Instal??anas izv?les Windows Vista 64 bitu pat?r?t?ju versij?m

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 932795 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Lai skat?tu ?? raksta versiju par Windows Vista 32 bitu versij?m, noklik??iniet uz ??s saites, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
932616 Windows Vista pat?r?t?ju versiju (tikai 32 bitu) instal??anas izv?les iesp?jas
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? iztirz?tas instal??anas izv?les Windows Vista 64 bitu pat?r?t?ju versij?m. Rakst? nav inform?cijas par Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise, k? ar? t?m Windows Vista versij?m, kuras instal?jat saska?? ar Microsoft lielapjoma licenc??anas programmu.

Metode, kas tiek izmantota Windows Vista 64 bitu versijas instal??anai, ir atkar?ga no atbild?m uz ?iem jaut?jumiem:
 • Vai pa?reiz?j? oper?t?jsist?ma ir 32 vai 64 bitu? Lai uzzin?tu vair?k, sada?? ?Visp?r?ga inform?cija par Windows Vista 64 bitu versijas instal??anu? skatiet 64 bitu oper?t?jsist?mas defin?ciju.
 • Vai jums ir Windows Vista jaunin??anas vai pilna produkta licence? Tas ir nor?d?ts uz mazumtirdzniec?bas iepakojuma v?ka, k? ar? tie?saistes ieg?des kv?t?.
 • Vai ieg?d?t? Windows Vista versija atbalsta pa?reiz instal?t?s oper?t?jsist?mas versijas jaunin??anu?
 • Vai v?laties saglab?t savus personiskos failus, iestat?jumus un programmas? Vai ar? v?laties veikt t?ro sist?mas Windows Vista instal??anu?

PAPILDINDORM?CIJA

Visp?r?ga inform?cija par Windows Vista 64 bitu versijas instal??anu

Defin?cijas

 • Jaunin??ana uz Windows Vista Veicot jaunin??anu uz Windows Vista, tiek saglab?ti personiskie faili, iestat?jumi un pa?laik instal?t?s programmas. Jaunin?t var tikai no vienas Windows Vista 64 bitu versijas uz cit?m noteikt?m Windows Vista versij?m. Lai uzzin?tu, vai j?su pa?reiz?jai oper?t?jsist?mai ?? opcija ir pieejama, skatiet t?l?k rakst? nor?d?tos atsevi??os jaunin??anas ce?us.
 • Windows Vista piel?got? jeb ?t?r?? instal??ana Veicot Windows Vista piel?goto instal??anu, netiek saglab?ti pa?reiz instal?tie personiskie faili, iestat?jumi un programmas. Piel?goto instal??anu sauc ar? par ?t?ro instal??anu?. Windows Vista tiek instal?ta bez tre?o personu programm?m. Windows Vista piel?goto instal??anu var veikt, izmantojot jaunin??anas vai pilno produkta licenci. Tom?r, ja jums ir jaunin??anas licence, lai veiktu ?o darb?bu, instal??anas izv?les izv?ln? ir j?izv?las Piel?gota. Lai ieg?tu piln?gu inform?ciju, k? veikt ?o instal??anu, skatiet atbilsto?o jaunin??anas ce?u.
 • Windows Vista jaunin??anas versija Windows Vista jaunin??anas versija ir licence, kas ?auj instal?t Windows Vista tikai tad, ja jums jau ir sader?gas Windows versijas licence. ??das sader?gas versijas ir Windows Vista, Microsoft Windows XP un Microsoft Windows 2000 versijas. Izmantojot jaunin??anas licenci, var veikt Windows Vista jaunin??anas vai piel?goto instal??anu.
 • 64 bitu oper?t?jsist?ma Windows XP Professional x64 bija pirm? pla?i pieejam? pat?r?t?jiem dom?t? 64 bitu Windows oper?t?jsist?ma. Katram pat?r?t?ju z?molam ir k?da Windows Vista 64 bitu versija. ?ie z?moli ietver ??das versijas:
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  64 bitu versijas izmanto to jauno 64 bitu centr?lo procesoru priek?roc?bas, kas tiek ra?oti un p?rdoti vair?kum? jauno datoru.

  Vair?kumam Windows XP lietot?ju ir 32 bitu oper?t?jsist?ma, ja tiek izmantotas ??das versijas:
  • Windows XP Home
  • Windows XP Professional
  • Windows Media Center Edition
  Lai ar? 32 bitu oper?t?jsist?mu var instal?t dator? ar 64 bitu centr?lo procesoru, tom?r 64 bitu oper?t?jsist?mu nevar instal?t dator? ar 32 bitu centr?lo procesoru.
 • 32 bitu oper?t?jsist?mas jaunin??ana uz 64 bitu oper?t?jsist?mu Ja ieg?d?jaties Windows Vista 64 bitu jaunin??anas versiju ar nol?ku to instal?t dator?, kur? darbojas k?da 32 bitu oper?t?jsist?ma, Windows Vista ir j?instal?, datoru start?jot no 64 bitu Vista instal?cijas DVD diska.

