Th?i gian khác bi?t v? văn ph?ng ?o Groove 3.x và Groove 2007 công c? x?y ra do thay đ?i đ?i v?i kho?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 932607 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đúng th?i gian s? khác bi?t trong Microsoft Office Groove tools x?y ra do thay đ?i đ?i v?i kho?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST). V?n đ? này đáng k? nh?t ?nh hư?ng đ?n các phiên b?n c?a công c? l?ch và các công c? h?p, h?i ngh? đ? đư?c phát hành v?i Groove Virtual Office 3.x và v?i Microsoft Office Groove 2007. V?n đ? này c?ng ?nh hư?ng đ?n b?t k? công c? Groove c?a các phiên b?n mà s? t? đ?ng t?o ra và hi?n th? m?t th?i gian đóng d?u cho m?c m?i ho?c ch?nh s?a m?c. Nh?ng kho?n m?c bao g?m các tin nh?n t?c th?, tr? chuy?n m?c, th?o lu?n công c? m?c ho?c các h?nh th?c h? sơ công c?.

Nh?ng công c? này c?ng có th? hi?n di?n trong SharePoint Workspace 2010 n?u m?t ho?c nhi?u hơn các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n t?o m?t workspace Groove c?a phiên b?n 2007 trong SharePoint Workspace 2010.
 • B?n nâng c?p t? Office Groove 2007 và có workspaces t? phiên b?n đó ho?c t? phiên b?n trư?c.
 • B?n có ch?p nh?n l?i m?i đ? đư?c g?i t? Groove 2007.

Chú ý Nh?ng v?n đ? này không x?y ra trong năm 2010 Groove workspaces trong SharePoint Workspace 2010. 2010 Groove workspaces bao g?m h? tr? múi gi? năng đ?ng.

GI?I THI?U

Th?nh tho?ng, các qu?c gia ho?c khu v?c thay đ?i như th? nào h? quan sát th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày. Ví d?, trong năm 2007, Hoa K? đ? b?t đ?u chuy?n đ?i sang th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày ba tu?n trư?c đó và quay v? đ?n gi? chu?n m?t tu?n sau đó. Các công c? trong Groove 2007 và các phiên b?n trư?c đó c?a Groove mong đ?i quy đ?nh th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày đ? đư?c s? d?ng vào cu?i năm 2006. Cho Groove ngư?i dùng giao ti?p qua múi gi? khác nhau, thay đ?i v?i nh?ng quy t?c có th? t?o s? khác bi?t th?i gian trong b?t k? công c? workspace có d? li?u m?c đó s? hi?n th? th?i gian.

Đi?u ki?n này áp d?ng cho m?c c?p có ngày tháng và th?i gian mà đư?c nh?p b?i ngư?i s? d?ng, ch?ng h?n như l?ch các s? ki?n ho?c cu?c h?p trong các cu?c h?p c?. T?nh tr?ng này c?ng áp d?ng cho m?c c?p t? đ?ng t?o ra m?t th?i gian đóng d?u, ví d? như tin nh?n t?c th?i ho?c tr? chuy?n m?c.

Ngo?i tr? Groove Enterprise Backup Service 3.1 và phiên b?n trư?c c?a Groove doanh nghi?p d? ph?ng d?ch v?, s?n ph?m máy ch? Groove là không b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày. V?n đ? duy nh?t trong Groove Enterprise Backup Service 3.1 là l?p l?ch tr?nh sao lưu x?y ra theo đi?u lu?t l? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày đ? đư?c s? d?ng trong năm 2006.

Chú ý Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thay đ?i gi? mùa 2007, h?y xem ph?n "Thêm thông tin v? ánh sáng ban ngày ti?t ki?m nh?ng thay đ?i".

