K? p?c sist?mas Windows Vista vai Windows 7 piel?got?s instal??anas veik?anas atjaunot savus personiskos failus

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 932912 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? p?c sist?mas Windows Vista vai Windows 7 piel?got?s instal??anas veik?anas atjaunot savus personiskos failus.

Da?os gad?jumos no vec?kas sist?mas Windows versijas, iesp?jams, jaunin??anu nevar?s veikt. Ja jaunin??anu nevar veikt, iesp?jams, j?veic piel?gota instal??ana. Veicot piel?goto sist?mas Windows Vista vai sist?mas Windows 7 instal??anu, sist?ma Windows izveido mapi Windows.old, kur? ir iek?auti faili no iepriek??j?s sist?mas. Iesp?jams, v?l?sities atkopt mapes Windows.old personiskos failus un p?rvietot tos uz sist?mas Windows Vista piel?goto instal?ciju.


Ja v?laties, lai personiskos failus atjaunotu autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties personiskos failus atjaunot patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un izpildiet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Atjaunot personiskos failus
Microsoft Fix it 50582


Piez?mes.
 • Mapei Windows.old, kur? ir iepriek??j?s sist?mas faili, j?atrodas dator?.
 • Palai?ot pakotni, komandu uzvedn? var par?d?ties da?i k??du zi?ojumi. ?os k??du zi?ojumus var ignor?t.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Ja dator? iepriek? darboj?s oper?t?jsist?ma Windows XP

Lai atkoptu personiskos mapes Windows.old failus, atrodiet mapes, kur?s ir iek?auti ?ie faili. P?c tam p?rvietojiet failus uz attiec?g?m map?m Windows pa?reiz?j? instal?cij?.

Personisko failu atra?ana

P?c sist?mas Windows Vista vai Windows 7 instal??anas p?rvietojiet personiskos failus no iepriek??j?m map?m uz atbilsto?aj?m map?m.

Svar?gi! Kam?r visi personiskie faili nav veiksm?gi p?rvietoti uz pa?reiz?jo Windows instal?ciju, ieteicams neizdz?st nevienu failu vai mapi.

Mape Windows.old

Instal?jot sist?mu Windows Vista vai Windows 7, tiek izveidota mape Windows.old. Instal??anas programma izveido ?o mapi, lai saglab?tu sist?mas Windows XP instal?cijas failus. Lai sist?m? Windows Vista vai Windows 7 atrastu mapi Windows.old, noklik??iniet uz S?kt
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Poga S?kt
, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet disks:\windows.old (piem?ram, c:\windows.old) un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Windows.old.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lietot?ja konta kontroles at?auja
Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
Map? Windows.old ir ??das sist?mas Windows XP instal?cijas mapes:
 1. disks:\Windows.old\Windows
 2. disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi
 3. disks:\Windows.old\Programu faili

Mape Dokumenti un iestat?jumi

Liel?k? da?a programmu map? Dokumenti un iestat?jumi saglab? lietot?ja personiskos failus. Parasti personiskie faili netiek saglab?ti map? Windows vai map? Programmu faili.

Map? Dokumenti un iestat?jumi ir viena mape, kas paredz?ta katram lietot?jam, kas piesak?s dator?, kur? ir instal?ta sist?ma Windows XP. Piem?ram, map? disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi ir redzamas ??das mapes:
 • disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Administrators

  Ja, piesakoties sist?m? Windows XP, administratora konts netiek lietots, ?aj? map?, iesp?jams, neb?s personisko failu.
 • disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Visi lietot?ji

  Ja lietoj?t sist?mas Windows XP l?dzekli Koplietojamie faili, koplietojamie faili b?s redzami map? Visi lietot?ji. Piem?ram, ?aj? map?, izmantojot datoru, kur? ir instal?ta programma Windows Media Center Edition 2005, ir ierakst?t?s telev?zijas p?rraides. Lai atrastu failus, kurus, iesp?jams, v?l?sities saglab?t, atveriet mapes Visi lietot?ji mapes. P?c tam kop?jiet ?os failus jaun? atra?an?s viet?, kas neatrodas mapes Windows.old strukt?r?.
 • disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds

  Liel?k? da?a personisko failu atrodas map?s, kas paredz?tas katram lietot?jam, kur? piesak?s dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP.

