מחסור בזיכרון. יישומי אינטרנט אלה לא נמצאים בשימוש ב- Internet Explorer בלבד. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  950060 ייתכן שחלק מיישומי האינטרנט הדורשים בלוג גדול של זיכרון רציף לא יפעלו לאחר שתתקין את עדכון מצטבר מס' 931768 (MS07-027) עבור Windows Internet Explorer 7 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

תיקוני מהדורת הפצה כללית (GDR)

ניתן או לא ניתן להתקין עדכונים בהתאם לגירסה של Windows ולגירסה של היישום המושפע. אנא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון.
 • 928494 InfoPath 2003 קורס כשאתה לוחץ בתוך הפקד 'בורר התאריכים' בטופס ולאחר מכן לוחץ על מקש חץ שמאלה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 928540 תיבת הדו-שיח 'הורדת קובץ' ב-Internet Explorer נסגרת באופן בלתי צפוי אפילו אם החלת את התיקון החם 896017 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 929726 תיקון: הודעת שגיאה כשאתה סופר את המטמון ב-Windows Internet Explorer 7:? ERROR_INVALID_PARAMETER (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 931657 כשאתה מנסה להדפיס הודעת דואר אלקטרוני באמצעות Microsoft Office Outlook 2003 או Microsoft Outlook Express, הכותרת של הודעת הדואר האלקטרוני אינה מודפסת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 932538 כשאתה מנסה להדפיס הודעת דואר אלקטרוני ב-Office Outlook 2003 או ב-Outlook Express, ההודעה המודפסת כה קטנה עד שאינה קריאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 934817 באג: קובץ Script שמשתמש בפונקציה execCommand ביחד עם הפקודה SaveAs לא שומר דף אינטרנט ב-Internet Explorer 7 במחשב מבוסס Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 929864 פקדי ActiveX לא פעילים בעת הגישה לדף אינטרנט באמצעות Internet Explorer 7
 • 932537 תוכנו של דף אינטרנט אינו מתעדכן כיאות כאשר מזיזים את המצביע לתוך מסגרת מוטבעת בדפדפן Internet Explorer 7
 • 932543 הדפדפן Internet Explorer 7 מפסיק להגיב במחשב שמופעלת בו הגירסה הקוריאנית של סרגל הכלים של Yahoo!
 • 934819 תיקון: לאחר התקנת Internet Explorer 7, התהליך Inetinfo.exe עלול להפסיק להגיב במחשב שמופעלים בו הן Windows Server 2003 Service Pack 1 והן IIS 6.0
 • 932600 בתרחישים מסוימים עליך להסיר את Windows Server 2003 SP2 לפני השדרוג לגירסה הקמעונאית המלאה של Windows Small Business Server 2003 או לפני המעבר ל-Windows Server 2003

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 931768 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer שהם מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 931768 מתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR). התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו. תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה-service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן החלת התיקונים החמים הנכללים בעדכון אבטחה 931768, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer
הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם. לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003
מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 931768 - Last Review: יום חמישי 14 אוגוסט 2008 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 7, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
מילות מפתח 
kbvistasp1fix kbresolve kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB931768

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com