Đi?u ki?n theo đó b?n m?t cách an toàn có th? b? qua v?n đ? này

B?n m?t cách an toàn có th? b? qua v?n đ? này đ?i v?i b?t k? lo?i workspaces, sau đây:
 • Workspaces có ch?a ch? có m?t thành viên
 • Workspaces mà không có công c? l?ch, công c? các cu?c h?p, th?o lu?n c? ho?c các công c? h?nh th?c và trong đó tính năng chat không đư?c s? d?ng
 • Workspaces trong đó t?t c? thành viên đang ? trong cùng m?t múi gi?
 • Workspaces trong đó t?t c? thành viên đang trong khu th?i gian U.S. thay đ?i trong cách th?c tương t?
 • Workspaces trong đó t?t c? thành viên n?m trong múi gi? không thay đ?i
 • Workspaces s? d?ng 2010 Groove workspace m?u

Đi?u ki?n theo đó v?n đ? này có th? ?nh hư?ng b?n

V?n đ? này có th? ?nh hư?ng đ?n kinh nghi?m c?a b?n khi b?n s? d?ng Groove n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đang s? d?ng m?t không gian làm vi?c có m?t công c? l?ch ho?c công c? các cu?c h?p.
 • Nh?ng công c? này ch?a m?c x?y ra trong ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian đó không là th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày trong năm 2006.
 • Ít nh?t m?t thành viên c?a máy tính là trong m?t múi gi? thay đ?i, và m?t thành viên khác c?a máy tính trong m?t múi gi? không thay đ?i ho?c thay đ?i m?t cách khác nhau. Ví d?, t? nh?ng thay đ?i 2007, v?n đ? này ?nh hư?ng đ?n m?t không gian làm vi?c có m?t thành viên trong Gi? mi?n Trung Hoa K? và m?t thành viên khác trong Gi? Tây Âu (ví d?, m?t thành viên ? Amsterdam).
Khi t?t c? nh?ng đi?u ki?n này là có th?t, s? có m?t s? khác bi?t trong th?i gian đó các thành viên trong múi gi? khác nhau xem hi?n th? cho m?t s? ki?n ho?c cho m?t cu?c h?p.

Ngoài ra, v?n đ? này có th? ?nh hư?ng kinh nghi?m c?a b?n khi b?n s? d?ng Groove n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n t?o m?t trong các m?c sau đây trong các th?i k? ban ngày ti?t ki?m th?i gian m?i:
  • Th?o lu?n m?c
  • M?t h? sơ công c? h?nh th?c bao g?m m?t con d?u th?i gian
  • Tr? chuy?n m?c
  • Tin nh?n nhanh
 • Ít nh?t m?t thành viên c?a máy tính là trong m?t múi gi? thay đ?i, và m?t thành viên khác c?a máy tính trong m?t múi gi? không thay đ?i ho?c thay đ?i m?t cách khác nhau.
Khi các đi?u ki?n này là có th?t, s? có m?t s? khác bi?t trong timestamps mà các thành viên trong múi gi? khác nhau nh?n th?y hi?n th? cho các m?c.

Ví d?

Bob là ? Chicago, và Anders là ? Amsterdam. H? đang s? d?ng m?t công c? Groove cu?c h?p. Bob t?o m?t cu?c h?p cho 12 tháng 3 năm 2007, lúc 9: 00 sáng Bob s? Anders đ? xem m?t sáu gi? th?i gian khác nhau và th?y th?i gian h?p trong các cu?c h?p c?a ông c? như 03: 00: 00 Tuy nhiên, th?i gian cu?c h?p đư?c hi?n th? không chính xác như 04: 00: 00 cho Anders.

Ngư?c l?i, n?u Anders t?o ra m?t cu?c h?p cho ngày 12 tháng 3 năm 2007 lúc 03: 00: 00, Bob th?y th?i gian h?p như 8 gi? sáng, m?t gi? đ?u.

Khuy?n ngh?

N?u b?n xác minh r?ng v?n đ? này ?nh hư?ng đ?n công c? trong m?t ho?c nhi?u workspaces Groove c?a b?n, đ?c nh?ng ph?n sau. Các bư?c b?n ph?i th?c hi?n đ? kh?c ph?c v?n đ? này ph? thu?c vào nhi?u y?u t?, ch?ng h?n như các phiên b?n c?a Microsoft Windows và các phiên b?n c?a đư?ng r?nh đang đư?c s? d?ng.