  Svar?gi! Neno?emiet iepriek??jo oper?t?jsist?mu, pirms s?kat Windows Vista instal??anu. Tas nepiecie?ams, jo Windows Vista uzst?d??anas programmai ir j?p?rbauda, vai j?su pa?reiz?j?s oper?t?jsist?mas licence atbalsta 64 bitu jaunin??anas versiju.
 • Windows Vista ?N? versijas Windows XP un Windows Vista ?N? versijas neietver Windows Media Center. Windows ?N? versijai nevar veikt jaunin??anas instal??anu. T? viet? ir j?veic piel?gota instal??ana.

K? noteikt, vai dator? darbojas Windows XP 32 vai 64 bitu versija

Lai uzzin?tu vair?k par to, k? noteikt, vai dator? darbojas Windows XP 32 vai 64 bitu versija, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
827218 K? noteikt, vai dators izmanto Windows XP 32 vai 64 bitu versiju (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Windows Vista jaunin??anas licencei atbilsto??s oper?t?jsist?mas

Windows Vista jaunin??anas instal??anai ir piem?rotas ??das instal?tas oper?t?jsist?mas:
 • Windows 2000
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home
 • Windows XP Media Center
 • Windows XP Tablet PC
 • Windows XP Professional x64
 • Windows Vista Home Basic (32 bitu un 64 bitu)
 • Windows Vista Home Premium (32 bitu un 64 bitu)
 • Windows Vista Business (32 bitu un 64 bitu)
 • Windows Vista Ultimate (32 bitu un 64 bitu)
Tom?r atkar?b? no instal??anas veida izv?les var b?t nepiecie?ama t?ra instal??ana. Lai uzzin?tu, kas ir pieejams j?su pa?reiz instal?tajai Windows versijai, skatiet inform?ciju par jaunin??anas ce?u.

Instal??anas izv?les iesp?jas

N?kamaj?s sada??s sniegta detaliz?ta inform?cija par da??d?m instal??anas opcij?m. Instal??anas izv?les iesp?jas ir atkar?gas no pa?reiz instal?t?s oper?t?jsist?mas.

Windows Vista 64 bitu versijas instal??ana dator?, kur? darbojas Windows XP vai Windows 2000 32 bitu versija

Vair?kumam Windows XP un Windows 2000 lietot?ju ir ?o oper?t?jsist?mu 32 bitu versija. Piem?ram, Windows 2000, Windows XP Home, Windows Tablet Edition un Windows Media Center Edition ir pieejamas tikai 32 bitu versij?s. ??m oper?t?jsist?m?m nav pieejams neviens jaunin??anas instal??anas ce??, ja tiek veikta jaunin??ana no 32 bitu oper?t?jsist?mas uz 64 bitu oper?t?jsist?mu. Tom?r var veikt piel?gotu instal??anu, izmantojot jaunin??anas licenci.

P?c Windows Vista DVD diska ieg?des r?kojieties ??di:
 1. Dubl?jiet visus datus un iestat?jumus, izmantojot Windows XP dubl??anas r?ku.

  Piez?me. Var izmantot ar? programmu Windows ?rt? p?rs?t??ana. ?? dubl??anas programma ir pieejama Windows Vista DVD disk?. Tom?r, ja Windows 32 bitu versijas dubl??anai v?laties izmantot programmu Windows ?rt? p?rs?t??ana, ir j?izmanto 32 bitu Windows Vista DVD disk? iek?aut? versija.
 2. Ievietojiet Windows Vista 64 bitu versiju DVD disku diskdzin? un restart?jiet datoru.
 3. Kad tas tiek pied?v?ts, start?jiet Windows Vista uzst?d??anas programmu no DVD diska.

  Piez?me. Windows Vista uzst?d??anas programma ir j?start?, datoru start?jot no Windows Vista 64 bitu DVD diska. 32 bitu oper?t?jsist?m? ?? instal??anas pakotne nedarbosies.
 4. Kad Windows Vista uzst?d??anas laik? tas tiek pied?v?ts, neaizmirstiet izv?l?ties instal??anas veidu Custom (Piel?gota).
 5. P?c instal??anas pabeig?anas datus var atjaunot no to dubl?juma atra?an?s vietas.

Windows Vista 64 bitu versijas instal??ana dator?, kur? darbojas Windows XP Professional x64

Windows XP Professional x64 lietot?ji var ieg?d?ties Windows Vista 64 bitu jaunin??anas licenci. Tom?r tiem ir j?veic t?r? oper?t?jsist?mas instal??ana.