Lietot?ja mapes

Liel?k? da?a personisko failu atrodas ?eit:
disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds
?aj? map? ir ietvertas tr?s mapes:
 • disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds\S?kfaili
 • disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds\Izv?lne S?kt
 • disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds\Lietot?ja dati
Parasti ?aj?s tr?s map?s nav svar?gu lietot?ja datu. T?l?k min?t?s tr?s mapes atrodas ar? map? disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds:
 • disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds\Darbvirsma
 • disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds\Mana izlase
 • disks:\Windows.old\Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds\Mani dokumenti
Parasti ?aj?s tr?s map?s ir sist?mas Windows XP instal?cijas svar?g?kie personiskie faili.

Personisko failu atjauno?ana

Lai atkoptu sist?mas Windows XP instal?cijas personiskos failus, r?kojieties ??di:

1. darb?ba. Ierakst?to telev?zijas p?rrai?u atjauno?ana

P?c noklus?juma programma Windows Media Center 2005 saglab? ierakst?t?s telev?zijas p?rraides map? TV ieraksti. Lai atkoptu ?os failus, r?kojieties ??di:
 1. Atrodiet mapi Windows.old un p?c tam to atveriet; mapes ce??:
  Dokumenti un iestat?jumi\Visi lietot?ji\Dokumenti\TV ieraksti
  Piez?me. Ce?? var b?t ar? ??ds:
  Dokumenti un iestat?jumi\Visi lietot?ji\Koplietojamie dokumenti\TV ieraksti
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz TV ieraksti un p?c tam noklik??iniet uz Izgriezt.
 3. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  un p?c tam izv?lnes S?kt aug??j? labaj? pus? noklik??iniet uz lietot?jv?rda.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes Videoklipi vai Mani videoklipi un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t.
Sist?ma Windows p?rvieto ierakst?tos telev?zijas p?rrai?u failus uz mapi Videoklipi.

2. darb?ba. P?rl?kprogrammas Internet Explorer izlases atjauno?ana

Lai p?rvietotu mapes Mana izlase saturu no sist?mas Windows XP instal?cijas uz sist?mu Windows Vista vai Windows 7, veiciet ??s darb?bas:
 1. Atrodiet mapi Windows.old un p?c tam atveriet ??du mapi:
  Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds\Mana izlase
 2. Nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+A, lai atlas?tu visus mapes Mana izlase vienumus. P?c tam nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+X, lai p?rvietotu mapes Mana izlase vienumus uz sist?mas Windows Vista starpliktuvi.
 3. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  un p?c tam izv?lnes S?kt aug??j? labaj? pus? noklik??iniet uz lietot?jv?rda.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mana izlase un p?c tam uz Iel?m?t.
Sist?ma Windows p?rvieto p?rl?kprogrammas Internet Explorer mapes Mana izlase failus uz mapi Mana izlase.

3. darb?ba. Darbvirsmas mapes atjauno?ana

Ja nesaglab?j?t failus vai datus sist?mas Windows XP darbvirsm?, varat izlaist ?o darb?bu. Varat atv?rt mapes Windows.old mapi Darbvirsma, lai p?rbaud?tu, vai sist?mas Windows XP darbvirsm? atrodas tikai sa?snes un nevis datu faili.

Lai atjaunotu mapi Darbvirsma sist?mas Windows XP instal?cij?, r?kojieties ??di:
 1. Atrodiet mapi Windows.old un p?c tam atveriet ??du mapi:
  Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Darbvirsma un p?c tam uz Izgriezt.
 3. Aizveriet visus atv?rtos logus.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet darbvirsmas tuk?aj? apgabal? un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t.
J?su pa?reiz?j? darbvirsm? sist?mas Windows XP darbvirsmas mape tiks par?d?ta k? ikona.

4. darb?ba. Mapes Mani dokumenti atjauno?ana

Parasti liel?k? da?a personisko failu tiek saglab?ti sist?mas Windows XP map? Mani dokumenti. Lai gan ?o mapi varat p?rvietot jebkur? sist?mas Windows atra?an?s viet?, ?o mapi ieteicams p?rvietot map? Dokumenti. P?c tam pa?reiz?j? sist?mas Windows versij? failus var?sit vienk?r??k atrast.

Lai p?rvietotu mapi Mani dokumenti, r?kojieties ??di:
 1. Atrodiet mapi Windows.old un p?c tam atveriet ??du mapi:
  Dokumenti un iestat?jumi\Lietot?jv?rds
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mani dokumenti un p?c tam uz Izgriezt.
 3. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam uz Dokumenti.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dokumenti un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t.
Sist?ma Windows kop?s mapi Mani dokumenti un t?s saturu pa?reiz?j? map? Dokumenti.