Đ? có nhi?u thay đ?i th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày t? năm 2006. Bài vi?t này mô t? các bư?c kh?c ph?c h?u qu? trong k?ch b?n khác nhau đang b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày năm 2007 ? Hoa K?. Các bư?c kh?c ph?c h?u qu? này đư?c mô t? cho các k?ch b?n sau đây:
 • T?t c? thành viên đang ch?y Groove 2007. H? c?ng s? d?ng m?t công c? l?ch hay m?t cu?c h?p công c? trong m?t không gian làm vi?c Groove đư?c t?o ra trong Groove 2007 v?i phiên b?n workspace m?c đ?nh.
 • T?t c? thành viên đang ch?y Groove 2007 trên Windows Vista trên máy tính. Tuy nhiên, các thành viên dùng m?t công c? l?ch ho?c công c? các cu?c h?p trong m?t không gian làm vi?c Groove đư?c t?o ra trong Groove Virtual Office 3.x.
 • T?t c? thành viên workspace đang ch?y Groove 2007. Tuy nhiên, các thành viên đang s? d?ng m?t k?t h?p c?a h? đi?u hành Windows. H? s? d?ng m?t công c? l?ch ho?c công c? các cu?c h?p trong m?t không gian làm vi?c Groove đư?c t?o ra trong Groove Virtual Office 3.x.
 • T?t c? thành viên workspace đang ch?y Groove Virtual Office 3.x.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t các v?n đ? có liên quan đ?n nh?ng thay đ?i th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày, t?m th?y c?u h?nh workspace c?a b?n trong các k?ch b?n sau đây.

Thông tin v? b?n C?p Nh?t c?a Microsoft đ? s?a v?n đ? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày, xem "Thêm thông tin v? ánh sáng ban ngày ti?t ki?m nh?ng thay đ?i" g?n cu?i c?a bài vi?t này.

T?t c? thành viên đang ch?y Groove 2007. H? c?ng s? d?ng m?t công c? l?ch ho?c công c? các cu?c h?p trong m?t không gian làm vi?c Groove đư?c t?o ra trong Groove 2007.

M?t workspace thành viên đang ch?y Windows XP cài đ?t múi gi? C?p Nh?t cho Windows XP. Sau khi C?p Nh?t đó, l?ch h?n và th?i gian cu?c h?p theo l?ch tr?nh đ? x?y ra trong th?i k? DST m? r?ng có th? không chính xác cho t?t c? các thành viên workspace trên toàn th?i gian các khu.

Đ? khôi ph?c cu?c h?n phù h?p th?i gian và các cu?c h?p l?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Tr?c ti?p t?t c? thành viên workspace ngư?i đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003 đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t 2007 múi gi? cho h? đi?u hành Microsoft Windows.
 2. Ngay sau khi C?p Nh?t 2007 múi gi? đ? đư?c cài đ?t, b?ng tay ch?nh s?a t?t c? các cu?c h?n l?ch công c? và các cu?c h?p công c? m?i trong th?i gian DST dài đ? đ?m b?o r?ng h? là chính xác.
T?t c? thành viên đang ch?y Groove 2007 trên Windows Vista trên máy tính. Tuy nhiên, các thành viên s? d?ng m?t công c? l?ch ho?c công c? các cu?c h?p trong m?t không gian làm vi?c Groove đư?c t?o ra trong Groove Virtual Office 3.x.

Các cu?c h?n l?ch và th?i gian cu?c h?p theo l?ch tr?nh đ? x?y ra trong th?i gian DST dài có th? không đúng cho t?t c? các thành viên workspace trên toàn th?i gian các khu.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?ng tay ch?nh s?a t?t c? các cu?c h?n l?ch và h?i ngh? l?n trong th?i gian DST dài đ? đ?m b?o r?ng h? là chính xác.

T?t c? thành viên workspace đang ch?y Groove 2007. Tuy nhiên, các thành viên đang s? d?ng m?t k?t h?p c?a h? đi?u hành Windows. H? s? d?ng m?t công c? l?ch ho?c công c? các cu?c h?p trong m?t không gian làm vi?c Groove đư?c t?o ra trong Groove Virtual Office 3.x.

Các cu?c h?n l?ch và th?i gian cu?c h?p theo l?ch tr?nh đ? x?y ra trong th?i gian DST dài có th? không đúng cho t?t c? các thành viên workspace trên toàn th?i gian các khu. Đi?u này có th? đúng ngay c? sau khi nh?ng ngư?i s? d?ng cài đ?t b?n C?p Nh?t múi gi? cho h? đi?u hành Windows.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, m?t ngư?i qu?n l? workspace ph?i th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Tr?c ti?p t?t c? thành viên workspace ngư?i đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003 cài đ?t múi gi? C?p Nh?t cho h? đi?u hành Windows.
 2. Xu?t d? li?u l?ch t? c? l?ch các đư?ng r?nh Văn ph?ng ?o 3.x Workspace.

