Nie mo?na zainstalowa? niektórych programów po przywróceniu systemu Windows Vista przy u?yciu obrazu programu Windows Complete PC Backup and Restore

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 932142 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po przywróceniu zawarto?ci komputera z systemem Windows Vista przy u?yciu obrazu programu Windows Complete PC Backup and Restore mo?e si? okaza?, ?e instalacja niektórych programów jest niemo?liwa. Gdy ten problem wyst?pi, mo?e si? pojawi? nast?puj?cy komunikat o b??dzie:
Nazwa katalogu jest nieprawid?owa.

Przyczyna

Ten problem wyst?puje, poniewa? folder tymczasowy (%temp%) nie jest uwzgl?dniony w operacji przywracania. Na ogó? folder tymczasowy znajduje si? w nast?puj?cej lokalizacji:
C:\Windows\Temp

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Jak rozwi?za? problem, gdy ju? wyst?pi

Aby rozwi?za? ten problem, gdy ju? wyst?pi, nale?y odtworzy? folder tymczasowy (Temp). Nale?y si? tak?e upewni?, ?e folder Temp ma w?a?ciwe uprawnienia. Aby to zrobi?, wykonaj nast?puj?ce kroki:
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   przycisk Start
  , kliknij polecenie Wszystkie programy, a nast?pnie kliknij polecenie Akcesoria.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a nast?pnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Uprawnienie Kontrola konta u?ytkownika
  Je?eli zostanie wy?wietlony monit o has?o administratora lub potwierdzenie, wpisz has?o lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W wierszu polecenia wpisz nast?puj?ce polecenie, a nast?pnie naci?nij klawisz ENTER:
  md %windir%\temp
  UwagaPozostaw okno Wiersz polecenia otwarte, ponieważ będzie jeszcze potrzebne.
 4. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  przycisk Start
  , wpisz %windir% w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a nast?pnie kliknij pozycj? Windows na li?cie Programy.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Temp, a nast?pnie kliknij polecenie W?a?ciwo?ci.
 6. Kliknij kart? Zabezpieczenia, kliknij przycisk Zaawansowane, a nast?pnie kliknij opcj? Edytuj.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Uprawnienie Kontrola konta u?ytkownika
  Je?eli zostanie wy?wietlony monit o has?o administratora lub potwierdzenie, wpisz has?o lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Kliknij, aby wyczy?ci? pole wyboru Do??cz uprawnienia dziedziczne z tego obiektu nadrz?dnego.
 8. Kliknij przycisk Usu?, a nast?pnie kliknij przycisk OK.
 9. Pojawi? si? dwa komunikaty ostrzegawcze. Kliknij przycisk Tak w ka?dym komunikacie ostrzegawczym.
 10. Kliknij przycisk OK dwa razy, aby zamkn?? okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpiecze? i okno dialogowe w?a?ciwo?ci folderu.
 11. Otwórz ponownie okno Wiersz polecenia.
 12. W wierszu polecenia wpisz nast?puj?ce polecenie, a nast?pnie naci?nij klawisz ENTER:
  icacls %windir%\temp /grant "BUILTIN\Users:(CI)(S,WD,AD,X)" "BUILTIN\Administrators:(F)" "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(IO)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(IO)(F)" "CREATOR OWNER:(OI)(CI)(IO)(F)"
  Uwaga Polecenie należy wpisać w jednym wierszu w podane powyżej postaci, z zachowaniem wszystkich znaków cudzysłowu.

Jak zapobiec wyst?powaniu tego problemu

Aby zapobiec wyst?powaniu tego problemu, nale?y zainstalowa? poprawk? opisan? w niniejszym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usuni?cia problemu opisanego w tym artykule. Poprawk? nale?y instalowa? tylko w tych systemach, w których wyst?puje opisany problem. Poprawka mo?e by? wci?? w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe op?aty za korzystanie z pomocy technicznej b?d? pobierane tylko w przypadku dodatkowych pyta? i problemów, których nie mo?na rozwi?za? przy u?yciu okre?lonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o pliku

Wersja angloj?zyczna tej poprawki ma atrybuty pliku pokazane w poni?szej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadaj?ce tym plikom zosta?y podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). S? one zamieniane na czas lokalny po wy?wietleniu informacji o pliku. Aby zobaczy? ró?nic? mi?dzy czasem UTC i czasem lokalnym, nale?y skorzysta? z karty Strefa czasowa narz?dzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Vista, wersje dla komputerów z procesorami x86
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update-bf.mumNot Applicable1,93530-Jan-200716:45Not Applicable
Update.mumNot Applicable2,65130-Jan-200716:42Not Applicable
Wbengine.exe6.0.6000.16427562,17630-Jan-200702:59x86
Windows6.0-kb932142-x86.psfNot Applicable611,12530-Jan-200717:25Not Applicable
Wbengine.exe6.0.6000.20525562,17630-Jan-200701:43x86
X86_microsoft-windows-blb-engine-main.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16427_none_906e276ee2b42a25.manifestNot Applicable70730-Jan-200716:42Not Applicable
X86_microsoft-windows-blb-engine-main.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20525_none_90f5c3a5fbd39741.manifestNot Applicable70730-Jan-200716:42Not Applicable
X86_microsoft-windows-blb-engine-main_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16427_none_e1ed15b402a346dd.manifestNot Applicable11,30830-Jan-200716:45Not Applicable
X86_microsoft-windows-blb-engine-main_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20525_none_e274b1eb1bc2b3f9.manifestNot Applicable11,30830-Jan-200716:45Not Applicable
System Windows Vista, wersje 64-bitowe
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-blb-engine-main.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16427_none_ec8cc2f29b119b5b.manifestNot Applicable71130-Jan-200716:42Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-blb-engine-main.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20525_none_ed145f29b4310877.manifestNot Applicable71130-Jan-200716:42Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-blb-engine-main_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16427_none_3e0bb137bb00b813.manifestNot Applicable11,33630-Jan-200716:49Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-blb-engine-main_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20525_none_3e934d6ed420252f.manifestNot Applicable11,33630-Jan-200716:49Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable1,93530-Jan-200716:45Not Applicable
Update.mumNot Applicable2,65130-Jan-200716:42Not Applicable
Wbengine.exe6.0.6000.16427702,97630-Jan-200704:45x64
Windows6.0-kb932142-x64.psfNot Applicable807,55730-Jan-200717:25Not Applicable
Wbengine.exe6.0.6000.20525702,97630-Jan-200701:59x64

Stan

Firma Microsoft potwierdzi?a, ?e jest to problem wyst?puj?cy w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotycz?” . Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista.

Więcej informacji

Aby uzyska? wi?cej informacji dotycz?cych nazewnictwa pakietów poprawek, kliknij nast?puj?cy numer artyku?u w celu wy?wietlenia tego artyku?u z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 932142 - Ostatnia weryfikacja: 31 grudnia 2008 - Weryfikacja: 5.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbfix kbhotfixserver kbqfe kbexpertisebeginner KB932142

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com