Citu lietot?ju failu un mapju atjauno?ana

Lai citi lietot?ji, piesakoties dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP, var?tu atjaunot savus datus, izpildiet sada?? "Personisko failu atjauno?ana" min?t?s darb?bas. T? r?kojoties, iesp?jams, jums b?s j?piesak?s sist?m? Windows Vista vai Windows 7 k? atsevi??am lietot?jam, lai piek??tu katra sist?mas Windows XP lietot?ja saglab?tajiem datiem. T?d?j?di sist?mas Windows pa?reiz?j? instal?cij?, iesp?jams, var?sit saglab?t katra lietot?ja datus atsevi??i.

Citu mapes Windows.old failu un mapju atjauno?ana

P?c visu personisko sist?mas Windows XP instal?cijas mapju atjauno?anas apskatiet mapi Windows.old, lai noteiktu, vai past?v citas mapes, kur?s ir personiskie dati.

Svar?gi! P?rliecinieties, vai pirms mapes Windows.old dz??anas ir p?rvietoti visi svar?gie dati.

Ja dator? iepriek? darboj?s oper?t?jsist?ma Windows Vista

Lai atkoptu personiskos mapes Windows.old failus, atrodiet mapes, kur?s ir iek?auti ?ie faili. P?c tam p?rvietojiet failus uz attiec?g?m map?m Windows pa?reiz?j? instal?cij?.

Personisko failu atra?ana

P?c sist?mas Windows Vista vai Windows 7 instal??anas p?rvietojiet personiskos failus no iepriek??j?m map?m uz atbilsto?aj?m map?m.

Svar?gi! Kam?r visi personiskie faili nav veiksm?gi p?rvietoti uz pa?reiz?jo Windows instal?ciju, ieteicams neizdz?st nevienu failu vai mapi.

Mape Windows.old

Veicot piel?gotu sist?mas Windows Vista vai Windows 7 instal??anu, tiek izveidota mape Windows.old. Instal??anas programmas izveido ?o mapi, lai saglab?tu iepriek??jos sist?mas Windows XP vai Windows Vista instal?cijas failus.

Lai sist?m? Windows Vista vai Windows 7 atrastu mapi Windows.old, noklik??iniet uz S?kt
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Poga S?kt
, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet disks:\windows.old (piem?ram, c:\windows.old) un p?c tam noklik??iniet uz Windows.old.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lietot?ja konta kontroles at?auja
Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
Map? Windows.old ir ??das sist?mas Windows Vista instal?cijas mapes:
 1. disks:\Windows.old\Windows
 2. disks:\Windows.old\Lietot?ji
 3. disks:\Windows.old\Programmu faili

Mape Lietot?ji

Liel?k? da?a programmu map? Lietot?ji saglab? lietot?ja personiskos failus. Parasti personiskie faili netiek saglab?ti map? Windows vai map? Programmu faili.

Map? Lietot?ji ir viena mape, kas paredz?ta katram lietot?jam, kas piesak?s dator?, kur? ir instal?ta sist?ma Windows Vista. Piem?ram, map? disks:\Windows.old\Lietot?ji ir redzamas ??das mapes:
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Publiska

  Ja lietoj?t sist?mas Windows Vista l?dzekli Koplietojamie faili, koplietojamie faili atrodas publiskaj? map?. Piem?ram, ?aj? map?, izmantojot datoru, kur? ir instal?ta programma Windows Media Center, ir ierakst?t?s telev?zijas p?rraides. Lai atrastu failus, kurus, iesp?jams, v?l?sities saglab?t, atveriet mapes publiskaj? map?. P?c tam kop?jiet ?os failus jaun? atra?an?s viet?, kas neatrodas mapes Windows.old strukt?r?.
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds

  Liel?k? da?a personisko failu atrodas map?s, kas paredz?tas katram lietot?jam, kur? piesak?s dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista.
Atsevi??u lietot?ju mapes
Liel?k? da?a personisko failu atrodas ??d? atra?an?s viet?:
disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds
?aj? map? ir ??das mapes:
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\Kontaktpersonas
 • .:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\Darbvirsma
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\Dokumenti
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\Lejupiel?des
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\Izlase
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\Saites
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\M?zika
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\Att?li
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\Saglab?t?s sp?les
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\Mekl??anas
 • disks:\Windows.old\Lietot?ji\Lietot?jv?rds\Videoklipi
Parasti ?aj?s map?s ir sist?mas Windows instal?cijas svar?g?kie personiskie faili.