  Chú ý Các cu?c h?p công c? d? li?u không th? đư?c xu?t chuy?n.
 3. T?o m?t workspace Groove 2007 m?i có ch?a m?t công c? l?ch và các công c? các cu?c h?p, n?u nó là c?n thi?t.
 4. Nh?p d? li?u l?ch vào công c? Groove 2007 l?ch m?i.
 5. B?ng tay ch?nh s?a các cu?c h?n là không chính xác trong th?i gian DST dài. Tái t?o các cu?c h?p khi c?n thi?t trong các cu?c h?p công c? m?i.
 6. M?i các thành viên workspace khác tham gia m?i workspace.
T?t c? thành viên workspace đang ch?y Groove Virtual Office 3.x.

Các cu?c h?n l?ch và th?i gian cu?c h?p theo l?ch tr?nh đ? x?y ra trong th?i gian DST dài có th? không đúng cho t?t c? các thành viên workspace trên toàn th?i gian các khu.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?t c? workspace thành viên ph?i nâng c?p lên Groove năm 2007.

Chú ý N?u t? ch?c c?a b?n hi?n không th? nâng c?p lên Groove 2007, xem "khuy?n ngh? cho các văn ph?ng ?o Groove 3.x ngư?i dùng không th? nâng c?p"ph?n.

Ngoài ra, m?t ngư?i qu?n l? workspace ph?i th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Tr?c ti?p t?t c? thành viên workspace ngư?i đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003 cài đ?t múi gi? C?p Nh?t cho h? đi?u hành Windows.
 2. Xu?t d? li?u l?ch t? công c? l?ch trong Groove Virtual Office 3.x Workspace.

  Chú ý Các cu?c h?p công c? d? li?u không th? đư?c xu?t chuy?n.
 3. T?o m?t workspace Groove 2007 m?i có ch?a m?t công c? l?ch và các công c? các cu?c h?p, n?u nó là c?n thi?t.
 4. Nh?p d? li?u l?ch vào công c? Groove 2007 l?ch m?i.
 5. B?ng tay ch?nh s?a các cu?c h?n là không chính xác trong th?i gian DST dài. Tái t?o các cu?c h?p khi c?n thi?t trong các cu?c h?p công c? m?i.
 6. M?i các thành viên workspace khác tham gia m?i workspace.

Khuy?n ngh? cho Groove ?o 3.x ngư?i s? d?ng không th? nâng c?p

N?u t? ch?c c?a b?n hi?n không th? nâng c?p lên Groove 2007, đ?c nh?ng ki?n ngh? sau đây đ? gi?i quy?t v?n đ? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày.

M?c nh?p th?i gian luôn luôn hi?n th? chính xác cho thành viên cho bi?t thêm các m?c nh?p. V? v?y, các thành viên đ? thêm các m?c trong th?i gian b?n tu?n b? sung nên xem xét các đ?a đi?m múi gi? c?a các thành viên workspace khác và sau đó th?c hi?n các bư?c b? sung đ? đ?m b?o r?ng các thành viên bi?t chính xác l?n, đ?c bi?t là n?u các hi?n th? th?i gian r?t quan tr?ng.

Các cu?c h?p công c? khuy?n ngh?

 • Khi b?n t?o m?t cu?c h?p, thêm các chi ti?t múi gi? đ?n ch? đ? c?a cu?c h?p và đ?n các chi ti?t cu?c h?p, như trong ví d? sau:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Múi gi? chi ti?t

 • N?u b?n mu?n đ?m b?o r?ng các thành viên b? ?nh hư?ng hi?u s? ki?n c? th? l?n ho?c cu?c h?p l?n, g?i tin nh?n có ch?a các chi ti?t th?i gian.

L?ch công c? khuy?n ngh?