P?c Windows Vista jaunin??anas DVD diska ieg?des r?kojieties ??di:
 1. Dator?, kuru v?laties jaunin?t, atveriet ?o Microsoft Web vietu, lai ieg?tu r?ku Windows Vista jaunin??anas padomnieks:
  http://www.microsoft.com/latvija/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
 2. Personiskos failus un iestat?jumus var dubl?t, izmantojot programmu Windows ?rt? p?rs?t??ana. ?? dubl??anas programma ir pieejama Windows Vista DVD disk?. Lai dubl?tu failus un iestat?jumus, Windows XP Professional x64 darb?bas laik? ievietojiet Windows Vista DVD disku un lap? Install Windows (Sist?mas Windows instal??ana) noklik??iniet uz saites Transfer files and settings from another computer (P?rs?t?t failus un iestat?jumus no cita datora).
 3. Ievietojiet Windows Vista 64 bitu versijas jaunin??anas versijas DVD disku, kad darbojas pa?reiz?j? Windows XP Professional x64 versija. Autom?tisk?s izpildes programma autom?tiski start?s uzst?d??anas programmu, vai ar? varat manu?li palaist DVD diska sakn? eso?o programmu Setup.exe.
 4. Pabeidziet Windows Vista uzst?d??anas darb?bas.
 5. Lai p?c Windows Vista instal??anas atjaunotu personiskos failus un iestat?jumus, noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Windows Easy Transfer (Windows ?rt? p?rs?t??ana).

Windows Vista 64 bitu versijas instal??ana dator?, kur? darbojas Windows Vista 32 bitu versija

Ja izmantojat Windows Vista 32 bitu versiju un v?laties instal?t Windows Vista 64 bitu versiju, ir j?izmanto k?da no ??m metod?m:
 • Ieg?d?jieties pilnu Windows Vista 64 bitu versiju.
 • No?emiet Windows Vista 32 bitu versiju, instal?jiet Windows XP un p?c tam instal?jiet Windows Vista 64 bitu versiju, izmantojot k?du no ?aj? rakst? iepriek? min?taj?m instal??anas metod?m.
Ja esat ieg?d?jies pilnu licenci kop? ar Windows Vista DVD disku, r?kojieties ??di:
 1. Dubl?jiet visus datus un iestat?jumus, izmantojot programmu Windows ?rt? p?rs?t??ana. Windows ?rt? p?rs?t??ana ir pieejama Windows Vista DVD disk?. Tom?r ir j?izmanto t? versija, kas atrodas pa?laik instal?t?s Windows Vista 32 bitu versijas Windows Vista DVD disk?.
 2. Ievietojiet Windows Vista 64 bitu versiju DVD disku diskdzin? un restart?jiet datoru.
 3. Kad tas tiek pied?v?ts, start?jiet Windows Vista uzst?d??anas programmu no DVD diska.

  Piez?me. Windows Vista uzst?d??anas programma ir j?start?, datoru start?jot no Windows Vista 64 bitu DVD diska. 32 bitu oper?t?jsist?m? ?? instal??anas pakotne nedarbosies.
 4. Kad Windows Vista uzst?d??anas laik? tas tiek pied?v?ts, neaizmirstiet izv?l?ties instal??anas veidu Custom (Piel?gota).
 5. P?c instal??anas pabeig?anas datus var atjaunot no to dubl?juma atra?an?s vietas.

Windows Vista 64 bitu versijas instal??ana dator?, kur? darbojas cita Windows Vista 64 bitu versija

Varat izv?l?ties veikt jaunin??anu uz t?du Windows Vista versiju, kur? ir vair?k l?dzek?u.

N?kamaj? sarakst? nor?d?ti pieejamie 64?64 bitu jaunin??anas ce?i:
 • Windows Vista Home Basic ? Windows Vista Premium
 • Windows Vista Home Basic ? Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium ? Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business ? Windows Vista Ultimate
P?c Windows Vista jaunin??anas DVD diska ieg?des r?kojieties ??di:
 1. Dator?, kuru v?laties jaunin?t, atveriet ?o Web vietu, lai ieg?tu r?ku Windows Vista jaunin??anas padomnieks:
  http://www.microsoft.com/latvija/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
 2. Dubl?jiet datus, izmantojot sist?mas Windows Vista dubl??anas un atjauno?anas l?dzekli.
 3. Ievietojiet Windows Vista 64 bitu versijas jaunin??anas versijas DVD disku, kad darbojas pa?reiz?j? Windows Vista versija.
 4. Autom?tisk?s izpildes programma autom?tiski start?s Windows Vista uzst?d??anas programmu, vai ar? varat manu?li palaist DVD diska sakn? eso?o programmu setup.exe.
 5. Pabeidziet Windows Vista uzst?d??anas programmas darb?bas.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
930891 Ja Windows Vista 64 bitu DVD disks tiek ievietots 32 bitu oper?t?jsist?m?, ?? oper?cija nav sekm?ga (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 932795 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 13. apr?lis - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbhowto KB932795

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com