Personisko failu atjauno?ana

Lai atkoptu personiskos failus no iepriek??j?s sist?mas Windows instal?cijas uz sist?mu Windows Vista vai Windows 7, r?kojieties ??di.

1. darb?ba. Ierakst?to telev?zijas p?rrai?u atjauno?ana

P?c noklus?juma programma Windows Media saglab? ierakst?t?s telev?zijas p?rraides map? TV ieraksti. Lai atkoptu ?os failus, r?kojieties ??di:
 1. Atrodiet mapi Windows.old un p?c tam atveriet ?o mapi:
  Lietot?ji\Publiska\TV ieraksti
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz TV ieraksti un p?c tam noklik??iniet uz Izgriezt.
 3. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  un p?c tam izv?lnes S?kt aug??j? labaj? pus? noklik??iniet uz lietot?jv?rda.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes Videoklipi vai Mani videoklipi un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t.
Sist?ma Windows p?rvieto ierakst?tos telev?zijas p?rrai?u failus uz mapi Videoklipi.

2. darb?ba. Personisko failu atjauno?ana

Lai p?rvietotu personisko failu mapes no iepriek??j?s sist?mas Windows instal?cijas uz sist?mu Windows Vista, veiciet ??s darb?bas:
 1. Atrodiet mapi Windows.old un p?c tam atveriet ??du mapi:
  Lietot?ji\Lietot?jv?rds
 2. Nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+A, lai atlas?tu visus vienumus map?. P?c tam nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+X, lai p?rvietotu lietot?ju mapes vienumus uz sist?mas Windows Vista starpliktuvi.
 3. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  un p?c tam izv?lnes S?kt aug??j? labaj? pus? noklik??iniet uz lietot?jv?rda.
 4. Noklik??iniet uz Iel?m?t.
Sist?ma Windows p?rvieto personisko failu mapes uz sist?mas Windows Vista lietot?ja kontu.

Lai p?rvietotu personisko failu mapes no iepriek??j?s instal?cijas uz sist?mu Windows 7, veiciet ??s darb?bas:
 1. Atrodiet mapi Windows.old un p?c tam atveriet ??du mapi:
  Lietot?ji\Lietot?jv?rds
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes Dokumenti un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t. P?rd?v?jiet mapi par Mani dokumenti.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes M?zika un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t. P?rd?v?jiet mapi par Mana m?zika.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes Att?li un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t. P?rd?v?jiet mapi par Mani att?li.
 5. Nospiediet un turiet tausti?u CTRL, un noklik??iniet, lai atlas?tu visas lietot?ja map? eso??s mapes. P?c tam nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+X, lai p?rvietotu lietot?ju mapes vienumus uz sist?mas Windows 7 starpliktuvi.
 6. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  un p?c tam izv?lnes S?kt aug??j? labaj? pus? noklik??iniet uz lietot?jv?rda.
 7. Noklik??iniet uz Iel?m?t.
Sist?ma Windows p?rvieto personisko failu mapes uz sist?mas Windows 7 lietot?ja kontu.

Citu lietot?ju failu un mapju atjauno?ana

Ja dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, ir pieteiku?ies citi lietot?ji, veiciet sada?? "Personisko failu atjauno?ana" min?t?s darb?bas, lai atjaunotu ?o lietot?ju datus. T? r?kojoties, iesp?jams, jums b?s j?piesak?s sist?m? Windows Vista vai Windows 7 k? atsevi??am lietot?jam, lai piek??tu katra sist?mas Windows Vista lietot?ja saglab?tajiem datiem. T?d?j?di sist?mas Windows pa?reiz?j? instal?cij?, iesp?jams, var?sit saglab?t katra lietot?ja datus atsevi??i.

Citu mapes Windows.old failu un mapju atjauno?ana

P?c visu personisko sist?mas Windows Vista instal?cijas mapju atjauno?anas apskatiet mapi Windows.old, lai noteiktu, vai past?v citas mapes, kur?s ir personas dati.

Svar?gi! P?rliecinieties, vai pirms mapes Windows.old dz??anas ir p?rvietoti visi svar?gie dati.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • M?s priec?simies par j?su atsauksm?m. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pasta zi?ojumu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 932912 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB932912

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com