Nói chung, thêm m?t s? ki?n c?nh báo cho các công c? l?ch đ? nh?c nh? các thành viên đ? đư?c nh?n th?c c?a th?i gian có th? khác bi?t trong các s? ki?n x?y ra trong th?i gian kéo dài th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày. B?n có th? bao g?m hư?ng d?n gi?i thích làm th? nào đ? t?o ra các s? ki?n c?nh báo tr?c ti?p vào s? ki?n này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào Thêm s? ki?n.
 2. Trong các Ch? đ? l?nh v?c này, lo?i Chú ?: S? ki?n l?n có th? đư?c hi?n th? không đúng cho giai đo?n này.
 3. Trong các B?t đ?u trư?ng, b?m vào các Lịch bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Ngày 11 tháng 3 năm 2007.
 4. Trong các K?t thúc trư?ng, b?m vào các Lịch bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào 31 Tháng 3 năm 2007.
 5. Nh?p vào T?t c? các ngày c?a s? ki?n.
Trong các Thông tin chi ti?t trư?ng, mô t? làm th? nào đ? t?o s? ki?n c?nh báo này trong các công c? l?ch khác, như trong ví d? sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
L?nh v?c thông tin chi ti?t


Nh?p vào Ok. S? ki?n c?nh báo đư?c hi?n th? trong giao di?n công c? l?ch tháng như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
L?ch c?a công c? giao di?n tháng


Các thành viên có th? m? s? ki?n này đ? đ?c các chi ti?t. H? c?ng có th? tr? đ?n s? ki?n này đ? hi?n th? m?t c?a s? chi ti?t cho th?y h?u h?t các chi ti?t, như trong ví d? sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
L?ch các s? ki?n chi ti?t văn b?n


Chú ý L?p l?i các th? t?c này đ? t?o ra m?t s? ki?n c?nh báo cho tu?n l? ngày 28 tháng 10 năm 2007, thông qua 4 tháng 11 năm 2007.

Ngoài ra, xem xét vi?c cho dù đó là quan tr?ng đ?i v?i các thành viên đ? bi?t th?i gian chính xác b?t đ?u và k?t thúc th?i gian cho m?t s? ki?n. N?u b?n quy?t đ?nh r?ng nh?ng chi ti?t này không quan tr?ng, b?n có th? ch? đ?nh các s? ki?n như là m?t s? ki?n t?t c? các ngày mà không c?n hi?n th? th?i gian b?t đ?u, th?i gian k?t thúc cho s? ki?n này. Ví d?, xem s? ki?n l?ch sau đây:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
L?ch s? ki?n


S? ki?n l?ch s? đư?c hi?n th? trong giao di?n tu?n c?a công c? l?ch mà không có danh sách b?t đ?u th?i gian và th?i gian k?t thúc, như trong ví d? sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 Giao di?n tu?n l?ch công c?

Thông tin thêm v? ánh sáng ban ngày ti?t ki?m nh?ng thay đ?i

B?t đ?u vào mùa xuân 2007, DST b?t đ?u ngày và k?t thúc ngày cho Hoa K? thay đ?i đ? tuân theo đ?o lu?t chính sách năng lư?ng c?a năm 2005. DST ngày trong Hoa K? b?t đ?u ba tu?n trư?c đó (2 gi? sáng ngày Ch? Nh?t th? hai tháng ba) và k?t thúc m?t tu?n sau đó (2 gi? sáng ngày ch? nh?t đ?u tiên trong tháng mư?i m?t) hơn so v?i trư?c khi s? thay đ?i có hi?u l?c. M?t s? các qu?c gia khác c?ng đ? thay đ?i DST ngày b?t đ?u và k?t thúc ngày.

Đ? giúp khách hàng đ?a ch? nh?ng thay đ?i này, Microsoft cung c?p m?t b?n c?p nh?t cho h? đi?u hành Windows trong d?ng chính h? tr?. Ngoài ra, Microsoft đang phát tri?n C?p Nh?t và các công c? cho các s?n ph?m Microsoft khác s? b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i trong quá tr?nh chuy?n đ?i DST.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?p nh?t h? đi?u hành Windows DST thay đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
942763 Tháng Mư?i Hai 2007 tích l?y múi gi? C?p Nh?t cho h? đi?u hành Microsoft Windows
Thông tin v? các s?n ph?m Microsoft C?p Nh?t và khuy?n ngh? đ? gi?i quy?t s? thay đ?i DST, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/GP/dst_overview

Thu?c tính

ID c?a bài: 932607 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Groove 2007
 • Groove Virtual Office 3.0 File Sharing Edition
 • Groove Virtual Office 3.0 Professional Edition
 • Groove Virtual Office 3.0 Project Edition
 • Groove Virtual Office 3.0 Trial Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 File Sharing Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 Professional Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 Project Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 Trial Edition
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
T? khóa: 
kbinfo kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB932607 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:932607

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com